2004, 2006, 2006-2010, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, 2014, 2015, Časová línia, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Rastliny

Pestované rastliny

Hits: 27588

Pes­to­va­né kve­ty majú dlhú his­tó­riu spo­je­nú s ľud­skou kul­tú­rou a sú neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou našich záh­rad, domo­vov. Ich krá­sa, vôňa a sym­bo­lic­ký význam robia z nich viac ako len deko­rá­ciu – sú to sym­bo­ly lás­ky, rados­ti, poko­ja a mno­hých ďal­ších emó­cií. Kve­ty pri­dá­va­jú far­bu, tex­tú­ru a život, ich krá­sa je zdro­jom rados­ti a pote­še­nia, a ich prí­tom­nosť oži­vu­je pries­tor a dodá­va mu cha­rak­ter. Mno­hé dru­hy kve­tov majú sym­bo­lic­ký význam a sú spo­je­né s rôz­ny­mi emó­cia­mi a uda­los­ťa­mi. Ruže sú sym­bo­lom lás­ky a roman­ti­ky, ľalie pred­sta­vu­jú čis­to­tu a nevin­nosť, a slneč­ni­ce sym­bo­li­zu­jú pria­teľ­stvo a radost­né mys­le­nie. Kve­ty sa čas­to pou­ží­va­jú aj na vyjad­re­nie sús­tras­ti, osláv ale­bo poďa­ko­va­nia. Kve­ty majú aj tera­pe­utic­ké účin­ky. Prí­tom­nosť kve­tov v domác­nos­tiach ale­bo pra­cov­ných pries­to­roch môže zlep­šiť nála­du, zní­žiť stres a úzkosť a zvý­šiť kre­a­ti­vi­tu a pro­duk­ti­vi­tu. Prá­ca v záh­ra­de ale­bo sta­rost­li­vosť o kve­ty môže byť aj rela­xač­ná a tera­pe­utic­ká aktivita.


Cul­ti­va­ted flo­wers have a long his­to­ry intert­wi­ned with human cul­tu­re and are an integ­ral part of our gar­dens and homes. The­ir beau­ty, frag­ran­ce, and sym­bo­lic sig­ni­fi­can­ce make them more than just deco­ra­ti­ons – they are sym­bols of love, joy, pea­ce, and many other emo­ti­ons. Flo­wers add color, tex­tu­re, and life; the­ir beau­ty is a sour­ce of joy and ple­a­su­re, and the­ir pre­sen­ce enli­vens the spa­ce and gives it cha­rac­ter. Many types of flo­wers have sym­bo­lic mea­nings and are asso­cia­ted with vari­ous emo­ti­ons and events. Roses are sym­bols of love and roman­ce, lilies repre­sent puri­ty and inno­cen­ce, and sun­flo­wers sym­bo­li­ze friends­hip and joy­ful thoughts. Flo­wers are often used to express con­do­len­ces, celeb­ra­ti­ons, or gra­ti­tu­de. Flo­wers also have the­ra­pe­utic effects. The pre­sen­ce of flo­wers in hou­se­holds or works­pa­ces can impro­ve mood, redu­ce stress and anxie­ty, and enhan­ce cre­a­ti­vi­ty and pro­duc­ti­vi­ty. Gar­de­ning or caring for flo­wers can also be a rela­xing and the­ra­pe­utic activity.


Pes­to­val som pes­tu­jem (539) /​I cul­ti­va­ted I cul­ti­va­te (539)

Agapanthus (5)

 1. Aga­pant­hus africanus
 2. Aga­pant­hus afri­ca­nus Fire­works‘
 3. Aga­pant­hus umbel­la­tum Blue‘
 4. Aga­pant­hus umbel­la­tum Whi­te‘
 5. Aga­pant­hus Black Magic‘

Achillea (3)

 1. Achil­lea fili­pen­du­li­na Cloth of Gold‘
 2. Achil­lea millefolium
 3. Achil­lea mil­le­fo­lium Rose‘

Allium (13)

 1. Allium ampe­lop­ra­sum Ping Pong‘
 2. Allium bul­ga­ri­cum
 3. Allium gigan­te­um
 4. Allium hol­lan­di­cum Purp­le Sensation‘
 5. Allium ore­op­hi­lum
 6. Allium sati­vum Hanác­ky paličák‘
 7. Allium scho­enop­ra­sum
 8. Allium scho­enop­ra­sum Erec­ta
 9. Allium scho­enop­ra­sum Pra­ga
 10. Allium sp. Gla­dia­tor‘
 11. Allium spha­e­ro­cep­ha­lon Drum­stick‘
 12. Allium vine­a­le Hair‘
 13. Allium Gra­ce­ful Beauty‘

Anemone (5)

 1. Ane­mo­ne Anna­be­la Deep Rose‘
 2. Ane­mo­ne blanda
 3. Ane­mo­ne blan­da Char­mer‘
 4. Ane­mo­ne coro­na­ria sin­gle Mr. Fokker‘
 5. Ane­mo­ne coro­na­ria sin­gle Sylp­hi­de‘

Argyranthemum (3)

 1. Argy­rant­he­mum Magen­ta‘
 2. Argy­rant­he­mum Red‘
 3. Argy­rant­he­mum Tof­fee‘

Astilbe (3)

 1. Astil­be Whi­te‘
 2. Astil­be Pumi­la‘
 3. Astil­be x arend­sii Weis­se Gloria‘

A (23)

 1. Achil­lea Pomeg­ra­na­te‘
 2. Ado­nis vernalis
 3. Aet­hi­one­ma grandiflorum
 4. Alo­pe­cu­rus pra­ten­sis aureovariegatus
 5. Als­tro­eme­ria spp.
 6. Amarc­ri­num howardii
 7. Ama­ryl­lis belladonna
 8. Ame­lan­chier Mar­tin‘
 9. Ame­lan­chier alni­fo­lia Hone­y­wo­od‘
 10. Ana­cyc­lus depressus
 11. Andro­sa­ce sevicea
 12. Anet­hum gra­ve­olens Tet­ra‘
 13. Ant­hu­rium andraeanum
 14. Are­na­ria montana
 15. Arme­ria Aman­da White‘
 16. Aro­nia mela­no­car­pa Viking‘
 17. Aro­nia mela­no­car­pa Rubi­na‘
 18. Asp­le­nium Angus­ti­fo­lia‘
 19. Aster amel­lus Rudolf Goethe‘
 20. Aster Weis­se Schöne‘
 21. Astran­tia Star of Treasure‘
 22. Aub­rie­ta hyb­ri­da Leicht­li­nii‘
 23. Aub­rie­ta hyb­ri­da Roy­al Blue‘

B (10)

 1. Belam­can­da chinensis
 2. Bel­lis peren­nis Pink‘
 3. Ber­ge­nia Rotb­lum‘
 4. Bidens 2Teeth Oly Star‘
 5. Bis­tor­ta officinalis
 6. Brac­te­ant­ha helia­na Gold‘
 7. Bra­chys­co­me Sur­dai­sy Blue‘
 8. Bra­chys­co­me Sur­dai­sy White‘
 9. Budd­le­ja Flo­wer Power‘
 10. Bur­ra­ge­a­ra Nel­ly Isler‘

Callistephus (8)

 1. Cal­lis­tep­hus chinensis
 2. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis Aniel­ka‘
 3. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis Elect­ric Alba‘
 4. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis Nel‘
 5. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis Prin­cess Alba‘
 6. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis San­dra‘
 7. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis Sil­ve­ry Blue‘
 8. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis Sil­ve­ry Rose‘

Campanula (4)

 1. Cam­pa­nu­la car­pa­ti­ca Pearl White‘
 2. Cam­pa­nu­la coch­le­a­ri­i­fo­lia Baby White‘
 3. Cam­pa­nu­la coch­le­a­ri­i­fo­lia Blue Baby‘
 4. Cam­pa­nu­la portenschlagiana

Capsicum (5)

 1. Cap­si­cum annum Lie­be­sap­fel‘
 2. Cap­si­cum annum Lips­tick‘
 3. Cap­si­cum annum Dumas‘
 4. Cap­si­cum annum Yolo Won­der B‘
 5. Cap­si­cum chi­nen­se Pepe­ron­ci­no Pic­can­te Naga Morich Chocolate‘

Clematis (23)

 1. Cle­ma­tis Andro­me­da‘
 2. Cle­ma­tis Asao‘
 3. Cle­ma­tis Dr. Ruppel‘
 4. Cle­ma­tis Duchess of Edinburgh‘
 5. Cle­ma­tis Ernest Markham‘
 6. Cle­ma­tis Gol­den Dream‘
 7. Cle­ma­tis Ivan Olsson‘
 8. Cle­ma­tis Litt­le Mermaid‘
 9. Cle­ma­tis Mul­ti Blue‘
 10. Cle­ma­tis My Darling‘
 11. Cle­ma­tis Niobe‘
 12. Cle­ma­tis Omos­hi­ro‘
 13. Cle­ma­tis Pat­ri­cia Ann Fretwell‘
 14. Cle­ma­tis Pat­ri­cia Ann Fret­well Pafar“
 15. Cle­ma­tis Prin­cess Kate‘
 16. Cle­ma­tis Gol­den Dream‘
 17. Cle­ma­tis Sarah Elisabeth‘
 18. Cle­ma­tis Rou­ge Cardinal‘
 19. Cle­ma­tis The President‘
 20. Cle­ma­tis Vil­le de Lyon‘
 21. Cle­ma­tis mon­ta­na Fre­da‘
 22. Cle­ma­tis mon­ta­na Rubens‘
 23. Cle­ma­tis Litt­le Mermaid‘

Coreopsis (5)

 1. Core­op­sis ver­ti­ci­lia­ta Moon­be­am‘
 2. Core­op­sis ver­ti­ci­lia­ta Red Ruby‘
 3. Core­op­sis ver­ti­cil­la­ta Li‘l Bang Daybreak‘
 4. Core­op­sis Ben­gal Tiger‘
 5. Core­op­sis Ruby Frost‘

Crinum (3)

 1. Cri­num Cint­ho Alpha‘
 2. Cri­num powellii
 3. Cri­num powel­lii Alba‘

Crocus (11)

 1. Cro­cus fuscotinctus
 2. Cro­cus chry­sant­hus Ard Schenk‘
 3. Cro­cus chry­sant­hus Blue pearl‘
 4. Cro­cus chry­sant­hus Oran­ge Monarch‘
 5. Cro­cus chry­sant­hus Prins Claus‘
 6. Cro­cus chry­sant­hus Roman­ce‘
 7. Cro­cus sie­be­ri Firef­ly‘
 8. Cro­cus spe­ci­osus Oxo­nian‘
 9. Cro­cus ver­nus Jean­ne D‘Arc‘
 10. Cro­cus ver­nus King of Striped‘
 11. Cro­cus sativus

Cucumis (4)

 1. Cucu­mis melo Bana­na‘
 2. Cucu­mis melo Kazakh‘
 3. Cucu­mis melo var. flexuosus‘
 4. Cucu­mis sati­vus Aikon F1

Cucurbita (4)

 1. Cucur­bi­ta pepo Cos­ta­tes Romanesco‘
 2. Cucur­bi­ta pepo Ore­lia‘
 3. Cucur­bi­ta pepo Sun­se­an­ce‘

Cyclamen (4)

 1. Cyc­la­men cilicicum
 2. Cyc­la­men coum
 3. Cyc­la­men hede­ri­fo­lium Album‘
 4. Cyc­la­men hede­ri­fo­lium Rosea‘

C (17)

 1. Calat­hea makoyana
 2. Calen­du­la officinalis
 3. Calib­ra­choa Beau­ti­cal French Vanilla‘
 4. Calib­ra­choa hyb­ri­da Eyeco­nic Cher­ry Blossom‘
 5. Calt­ha palus­tris Alba‘
 6. Calt­ha palus­tris Mul­tip­lex‘
 7. Cam­bria catatante
 8. Can­na indi­ca Luci­fer‘
 9. Carex bucha­na­nii
 10. Carex mor­ro­wii Ice Dance‘
 11. Celo­sia argenta
 12. Cit­rul­lus lanatus‘Early Moonbeam‘
 13. Cory­da­lis Por­ce­lain Blue‘
 14. Cos­mos bipinnatus
 15. Cras­su­la ovata
 16. Cro­cos­mia Emi­ly McKenzie‘
 17. Cyc­lant­he­ra pedata

