2006-2010, 2008, Časová línia, Mäkkýše, Organizmy, Príroda, Živočíchy

Marisa cornuarietis – kombajn na rastliny

Hits: 6092

Veľ­mi žra­vý druh pat­ria­ci do čeľa­de Ampul­la­ri­i­dae. Je úpl­ne nevhod­ný do rast­lin­ných akvá­rií. Obľu­bu­je a doká­že ich skon­zu­mo­vať veľ­ké množ­stvo v krát­kej dobe. Živí sa aj ria­sa­mi, pre­to sa hodí do kamen­ných” í bez vod­ných rast­lín, v kto­rých žerie zvyš­ky potra­vy a . Aj . Napr. do akvá­rií s afric­ký­mi cich­li­da­mi. Kla­die v rôso­lo­vi­tom sli­ze. Bola náj­de­ná v Bra­zí­lii, v Hon­du­ra­se, vo Vene­zu­e­le, v Pana­me, v Kos­ta­ri­ke, na Flo­ri­de, v Texa­se (Ale­xan­dra Beh­rendt).


A high­ly vora­ci­ous spe­cies belo­n­ging to the Ampul­la­ri­i­dae fami­ly. It is enti­re­ly unsu­itab­le for plan­ted aqu­ariums. It favors plants and can con­su­me a lar­ge amount of them in a short peri­od. It also feeds on , making it suitab­le for roc­ky” tanks wit­hout aqu­atic plants, whe­re it con­su­mes lef­to­ver food and algae, inc­lu­ding fila­men­tous algae. For exam­ple, in aqu­ariums with Afri­can cich­lids. It lays eggs in a gela­ti­nous sli­me. It has been found in Bra­zil, , , Pana­ma, Cos­ta Rica, , and (Ale­xan­dra Behrendt).


Eine sehr gef­rä­ßi­ge Art, die zur Fami­lie der Ampul­la­ri­i­dae gehört. Sie eig­net sich über­haupt nicht für bepf­lanz­te Aqu­arien. Sie bevor­zugt Pflan­zen und kann in kur­zer Zeit eine gro­ße Men­ge davon ver­zeh­ren. Sie ernä­hrt sich auch von Algen, was sie für ste­i­ni­ge” Bec­ken ohne Was­serpf­lan­zen gee­ig­net macht, in denen sie Rest­fut­ter und Algen, ein­sch­lie­ßlich faden­för­mi­ger Algen, frisst. Zum Beis­piel in Aqu­arien mit afri­ka­nis­chen Bunt­bars­chen. Sie legt Eier in sch­le­i­mi­ger Gela­ti­ne. Sie wur­de in Bra­si­lien, Hon­du­ras, Vene­zu­e­la, Pana­ma, Cos­ta Rica, Flo­ri­da und Texas gefun­den (Ale­xan­dra Behrendt).
Use to Comment on this Post

2006, 2006-2010, Akvaristika, Časová línia, Inštitúcie

Obří akvárium v Hradci Královom

Hits: 10692

V Hrad­ci Krá­lo­vom sa nachá­dza o obje­me ak ma nekla­me 130 000 lit­rov. V nej sa nachá­dza­jú rôz­ne , naj­mä . V rám­ci som zhlia­dol aj vypre­pa­ro­va­né rôz­ne dru­hy rýb. Ďaku­jem Ravi­ol­ke a Pat­ro­xo­vi za poskyt­nu­té .


In , the­re is a tank with a capa­ci­ty of, if my memo­ry ser­ves me right, 130,000 liters. It hou­ses vari­ous spe­cies of fish, espe­cial­ly Ame­ri­can cich­lids. As part of the exhi­bi­ti­on, I also obser­ved pre­ser­ved spe­ci­mens of vari­ous fish. Thanks to Ravi­ol­ka and Pat­rox for pro­vi­ding the photographs.


In Hra­dec Krá­lo­vé befin­det sich ein Tank mit einem Fas­sungs­ver­mögen von, wenn mich mei­ne Erin­ne­rung nicht trügt, 130.000 Litern. Darin leben vers­chie­de­ne Fis­char­ten, ins­be­son­de­re ame­ri­ka­nis­che Bunt­bars­che. Im Rah­men der Auss­tel­lung sah ich auch prä­pa­rier­te Exem­pla­re vers­chie­de­ner Fis­char­ten. Vie­len Dank an Ravi­ol­ka und Pat­rox für die zur Ver­fügung ges­tell­ten Fotos.


W Hra­dec Krá­lo­vé znaj­du­je się zbi­or­nik o pojem­no­ści, jeśli pami­ęć mnie nie myli, 130 000 lit­rów. Znaj­du­ją się w nim różne gatun­ki ryb, zwłaszc­za ame­ry­ka­ńs­kie pie­lęg­ni­ce. W ramach wys­ta­wy zobac­zy­łem także pre­pa­ro­wa­ne różne gatun­ki ryb. Dzi­ęku­ję Ravi­ol­ce i Pat­ro­xo­wi za udos­tęp­ni­one fotografie.


Use to Comment on this Post

2005, 2006, 2006-2010, Akvaristika, Časová línia, Do roku 2005, Výstavy

Akvaristické výstavy v botanickej záhrade v Prahe

Hits: 7373

Rok 2006

2006 2006 a iné

V dňoch 7. – 15.10.2006 sa v pries­to­roch bota­nic­kej zá v Pra­he kona­la výsta­va akvá­ri­ových rýb. Jej súťou bola aj výsta­va WGC – to zna­me­ná, že praž­ská výsta­va mala šta­tút maj­strovs­tiev sve­ta v kate­gó­rií . Ďal­ší­mi súčas­ťa­mi bola súťaž ME , tema­tic­ké súťaž­né kolek­cie , kolek­cia ých živo­ro­diek, bez­sta­vov­cov a stu­de­no­vod­ných rýb.

