Hits: 1326

Česko je náš západný sused. Spája nás s ním spoločná . Veď len v roku 1993 sa federácia Československo rozpadla. Hlavným mestom je Praha. Tzv. otcom vlasti je Karel IV..

Oficiálnym názvom štátu je Česká republika, jednoslovne Česko. Časť verejnosti slovo Česko odmieta. Jeho prvé použitie je z roku 1777 ako synonymum k  (Wikipedia.cs). Česko tvoria , a . Geologicky a Západné Karpaty. Jeho rozloha je 78866 km2, na ktorých žije viac ako 10 miliónov obyvateľov. Veľké české : , , , Dyje, Odra, . Klimaticky sa vyznačuje miešaním oceánskych a kontinentálnych vplyvov. Patrónom českej krajiny je Svätý Václav. Prvé siaha do staršej doby kamennej, zhruba 28000 rokov pred n. l. (Wikipedia.sk). Doklady o výskyte  sa našli okrese Beroun, Suchdol, Čakovice. Homo erectus na lokalite Písečný vrch u Bečova, pri Přezleticiach, pri Stránskej skale. Homo sapiens sapiens  – Předmostí u Přerova, , , PetřkoviceOd 5. storočia pred n. l. tu žili . Na južnú Moravu Volkovia – Tektoságovia (Wikipedia.cs).

V 1. storočí sem prichádzali germánske a Markomani. Podľa niektorých historikov, napr. Balázsa Komoróczyho, exitstovala snaha Rimanov vytvoriť na časti územia provinciu Markomania za obdobia vlády Marca Aurelia s centrom na južnej Morave, zrejme v Mušove (Wikipedia.cs). Začiatkom 5, storočia ubudlo obyvateľstva, pravdepodobne časť odišla v roku 409 s Vandalmi a Alanmi. V prvej polovici 5. storočia vďaka odchodu Markomanov do Norica. Pravdepodobne na Morave existoval vplyv hunského vpádu pod Attilovým vedením. Na konci 5. storočia sa proti prúdu dostali do Čiech Longobardi a Durynkovia. V druhej polovici 6. storočia sem prišli slovanské  (Wikipedia.cs). V 7. storočí sa časť územia stala súčasťou Samovej ríše. V 9. storočí zase Veľkej Moravy. K zjednoteniu došlo v 10. storočí zásluhou Přemyslovcov (Wikipedia.sk). České kráľovstvo, ktoré vzniklo v roku 1198, dosiahlo svoj mocenský vrchol za vlády posledných Přemyslovcov a Karla IV. Za Přemysla Otakara II. siahalo až za k Jadranskému moru. Václav II. získal územia cez Poľsko až k Baltskému moru, Václav II. uhorské územia. Karol IV. pripojil , a  (Wikipedia.cs).

Česko bolo významnou súčasťou Svätej ríše rímskej, panovník mal postavenie kurfiřta – voliteľa cisára. V 15. storočí Česko výrazne oslabili husiti (Wikipedia.cs). Až do roku 1804 Česko patrilo k rímskonemeckej ríši. V rokoch 1526 – 1918 bolo zároveň súčasťou Rakúskeho cisárstva (Wikipedia.sk). V roku 1526 nastúpila na český trón habsburská monarchia. Víťazstvo na Bielej hore v roku 1620 prispelo ku konečnej likvidácii aj posledných zbytkov samostatnosti. Korunnými územiami, po roku 1749 navzájom celkom nespojitými sa stali až do konca 1. svetovej v roku 1918: České království, Moravské markrabství a Vévodství Horní a Dolní Slezsko (Wikipedia.cs). V rokoch 1867 – 1918 bolo Česko súčasťou Rakúsko-Uhorska. Pohraničie Čiech aj Moravy – Sudety boli od 13. storočia do roku 1945 obývané Nemcami (Wikipedia.sk). Od 17. storočia až do začiatku 19. storočia prebiehali ponemčovanie českého územia (Wikipedia.cs). V rokoch 1771 – 1772 zomrelo počas hladomoru najmenej 250000 ľudí (Veselý), čo viedlo k rozsiahlym nepokojom (Vašků).