Dahlia (9)

 1. Dah­lia cac­tus Hap­py Days Bico­lour Yel­low Red‘
 2. Dah­lia cac­tus Holyp­hill Spiderwoman‘
 3. Dah­lia cac­tus Sprark­ler‘
 4. Dah­lia cac­tus Vuur­vo­gel‘
 5. Dah­lia deco­ra­ti­ve Pro­cy­on‘
 6. Dah­lia din­ner­pla­te Lady Darlene‘
 7. Dah­lia sp. Wines­me‘
 8. Dah­lia Cra­zy Love‘
 9. Dah­lia Pea­ches and Cream‘

Delosperma (7)

 1. Delos­per­ma Fire Spinner‘
 2. Delos­per­ma acant­ho­des Beau­fort West‘
 3. Delos­per­ma coope­ri Jewel of Desert Peridott‘
 4. Delos­per­ma dyeri Red Mountain‘
 5. Delos­per­ma nubi­ge­um Gold Nugget‘
 6. Delos­per­ma obtu­sum Safa­ri‘
 7. Delos­per­ma sp. Stron­gred‘

Delphinium (5)

 1. Delp­hi­nium Asto­lat‘
 2. Delp­hi­nium Gala­had‘
 3. Delp­hi­nium Rose‘
 4. Delp­hi­nium Sum­mer Skies‘
 5. Delp­hi­nium Bel­la­don­na Völ­kerf­rie­den‘

Echinacea (13)

 1. Echi­na­cea Big Kahuna‘
 2. Echi­na­cea Gol­den Skipper‘
 3. Echi­na­cea Gre­en Twister
 4. Echi­na­cea Hot Lava‘
 5. Echi­na­cea Inno­cent Mea­dow Mama‘
 6. Echi­na­cea Lemon Drop‘
 7. Echi­na­cea Mar­ma­la­de‘
 8. Echi­na­cea Milks­ha­ke‘
 9. Echi­na­cea Now Cheesier‘
 10. Echi­na­cea Stra­wber­ry and Cream‘
 11. Echi­na­cea Sun­se­e­kers Magenta‘
 12. Echi­na­cea purpurea
 13. Echi­na­cea pur­pu­rea Sout­hern Belle‘

Erigeron (3)

 1. Eri­ge­ron flelltii
 2. Eri­ge­ron linearis
 3. Eri­ge­ron scopulinus

E (3)

 1. Echi­nops ritro
 2. Ere­mu­rus x isa­bel­li­nus Cle­opat­ra‘
 3. Ero­dium Bishop‘s Form‘

Fritillaria (8)

 1. Fri­til­la­ria persica
 2. Fri­til­la­ria per­si­ca Adi­y­aman‘
 3. Fri­til­la­ria imperialis
 4. Fri­til­la­ria impe­ria­lis Auro­ra‘
 5. Fri­til­la­ria impe­ria­lis Lutea‘
 6. Fri­til­la­ria impe­ria­lis Rub­ra‘
 7. Fri­til­la­ria meleagris
 8. Fri­til­la­ria uva-vulpis

F (7)

 1. Fer­ra­ria crispa
 2. Fes­tu­ca glau­ca Ins­ten­se Blue‘
 3. Ficus cari­ca Fran­cu­es­co‘
 4. Fit­to­nia verschaffeltii
 5. Fra­ga­ria ves­ca Yel­low Wonder‘
 6. Fuch­sia Sha­dow Dan­cer Helena‘

G (7)

 1. Gail­lar­dia Red Sun‘
 2. Gen­tia­na acualis
 3. Gen­tia­na angustifolia
 4. Glo­bu­la­ria cordifolia
 5. Glo­ri­osa rothschildiana
 6. Guz­ma­nia lingulata
 7. Gyp­sop­hi­la cerastoides

Helianthemum (3)

 1. Heliant­he­mum Apri­cot Queen‘
 2. Heliant­he­mum Fire Dragon‘
 3. Heliant­he­mum nummularium

Helleborus (5)

 1. Hel­le­bo­rus Doub­le Gre­en Spotted‘
 2. Hel­le­bo­rus Whi­te Spotted‘
 3. Hel­le­bo­rus Win­ter Sunshine‘
 4. Hel­le­bo­rus niger Chris­tmas Carol‘
 5. Hel­le­bo­rus orien­ta­lis Bal­lard Hybrids‘

Hemerocallis (5)

 1. Heme­ro­cal­lis sp. Stel­la de Oro‘
 2. Heme­ro­cal­lis sp. Arc­tic Snow‘
 3. Heme­ro­cal­lis Bonan­za‘
 4. Heme­ro­cal­lis Crim­son Pirate‘
 5. Heme­ro­cal­lis Frans Hals‘

Heuchera (15)

 1. Heuche­ra Amber Waves‘
 2. Heuche­ra Black Pearl‘
 3. Heuche­ra Blon­die‘
 4. Heuche­ra Fore­ver Purple‘
 5. Heuche­ra Cham­pag­ne‘
 6. Heuche­ra Cher­ry Truffles‘
 7. Heuche­ra Lime Marmelade‘
 8. Heuche­ra Not­hern Expo­su­re Amber‘
 9. Heuche­ra Not­hern Expo­su­re Red‘
 10. Heuche­ra Peach Flambe‘
 11. Heuche­ra Rex Purple‘
 12. Heuche­ra Sil­ver Scrolls‘
 13. Heuche­ra Peach Flambe‘
 14. Heuche­ra Mas­ter Pain­ter Picasso‘
 15. Heuche­ra Sugar Plum‘

Heucherella (3)

 1. Heuche­rel­la Cit­rus Shock‘
 2. Heuche­rel­la Red Rover‘
 3. Heuche­rel­la Swe­et Tea‘

Hibiscus (3)

 1. Hibis­cus mos­che­utos XXL
 2. Hibis­cus rosa sinensis
 3. Hibis­cus syria­cus Duc de Brabant‘

Hippophae (3)

 1. Hip­pop­hae rhamnoides
 2. Hip­pop­hae rham­no­ides Aro­mat‘
 3. Hip­pop­hae rham­no­ides Slnieč­ko‘

Hyacinthus (4)

 1. Hyacint­hus orien­ta­lis Blue Jacket‘
 2. Hyacint­hus orien­ta­lis Car­ne­gie‘
 3. Hyacint­hus orien­ta­lis Gip­sy Queen‘
 4. Hyacint­hus orien­ta­lis Jan Bos‘

Hydrangea (3)

 1. Hyd­ran­gea mac­rop­hyl­la Pep­per­mint‘
 2. Hyd­ran­gea ser­ra­ta Blu­e­bird‘
 3. Hyd­ran­gea petiolaris

H (10)

 1. Hab­rant­hus robustus
 2. Hawort­hia kraussiana
 3. Heliant­hus annu­us – slneč­ni­ca ročná
 4. Heliant­hus tuberosus
 5. Helich­ry­sum bracteatum
 6. Heli­op­sis helianthoides
 7. Hepa­ti­ca nobilis
 8. Heuche­rel­la Swe­et Tea‘
 9. Hip­pe­as­trum Flo­ra Magica‘
 10. Hyme­no­cal­lis Sulp­hur Queen‘

Iberis (3)

 1. Ibe­ris sem­per­vi­rens Pink Ice‘
 2. Ibe­ris umbellata
 3. Ibe­ris umbel­la­ta amara

Iris (11)

 1. Iris ensa­ta
 2. Iris pse­uda­co­rus
 3. Iris pumi­la
 4. Iris pumi­la Peti­te Polka‘
 5. Iris sibi­ri­ca Blue King‘
 6. Iris sibi­ri­ca Snow Queen‘
 7. Iris sibi­ri­ca Spark­ling Rose‘
 8. Iris sibi­ri­ca Tif­fed in Blue‘
 9. Iris ver­si­co­lor
 10. Iris ver­si­co­lor Ker­me­si­na‘
 11. Iris But­ter and Sugar‘

I (1)

 1. Ixia spp.

J (1)

 1. Jasi­one Blue Light‘

Lactuca (5)

 1. Lac­tu­ca sati­va Kame­lot‘
 2. Lac­tu­ca sati­va crispa
 3. Lac­tu­ca sati­va var. capitata
 4. Lac­tu­ca sati­va var. capi­ta­ta Cit­rin‘
 5. Lac­tu­ca sati­va var. capi­ta­ta Mars‘

Lilium (12)

 1. Lilium Fore­ver Susan‘
 2. Lilium Lan­di­ni‘
 3. Lilium Lotus Elegance‘
 4. Lilium Magic Star‘
 5. Lilium Mount Aspiring‘
 6. Lilium asia­tic Mapi­ra‘
 7. Lilium asia­tic Must See‘
 8. Lilium lancifolium‘Flore Pleno‘
 9. Lilium mar­ta­gon
 10. Lilium orien­tal
 11. Lilium orien­tal Star­ga­zer‘
 12. Lilium par­da­li­num x lon­gif­lo­rum fusion

Liatris (4)

 1. Liat­ris spi­ca­ta Alba‘
 2. Liat­ris spi­ca­ta Flo­ris­tan White‘
 3. Liat­ris spi­ca­ta Kobold‘
 4. Liat­ris spi­ca­ta Pur­pur‘

Lobelia (4)

 1. Lobe­lia cardinalis
 2. Lobe­lia hyb­rid Hot Waterblue‘
 3. Lobe­lia hyb­rid Fri­co Shine‘
 4. Lobe­lia speciosa

Lycopersicon (75)

 1. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Altai Whiteg‘
 2. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Ama­nia Orange‘
 3. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Baba Sura‘
 4. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Ber­ke­ley Tie Dye‘
 5. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Big Rainbow‘
 6. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Big Yel­low Zebra‘
 7. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Black from Tula‘
 8. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Black Giant‘
 9. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Black Iccicle‘
 10. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Black Strawberry‘
 11. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Blue Smoke‘
 12. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Bodr­jat­sok‘
 13. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Bro­wn Berry‘
 14. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Crus­hed Heart‘
 15. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Cur­ran­to F1
 16. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Čoko­lá­do­vý zajac‘
 17. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Čudo Altaja‘
 18. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Dark Galaxy‘
 19. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Dwarf Freds Tie Dye‘
 20. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Eag­le Beak‘
 21. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Egyp­tian‘
 22. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Eme­rald Apple‘
 23. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Gol­den Queen‘
 24. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Gre­en Zebra‘
 25. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Har­vard Square‘
 26. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Hill­bil­ly‘
 27. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Him­ber Alt‘
 28. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Hip­pie Zebra‘
 29. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Hviez­da Taškentu‘
 30. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Che­ro­kee Purple‘
 31. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Cho­co­la­te Miracle‘
 32. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Cho­co­la­te Stripes‘
 33. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Indi­go Apple‘
 34. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Ispo­lin‘
 35. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Koso­vo‘
 36. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Kozu­la 186
 37. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Le Sirop Derable‘
 38. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Líš­kin nos‘
 39. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Long Tal Sally‘
 40. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Love­ly Lush‘
 41. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Luc­ky Tiger‘
 42. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Med­ve­dia labka‘
 43. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Mint Julep‘
 44. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Mil­le Forries‘
 45. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Mone­y­ma­ker‘
 46. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Oran­ge Banana‘
 47. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Pin­ne­ap­le Heart‘
 48. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Ping Fig‘
 49. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Ping Tiger‘
 50. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Pink Bull‘
 51. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Pink Helmet‘
 52. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Purp­le Calabash‘
 53. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Puza­la Khata‘
 54. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Que­en of the Night‘
 55. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Rebel Star­figh­ter VT 16
 56. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Red Dra­gon Heart‘
 57. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Roma Striee‘
 58. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Rosa‘
 59. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Rose Honei‘
 60. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Rosij­skij Koralowy‘
 61. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Rus­sian Purple‘
 62. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Rus­sian Rose‘
 63. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Snow Whi­te Cherry‘
 64. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Sibe­rian Shangy‘
 65. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Sibír­ska Olečka‘
 66. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Sumo‘
 67. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Taj­ga‘
 68. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Tla­co­lu­la‘
 69. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Ussu­ri Tigger‘
 70. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Valen­cia‘
 71. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Vaj­ce vtá­ka Ohniváka‘
 72. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Vaň­ka‘
 73. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Vese­lý sused‘
 74. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Yel­low Grape‘
 75. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum Zapo­tec Bro­wn Flesh‘