3. mezi­ná­rod­ní výsta­va halančíků

Výsta­va sa kona­la 22. – 25.06.2006 v Bota­nic­kej záh­ra­de UK v Pra­he, Na Slu­pi 15, 2. V nede­ľu 25.06 sa kona­la , kto­rej sa zúčast­nil aj Haláč, a neja­ké rybič­ky tam aj vydra­žil :-)). Výsta­vy som sa zúčast­nil veľ­mi rád, napo­kon sú to krás­ne po kaž­dej strán­ke. V rám­ci sa kona­la aj a čias­toč­ne aj , pomô­cok, atď.


– Maj­strov­stvá Čes­kej repub­li­ky Xipho- +

Výsta­va nies­la názov Akvá­ri­um 2005, kona­la sa v pries­to­roch Bota­nic­kej – Na Slu­pi 16, 120 00 Pra­ha 2. Súčas­ťou výsta­vy bola aj výsta­va kap­ro­zú­biek – halan­čí­kov (cez 80 dru­hov) Čes­ké halan­čí­kar­ske spo­leč­nos­ti, a Klu­bu přá­tel divo­kých živo­ro­diek a neja­ké spo­lo­čen­ské, typo­vé, pove­dal by som vše­ho­chuť, a čosi sa dalo aj nakúpiť.


Year 2006

Aqu­arium 2006 – Gup­py World Cham­pi­ons­hip 2006 and Other Exhibitions

From Octo­ber 7 to Octo­ber 15, 2006, an aqu­arium fish exhi­bi­ti­on took pla­ce in the pre­mi­ses of the bota­ni­cal gar­den in . It inc­lu­ded the WGC exhi­bi­ti­on, mea­ning that the Pra­gue exhi­bi­ti­on had the sta­tus of the World Cham­pi­ons­hip in the Gup­py cate­go­ry. Other parts of the event inc­lu­ded the Repub­lic Gup­py Cham­pi­ons­hip, Euro­pe­an Xipho-​Molly Cham­pi­ons­hip, the­ma­tic com­pe­ti­ti­on col­lec­ti­ons of sword­tails, col­lec­ti­ons of wild live­be­a­rers, inver­teb­ra­tes, and cold-​water fish.

3rd Inter­na­ti­onal Sword­tail Exhibition

The exhi­bi­ti­on took pla­ce from June 22 to June 25, 2006, at the Bota­ni­cal Gar­den of Char­les Uni­ver­si­ty in Pra­gue, Na Slu­pi 15, Pra­gue 2. On Sun­day, June 25, an auc­ti­on was held, atten­ded by Mar­tin Haláč, who suc­cess­ful­ly bid on some fish :-)). I was very hap­py to par­ti­ci­pa­te in the exhi­bi­ti­ons; after all, the­se are beau­ti­ful fish in eve­ry way. The event also inc­lu­ded the sale of fish and, to some extent, equ­ip­ment, acces­so­ries, etc.

Aqu­arium 2005 – Czech Repub­lic Cham­pi­ons­hip Xipho-​Molly + Poeci­lia reticulata

The exhi­bi­ti­on was named Aqu­arium 2005 and took pla­ce in the pre­mi­ses of the Bota­ni­cal Gar­den at Na Slu­pi 16, 120 00 Pra­gue 2. The exhi­bi­ti­on inc­lu­ded a disp­lay of sword­tails (over 80 spe­cies) by the Czech Sword­tail Socie­ty and the Club of Friends of Wild Live­be­a­rers. Vari­ous types of tanks, inc­lu­ding com­mu­ni­ty tanks and type tanks, were also exhi­bi­ted, and some items were avai­lab­le for purchase.


Use to Comment on this Post

2005, 2006, 2006-2010, Akvaristika, Časová línia, Do roku 2005, Výstavy

Akvafestival v Prahe

Hits: 9411

Na kon­ci októb­ra 2006 sa konal v Pra­he 2. roč­ník Fes­ti­va­lu. Prog­ram sľu­bo­val nasle­dov­né – , , pred­náš­ko­vá odpo­led­ne, před­sta­ve­ní čin­nos­ti čes­kých a slo­ven­ských spol­ků, pro­dej akva­ris­tic­kých potřeb a lite­ra­tu­ry… Ten­to­krát bol jeho súťou . Pod­ľa toho, čo som sa dopo­čul, tak pre­dov­šet­kým čes­kí vytvo­ri­li prav­de­po­dob­ne štan­dard, kto­rý je akcep­to­va­ný medzi­ná­rod­nou spo­loč­nos­ťou. Ja som sa vybral do Pra­hy spo­lu so Sil­ves­te­rom Valen­ti­nom 21.10.2006. Pek­ne sme sa odviez­li auto­bu­som Stu­dent Agen­cy, kto­rým sme mimo­cho­dom aj odces­to­va­li, sme boli už v Kon­gre­so­vom cen­tre neďa­le­ko Vyšeh­ra­du. Chce­li sme sa najprv nara­ňaj­ko­vať, ale ako­si nás to stá­le ťaha­lo robiť nie­čo iné. To iné sa odo­hrá­va­lo prá­ve na výsta­ve. Orga­ni­zá­to­ri zrej­me nespl­ni­li cel­kom , malo byť vysta­ve­ných ďale­ko viac tema­tic­kých akvá­rií, ja sa pri­znám, šiel som tam naj­mä na .

