2009, Časová línia, Fotografické reportáže, Piešťanské reportáže, Reportáže, Slovenské reportáže

Fotokursalon

Hits: 3143

25.10.2009 po 18-​ej večer sa kona­la výsta­va foto­gra­fií spo­je­ná s vyhlá­se­ním výsled­kov. Jed­not­li­ví “súťa­žia­ci” v nej odo­vzdá­va­li svo­je foto­gra­fie v papie­ro­vej for­me, z kto­rých poro­ta vybra­la foto­gra­fie na výsta­vu. Poro­ta bola v zlo­že­ní: Jozef Kep­pert, Šte­fan Čam­bal a Peter Ertl. Do “Foto­kur­sa­lo­nu” sa pri­hlá­si­lo 26 auto­rov s 130-​imi foto­gra­fia­mi. Víťa­zom sa stal Fran­ti­šek Halás, ďal­šie ceny si odnies­li Karol Belas, Roman Tiben­ský, čest­né uzna­nia si odnies­li Márius Sor­del, Richard Hes­ko a Roman Buč­ko. Cenu pri­má­to­ra zís­kal Peter Kac­lík. Výsta­va tých­to foto­gra­fií trva­la viac ako mesiac.

Mimo­cho­dom celá nede­ľa 25.10 sa nies­la v sil­nom foto­gra­fic­kom duchu, pre­to­že od desia­tej ráno sme foti­li v súvis­los­ti s inou akci­ou, kto­rú pri­pra­vil Pieš­ťan­ský foto­k­lub. Foti­li sme nedeľ­ný život v Pieš­ťa­noch, z čoho sa vybe­rú fot­ky na nie­kto­rú z nasle­du­jú­cich výstav – viď 6. Foto­ses­si­on.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post