L (12)

 1. Lavan­du­la angustifolia
 2. Lavan­du­la angus­ti­fo­lia Hid­co­te Blue‘
 3. Leucant­he­mum Real Galaxy‘
 4. Leuco­jum aestivum
 5. Lewi­sia coty­le­don Eli­se‘
 6. Linum peren­ne
 7. Linum peren­ne Sap­hir‘
 8. Loni­ce­ra japo­ni­ca Red World‘
 9. Ludi­sia discolor
 10. Lupi­nus polyp­hyl­lus Gal­le­ry Blue‘
 11. Lupi­nus polyp­hyl­lus Kron­le­uch­ter‘
 12. Lych­nis coronaria

Muscari (4)

 1. Mus­ca­ri arme­nia­cum Touch of Snow‘
 2. Mus­ca­ri auche­ri Whi­te Magic‘
 3. Mus­ca­ri botryoides
 4. Mus­ca­ri bot­ry­o­ides Pink Sunrise

Mentha (5)

 1. Ment­ha spi­ca­ta Marok­ko‘
 2. Ment­ha suaveolens
 3. Ment­ha suave­olens ´Varie­ga­ta´
 4. Ment­ha x pipe­ri­ta Gla­cia­le‘
 5. Ment­ha x pipe­ri­ta var. citrata

Monarda (3)

 1. Monar­da Bee Bright‘
 2. Monar­da Bee-​Merry Imp.‘
 3. Monar­da Cam­brid­ge Scarlet‘

Morus (3)

 1. Morus alba pendula
 2. Morus nig­ra Mila­nó­wek‘
 3. Morus rotun­di­lo­ba Mojo Berry‘

M (4)

 1. Mal­va mauritiana
 2. Malus domes­ti­ca
 3. Malus domes­ti­ca Pidi Merlin‘
 4. Myo­so­tis alpestris

N (3)

 1. Nar­cis­sus acropolis
 2. Nar­cis­sus hybrid
 3. Nymp­ha­ea Rot‘

Ocimum (4)

 1. Oci­mum basil­li­cum Cin­na­mo­net­te‘
 2. Oci­mum basil­li­cum Dark Green‘
 3. Oci­mum basil­li­cum Limo­ne‘
 4. Oci­mum basil­li­cum Purp­le Opaal‘

O (3)

 1. Oenot­he­ra Sis­ky­ou Pink‘
 2. Ori­ga­num majorana
 3. Oste­os­per­mum spp.

Phlox (19)

 1. Phlox Dai­sy Hill‘
 2. Phlox Dorot­ka‘
 3. Phlox Joawis Bloom‘
 4. Phlox doug­la­sii Ochsenb­lut‘
 5. Phlox doug­las­si Crac­ker­jack‘
 6. Phlox drum­mon­dii stellaris
 7. Phlox pani­cu­la­ta
 8. Phlox pani­cu­la­ta Blue Moon‘
 9. Phlox pani­cu­la­ta Ear­ly Laven­der Pop‘
 10. Phlox pani­cu­la­ta Ear­ly Pink‘
 11. Phlox pani­cu­la­ta Ear­ly Red‘
 12. Phlox pani­cu­la­ta Laris­sa‘
 13. Phlox pani­cu­la­ta Oaking­to­wn Blue Eyes‘
 14. Phlox pani­cu­la­ta Oran­ge Perfection‘
 15. Phlox pani­cu­la­ta Red Wings‘
 16. Phlox pani­cu­la­ta Scar­let Flame‘
 17. Phlox subu­la­ta Can­dy Stripes‘
 18. Phlox subu­la­ta McDaniel‘s Cushion‘
 19. Phlox subu­la­ta Net­t­le­ton Variation‘

Primula (10)

 1. Pri­mu­la Bal­tic Blue‘
 2. Pri­mu­la acau­lis Zeb­ra‘
 3. Pri­mu­la bela­ri­na Delft Blue‘
 4. Pri­mu­la bulleyana
 5. Pri­mu­la den­ti­cu­la­ta Alba‘
 6. Pri­mu­la den­ti­cu­la­ta Blue‘
 7. Pri­mu­la den­ti­cu­la­ta Rosa‘
 8. Pri­mu­la ela­ti­or Gold Lace‘
 9. Pri­mu­la japo­ni­ca Alba‘
 10. Pri­mu­la rosea

Prunus (10)

 1. Pru­nus arme­nia­cus Gar­den Aprigold‘
 2. Pru­nus avium Kasan­dra‘
 3. Pru­nus avium Sum­mit‘
 4. Pru­nus avium Syl­via‘
 5. Pru­nus cera­sus Car­mi­ne Jewel‘
 6. Pru­nus domestica
 7. Pru­nus domes­ti­ca Gol­dust‘
 8. Pru­nus per­si­ca ´Crest­ha­ven´
 9. Pru­nus per­si­ca Stark Red Gold‘
 10. Pru­nus per­si­ca Venus‘

Pulsatilla (8)

 1. Pul­sa­til­la albana
 2. Pul­sa­til­la slavica
 3. Pul­sa­til­la vulgaris
 4. Pul­sa­til­la vul­ga­ris Blaue Glocke‘
 5. Pul­sa­til­la vul­ga­ris Blue Violet‘
 6. Pul­sa­til­la vul­ga­ris Dark Red‘
 7. Pul­sa­ti­la vul­ga­ris Röde Klökke‘
 8. Pul­sa­til­la vul­ga­ris alba

P (16)

 1. Pap­hi­ope­di­lum philippinense
 2. Pas­sif­lo­ra edulis
 3. Pelar­go­nium pel­ta­tum Lila‘
 4. Pelar­go­nium pel­ta­tum Red‘
 5. Pelar­go­nium zona­le Fire­works Pink˙‘
 6. Pen­ni­se­tum alopecuroides
 7. Peri­cal­lis x hyb­ri­da Oran­ge Field‘
 8. Per­si­ca­ria affinis 
 9. Per­si­ca­ria ampexicaulis ‘
 10. Pet­ro­ca­lis pyrenaica
 11. Petu­nia Cra­zy­tu­nia Pink Flamingo‘
 12. Pha­la­e­nop­sis lueddemanniana
 13. Pha­la­e­nop­sis spp.
 14. Phy­te­uma scheuchzeri
 15. Pisum sati­vum Nor­li‘
 16. Ple­i­one bulbocodium

Rhododendron (5)

 1. Rho­do­den­dron Dun­kel­vi­olett‘
 2. Rho­do­den­dron Impe­di­tum Select‘
 3. Rho­do­den­dron Saint Merryn‘
 4. Rho­do­den­dron Impe­di­tum Azu­ri­ka‘
 5. Rho­do­den­dron obtu­sum azalea

Rubus (4)

 1. Rubus fru­ti­co­sus Tay­ber­ry Buckingham‘
 2. Rubus ida­e­us Fall­gold‘
 3. Rubus ida­e­us Tula­me­en‘
 4. Rubus ille­ceb­ro­sus

R (10)

 1. Rap­ha­nus sati­vus Yel­low Radish‘
 2. Rho­do­xis Fai­ry Kisses‘
 3. Rhud­bec­kia Sun­bec­kia Olivia‘
 4. Rhud­bec­kia Sun­bec­kia Ophelia‘
 5. Ribes rub­rum Wit­te Hollander‘
 6. Ribes Whi­te Hollander‘
 7. Rosa Augus­ta Luise‘
 8. Rosa Nos­tal­gie‘
 9. Rud­bec­kia fulgida
 10. Rud­bec­kia hirta

Saxifraga (18)

 1. Saxif­ra­ga Allen­da­le Ina‘
 2. Saxif­ra­ga Beroun­ka‘
 3. Saxif­ra­ga Brno‘
 4. Saxif­ra­ga Cleo‘
 5. Saxif­ra­ga Dej­vi­ce‘
 6. Saxif­ra­ga Giu­sep­pe Verdi‘
 7. Saxif­ra­ga Gott­hen­burg‘
 8. Saxif­ra­ga L. G. Godseff‘
 9. Saxif­ra­ga Lis­mo­re Carmine‘
 10. Saxif­ra­ga Miluj­ma‘
 11. Saxif­ra­ga Pech Melba‘
 12. Saxif­ra­ga arend­sii Pur­pur­tep­pich‘
 13. Saxif­ra­ga ferdinandi-​coburgii Wech­ten‘
 14. Saxif­ra­ga kole­na­tia­na rosea
 15. Saxif­ra­ga oppositifolia
 16. Saxif­ra­ga sancta
 17. Saxif­ra­ga x arend­sii Rosen­zwerg‘
 18. Saxif­ra­ga x arend­sii Tou­ran Deep Red‘

Solanum (3)

 1. Sola­num melon­ge­na Cas­per‘
 2. Sola­num melon­ge­na Fal­con F1
 3. Sola­num melon­ge­na Lau­ra‘

S (18)

 1. Saint­pau­lia ionant­ha – afric­ká fial­ka – paulínka
 2. Sal­via greg­gii Roy­al Bumble‘
 3. Sal­via officinalis
 4. Sal­via offi­ci­na­lis Tri­co­lor‘
 5. Sapo­na­ria ocymoides
 6. Sapo­na­ria ocy­mo­ides Jabo­ra‘
 7. Scir­pus cernuus
 8. Sem­per­vi­vum Crim­son Velvet‘
 9. Sem­per­vi­vum Red Papaver‘
 10. Sile­nia trifoliata
 11. Sile­ne acaulis
 12. Sisy­rin­chium sp. Devon Skies‘
 13. Sole­nos­te­mon scu­tal­la­ri­oides Rain­bow‘
 14. Spa­ra­xis spp.
 15. Spi­rea japo­ni­ca Litt­le Princess’
 16. Spi­ra­ea arguta
 17. Sto­ma­tium mustellinum
 18. Szi­zos­ty­lis coc­ci­nea Major‘

Tagetes (3)

 1. Tage­tes erec­ta Kili­man­ja­ro White‘
 2. Tage­tes patula
 3. Tage­tes patu­la Mr. Majestic‘

Thymus (3)

 1. Thy­mus serpyllum
 2. Thy­mus serpyllum‘Magic Carpet‘
 3. Thy­mus vulgaris

Tulipa (17)

 1. Tuli­pa bake­ri Lilac Wonder‘
 2. Tuli­pa clu­sia­na Cynt­hia‘
 3. Tuli­pa clu­sia­na Cynt­hia‘
 4. Tuli­pa clu­sia­na Eas­tern Star‘
 5. Tuli­pa clu­sia­na chrysantha
 6. Tuli­pa hage­ri Litt­le Beauty‘
 7. Tuli­pa humi­lis Alba Cae­ru­lea Oculata‘
 8. Tuli­pa humi­lis Alba Cae­ru­lea Oculata‘
 9. Tuli­pa humi­lis Lil­li­put‘
 10. Tuli­pa humi­lis Viola­cea Yel­low Base‘
 11. Tuli­pa humi­lis Viola­cea Yel­low Base‘
 12. Tuli­pa linifolia
 13. Tuli­pa polychroma
 14. Tuli­pa schrenkii
 15. Tuli­pa tarda
 16. Tuli­pa Mas­cot­te‘
 17. Tuli­pa Paul Scherer‘

T (7)

 1. Tha­lict­rum kuisianum
 2. Thun­ber­gia ala­ta ‘ Afri­can Sunset‘
 3. Tig­ri­dia pavonia
 4. Tri­cyr­tis Blue Wonder‘
 5. Tri­cyr­tis hirta
 6. Tro­lius pumilus
 7. Tro­pa­e­olum majus

V (2)

 1. Vero­ni­ca Tis­sing­ton White‘
 2. Vita­lia­na primuliflora

W (1)