, kto­rá vlád­la na fes­ti­va­le mne vyho­vo­va­la. Mož­no pre­to, že veľa ľudí poznám, kaž­do­pád­ne cítil som sa výbor­ne. Prí­tom­ní boli samoz­rej­me pre­daj­co­via a poniek­to­rí veru boli pre mňa aj zried­ka­ví. Pre­ho­di­li sme vždy pár slov. ak sme sa na to cíti­li. V prie­be­hu času dora­zi­la z Bra­ti­sla­vy ďal­šia sku­pi­na, došo­fé­ro­va­ná Milom Peš­kom. Zhlia­dol som aj rela­tív­ne počet­nú sku­pi­nu oko­lo Pala Sed­lá­ka. Orga­ni­zá­to­ri, kon­krét­ne Vlad­ko Bydžov­ský spo­mí­nal, že ho mrzí, že domá­ci pra­žá­ci, kto­rých malo byť vša­de počuť, veľ­mi nepriš­li, ale zato slo­vá­kov tam bolo dosť. Iste nie­len ja som si vši­mol, že aj nemec­ky hovo­ria­cich tam bolo dosť. Je to ško­da. V prog­ra­me dňa, kedy sme tam my boli, t.j. v sobo­tu, bolo vyhlá­se­nie výsled­kov a . My sme absol­vo­va­li pred­náš­ku pána Jür­ge­na Sch­mid­ta na tému . Roz­prá­val o mno­hých dru­hoch rodu . Vzhľa­dom na dosť níz­ku účasť na celom podu­ja­tí v tom čase ma cel­kom milo prek­va­pi­lo, koľ­ko ľudí bolo zve­da­vých na pred­náš­ku. Ďal­šiu pred­náš­ku vie­dol Vlad­ko Bydžov­ský. Pre­zen­to­val na nej svo­je po rôz­nych cho­va­te­ľoch. Orien­to­va­ná bola samoz­rej­me naj­mä ma dru­hy rodu . Vide­li sme zábe­ry z kuchy­ne úspeš­ných cho­va­te­ľov a poču­li sme mno­ho uži­toč­ných cho­va­teľ­ských slov. Po vyhlá­se­ní výsled­kov nasle­do­va­la pred­náš­ka Hors­ta Lin­ke­ho, pre kto­ré­ho sú zjav­ne ska­lá­re domi­nant­né. Pán Lin­ke bol per­fekt­ne vyba­ve­ný tech­ni­kou na pre­zen­tá­ciu, čo ostat­ne mi malo byť jas­né už po Bydžov­ské­ho pred­náš­ke, kde sme vide­li aj akva­ris­tic­ké vyba­ve­nie Hos­ta Lin­ke­ho. Vskut­ku pre­cíz­na . Pan Lin­ke je urči­te zruč­ný nie­len v akva­ris­ti­ke. Oce­nil som, že pred­náš­ka bola kom­plex­ná a pri­tom nie zdĺha­vá (podo­tý­kam, že bola pre­kla­da­ná do češ­ti­ny). Videl som v nej pou­ži­té dokon­ca novi­no­vé výstriž­ky o ska­lá­roch z obdo­bia snáď 19. sto­ro­čia. Nepa­mä­tám si pres­ne fak­ty, ale zau­ja­lo ma to veľ­mi. Páči­lo sa mi aj to, že pán Lin­ke á svo­jich ska­lá­rov v akvá­riách, kde je dno, . Bohu­žiaľ čas bežal a my sme muse­li ísť na auto­bus, tak­že sme odbeh­li z pred­náš­ky. Hádam nie­ke­dy nabu­dú­ce. Ska­lá­re boli v 53 nádr­žiach. Zare­gis­tro­val som iba šty­ri tema­tic­ké :-((((.


At the end of Octo­ber 2006, the 2nd Aqua Fes­ti­val took pla­ce in . The prog­ram pro­mi­sed the fol­lo­wing – Cham­pi­ons­hip of Angel­fish Bre­e­ders, Inter­na­ti­onal Exhi­bi­ti­on of The­ma­tic Aqu­ariums, lec­tu­re after­no­ons, pre­sen­ta­ti­on of acti­vi­ties of Czech and Slo­vak asso­cia­ti­ons, sale of aqu­arium supp­lies and lite­ra­tu­re… This time, it inc­lu­ded an angel­fish cham­pi­ons­hip. Accor­ding to what I heard, Czech aqu­arists, in par­ti­cu­lar, pro­bab­ly set a stan­dard that is accep­ted by the inter­na­ti­onal com­mu­ni­ty. I went to Pra­gue with Valen­tin on Octo­ber 21, 2006. We had a ple­a­sant jour­ney by the Stu­dent Agen­cy bus, which we also used for our return. In the mor­ning, we were alre­a­dy at the Con­gress Cen­ter near . We wan­ted to have bre­ak­fast , but some­how we were alwa­ys dra­wn to do somet­hing else. That somet­hing else was hap­pe­ning at the exhi­bi­ti­on. The orga­ni­zers appa­ren­tly did­n’t quite meet expec­ta­ti­ons; the­re were sup­po­sed to be many the­ma­tic aqu­ariums, but I con­fess I main­ly went the­re for angelfish.