V roku 1921 žilo na území Čiech až 2 173 239 nemcov z 6 668 518 všetkých obyvateľov, čo tvorí 32.6 %. Na Morave bol pomer 20.7 %, v Sliezsku 41.9 %. V celej dnešnej Českej republike žilo takmer 3 milióny nemcov – takmer 30 % (Bujnák). V septembri 1938 Sudety pripadli Nemecku, malá časť – najmä Tešínsko pripadlo Mnichovským diktátom Poľsku. 15. marca 1939 vznikol Protektorát a . Po vojne v roku 1945 došlo k vysídleniu Nemcov. Vo februári 1948 sa moci ujala  (Wikipedia.cs). Až do roku 1989. V rokoch 1990 až 1992 bolo Česko súčasťou ČSFR – Česko-slovenskej federatívnej republiky. 1.1.1993 zanikla federácia Česko-slovenská republika – Česká republika sa osamostatnila. Spoločný štát Čechov a Slovákov existoval od 28.10.1918.

12.3.1999 bolo Česko prijaté do NATO, 1.5.2004 do EÚ. Najväčšie mestá v Českej republike: Praha, , , Plzeň, Liberec, Žije tu niekoľko etnografických skupín: Chodovia, Plzeňáci, , Doudlebovia, Horáci, (Wikipedia.cs), Moravskí (Štanclová), , Podlužáci, , (Wikipedia.cs), Gorali (Hubinger a kol.) a dve geograficky rozptýlené: a . Turisti v Česku vyhľadávajú najmä Prahu, kúpeľné mestá ako , , , historické sídla ako Kutná Hora, Český Krumlov, , Říp, Vyšehrad, Blaník, Velehrad, Lednicko-valtický areál, rekreačné oblasti , Český raj, Krkonoše, Šumava. Osobnosti: pedagóg Jan Amos Komenský, vynálezca hromozvodu , anatóm a fyziológ Jan Evangelista Purkyně, genetik Gregor Mendel, chemik  (Wikipedia.cs). 

Prvý známy pivovar bol v Česku už v roku 1118. Česko sa vyznačuje najvyššou spotrebou piva na hlavu na svete. Bylinné likéry a sú českými špecialitami (Wikipedia.cs).

Prvými česky píšucimi autormi boli , jeden zo zakladateľov európskej reformácie a Jan Amos Komenský – najvýznamnejší humanista českej literatúry. Ďalšími literátmi boli  a Petr Chelčický, František Ladislav Čelakovský, , Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, , Vítězslav Hálek, Svatopluk Čech, , Petr Bezruč, , Rainer Maria Rilke, , Egon Erwín Kisch,  je jediný Čech, ktorý bol v roku 1984 ocenený Nobelovou cenou za literaturu. K ďalším významným spisovateľom patrili: , , , Milan Kundera, , Josef Škvorecký, Arnošt Lustig, Václav Havel, Ivan Klíma, Ludvík Vaculík, Egon Bondy, Ivan Martin Jirous, . Po roku 1989 a Jáchym Topol (wikipedia.cs). České divadelníctvo má korene v stredoveku. V 19. storočí významnú úlohu zohrali  a . V roku 1883 bolo otvorené Národní V 20. storočí došlo k rozvoju avantgardy – , ako , Jan Werich, , Jiří Mahen. Presadili sa hry Karla Čapka R.U.R. a Vec Makropulos. V druhej polovici 20. storočia došlo k rozvoju divadiel malých foriem –  Semafor – Jiří Suchý a Jiří Šlitr,  Na zábradlí – , Ivan Vyskočil,  – Ladislav Smoček, , Ypsilonka, Járy Cimrmana – , Ladislav Smoljak. V 60-tych rokoch sa najúspešnejším dramatikom stal  (wikipedia.cs).

Čítaj podobný príspevok  Krajné Podprehora

Vo filme sa presadili , Věra Chytilová, Jiří Menzel, Ján Kadár, Elmar Klos, František Vláčil, , Ivan Passer, , Karel Kachyňa, , neskôr Bořivoj Zeman, , , , Ladislav Smoljak, Miloš Macourek, ,  (wikipedia.cs). Medzi známych hudobných skladateľov patrí Jan Václav Stamic, Josef Mysliveček, František Xaver Brixi, Jan Jakub Ryba, , Antonín Dvořák, Leoš Janáček, , Josef Suk, , , Jaroslav Ježek, . Známy dirigentom bol Rafael Kubelík. Krátko po roku 194 vznikol hudobný festival vážnej hudby  (wikipedia.cs). Vo výtvarnom umení sa presadili napr. , sochár Josef Václav Myslbek, Josef Lada, je dnes najznámejším českým maliarom na svete, najmä jeho 20 velkoformátových obrazov vyjadrujúca dejiny českého národa a Slovanov – , Najznámejší fotografi: František Drtikol, , Jan Saudek, Josef Koudelka (wikipedia.cs).

Odkazy:

Use Facebook to Comment on this Post