 1. Wis­te­ria flo­ri­bun­da Mul­ti­ju­ga‘

Z (4)

 1. Zin­nia elegans
 2. Zin­nia marylandica
 3. Zin­nia mary­lan­di­ca Star­light Rose‘
 4. Zin­nia mary­lan­di­ca Sun­burst‘

Plá­nu­jem pes­to­vať: Arme­ria juni­pe­ri­fo­lia Lele­ko­vi­ce, Dry­as octo­pe­ta­la var. minor, Saxif­ra­ga Yel­low Rock‘, Lilium michi­ga­nen­se, Tuli­pa Tiny Timo‘

Orchi­de­je a bromélie

Lek­ná

Ruže

Tuli­pá­ny

Kosat­ce

Kober­cov­ky

Skal­nič­ky

Sirôt­ky

Ostat­né

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2008, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, 2014, 2015, Časová línia, Krajina, Slovenská krajina, TOP, Záhorie

Záhorie, kraj hraničný, ležiaci za horami

Hits: 4255

Záho­rie je kra­ji­na medzi Čes­kom na seve­re, Rakús­kom na zápa­de, Malý­mi Kar­pat­mi na juho­vý­cho­de, rie­kou Dunaj na juhu. Záho­rie si pamä­tá pocho­do­va­nie rím­skych légií, zjed­no­te­nie slo­van­ských kme­ňov do Veľ­ko­mo­rav­skej ríše. Vied­li tu ces­ty nemec­kých rytie­rov i čes­kých knie­žat. Už stá­ro­čia je pohra­nič­ným kra­jom. Na cca 2500 km2 tu žije tak­mer 300 000 oby­va­te­ľov (zaho​rie​.sk). Pome­no­va­nie Záho­rie má kore­ne v 17. sto­ro­čí. Pochá­dza od latin­ské­ho Pro­ces­sus trans­mon­ta­nus. Tak bol ozna­čo­va­ný kraj Bra­ti­slav­skej župy, kto­rý ležal za Malý­mi Kar­pat­mi – za hora­mi. Iné his­to­ric­ké pome­no­va­nia: Morav­ské pole na Slo­ven­sku, slo­ven­ské Pomo­ra­vie, Morav­ská níži­na, Morav­ský dol. Admi­ni­stra­tív­ne Záho­rie nikdy netvo­ri­lo jed­not­ný celok (zaho​rie​.sk). Zahŕňa okre­sy Ska­li­ca, Seni­ca, Malac­ky, čias­toč­ne Myja­va a Bra­ti­sla­va – Záhor­ská Bys­tri­ca. Väč­ši­nu úze­mia tvo­rí Záhor­ská níži­na (zaho​rie​.sk).

Hos­po­dár­ska čin­nosť člo­ve­ka mala za násle­dok obno­ve­nie pohy­bu pies­ku. Pre­to sa v 16. a 17. sto­ro­čí na Záhor­skej níži­ne usku­toč­ni­lo zales­ňo­va­nie uvoľ­ne­ných pies­kov. Pri­ro­dze­ný cha­rak­ter lesov na via­tych pies­koch však potla­či­lo dlho­roč­né vysá­dza­nie boro­vi­ce (zaho​rie​.sk). Dnes je Záho­rie typic­ké boro­vi­co­vý­mi a luž­ný­mi les­mi a pies­či­tou pôdou. Čas­to tu fúka vie­tor (lozor​no​.sk). Avšak pôvod­ne bola Záhor­ská níži­na sil­ne zamok­re­ným úze­mím s moča­ris­ka­mi, jaze­ra­mi a mŕt­vy­mi rame­na­mi riek. Na nivách riek Mora­va a Myja­va aj dnes mäk­ké luž­né lesy. Na vyš­šie polo­že­ných čas­tiach tvr­dý luž­ný les. Oso­bit­ným typom luž­né­ho lesa sú poras­ty jel­še lep­ka­vej na trva­le zamok­re­ných sla­tin­ných pôdach, naprí­klad v prí­rod­nej rezer­vá­cii Bez­dné pri Pla­vec­kom Štvr­t­ku. Z hľa­dis­ka fló­ry je uni­kát­na Devín­ska Koby­la (zaho​rie​.sk).

Záhor­ská níži­na je roz­de­le­ná na dva cel­ky: Bor­skú níži­nu a Chvoj­nic­kú pahor­ka­ti­nu. Cen­trál­nu časť Bor­skej níži­ny tvo­ria via­te pies­ky seve­ro­vý­chod­ne od Lozor­na a Mala­ciek. Na seve­re s pies­ko­vých pre­sy­pov vystu­pu­je Lak­šár­ska pahor­ka­ti­na. Pozdĺž riek Mora­va a Myja­va sú rieč­ne nivy Myjav­ská a Dol­no­mo­rav­ská niva – štr­ko­pies­ko­vé náno­sy roz­ru­še­né mean­dro­va­ním riek. Medzi Cero­vou a Zoho­rom je prie­ko­po­vá pre­pad­li­na Pod­ma­lo­kar­pat­ská zní­že­ni­na, v kto­rej vznik­li roz­siah­lej­šie moča­ris­té úze­mia. Chvoj­níc­ka pahor­ka­ti­na má tri čas­ti: Ska­lic­ký hájik, Unín­sku a Senic­kú pahor­ka­ti­nu. Nachá­dza­jú sa tu hru­bé vrstvy spra­še a spra­šo­vých hlín. Záho­rie má aj kra­so­vé úze­mia v Malých Kar­pa­toch – Borin­ský a Pla­vec­ký kras. Myjav­ská pahor­ka­ti­na sa rozp­res­tie­ra medzi Malý­mi a Bie­ly­mi Kar­pat­mi (zaho​rie​.sk). Záhor­ská níži­na neop­lý­va veľ­kou hus­to­tou rieč­nej sie­te, navy­še pôvod­nú sieť výraz­ne menil člo­vek. Úze­mie je pomer­ne suchou oblas­ťou. Naj­väč­šie rie­ky sú Mora­va, Myja­va a Ruda­va. Avšak naj­mä v rieč­nych a via­tych pies­koch sú význam­né záso­by pod­zem­nej vody. Vysky­tu­je sa tu aj množ­stvo vod­ných nádr­ží, štr­ko­vísk a ryb­ní­kov (zaho​rie​.sk). Väč­ši­na jazier na Záho­rí vznik­la ťaž­bou štr­ku a pies­ku. Jas­ky­ne Dera­vá ska­la a Pohan­ská sú súčas­ťou Malo­kar­pat­ské­ho kra­su (lozor​no​.sk). Na ska­lách a zrú­ca­ni­nách hra­dov Malých a Bie­lych Kar­pát hniez­di dra­vé vtác­tvo, napr. sokol rároh (zaho​rie​.sk). Avšak sú tu aj nále­zis­ká ropy a zem­né­ho ply­nu pri Gbe­loch. Prie­my­sel­ne sa tu ťaži­lo od roku 1914 (lozor​no​.sk).

Záho­rie pat­rí k sko­ro osíd­le­ným úze­miam Slo­ven­ska. K naj­star­ším osíd­le­ným loka­li­tám pat­rí jas­ky­ňa Dera­vá ska­la pri Pla­vec­kom Miku­lá­ši a pale­oli­tic­ká osa­da pri Sološ­ni­ci. Asi v 6. až 5. sto­ro­čí pred n. l. sem priš­li Ský­ti, po nich Kel­ti. Síd­lis­ká z mlad­šej doby želez­nej sa našli napr. na Myja­ve, na Deví­ne, v Šaš­tí­ne. Kel­ti budo­va­li dob­re opev­ne­né síd­lis­ká, ovlá­da­li hut­níc­tvo, výro­bu nástro­jov, zbra­ní, šper­kov (zaho​rie​.sk). Na vrchu Pohan­ská bolo vybu­do­va­né roz­siah­le oppi­dum (lozor​no​.sk). Kel­tov a Dákov vytla­či­li na pre­lo­me leto­poč­tov ger­mán­ski Mar­ko­ma­ni a Kvá­di. Ich rozt­rú­se­né kme­ne pre­nik­li aj na Záho­rie. Posled­ný ger­mán­sky kmeň na Záho­rí boli Lon­go­bar­di v prvej polo­vi­ci 6. sto­ro­čia. V 5. a 6. sto­ro­čí sem pri­chá­dza­li Slo­va­nia, kto­rých ata­ko­va­li avar­ské kočov­né kme­ne. Z obdo­bia Veľ­kej Mora­vy sú zná­me síd­lis­ká a hra­dis­ká v Pod­bran­či, v Pla­vec­kom Štvr­t­ku, v Seni­ci, v Rohož­ní­ku, v Stu­pa­ve, v Zoho­re, vo Vyso­kej pri Mora­ve a na Deví­ne (zaho​rie​.sk). Po vzni­ku Uhor­ska sa Záho­rie sta­lo pohra­nič­ným pás­mom s Čes­kým krá­ľov­stvom a Rakús­kom. Na ochra­nu hra­níc boli povo­la­né kme­ne Siku­lovPlav­cov, po kto­rých sa tu zacho­va­li miest­ne náz­vy Pla­vec­ký hrad, Pla­vec­ké Pod­hra­die, Seku­le a iné (lozor​no​.sk). Tatár­sky vpád v rokoch 12411242 spô­so­bil zánik dreveno-​hlinitých hra­dov a sta­va­li si kamen­né hra­dy. Od roku 1221 mala Vie­deň prá­vo skla­du. To zna­me­na­lo, že tu tovar muse­li vylo­žiť a ponúk­nuť domá­cim kup­com. Záro­veň boli núte­ní kupo­vať od vie­den­ských kup­cov dra­hý tovar pri­ve­ze­ný zo zápa­du. Vie­deň sa sna­ži­li kup­ci obísť. Kup­ci pre­bro­di­li Dunaj až v Ostri­ho­me a pokra­čo­va­li po Čes­kej ces­te do Trna­vy, cez Malé Kar­pa­ty do Jab­lo­ni­ce, Seni­ce, Holí­ča a odtiaľ do Brna, Pra­hy a veľ­ko­miest západ­nej Euró­py. Čes­kú ces­tu toto roz­hod­nu­tie pový­ši­lo na základ­nú európ­sku magis­trá­lu, oko­lo kto­rej sa v dru­hej polo­vi­ci 13. a v 14. sto­ro­čí zača­li for­mo­vať feudál­ne hrad­né pan­stvá (zaho​rie​.sk).

Po bit­ke pri Mohá­či v roku 1526 a po turec­kej výpra­ve v roku 1663 ubud­lo na Záho­rí slo­ven­ské oby­va­teľ­stvo. Novým etni­kom sa sta­li chor­vát­ski kolo­nis­ti, kto­rí osíd­ľo­va­li kopa­ni­ce v oko­lí Myja­vy, Dúb­rav­ku, Lamač, Záhor­skú Bys­tri­cu. V roku 1528 pri­chá­dza­jú na západ­né Slo­ven­sko refor­mač­ní habá­ni. Ich stre­dis­kom sa sta­lo Sobo­tiš­te. Žili ako jed­na veľ­ká rodi­na, spo­loč­ne hos­po­dá­ri­li, nikto nesmel mať súkrom­ný maje­tok. Zaobe­ra­li sa naj­mä kera­mi­kou, hrn­čiar­stvom. V 18. a 19. sto­ro­čí sa Ska­li­ca pre­slá­vi­la jem­ným súk­nom. Bre­zo­vá pod Brad­lom sa sta­lo stre­dis­kom výro­by kože a plát­na. Myja­va, Vrbov­ce a Sobo­tiš­te pyt­li­kár­stvom. V Šaš­tí­ne vznik­la v roku 1736 kar­tún­ku, kto­rá bola do roku 1847, kedy zanik­la, naj­väč­šou a naj­zná­mej­šou manu­fak­tú­rou na Slo­ven­sku. Pat­ri­la k naj­väč­ším v Euró­pe, zamest­ná­va­la tak­mer 20 000 ľudí, svo­je pra­dia­ren­ské cen­trá mala v Dol­nom Rakús­ko, naj­mä vo Vied­ni. V Holí­či vznik­la manu­fak­tú­ra na majo­li­ku. Navy­še sa stal stre­dis­kom zuš­ľach­ťo­va­nia oviec. Ska­li­ca pat­ri­la v sedem­de­sia­tych rokoch 18. sto­ro­čia s 5 000 oby­va­teľ­mi medzi 10 naj­väč­ších miest Slo­ven­ska. V rokoch 184849 bola Myja­va jed­no z cen­tier národ­né­ho hnu­tia. Ziš­lo sa tu prvé národ­né zhro­maž­de­nie, kto­ré vyhlá­si­lo Slo­ven­skú národ­nú radu ako repre­zen­ta­tív­ny orgán (zaho​rie​.sk).