I liked the atmo­sp­he­re at the fes­ti­val. Per­haps becau­se I know many peop­le, any­way, I felt gre­at. Of cour­se, the­re were ven­dors, and some of them were inde­ed rare for me. We exchan­ged a few words whe­ne­ver we felt like it. Over time, anot­her group arri­ved from , dri­ven by Milo Peš­ko. I also saw a rela­ti­ve­ly lar­ge group around Pal . The orga­ni­zers, spe­ci­fi­cal­ly Vlad­ko Bydžov­ský, men­ti­oned that he regret­ted that the local Pra­gue resi­dents, who were sup­po­sed to be heard eve­ry­whe­re, did not come very much, but the­re were quite a few Slo­vaks ins­te­ad. I cer­tain­ly noti­ced, and I’m not alo­ne, that the­re were also quite a few Ger­man spe­a­kers. It’s a pity. On the day we were the­re, Satur­day, the prog­ram inc­lu­ded announ­cing the results and lec­tu­res. We atten­ded a lec­tu­re by Mr. Jür­gen on the sub­ject of Laby­rinth Fish of Sout­he­ast Asia. He tal­ked about many spe­cies of the Bet­ta genus. Given the rela­ti­ve­ly low atten­dan­ce at the enti­re event at that time, I was quite ple­a­san­tly sur­pri­sed by how many peop­le were curi­ous about the lec­tu­re. Vlad­ko Bydžov­ský led anot­her lec­tu­re, pre­sen­ting his visits to vari­ous bre­e­ders, main­ly focu­sed on spe­cies of the Pte­rop­hyl­lum genus. We saw shots from the kit­chens of suc­cess­ful bre­e­ders and heard many use­ful bre­e­ding words. After the announ­ce­ment of the results, Horst Lin­ke gave a lec­tu­re, for whom angel­fish are evi­den­tly domi­nant. Mr. Lin­ke was per­fect­ly equ­ip­ped with pre­sen­ta­ti­on tech­no­lo­gy, which should have been cle­ar to me alre­a­dy after Bydžov­ský­’s lec­tu­re, whe­re we saw Lin­ke­’s aqu­arium equ­ip­ment. Tru­ly pre­ci­se work. Mr. Lin­ke is cer­tain­ly skil­led not only in aqu­aris­tics. I app­re­cia­ted that the lec­tu­re was com­pre­hen­si­ve and not over­ly lengt­hy (note that it was trans­la­ted into Czech). I saw news­pa­per clip­pings about angel­fish from per­haps the 19th cen­tu­ry used in it. I don’t remem­ber the facts exact­ly, but it fas­ci­na­ted me a lot. I also liked that Mr. Lin­ke keeps his angel­fish in tanks with sub­stra­te and plants. Unfor­tu­na­te­ly, time was run­ning out, and we had to catch the bus, so we had to lea­ve the lec­tu­re. Hope­ful­ly, some­ti­me in the futu­re. The­re were angel­fish in 53 tanks. I only noti­ced four the­ma­tic aquariums :-((((.


Pora­dieKate­gó­riaMenoBody
1.ý odchytFor­kel SimonSRN
2.divo­ký odchytFor­kel SimonSRN
3.altumFor­kel SimonSRN
4.altumSamec Milo­slavČR
5.altumDoče­kal ZdeněkČR
6.otvo­re­ná triedaWil­helm SRN
7.otvo­re­ná triedaMatuľ­ka JanČR
8.divo­ký odchytSta­něk FrantišekČR
9.otvo­re­ná triedaDoče­kal ZdeněkČR
10.otvo­re­ná trieda PetrČR

2005

Na kon­ci októb­ra 2005 sa konal v Pra­he 1. roč­ník Aqua Fes­ti­va­lu. boli obrov­ské – boli stra­te­né. Prí­liš honos­né pries­to­ry, ale kto­vie, mož­no raz bude plno aj na takej­to plo­che. Súčas­ťou bol 2. roč­ník. Ter­čov­ce boli roz­de­le­né do kate­gó­rií, zastú­pe­né boli for­my od výmys­lu sve­ta, , mod­ré, Haec­kel, čere­ve­né, spot­ted, ploš­ný tyr­kys, bie­le for­my, dia­mant, kobalt, levia hla­va, oran­ge, ško­da že poza­die na akvá­riách bolo otras­né. Boli to maj­strov­stvá ČR, ale boli boli tu zastú­pe­né aj zo Slo­ven­ska, Nemec­ka, atď..


Aqua Fes­ti­val 2005

At the end of Octo­ber 2005, the first Aqua Fes­ti­val took pla­ce in Pra­gue. The spa­ces were huge – the exhi­bits were almost lost. The pre­mi­ses were too gran­di­ose, but who kno­ws, may­be one day the­re will be plen­ty even on such a lar­ge area. It inc­lu­ded the Czech Cham­pi­ons­hip of Dis­cus Bre­e­ders – the 2nd edi­ti­on. Dis­cus were divi­ded into cate­go­ries, repre­sen­ted were forms from all over the world, gre­en, blue, Haec­kel, red, spot­ted, solid turqu­oise, whi­te forms, dia­mond, cobalt, lion­he­ad, oran­ge. It’s a sha­me that the backg­round on the aqu­ariums was ter­rib­le. The­se were the Czech Repub­lic Cham­pi­ons­hips, but fish from Slo­va­kia, , etc., were also represented.


Use to Comment on this Post

Akvaristika, Technika

Nádrž

Hits: 21068

sa vyrá­ba­jú vo viac-​menej štan­dard­ných roz­me­roch. Zväč­ša je šír­ka a výš­ka rov­na­ká a dĺž­ka je dvoj­ná­sob­kom roz­me­ru výš­ky. Prie­stran­né sú vhod­nej­šie pre tvor­bu krás­ne­ho akvá­ria, posky­tu­jú väč­šiu plo­chu. Sú dostať hoto­vé v obcho­de, ale­bo sa dajú vyro­biť na mie­ru, samoz­rej­me aj nepra­vi­del­né , so sko­se­ný­mi roh­mi, s ohý­ba­ným sklom atď. Veľ akvá­ria si musí­te vybrať sami, orien­tuj­te sa pod­ľa náro­kov rýb a rast­lín, kto­ré mie­ni­te cho­vať. Ja vám pora­dím, že väč­šie je a udr­žu­je sa jed­no­duch­šie. Ak začí­na­te s akva­ris­ti­kou, začal by som s obje­mom 150 – 200 lit­rov. V minu­los­ti boli obľú­be­né nádr­že tzv. ele­ment­ky. Nele­pi­li sa, boli vyro­be­né z lia­te­ho skla. Pou­ží­va­li sa len ako men­šie nádr­že – do 20 lit­rov, a boli veľ­mi náchyl­né na puk­nu­tie. Roz­ší­re­né boli aj nádr­že v kovo­vých rámoch. Nepou­ží­val sa v nich lep, ale . Kov časom hrdza­vel a akvá­ri­um čas­to tiek­lo. Pre a ako dočas­né nádr­že na bur­zách sa čas­to pou­ží­va­jú aj nádr­že plas­to­vé. Dnes sa nádr­že spá­ja­jú sili­kó­nom. Pou­ží­va sa špe­ciál­ny akva­ris­tic­ký , buď trans­pa­rent­ný, ale­bo čier­ny.. Čier­ny pova­žu­jem za vhod­nej­ší, pre­to­že ho menej narú­ša­jú a zdá sa mi aj ele­gan­tnej­ší. Naj­pou­ží­va­nej­ší kva­lit­ný sili­kón je .

Naozaj veľ­ké nádr­že, zväč­ša nad 1500 lit­rov sa lepia špe­ciál­ny­mi a veľ­mi dra­hý­mi mate­riál­mi, prí­pad­ne cel­kom inou tech­no­ló­gi­ou – jeden postup by som nazval . Napr. 1 600 000 lit­ro­vá v Tro­pi­ká­riu v Buda­peš­ti je rie­še­ná čias­toč­ne muro­va­nou ste­nou, ale zväč­ša 14 cm hru­bým sklom, kto­ré zaob­sta­ra­la japon­ská fir­ma. V prí­pa­de väč­šie­ho akvá­ria je vhod­né, aby vaša nádrž mala – pozdĺž­ne pási­ky skla. Ak máte nádrž cez 250 lit­rov ale­bo dlh­šiu ako meter, hodí sa aj prieč­na výstuž. Pre spev­ne­nie rohov je výbor­né, ak tvor­ca akvá­ria vle­pí úzky pásik skla aj po výš­ke, a na stra­ne dna, aj po obvo­de znút­ra nádr­že. Dôle­ži­tým para­met­rom je . Ak kúpi­te nádrž v obcho­de, bude spĺňať požia­dav­ky, kto­ré zod­po­ve­da­jú nor­me. Iná situ­ácia nasta­ne, keď sa roz­hod­ne­te akvá­ri­um zle­piť vlast­ný­mi sila­mi. Hrúb­ka skla veľ­mi závi­sí od tla­ku na , čiže samot­ný objem nádr­že nie je sme­ro­daj­ný para­me­ter. Hrúb­ka potreb­né­ho skla závi­sí naj­mä od výš­ky akvá­ria. Čím vyš­šie akvá­ri­um bude, tým väč­ší tlak bude v ňom spô­so­bo­vať a tým musí byť hrub­šie. Kon­krét­ne čís­la sa dajú nájsť v lite­ra­tú­re. Akva­ris­ta by mal mys­lieť aj na pois­te­nie voči prask­nu­tiu a teče­niu akvá­ria. Je to neprí­jem­ná vec, kto­rá sa občas pri­tra­fí. Nie­ke­dy opot­re­bo­va­ním mate­riá­lu, nie­ke­dy nešťast­ným roz­bi­tím. Akvá­ri­um je lep­šie z hľa­dis­ka sve­tel­ných pod­mie­nok situ­ovať skôr do tma­vej čas­ti miest­nos­ti a tam, kam nedo­pa­da­jú pria­me , nie však pred okno a nie v pro­tis­vet­le. Z hľa­dis­ka sve­to­vých strán je lep­šie na západ­nú ale­bo východ­nú stra­nu. Nema­lo by byť prí­liš vyso­ko – aby ste mali z pohľa­du naň pôži­tok a aby bola jeho prak­tic­kej­šia, dostup­nej­šia. Pri nádr­ži by mal byť dosta­tok pries­to­ru na jeho údrž­bu.

Odpo­rú­čam umiest­niť akvá­ri­um do výš­ky očí a rad­šej niž­šie ako vyš­šie. Akvá­ri­um by nema­lo byť ani prí­liš níz­ko – aj napr. kvô­li deťom a opäť kvô­li údrž­be. Nádrž musí byť polo­že­ná na rov­nom pod­kla­de. Pri akom­koľ­vek obje­me je vhod­né, ak váha akvá­ria nesto­jí na šty­roch malých nohách. Tlak je vhod­né roz­ší­riť na väč­šiu plo­chu. Nádrž nesmie trpieť bodo­vý­mi tlak­mi, pre­to je vhod­né pod ňu pod­lo­žiť 1 – 2 cm hru­bú vrstvu polys­ty­ré­nu, kari­mat­ky, prí­pad­ne podob­né­ho mate­riá­lu, čím sa váha roz­lo­ží. Daj­te pozor na to, aby pod akvá­ri­om nebo­lo nie­čo tvr­dé a ostré, napr. zrn­ko štr­ku – tlak nádr­že by spô­so­bil puk­nu­tie. Pla­tí to aj pri prázd­nom akvá­riu, vždy si ak kla­die­te akvá­ri­um na zem, daj­te pod neho nie­čo mäk­ké, napr. . Či vaša pod­la­ha vydr­ží tlak, je otáz­ka dôle­ži­tá, vše­obec­ne ale môžem pove­dať, že začí­na­jú­ci majú v tom­to prí­liš veľ­ké oba­vy. Odpo­rú­čam umiest­ňo­vať väč­šie akvá­ria pri nos­ných ste­nách, zásad­ne nie do stre­du miest­nos­ti. Za väč­šie akvá­ri­um pova­žu­jem nádr­že o obje­me nad 150 lit­rov. majú nad 1000 lit­rov. Ofi­ciál­na infor­má­cia hovo­rí, že bež­né byty sú sta­va­né na stá­lu záťaž 150 kg/​m2. Ak chce­te mať nádrž do 500 lit­rov a dom nemá neja­ké zjav­né ťaž­kos­ti so sta­ti­kou, sta­ros­ti s hmot­nos­ťou váš­ho akvá­ria hoď­te za hla­vu. Panel na síd­lis­ku má vyš­šiu nos­nosť ako bež­ný rodin­ný dom. Z hľa­dis­ka sta­ti­ky, hmot­nos­ti, je úpl­ne jed­no, či je záťaž na ôsmom poscho­dí, na tri­nás­tom, ale­bo na dru­hom. Ak to nie je miest­nosť, pod kto­rou sú už , tak na tom nezáleží.