V lete sa tu kona­jú naj­väč­šie a naj­výz­nam­nej­šie stret­nu­tia vojen­ských his­to­ric­kých vozi­diel a klu­bov vojen­skej his­tó­rie na Slo­ven­sku s náz­vom Saha­ra a Slo­ven­ské pies­ky. Iné kul­túr­ne podu­ja­tia: Malac­ká hudob­ná jar, Malac­ké kul­túr­ne leto, diva­del­né podu­ja­tie Zej­de­me se na ham­bál­ku a Jabl­ko­vé hodo­va­nie v Malac­kách, Stu­pa­ve a Jab­lo­ňo­vom, Habán­sky hodo­vý jar­mok vo Veľ­kých Levá­roch, Det­ský medzi­ná­rod­ný folk­lór­ny fes­ti­val Mra­ve­nec v Pla­vec­kom Štvr­t­ku, Záh­rad­ná galé­ria Aloj­za Macha­ja v Pla­vec­kom Štvr­t­ku, Piv­ný fes­ti­val a Dni zelá v Stu­pa­ve, Dedin­ka reme­siel a ume­ní Abe­land pri Lozor­ne, Dni hroz­na a vína v Lozor­ne, Svia­tok Pomo­ra­via v Jab­lo­ňo­vom, Súťaž vo vare­ní gulá­ša v Rohož­ní­ku, folk­lór­ne podu­ja­tie Fes­ti­val Pod­ho­ran, Krum­po­lo­vý deň, gas­tro­no­mic­ké podu­ja­tie Varí­me via­noč­nú kapust­ni­cu v Sološ­ni­ci, Dožin­ko­vá sláv­nosť v Pla­vec­kom Pet­ri, Trd­lo­fest, hudob­né podu­ja­tie Musi­ca sac­ra, vinoh­rad­níc­ky Deň otvo­re­ných búd v Ska­li­ci, Tere­zián­ske dni, Zámoc­ké piv­né sláv­nos­ti v Holí­či, Hrad­né sláv­nos­ti v Pod­bran­či, Letec­ký deň a Mar­tin­ské svet­lo­no­se­nie v Seni­ci, Pre­te­ky dra­čích lodí na Kunov­skej prieh­ra­de (Micha­e­la Jano­to­vá, Edu­ard Tim­ko).


Záho­rie is a regi­on situ­ated bet­we­en the Czech Repub­lic to the north, Aus­tria to the west, the Small Car­pat­hians to the sout­he­ast, and the Danu­be River to the south. Záho­rie has a rich his­to­ry, wit­nes­sing the march of Roman legi­ons, the uni­fi­ca­ti­on of Sla­vic tri­bes into the Gre­at Mora­vian Empi­re, and the pre­sen­ce of Ger­man knights and Czech prin­ces. For cen­tu­ries, it has been a bor­der­land. With an area of app­ro­xi­ma­te­ly 2500 km², Záho­rie is home to near­ly 300,000 resi­dents (zaho​rie​.sk). The name Záho­rie has its roots in the 17th cen­tu­ry, deri­ved from the Latin term Pro­ces­sus trans­mon­ta­nus,” which refer­red to the regi­on behind the Small Car­pat­hians, bey­ond the moun­tains. Other his­to­ri­cal names inc­lu­de Morav­ské pole na Slo­ven­sku, Slo­vak Pomo­ra­vie, Morav­ská níži­na, and Morav­ský dol. Admi­ni­stra­ti­ve­ly, Záho­rie has never for­med a uni­fied enti­ty (zaho​rie​.sk). It inc­lu­des the dis­tricts of Ska­li­ca, Seni­ca, Malac­ky, par­tial­ly Myja­va, and Bra­ti­sla­va – Záhor­ská Bys­tri­ca. The majo­ri­ty of the ter­ri­to­ry is cha­rac­te­ri­zed by the Záho­rie Lowland (zaho​rie​.sk).

Human eco­no­mic acti­vi­ties led to the move­ment of sand, promp­ting affo­re­sta­ti­on of the loose sands in the Záho­rie Lowland during the 16th and 17th cen­tu­ries. Howe­ver, the natu­ral cha­rac­ter of the forests on win­dy sands was alte­red by the exten­si­ve plan­ting of pine tre­es (zaho​rie​.sk). Today, Záho­rie is kno­wn for its pine and ripa­rian forests and san­dy soil. Winds are fre­qu­ent in this regi­on (lozor​no​.sk). Ori­gi­nal­ly, the Záho­rie Lowland was a hea­vi­ly mars­hy area with swamps, lakes, and dead river bran­ches. Soft ripa­rian forests still exist on the flo­odp­lains of the Mora­va and Myja­va rivers. On hig­her ele­va­ti­ons, the­re are hard ripa­rian forests. The wet­land forests on per­ma­nen­tly water­log­ged peat soils, such as in the natu­re reser­ve Bez­dné near Pla­vec­ký Štvr­tok, are uni­que. From a bota­ni­cal per­spec­ti­ve, Devín­ska Koby­la is also remar­kab­le (zaho​rie​.sk).

The Záho­rie Lowland is divi­ded into two parts: the Bor­ská Lowland and the Chvoj­nic­ká Hills. The cen­tral part of the Bor­ská Lowland con­sists of wind­swept sands nort­he­ast of Lozor­no and Malac­ky. To the north, sand dunes rise in Lak­šár­ska Hills. Along the Mora­va and Myja­va rivers, the­re are the river basins of Myjav­ská and Dol­no­mo­rav­ská niva, gravel-​sand depo­sits dis­tur­bed by river mean­de­ring. Bet­we­en Cero­vá and Zohor, the­re is the Pod­ma­lo­kar­pat­ská Dep­res­si­on, whe­re exten­si­ve mars­hy are­as for­med. The Chvoj­nic­ká Hills have three parts: Ska­lic­ký hájik, Unín­ska, and Senic­ká pahor­ka­ti­na. Thick lay­ers of loess and loess-​like soils are found here. Záho­rie also fea­tu­res karst are­as in the Small Car­pat­hians – Borin­ský and Pla­vec­ký kras. The Myjav­ská Hills extend bet­we­en the Small and Whi­te Car­pat­hians (zaho​rie​.sk). The Záho­rie Lowland does not have a den­se river network, and human acti­vi­ties have sig­ni­fi­can­tly alte­red the ori­gi­nal network. The regi­on is rela­ti­ve­ly dry, with major rivers being the Mora­va, Myja­va, and Ruda­va. Howe­ver, sig­ni­fi­cant groun­dwa­ter reser­ves are found, espe­cial­ly in the san­dy and loamy sands. Nume­rous water reser­vo­irs, gra­vel pits, and ponds are also pre­sent (zaho​rie​.sk). Most lakes in Záho­rie were for­med by gra­vel and sand mining. Caves such as Dera­vá ska­la and Pohan­ská are part of the Malé Kar­pa­ty karst (lozor​no​.sk). Birds of prey, inc­lu­ding the pereg­ri­ne fal­con, nest on the rocks and ruins of cast­les in the Small and Whi­te Car­pat­hians (zaho​rie​.sk). Addi­ti­onal­ly, oil and natu­ral gas depo­sits have been dis­co­ve­red near Gbe­ly, and indus­trial mining has been ongo­ing sin­ce 1914 (lozor​no​.sk).

Záho­rie is one of the ear­liest sett­led are­as in Slo­va­kia. Among the oldest inha­bi­ted sites are the Dera­vá ska­la cave near Pla­vec­ký Miku­láš and a Pale­olit­hic sett­le­ment near Sološ­ni­ca. In the 6th to 5th cen­tu­ries BCE, the Scyt­hians arri­ved, fol­lo­wed by the Celts. Sett­le­ments from the later Iron Age have been found in pla­ces like Myja­va, Devín, and Šaš­tín. The Celts built well-​fortified sett­le­ments, excel­led in metal­lur­gy, and pro­du­ced tools, wea­pons, and jewel­ry (zaho​rie​.sk). The exten­si­ve oppi­dum on Pohan­ská hill was cons­truc­ted during this peri­od (lozor​no​.sk). The Ger­ma­nic Mar­ko­ma­ni and Quadi disp­la­ced the Celts and Dacians around the turn of the eras. The­ir scat­te­red tri­bes also rea­ched Záho­rie. The last Ger­ma­nic tri­be in Záho­rie were the Lom­bards in the first half of the 6th cen­tu­ry. In the 5th and 6th cen­tu­ries, Slavs arri­ved, facing attacks from Avar noma­dic tri­bes. From the time of the Gre­at Mora­vian Empi­re, sett­le­ments and forts are kno­wn in Pod­branč, Pla­vec­ký Štvr­tok, Seni­ca, Rohož­ník, Stu­pa­va, Zohor, Vyšná pri Mora­ve, and Devín (zaho​rie​.sk). After the estab­lish­ment of Hun­ga­ry, Záho­rie beca­me a bor­der area with the King­dom of Bohe­mia and Aus­tria. To pro­tect the bor­ders, tri­bes like the Sikuls and Plavcs were sum­mo­ned, and local names like Pla­vec­ký hrad, Pla­vec­ké Pod­hra­die, Seku­le, and others bear wit­ness to the­ir pre­sen­ce (lozor​no​.sk). The Tatar inva­si­on in 1241 and 1242 led to the des­truc­ti­on of wooden and eart­hen cast­les, promp­ting the cons­truc­ti­on of sto­ne cast­les. From 1221, Vien­na had the right to sto­re goods, mea­ning that mer­chants had to unlo­ad and offer the­ir goods to local mer­chants. Simul­ta­ne­ous­ly, they were for­ced to buy expen­si­ve goods brought from the west by Vien­ne­se mer­chants. Mer­chants sought to bypass Vien­na, cros­sing the Danu­be at Esz­ter­gom and con­ti­nu­ing along the Czech Road to Trna­va, over the Small Car­pat­hians to Jab­lo­ni­ca, Seni­ca, Holíč, and from the­re to Brno, Pra­gue, and major cities in Wes­tern Euro­pe. This deci­si­on ele­va­ted the Czech Road to a fun­da­men­tal Euro­pe­an rou­te, around which feudal cast­le esta­tes began to form in the second half of the 13th and 14th cen­tu­ries (zaho​rie​.sk).

After the Batt­le of Mohács in 1526 and the Tur­kish cam­paign in 1663, the Slo­vak popu­la­ti­on in Záho­rie dec­re­a­sed. Cro­atian colo­nists beca­me the new eth­nic group sett­ling the hills around Myja­va, Dúb­rav­ka, Lamač, and Záhor­ská Bys­tri­ca. In 1528, Hut­te­ri­tes, a refor­mist Ana­bap­tist group kno­wn as Habans, arri­ved in wes­tern Slo­va­kia. Sobo­tiš­te beca­me the­ir cen­ter. They lived as one lar­ge fami­ly, col­lec­ti­ve­ly mana­ging the­ir affairs, and no one was allo­wed to have pri­va­te pro­per­ty. They were invol­ved main­ly in potte­ry and cera­mics. In the 18th and 19th cen­tu­ries, Ska­li­ca gai­ned reno­wn for its fine wool. Bre­zo­vá pod Brad­lom beca­me a cen­ter for leat­her and linen pro­duc­ti­on. Myja­va, Vrbov­ce, and Sobo­tiš­te were kno­wn for the­ir bag making. In Šaš­tín, a card­bo­ard fac­to­ry was estab­lis­hed in 1736, which, until its demi­se in 1847, was the lar­gest and most famous manu­fac­to­ry in Slo­va­kia. It was one of the lar­gest in Euro­pe, emplo­y­ing almost 20,000 peop­le, with its spin­ning cen­ters in Lower Aus­tria, espe­cial­ly in Vien­na. A majo­li­ca manu­fac­to­ry was foun­ded in Holíč. More­over, it beca­me a cen­ter for she­ep bre­e­ding impro­ve­ment. In the 1770s, Ska­li­ca, with 5,000 inha­bi­tants, was among the ten lar­gest cities in Slo­va­kia. In 1848 – 49, Myja­va was one of the cen­ters of the nati­onal move­ment. The first nati­onal assem­bly was held here, dec­la­ring the Slo­vak Nati­onal Coun­cil as a repre­sen­ta­ti­ve body (zaho​rie​.sk).