Naj­mä pri väč­ších nádr­žiach tre­ba zabez­pe­čiť, aby nádrž držal sta­bil­ný, rov­ný . Kom­plet­ne zaria­de­né akvá­ri­um s obje­mom 300 lit­rov môže vážiť aj 400500 kg. Aj pri mani­pu­lá­cii s nádr­žou buď­te opatr­ní a mys­li­te na to, že je pomer­ne ťaž­ká. Ide­ál­ny sto­jan pre akvá­ri­um je kovo­vý. Šikov­ný si doká­že vytvo­riť ale­bo zado­vá­žiť aj pek­ne pôso­bia­ci, naprí­klad dre­vom oblo­že­ný sto­jan. Prí­pad­ne sto­jan“ tvo­rí kom­bi­ná­cia murov­ky, oce­le a dre­va. Nádrž však môže byť zabu­do­va­ná do nábyt­ku, do , tech­nic­kým rie­še­niam sa medze nekla­dú. O tom, aký sto­jan je pre vás vhod­ný, sa poraď­te s jeho výrob­com, pre­daj­com, všet­ko závi­sí na záťa­ži, kto­rú má niesť. K akvá­riu pat­rí . Oby­čaj­ne je z ten­šie­ho skla ako ste­ny nádr­že. Je veľ­mi dob­ré, ak má zre­za­né rohy, pre­to­že tým zís­ka­te pre , aj pre . Je prak­tic­ké, ak nemu­sí­te vždy odkla­dať kry­cie sklo, keď chce­te rybič­ky nakŕ­miť. V prí­pa­de, že áte doma mač­ku, tá si doká­že občas ulo­viť z neza­kry­té­ho akvá­riu aj vašu rybič­ku. Na dru­hej stra­ne, kry­cie sklo chrá­ni pred prí­pad­ný zvie­ra­cí­mi milá­čik­mi, ale aj malé pred nech­ce­ným kúpe­ľom. Samoz­rej­me, že kry­cie sklo nie je nevy­hnut­né, napr. ak nám zále­ží na čo naj­lep­šej prie­chod­nos­ti svet­la do akvá­ria, mož­no zvo­liť iné rie­še­nie. Je však otáz­ne, ako je v tom­to prí­pa­de toto vaše rie­še­nie bez­peč­né. Tre­ba vziať do úva­hy, či , kto­ré je nad hla­di­nou, je neja­ko zabez­pe­če­né pro­ti vode, pro­ti skra­tu, či sa neče­rí apod. Môže­te si zho­to­viť kryt s osvet­le­ním, čím si zvý­ši­te este­tic­kú hod­no­tu celé­ho kom­ple­tu. Kry­cie sklo účin­ne zame­dzu­je vypa­ro­va­niu vody z akvá­ria – vlh­kos­ti. Z hľa­dis­ka váš­ho roz­ho­do­va­nia je dôle­ži­té, čo vlast­ne chce­te v akvá­riu mať. Spo­lo­čen­ské akvá­ri­um je naj­čas­tej­ším typom akvá­ria. Zaň­ho pova­žuj­te také akvá­ri­um, kto­ré­ho zlo­že­nie nemá sna­hu detail­ne napo­dob­ňo­vať prí­ro­du. Naj­čas­tej­ší­mi cho­van­ca­mi také­ho­to typic­ké­ho akvá­ria sú , , men­šie­ho vzras­tu, kto­ré sú aj svo­jou pova­hou spo­lo­čen­ské. Mož­né je aj zosku­pe­nie rôz­nych dru­hov živo­ro­diek, prí­kla­dov je veľa. Akvá­ri­um bio­to­po­vé, nie­ke­dy aj nazý­va­né prí­rod­né, je také, v kto­rom sa sna­ží­te pris­pô­so­biť čo naj­viac pod­mien­kam v prí­ro­de. Člá­nok o takých­to akvá­riách vyšiel v prvom čís­le časo­pi­su Akvárium.


Aqu­ariums are manu­fac­tu­red in or less stan­dard dimen­si­ons. Usu­al­ly, the width and height are the same, and the length is doub­le the height. Spa­ci­ous tanks are more suitab­le for cre­a­ting beau­ti­ful aqu­ariums as they pro­vi­de a lar­ger sur­fa­ce area. They can be pur­cha­sed ready-​made in sto­res or cus­to­mi­zed, inc­lu­ding irre­gu­lar sha­pes, beve­led cor­ners, cur­ved glass, etc. You should cho­ose the size of the aqu­arium based on the requ­ire­ments of the fish and plants you intend to keep. Gene­ral­ly, lar­ger aqu­ariums are more visu­al­ly appe­a­ling and easier to main­tain. If you­’re star­ting with aqu­aris­tics, con­si­der begin­ning with a volu­me of 150 – 200 liters. In the past, popu­lar tanks were cal­led ele­ment­ky,” made of cast glass, and used for smal­ler tanks up to 20 liters, but they were pro­ne to crac­king. Tanks in fra­mes were also com­mon, sea­led with sea­lant ins­te­ad of glue. Plas­tic tanks are often used for fish tran­s­por­ta­ti­on and tem­po­ra­ry setups at expos. Nowa­da­ys, tanks are bon­ded with sili­co­ne, with spe­cial aqu­arium sili­co­ne, eit­her trans­pa­rent or black, being com­mon­ly used. Black is con­si­de­red more suitab­le as it is less affec­ted by and appe­ars more ele­gant. The most com­mon­ly used high-​quality sili­co­ne is Perennator.

Real­ly lar­ge tanks, typi­cal­ly over 1500 liters, are cons­truc­ted using spe­cial and expen­si­ve mate­rials or enti­re­ly dif­fe­rent tech­no­lo­gies, such as glass wel­ding. For exam­ple, the 1,600,000-liter tank in the in Buda­pest is cons­truc­ted with a par­tial­ly brick wall but main­ly with 14 cm thick glass acqu­ired from a Japa­ne­se com­pa­ny. Lar­ger tanks bene­fit from rein­for­ce­ments, lon­gi­tu­di­nal strips of glass, and for tanks over 250 liters or lon­ger than a meter, cros­swi­se rein­for­ce­ment is also suitab­le. To strengt­hen the cor­ners, it’s excel­lent if the tank cre­a­tor glu­es a nar­row strip of glass along the height and along the bot­to­m’s inner peri­me­ter. The thick­ness of the glass is a cru­cial para­me­ter, depen­ding on the tan­k’s height. If you buy a tank from a sto­re, it will meet the requ­ired stan­dards. Howe­ver, if you deci­de to build your own tank, the thick­ness of the glass depends on the tan­k’s height and can be found in lite­ra­tu­re. Aqu­arists should also con­si­der insu­ran­ce against tank leaks and water dama­ge. Pla­cing the aqu­arium in a dar­ker part of the room, away from direct sun­light but not in front of a win­dow, is advi­sed for opti­mal ligh­ting con­di­ti­ons. The west or east side is pre­fe­rab­le con­cer­ning the car­di­nal direc­ti­ons. Pla­cing the tank at eye level or slight­ly lower is recom­men­ded, con­si­de­ring both aest­he­tics and prac­ti­cal maintenance.

Espe­cial­ly for lar­ger tanks, it’s essen­tial to ensu­re the tank sits on a stab­le, level stand. A ful­ly equ­ip­ped 300-​liter aqu­arium can weigh 400 – 500 kg. When hand­ling the tank, cau­ti­on is neces­sa­ry due to its con­si­de­rab­le weight. An ide­al stand for an aqu­arium is made of metal, but a skill­ful per­son can cre­a­te or acqu­ire a nice­ly looking stand, possib­ly clad with wood. The tank can also be built into fur­ni­tu­re, struc­tu­res, and vari­ous tech­ni­cal solu­ti­ons are possib­le. Regar­ding the suitab­le stand, con­sult with the manu­fac­tu­rer or sel­ler, depen­ding on the load it needs to bear. A glass cover is part of the aqu­arium setup. It is usu­al­ly made of thin­ner glass than the tank walls. Having cut cor­ners is prac­ti­cal, cre­a­ting spa­ce for fee­ding and elect­ri­cal cab­les. It is help­ful if you don’t have to remo­ve the glass eve­ry time you want to feed the fish. If you have a cat at home, a cover glass pro­tects fish from being caught, and it’s also a safe­ty mea­su­re for small chil­dren. Of cour­se, a cover glass is not man­da­to­ry, and other solu­ti­ons can be cho­sen if maxi­mi­zing light trans­mis­si­on into the aqu­arium is cru­cial. Howe­ver, the safe­ty of alter­na­ti­ve solu­ti­ons needs to be con­si­de­red. A cover glass effec­ti­ve­ly pre­vents water eva­po­ra­ti­on, main­tai­ning humi­di­ty. When deci­ding on the type of aqu­arium, con­si­der what you want to have in it.

A com­mu­ni­ty aqu­arium is the most com­mon type, not try­ing to pre­ci­se­ly mimic natu­re. It typi­cal­ly inc­lu­des fish like barbs, tetras, and smal­ler spe­cies with a social natu­re. Anot­her type is a bio­to­pe or natu­ral aqu­arium, whe­re you try to adapt con­di­ti­ons as clo­se­ly as possib­le to natu­re. The cho­ice depends on your pre­fe­ren­ces and the type of aqu­atic envi­ron­ment you want to create.


Aqu­arien wer­den mehr oder weni­ger in Stan­dard­ma­ßen her­ges­tellt. Übli­cher­we­i­se sind die Bre­i­te und Höhe gle­ich, und die Län­ge ist das Doppel­te der Höhe. Gerä­u­mi­ge Tanks eig­nen sich bes­ser zur Ges­tal­tung schöner Aqu­arien, da sie eine größe­re Oberf­lä­che bie­ten. Sie kön­nen fer­tig im Ges­chäft gekauft oder nach Maß ange­fer­tigt wer­den, ein­sch­lie­ßlich unre­gel­mä­ßi­ger For­men, abgesch­räg­ter Ecken, gebo­ge­nem Glas usw. Die Größe des Aqu­ariums soll­ten Sie basie­rend auf den Anfor­de­run­gen der Fis­che und Pflan­zen wäh­len, die Sie hal­ten möch­ten. Im All­ge­me­i­nen sind größe­re Aqu­arien optisch ans­pre­chen­der und ein­fa­cher zu pfle­gen. Wenn Sie mit der Aqu­aris­tik begin­nen, soll­ten Sie mit einem Volu­men von 150 – 200 Litern begin­nen. In der Ver­gan­gen­he­it waren belieb­te Tanks soge­nann­te Ele­ment­ky”, aus gegos­se­nem Glas her­ges­tellt und für kle­i­ne­re Tanks bis zu 20 Litern ver­wen­det, aber sie neig­ten zum Rei­ßen. Tanks in Metall­rah­men waren eben­falls üblich, mit Dichts­toff statt Kleb­stoff abge­dich­tet. Kunsts­toff­tanks wer­den häu­fig für den Fisch­tran­s­port und tem­po­rä­re Ein­rich­tun­gen auf Mes­sen ver­wen­det. Heut­zu­ta­ge wer­den Tanks mit Sili­kon ver­bun­den, wobei spe­ziel­les Aqu­arien­si­li­kon, ent­we­der trans­pa­rent oder sch­warz, übli­cher­we­i­se ver­wen­det wird. Sch­warz wird als gee­ig­ne­ter bet­rach­tet, da es weni­ger von Algen bee­in­träch­tigt wird und ele­gan­ter ers­che­int. Das am häu­figs­ten ver­wen­de­te hoch­wer­ti­ge Sili­kon ist Perennator.