In the sum­mer, the lar­gest and most sig­ni­fi­cant mee­tings of mili­ta­ry his­to­ri­cal vehic­les and clubs of mili­ta­ry his­to­ry in Slo­va­kia, named Saha­ra and Slo­vak Sands, take pla­ce here. Other cul­tu­ral events inc­lu­de the Malac­ky Music Spring, Malac­ky Cul­tu­ral Sum­mer, the­at­ri­cal event Zej­de­me se na ham­bál­ku, and App­le Har­ves­ting in Malac­ky, Stu­pa­va, and Jab­lo­ňo­vo. Haban Fes­ti­val in Veľ­ké Levá­re, Inter­na­ti­onal Chil­dre­n’s Folk­lo­re Fes­ti­val Mra­ve­nec in Pla­vec­ký Štvr­tok, Gar­den Gal­le­ry Alojz Machaj in Pla­vec­ký Štvr­tok, Beer Fes­ti­val and Cab­ba­ge Cooking Days in Stu­pa­va, Vil­la­ge of Crafts and Arts Abe­land near Lozor­no, Days of Gra­pes and Wine in Lozor­no, Pomo­ra­via Fes­ti­val in Jab­lo­ňo­vo, Gou­lash Cooking Com­pe­ti­ti­on in Rohož­ník, folk event Fes­ti­val Pod­ho­ran, Krum­po­lo­vý deň, gas­tro­no­mic event Cooking Chris­tmas Sau­erk­raut in Sološ­ni­ca, Har­vest Fes­ti­val in Pla­vec­ký Petřich, Trd­lo­fest, musi­cal event Musi­ca Sac­ra, vine-​growing Open Barn Day in Ska­li­ca, Tere­zián­ske dni, Cast­le Beer Fes­ti­vi­ties in Holíč, Cast­le Celeb­ra­ti­ons in Pod­branč, Avia­ti­on Day and Mar­ti­n’s Lan­tern Para­de in Seni­ca, Dra­gon Boat Races on Kunov­ská Reser­vo­ir (Micha­e­la Jano­to­vá, Edu­ard Timko).


Záho­rie ist eine Regi­on zwis­chen der Tsche­chis­chen Repub­lik im Nor­den, Öster­re­ich im Wes­ten, den Kle­i­nen Kar­pa­ten im Südos­ten und der Donau im Süden. Záho­rie hat eine rei­che Ges­chich­te, es erleb­te den Marsch der römis­chen Legi­onen, die Vere­i­ni­gung der sla­wis­chen Stäm­me zum Gro­ßmäh­ris­chen Reich und die Anwe­sen­he­it deuts­cher Rit­ter und böh­mis­cher Fürs­ten. Seit Jahr­hun­der­ten ist es eine Grenz­re­gi­on. Mit einer Flä­che von etwa 2500 km² beher­bergt Záho­rie etwa 300.000 Ein­woh­ner (zaho​rie​.sk). Der Name Záho­rie hat sei­ne Wur­zeln im 17. Jahr­hun­dert und lei­tet sich von dem late­i­nis­chen Beg­riff Pro­ces­sus trans­mon­ta­nus” ab, der sich auf die Regi­on hin­ter den Kle­i­nen Kar­pa­ten bez­og, hin­ter den Ber­gen. Ande­re his­to­ris­che Namen sind Morav­ské pole na Slo­ven­sku, slo­wa­kis­ches Pomo­ra­vie, Morav­ská níži­na und Morav­ský dol. Admi­ni­stra­tiv hat Záho­rie nie eine ein­he­it­li­che Ein­he­it gebil­det (zaho​rie​.sk). Es umfasst die Bez­ir­ke Ska­li­ca, Seni­ca, Malac­ky, tei­lwe­i­se Myja­va und Bra­ti­sla­va – Záhor­ská Bys­tri­ca. Der Gro­ßte­il des Gebiets ist durch das Záhorie-​Tiefland gekenn­ze­ich­net (zaho​rie​.sk).

Die wirts­chaft­li­chen Akti­vi­tä­ten des Men­schen führ­ten zur Bewe­gung von Sand und veran­lass­ten die Auf­fors­tung der losen San­de im Záhorie-​Tiefland im 16. und 17. Jahr­hun­dert. Der natür­li­che Cha­rak­ter der Wäl­der auf win­di­gen San­den wur­de jedoch durch das umfan­gre­i­che Pflan­zen von Kie­fern verän­dert (zaho​rie​.sk). Heute ist Záho­rie für sei­ne Kiefern- und Auen­wäl­der sowie san­di­gen Böden bekannt. Win­de sind in die­ser Regi­on häu­fig (lozor​no​.sk). Urs­prün­glich war das Záhorie-​Tiefland ein stark sump­fi­ges Gebiet mit Sümp­fen, Seen und toten Flus­sar­men. Wei­che Auen­wäl­der exis­tie­ren noch auf den Übersch­wem­mung­se­be­nen der Flüs­se Mora­va und Myja­va. Auf höhe­ren Lagen gibt es har­te Auen­wäl­der. Die Feucht­wäl­der auf dau­er­haft was­ser­ge­sät­tig­ten Torf­böden, wie im Naturs­chutz­ge­biet Bez­dné bei Pla­vec­ký Štvr­tok, sind ein­zi­gar­tig. Bota­nisch bet­rach­tet ist auch die Devín­ska Koby­la bemer­ken­swert (zaho​rie​.sk).

Das Záhorie-​Tiefland ist in zwei Tei­le unter­te­ilt: das Borská-​Tiefland und die Chvoj­nic­ká Hügel. Der zen­tra­le Teil des Borská-​Tieflandes bes­teht aus den wind­ge­pe­itsch­ten San­den nor­döst­lich von Lozor­no und Malac­ky. Im Nor­den erhe­ben sich Sand­dünen in den Lakšárska-​Hügeln. Entlang der Flüs­se Mora­va und Myja­va ers­trec­ken sich die Fluss­bec­ken von Myjav­ská und Dol­no­mo­rav­ská niva, Kies-​Sand-​Ablagerungen, die durch das Mäan­drie­ren der Flüs­se ges­tört wur­den. Zwis­chen Cero­vá und Zohor gibt es die Pod­ma­lo­kar­pat­ská Sen­ke, wo sich aus­ge­dehn­te sump­fi­ge Gebie­te bil­de­ten. Die Chvoj­nic­ká Hügel haben drei Tei­le: Ska­lic­ký hájik, Unín­ska und Senic­ká pahor­ka­ti­na. Hier fin­den sich dic­ke Schich­ten von Löss und lös­sar­ti­gen Böden. Záho­rie bie­tet auch Karst­ge­bie­te in den Kle­i­nen Kar­pa­ten – Borin­ský und Pla­vec­ký kras. Die Myjav­ská Hügel ers­trec­ken sich zwis­chen den Kle­i­nen und Wei­ßen Kar­pa­ten (zaho​rie​.sk). Das Záhorie-​Tiefland hat kein dich­tes Fluss­netz, und men­sch­li­che Akti­vi­tä­ten haben das urs­prün­gli­che Netzwerk erheb­lich verän­dert. Die Regi­on ist rela­tiv troc­ken, wobei die wich­tigs­ten Flüs­se die Mora­va, Myja­va und Ruda­va sind. In den san­di­gen und leh­mi­gen San­den gibt es jedoch bede­uten­de Grun­dwas­ser­vor­rä­te. Zahl­re­i­che Was­ser­re­ser­vo­irs, Kiesg­ru­ben und Tei­che sind eben­falls vor­han­den (zaho​rie​.sk). Die meis­ten Seen in Záho­rie ents­tan­den durch Kies- und San­dab­bau. Höh­len wie Dera­vá ska­la und Pohan­ská gehören zum Malé Karpaty-​Karst (lozor​no​.sk). Gre­if­vögel, darun­ter der Wan­der­fal­ke, nis­ten auf den Fel­sen und Ruinen der Bur­gen in den Kle­i­nen und Wei­ßen Kar­pa­ten (zaho​rie​.sk). Darüber hinaus wur­den Öl- und Erd­gas­vor­kom­men in der Nähe von Gbe­ly ent­dec­kt, und der indu­striel­le Berg­bau läuft seit 1914 (lozor​no​.sk).

Záho­rie ist eine der frühes­ten besie­del­ten Regi­onen in der Slo­wa­kei. Zu den ältes­ten bewohn­ten Stät­ten gehören die Höh­le Dera­vá ska­la bei Pla­vec­ký Miku­láš und eine palä­o­lit­his­che Sied­lung bei Sološ­ni­ca. Im 6. bis 5. Jahr­hun­dert v. Chr. kamen die Skyt­hen, gefolgt von den Kel­ten. Sied­lun­gen aus der spä­te­ren Eisen­ze­it wur­den beis­piel­swe­i­se in Myja­va, Devín und Šaš­tín gefun­den. Die Kel­ten bau­ten gut befes­tig­te Sied­lun­gen, waren im Hüt­ten­we­sen tätig und stell­ten Werk­ze­uge, Waf­fen und Sch­muck her (zaho​rie​.sk). In die­ser Zeit wur­de das umfan­gre­i­che Oppi­dum auf dem Pohanská-​Hügel errich­tet (lozor​no​.sk). Die ger­ma­nis­chen Mar­ko­ma­ni und Quadi verd­räng­ten die Kel­ten und Daker rund um die Zei­ten­wen­de. Ihre zers­tre­uten Stäm­me erre­ich­ten auch Záho­rie. Der letz­te ger­ma­nis­che Stamm in Záho­rie waren die Lan­go­bar­den in der ers­ten Hälf­te des 6. Jahr­hun­derts. Im 5. und 6. Jahr­hun­dert kamen die Sla­wen, die Angrif­fen der Awa­ren aus­ge­setzt waren. Aus der Zeit des Gro­ßmäh­ris­chen Rei­ches sind Sied­lun­gen und Bur­gen in Pod­branč, Pla­vec­ký Štvr­tok, Senica,

Rohož­ník, Stu­pa­va, Zohor, Vyšná pri Mora­ve und Devín bekannt (zaho​rie​.sk). Nach der Grün­dung Ungarns wur­de Záho­rie zu einer Grenz­re­gi­on zu Böh­men und Öster­re­ich. Zur Ver­te­i­di­gung der Gren­zen wur­den Stäm­me wie die Sikul und Plav­ci geru­fen, und loka­le Namen wie Pla­vec­ký hrad, Pla­vec­ké Pod­hra­die, Seku­le und ande­re zeugen von ihrer Anwe­sen­he­it (lozor​no​.sk). Der Tata­re­ne­in­fall in den Jah­ren 1241 und 1242 führ­te zur Zers­törung von Holz- und Lehm­bur­gen, was den Bau von Ste­in­bur­gen för­der­te. Ab 1221 hat­te Wien das Recht, Waren zu lagern, was bede­ute­te, dass Händ­ler ihre Waren abla­den und den Ein­he­i­mis­chen anbie­ten muss­ten. Gle­i­ch­ze­i­tig waren sie gezwun­gen, teure Waren zu kau­fen, die aus dem Wes­ten von Wie­ner Händ­lern geb­racht wur­den. Die Händ­ler ver­such­ten, Wien zu umge­hen, indem sie die Donau bei Esz­ter­gom übe­rqu­er­ten und auf der tsche­chis­chen Stra­ße nach Trna­va, über die Kle­i­nen Kar­pa­ten nach Jab­lo­ni­ca, Seni­ca, Holíč und von dort nach Brünn, Prag und gro­ßen Städ­ten in Wes­te­uro­pa wei­ter­fuh­ren. Die­se Ents­che­i­dung erhob die tsche­chis­che Stra­ße zu einer grund­le­gen­den euro­pä­is­chen Rou­te, um die herum sich in der zwe­i­ten Hälf­te des 13. und 14. Jahr­hun­derts feuda­le Burg­herrs­chaf­ten zu bil­den began­nen (zaho​rie​.sk).

Nach der Sch­lacht bei Mohács im Jahr 1526 und der Tür­ken­kam­pag­ne im Jahr 1663 nahm die slo­wa­kis­che Bevöl­ke­rung in Záho­rie ab. Kro­atis­che Sied­ler wur­den die neue eth­nis­che Grup­pe, die sich in den Hügeln um Myja­va, Dúb­rav­ka, Lamač und Záhor­ská Bys­tri­ca nie­der­ließ. 1528 kamen Hut­te­ri­ten, eine refor­mis­tis­che Täu­fer­grup­pe, bekannt als Haba­ner, nach Wests­lo­wa­kei. Sobo­tiš­te wur­de ihr Zen­trum. Sie leb­ten wie eine gro­ße Fami­lie, bewirts­chaf­te­ten kol­lek­tiv ihre Ange­le­gen­he­i­ten, und nie­mand durf­te Pri­vat­be­sitz haben. Sie waren haupt­säch­lich mit Töp­fe­rei und Kera­mik bes­chäf­tigt. Im 18. und 19. Jahr­hun­dert erlang­te Ska­li­ca einen Ruf für sei­ne fei­ne Wol­le. Bre­zo­vá pod Brad­lom wur­de ein Zen­trum für Leder- und Lei­nen­pro­duk­ti­on. Myja­va, Vrbov­ce und Sobo­tiš­te waren für ihre Tas­chen­hers­tel­lung bekannt. In Šaš­tín wur­de 1736 eine Pap­pen­fab­rik geg­rün­det, die bis zu ihrem Ende 1847 die größte und bekann­tes­te Manu­fak­tur in der Slo­wa­kei war. Sie gehör­te zu den größten in Euro­pa, bes­chäf­tig­te fast 20.000 Men­schen und hat­te ihre Spinn­zen­tren in Nie­de­rös­ter­re­ich, beson­ders in Wien. In Holíč wur­de eine Majolika-​Manufaktur geg­rün­det. Außer­dem wur­de es ein Zen­trum für die Ver­bes­se­rung der Schaf­zucht. In den 1770er Jah­ren gehör­te Ska­li­ca mit 5.000 Ein­woh­nern zu den zehn größten Städ­ten der Slo­wa­kei. In den Jah­ren 1848 – 49 war Myja­va eines der Zen­tren der nati­ona­len Bewe­gung. Hier fand die ers­te nati­ona­le Ver­samm­lung statt, die den Slo­wa­kis­chen Nati­onal­rat als reprä­sen­ta­ti­ves Organ pro­kla­mier­te (zaho​rie​.sk).

Im Som­mer fin­den hier die größten und bede­utend­sten Tref­fen von mili­tär­his­to­ris­chen Fahr­ze­ugen und Vere­i­nen der Mili­tär­ges­chich­te in der Slo­wa­kei namens Saha­ra und Slo­wa­kis­che San­de statt. Ande­re kul­tu­rel­le Verans­tal­tun­gen sind der Malac­ky Music Spring, das Malac­ky Cul­tu­ral Sum­mer, die The­a­ter­ve­rans­tal­tung Zej­de­me se na ham­bál­ku und die Apfe­lern­te in Malac­ky, Stu­pa­va und Jab­lo­ňo­vo. Haba­ner Fes­ti­val in Veľ­ké Levá­re, Inter­na­ti­onal Chil­dre­n’s Folk­lo­re Fes­ti­val Mra­ve­nec in Pla­vec­ký Štvr­tok, Gar­den Gal­le­ry Alojz Machaj in Pla­vec­ký Štvr­tok, Beer Fes­ti­val und Cab­ba­ge Cooking Days in Stu­pa­va, Vil­la­ge of Crafts and Arts Abe­land bei Lozor­no, Days of Gra­pes and Wine in Lozor­no, Pomo­ra­via Fes­ti­val in Jab­lo­ňo­vo, Gou­lash Cooking Com­pe­ti­ti­on in Rohož­ník, folk event Fes­ti­val Pod­ho­ran, Krum­po­lo­vý deň, gas­tro­no­mic event Cooking Chris­tmas Sau­erk­raut in Sološ­ni­ca, Har­vest Fes­ti­val in Pla­vec­ký Petřich, Trd­lo­fest, musi­cal event Musi­ca Sac­ra, vine-​growing Open Barn Day in Ska­li­ca, Tere­zián­ske dni, Cast­le Beer Fes­ti­vi­ties in Holíč, Cast­le Celeb­ra­ti­ons in Pod­branč, Avia­ti­on Day and Mar­ti­n’s Lan­tern Para­de in Seni­ca, Dra­gon Boat Races on Kunov­ská Reser­vo­ir (Micha­e­la Jano­to­vá, Edu­ard Timko).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2009, Časová línia, Grécko, Krajina, Zahraničie

Grécko – staroveká krajina

Hits: 7273

Gréc­ko leží na juhu Euró­py. Je to kra­ji­na z boha­tou his­tó­ri­ou. Rozp­res­tie­ra sa na roz­lo­he 131 957 km2, žije tu tak­mer 11 mili­ó­nov oby­va­te­ľov. Roč­ne Gréc­ko nav­ští­vi viac ako 11 mili­ó­nov turis­tov (wal​kers​.sk). Hlav­ným mes­tom sú Até­ny

Ku Gréc­ku pat­rí asi 2000 ostro­vov, pre­važ­ne v Egej­skom mori. Medzi zná­me a veľ­ké pat­rí Kré­ta a Rho­dos. Už od sta­ro­ve­ku sa Gréc­ko roz­de­ľu­je na Make­do­niu na seve­re, Trá­kiu na seve­ro­vý­cho­de, Epi­rus na stre­do­zá­pa­de, Tesá­liu na stre­do­vý­cho­de, Rumé­liu ja juhu, Pelo­po­né­zu, Kré­tu, Egej­ské a Ión­ske ostro­vy. Medzi veľ­ké mes­tá pat­rí napr. Solún, Pire­us, Lari­sa, Xant­hi, Argos, Irak­lio, Korint. Gréc­ke deji­ny sú veľ­mi boha­té, jed­ny z naj­dl­h­ších a naj­výz­nam­nej­ších. Pred prí­cho­dom Gré­kov žili na úze­mí Gréc­ka Pelas­go­viaMinoj­ci. V 43 tisíc­ro­čí pred n.l do Gréc­ka pre­nik­li prvé gréc­ke kme­ne – Acháj­ci, kto­rí vytvo­ri­li prvú – Mykén­sku kul­tú­ru. Neskôr ich nasle­do­va­li ďal­šie kme­ne – Dóri, Ióni, Aiolo­via, Epi­ró­ti, Mace­dón­ci. Gréc­ka kul­tú­ra polo­ži­la zákla­dy európ­skej kul­tú­ry. Do 17. sto­ro­čia pat­ri­la medzi naj­kul­túr­nej­šie európ­ske cen­trá aj Kré­ta, kde vlád­li Benát­ča­nia (wiki​pe​dia​.sk). 

Kul­tú­ra súčas­né­ho Gréc­ka vychá­dza pre­dov­šet­kým z byzant­ských a zo sta­ro­ve­kých tra­dí­cií. Gréc­ka kul­tú­ra ako celok má bliž­šie k orien­tál­nym kra­ji­nám, ako k Euró­pe. Gré­ci sa radi zabá­va­jú pri hud­be, tan­ci, jed­le aj víne. Ľudo­vá hud­ba a tra­dič­né tan­ce sú naj­po­pu­lár­nej­šie a naj­viac udr­žia­va­né zo všet­kých európ­skych kra­jín. Dokon­ca aj dnes vzni­ka­jú nové ľudo­vé pies­ne. Vše­obec­ne zná­ma je gréc­ka lite­ra­tú­ra. V 9. sto­ro­čí pred n.l žil Homér. Veľ­mi zná­mi sú Sofo­kles, Euri­pi­des, Aichi­los, Aris­to­fa­nes, Hero­do­tos, Pla­tón, Aris­to­te­les. Gréc­ka kuchy­ňa je typic­ká stre­do­mor­ská. Pou­ží­va sa veľ­ké množ­stvo oli­vo­vé­ho ole­ja. Gréc­ko pat­rí medzi najob­ľú­be­nej­šie turis­tic­ké des­ti­ná­cie, hoj­ne nav­šte­vo­va­né sú ostro­vy Kré­ta, Rho­dos, Les­bos, Kefa­ló­nia, Kor­fu, Thas­sos, Zakynt­hos, polo­strov Chla­ki­di­ki. Za pamiat­ka­mi sa cho­dí do tých­to miest: Até­ny, Téby, Del­fy, Myké­ny, Spar­ta, Knos­sos, Itha­ka (wiki​pe​dia​.sk).


Gre­e­ce is loca­ted in sout­hern Euro­pe. It is a coun­try with a rich his­to­ry, cove­ring an area of 131,957 km², and is home to near­ly 11 mil­li­on inha­bi­tants. More than 11 mil­li­on tou­rists visit Gre­e­ce annu­al­ly (wal​kers​.sk). The capi­tal city is Athens.

Gre­e­ce inc­lu­des about 2000 islands, pri­ma­ri­ly in the Aege­an Sea. Among the well-​known and lar­ge islands are Cre­te and Rho­des. Sin­ce ancient times, Gre­e­ce has been divi­ded into Mace­do­nia in the north, Thra­ce in the nort­he­ast, Epi­rus in the nort­hwest, Thes­sa­ly in the nort­he­ast, Rume­lia in the south, Pelo­pon­ne­se, Cre­te, the Aege­an, and Ionian Islands. Major cities inc­lu­de Thes­sa­lo­ni­ki, Pira­e­us, Laris­sa, Xant­hi, Argos, Herak­li­on, Corinth. Gre­ek his­to­ry is very rich, being one of the lon­gest and most sig­ni­fi­cant. Befo­re the arri­val of the Gre­eks, Pelas­gians and Mino­ans lived in the ter­ri­to­ry of Gre­e­ce. In the 4th3rd mil­len­nium BC, the first Gre­ek tri­bes – Acha­e­ans, who cre­a­ted the first Myce­na­e­an cul­tu­re, penet­ra­ted Gre­e­ce. They were fol­lo­wed by other tri­bes – Dorians, Ionians, Aeolians, Epi­ro­tes, Mace­do­nians. Gre­ek cul­tu­re laid the foun­da­ti­ons of Euro­pe­an cul­tu­re. Until the 17th cen­tu­ry, Cre­te, ruled by the Vene­tians, was one of the most cul­tu­red Euro­pe­an cen­ters (wiki​pe​dia​.sk).

Con­tem­po­ra­ry Gre­ek cul­tu­re is pri­ma­ri­ly influ­en­ced by Byzan­ti­ne and ancient tra­di­ti­ons. Gre­ek cul­tu­re as a who­le is clo­ser to orien­tal coun­tries than to Euro­pe. Gre­eks enjoy enter­tain­ment through music, dan­ce, food, and wine. Folk music and tra­di­ti­onal dan­ces are the most popu­lar and well-​preserved among all Euro­pe­an coun­tries. Even today, new folk songs are being cre­a­ted. Gre­ek lite­ra­tu­re is wide­ly kno­wn, with Homer living in the 9th cen­tu­ry BC. Other famous figu­res inc­lu­de Sop­hoc­les, Euri­pi­des, Aes­chy­lus, Aris­top­ha­nes, Hero­do­tus, Pla­to, Aris­tot­le. Gre­ek cuisi­ne is typi­cal­ly Medi­ter­ra­ne­an, with the abun­dant use of oli­ve oil. Gre­e­ce is among the most popu­lar tou­rist des­ti­na­ti­ons, with islands such as Cre­te, Rho­des, Les­bos, Kefa­lo­nia, Cor­fu, Thas­sos, Zakynt­hos, and the Chal­ki­di­ki Penin­su­la being hea­vi­ly visi­ted. Tou­rists also explo­re his­to­ri­cal sites in cities like Athens, The­bes, Delp­hi, Myce­nae, Spar­ta, Knos­sos, Itha­ca (wiki​pe​dia​.sk).