Wirk­lich gro­ße Tanks, typis­cher­we­i­se über 1500 Litern, wer­den mit spe­ziel­len und teuren Mate­ria­lien oder ganz ande­ren Tech­no­lo­gien her­ges­tellt, wie zum Beis­piel Glas sch­we­i­ßen. Zum Beis­piel ist der 1.600.000-Liter-Tank im Tro­pi­ca­rium in Buda­pest tei­lwe­i­se mit einer gemau­er­ten Wand, aber haupt­säch­lich mit 14 cm

dic­kem Glas aus einer japa­nis­chen Fir­ma, kons­tru­iert. Größe­re Tanks pro­fi­tie­ren von Vers­tär­kun­gen, län­gli­chen Glass­tre­i­fen, und für Tanks über 250 Litern oder län­ger als einen Meter ist auch eine quer­ver­lau­fen­de Vers­tär­kung gee­ig­net. Um die Ecken zu stär­ken, ist es aus­ge­ze­ich­net, wenn der Erbau­er des Tanks einen sch­ma­len Glass­tre­i­fen entlang der Höhe und entlang des Bodens inner­halb des Tanks klebt. Die Dic­ke des Gla­ses ist ein ents­che­i­den­der Para­me­ter, abhän­gig von der Höhe des Tanks. Wenn Sie einen Tank im Laden kau­fen, ents­pricht er den erfor­der­li­chen Stan­dards. Wenn Sie sich jedoch dazu entsch­lie­ßen, Ihren eige­nen Tank zu bau­en, hängt die Dic­ke des Gla­ses von der Höhe des Tanks ab und kann in der Lite­ra­tur gefun­den wer­den. Aqu­aria­ner soll­ten auch eine Ver­si­che­rung gegen Tank­lecks und Was­sers­chä­den in Bet­racht zie­hen. Die Plat­zie­rung des Aqu­ariums an einem dunk­le­ren Ort im Raum, fer­nab von direk­tem Son­nen­licht, aber nicht vor einem Fens­ter, wird für opti­ma­le Licht­ver­hält­nis­se emp­foh­len. Die west­li­che oder öst­li­che Sei­te ist im Hinb­lick auf die Him­mels­rich­tun­gen bevor­zugt. Das Plat­zie­ren des Tanks auf Augen­höhe oder leicht darun­ter wird emp­foh­len, unter Berück­sich­ti­gung von Äst­he­tik und prak­tis­cher Wartung.

Beson­ders bei größe­ren Tanks ist es wich­tig sicher­zus­tel­len, dass der Tank auf einem sta­bi­len, ebe­nen Stän­der steht. Ein volls­tän­dig aus­ges­tat­te­tes 300-​Liter-​Aquarium kann 400 – 500 kg wie­gen. Bei der Hand­ha­bung des Tanks ist Vor­sicht gebo­ten, aufg­rund sei­nes erheb­li­chen Gewichts. Ein ide­a­ler Stän­der für ein Aqu­arium bes­teht aus Metall, aber eine ges­chic­kte Per­son kann einen schön aus­se­hen­den Stän­der ers­tel­len oder sich einen bes­chaf­fen, mög­li­cher­we­i­se mit Holz verk­le­i­det. Der Tank kann auch in Möbel, Struk­tu­ren ein­ge­baut und vers­chie­de­ne tech­nis­che Lösun­gen sind mög­lich. Hin­sicht­lich des gee­ig­ne­ten Stän­ders soll­ten Sie sich mit dem Hers­tel­ler oder Ver­kä­u­fer bera­ten, abhän­gig von der Belas­tung, die er tra­gen muss. Eine Gla­sab­dec­kung ist Teil der Aqu­ariu­mauss­tat­tung. Sie bes­teht in der Regel aus dün­ne­rem Glas als die Tank­wän­de. Es ist sehr prak­tisch, wenn die Ecken geschnit­ten sind und Platz für das Füt­tern und elek­tris­che Kabel bie­ten. Es ist hilf­re­ich, wenn Sie das Glas nicht jedes Mal ent­fer­nen müs­sen, wenn Sie die Fis­che füt­tern möch­ten. Wenn Sie eine Kat­ze zu Hau­se haben, schützt eine Abdec­kung aus Glas die Fis­che davor, gefan­gen zu wer­den, und ist auch eine Sicher­he­its­ma­ßnah­me für kle­i­ne Kin­der. Natür­lich ist eine Gla­sab­dec­kung nicht zwin­gend erfor­der­lich, und es kön­nen ande­re Lösun­gen gewä­hlt wer­den, wenn eine maxi­ma­le Licht­durch­läs­sig­ke­it in das Aqu­arium wich­tig ist. Die Sicher­he­it alter­na­ti­ver Lösun­gen muss jedoch berück­sich­tigt wer­den. Eine Gla­sab­dec­kung ver­hin­dert effek­tiv die Was­ser­ver­duns­tung und erhält die Luft­fe­uch­tig­ke­it. Bei der Ents­che­i­dung über den Typ des Aqu­ariums soll­ten Sie berück­sich­ti­gen, was Sie darin haben möchten.

Ein Geme­in­schaft­sa­qu­arium ist der häu­figs­te Typ, der nicht ver­sucht, die Natur genau nach­zu­ah­men. Es umfasst typis­cher­we­i­se Fis­che wie Bar­ben, Tetras und kle­i­ne­re Arten mit sozia­lem Ver­hal­ten. Ein wei­te­rer Typ ist das Biotop- oder Natu­ra­qu­arium, bei dem ver­sucht wird, die Bedin­gun­gen so genau wie mög­lich an die Natur anzu­pas­sen. Die Wahl hängt von Ihren Vor­lie­ben und dem Typ des aqu­atis­chen Umfelds ab, das Sie schaf­fen möchten.


Use to Comment on this Post