Η Ελλάδα βρίσκεται στη νότια Ευρώπη. Είναι μια χώρα με πλούσια ιστορία, καλύπτοντας μια έκταση 131.957 τ.χλμ. και φιλοξενεί σχεδόν 11 εκατομμύρια κατοίκους. Περισσότεροι από 11 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται την Ελλάδα ετησίως (wal​kers​.sk). Η πρωτεύουσα είναι η Αθήνα.

Η Ελλάδα περιλαμβάνει περίπου 2000 νησιά, κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος. Μεταξύ των γνωστών και μεγάλων νησιών περιλαμβάνονται η Κρήτη και ο Ρόδος. Από την αρχαιότητα, η Ελλάδα χωρίζεται σε Μακεδονία στα βόρεια, Θράκη στα βορειοανατολικά, Ήπειρο στα κεντροδυτικά, Θεσσαλία στα κεντροανατολικά, Ρουμελία στα νότια, Πελοπόννησο, Κρήτη, Αιγαίο και Ιόνιο Νησιά. Σημαντικές πόλεις περιλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά, τη Λάρισα, την Ξάνθη, το Άργος, το Ηράκλειο, την Κόρινθο. Η ελληνική ιστορία είναι πολύ πλούσια, αποτελώντας μία από τις πιο μακρόχρονες και σημαντικές. Πριν από την άφιξη των Ελλήνων, ζούσαν στην περιοχή της Ελλάδας οι Πελασγοί και οι Μινωίτες. Στον 4ο – 3ο χιλιετία π.Χ., οι πρώτοι ελληνικοί φυλετικοί οικισμοί, οι Αχαιοί, εισήλθαν στην Ελλάδα, δημιουργώντας τον πρώτο πολιτισμό, την Μυκηναϊκή. Ακολούθησαν άλλες φυλές – Δωριείς, Ίωνες, Αιολείς, Ηπειρώτες, Μακεδόνες. Η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά τέθηκε τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Μέχρι τον 17ο αιώνα, η Κρήτη, κυριαρχούμενη από τους Βενετσιάνους, ήταν ένα από τα πιο καλλιεργημένα ευρωπαϊκά κέντρα (wiki​pe​dia​.sk).

Η σύγχρονη ελληνική κουλτούρα επηρεάζεται κυρίως από βυζαντινές και αρχαίες παραδόσεις. Η ελληνική κουλτούρα συνολικά βρίσκεται πιο κοντά σε ανατολικές χώρες παρά στην Ευρώπη. Οι Έλληνες απολαμβάνουν τη διασκέδαση μέσω μουσικής, χορού, φαγητού και κρασιού. Η λαϊκή μουσική και τα παραδοσιακά χορευτικά είναι τα πιο δημοφιλή και καλά διατηρημένα ανάμεσα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμα και σήμερα δημιουργούνται νέα λαϊκά τραγούδια. Η ελληνική λογοτεχνία είναι ευρέως γνωστή, με τον Όμηρο να ζει στον 9ο αιώνα π.Χ. Άλλα διάσημα πρόσωπα περιλαμβάνουν τους Σοφοκλή, Ευριπίδη, Αισχύλο, Αριστοφάνη, Ηρόδοτο, Πλάτων, Αριστοτέλη. Η ελληνική κουζίνα είναι τυπικά μεσογειακή, με την έντονη χρήση ελαιολάδου. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή τουριστικά προορισμούς, με τα νησιά όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Λέσβος, η Κεφαλονιά, η Κέρκυρα, η Θάσος, το Ζάκυνθο, και ο χερσαίος τόπος Χαλκιδική να είναι πολύ επισκεφθημένα. Οι τουρίστες εξερευνούν επίσης ιστορικούς χώρους σε πόλεις όπως Αθήνα, Θήβες, Δελφοί, Μυκήνες, Σπάρτη, Κνωσός, Ιθάκη (wiki​pe​dia​.sk).


Prís­pev­ky

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2009, Časová línia, Grécko, Krajina, Zahraničie

Kalymnos – autobusový výlet po ostrove (Telendos, Arginonda, Vathia, Pothia, Vlyhadia)

Hits: 4976

Autor člán­ku: Oľga Magalová

Dovo­len­ka na Kalym­no­se, 3. časť – Auto­bu­so­vý výlet po ostrove

Hneď dru­hý deň náš­ho poby­tu sme mali auto­bu­so­vý výlet po ostro­ve Kalym­nos. Sprie­vod­ca­mi nám boli Angli­čan­ka She­ryl, žijú­ca na Kalym­no­se aj s man­že­lom na dôchod­ku, a náš dele­gát Jan. V auto­bu­se boli dovo­len­ká­ri CK Aeolus a neja­kí Angli­ča­nia z inej CK. Z náš­ho stre­dis­ka Kan­tu­ni sme vyra­zi­li sme­rom na sever po západ­nom pobre­ží, kde sú aj ostat­né dovo­len­ko­vé stre­dis­ká s plá­ža­mi. Kalym­nos je veľ­mi hor­na­tý a pobre­žie je čle­ni­té. Hlav­ná ces­ta väč­ši­nou vedie vyso­ko nad pobre­žím a do jed­not­li­vých stre­dísk sa schá­dza oso­bit­ný­mi ces­ta­mi. Sprie­vod­ky­ňa nás hneď upo­zor­ni­la, že sa blí­žia zákru­ty – ser­pen­tí­ny pre­zý­va­né waw!“, z kto­rých bude úchvat­ný pohľad na pobre­žie aj na pro­ti­ľah­lý ostrov Telen­dos. Mala prav­du. Len kým som ja vyhra­ba­la z kabe­le foťák, waw bolo za nami 🙂 Napriek tomu som počas jaz­dy nafo­ti­la cez okno auto­bu­su zopár zábe­rov – pohľad z Kalym­no­su na Telen­dos. Ten­to pohľad je typic­ký pre stre­dis­ká Myr­ties a Mas­su­ri. My v Kan­tu­ni sme z Telen­do­su vide­li iba kúsok chvos­ta“, medzi nami bol iný kopec.

Ostrov Telen­dos sme s Jul­kou nav­ští­vi­li po týžd­ni aj samé. Kúpi­li sme si v super­mar­ke­te lís­tok na miest­nu dopra­vu za 80 cen­tov do Myr­ties a z jeho prí­sta­vis­ka sme ces­to­va­li lodič­kou na Telen­dos. Pozre­li sme si gýčo­vi­tú chut­nú pro­me­nád­ku na Telen­do­se, potom sme sa vybra­li na túru pop­ri pobre­ží, ale bol taký vet­ris­ko, že nás tak­mer sfúk­lo z úte­su na plá­žič­ku pod ním :). Pôvod­ne sme mys­le­li, že sa tam zosta­ne­me kúpať na nie­kto­rej z plá­ží, ale kvô­li tomu vet­ru sme sa nako­niec roz­hod­li vrá­tiť na Kalym­nos do Myr­ties. Ešte pred­tým sme si ale dali na Telen­do­se chut­né fra­pé v taver­ne Zor­bas. Potom sme sa lodič­kou vrá­ti­li do Myr­ties a na tamoj­šej krás­nej plá­ži s úchvat­ným výhľa­dom na Telen­dos sme pre­ži­li veľ­mi vyda­re­ný deň.

Postu­po­va­li sme pobre­žím sme­rom na Empo­rio. Pri Argi­non­de sme sa zato­či­li do vnút­ro­ze­mia. Mali tam novú krás­nu asfalt­ku, kto­rá však mala také tech­nic­ké para­met­re, že na Slo­ven­sku by vydr­ža­la asi len jed­nu poriad­nu let­nú búr­ku a stiek­la by rov­no do mora :). Majú šťas­tie“, že tam sko­ro nepr­ší. Ces­tou sme vide­li mno­ho sku­pín vče­lích úľov, vraj sa im tam veľ­mi darí. Celý Kalym­nos je kame­nis­tý, poras­te­ný taký­mi skal­ko­vý­mi“ koso­dre­vin­ka­mi ako vid­no na obráz­koch. Sú rôz­no­fa­reb­né a voňa­vé. Ani požiar tam vraj nemal dlhé trva­nie, lebo ska­pal sko­ro sám od seba keď­že tam nema­jú v horách stro­my. Iba blíz­ko stre­dis­ka nasa­di­li hasia­ce heli­kop­té­ry. Vnút­ro­zem­ská ces­ta nás doviez­la až do man­da­rín­ko­vé­ho údo­lia. To je napo­div cel­kom svie­že a zele­né, na jeho kon­ci (začiat­ku sme­rom od mora) je mes­teč­ko Vat­hi. Leží na kon­ci skal­na­té­ho fjor­du. Tu sme mali asi hodi­no­vú pre­stáv­ku na pre­hliad­ku, my sme s Jul­kou na chví­ľu zakot­vi­li“ v prí­stav­če­ku na betó­no­vých scho­dí­koch a máča­li sme si nohy v čis­tuč­kom priez­rač­nom mori. Vzdy­cha­li sme, že keby bolo via­cej času, tak by sme si tam aj zaplá­va­li. (To sa nám nako­niec spl­ni­lo v rám­ci lod­né­ho výle­tu, o kto­rom napí­šem neskôr).

Z Vat­hi sme pokra­čo­va­li po východ­nom pobre­ží do hlav­né­ho mes­ta Pothia na juhu. Východ­né pobre­žie kon­čí str­mo v mori, je tak­mer ľudop­rázd­ne, ani tam nič neras­tie, iba ole­an­dre ved­ľa ces­ty. Tie sú krás­ne, lebo ich miest­ne kozy neže­rú (vraj sú pre ne jedo­va­té). Kozy sú na východ­nom pobre­ží sko­ro vša­de, aj po ces­te si vykra­ču­jú krí­žom krá­žom, vedia že ich nikto nezra­zí :). Z východ­né­ho pobre­žia je krás­ne vidieť Turec­ko, oblasť Mar­ma­ri­su. Tiež je vid­no blíz­ke ostro­vy, spo­za Kosu dokon­ca vytŕča vrchol sopeč­né­ho ostro­va Nisy­ros.

V hlav­nom mes­te Pothii sme mali asi hodi­no­vú zastáv­ku, naj­viac času sme z toho strá­vi­li v múzeu – manu­fak­tú­re na výro­bu mor­ských špon­gií. Bola to záro­veň pre­daj­ňa aj výrob­ňa, ale veľ­mi vkus­ne zaria­de­ná a s prí­jem­ným výkla­dom miest­nej gréc­kej sprie­vod­ky­ne. Nakú­pi­li sme špon­gie (pra­vé, z Lýbij­ské­ho mora!), potom na pešej zóne zopár suve­ní­rov a pohľad­níc a pokra­čo­va­li sme auto­bu­som hore ser­pen­tí­na­mi nad Pothiu do kláš­to­ra pome­no­va­né­ho Agi­os Savas, pod­ľa mní­cha kto­rý bol nedáv­no vyhlá­se­ný za svä­té­ho, lebo boli uzna­né jeho lie­či­teľ­ské zázra­ky. Z are­álu kláš­to­ra boli nád­her­né výhľa­dy na Pothiu a do ďale­ké­ho oko­lia. Pred vstu­pom do are­álu nás She­ryll požia­da­la, aby sme si pre­ho­di­li nie­čo cez rame­ná a cez nohy, pokiaľ máme kra­ťa­sy nad kole­ná. Všet­ci Aeolu­sá­ci to rešpek­to­va­li, ale väč­ši­na z jej milých Angli­ča­nov na to hodi­la bobek. Čudo­va­la som sa, že im nie je v kos­to­le tráp­ne, kor­zo­vať sa tam ako na plá­ži… Kos­tol bol nád­her­ne vyzdo­be­ný, až tak veľ­ko­le­pý som zatiaľ v Gréc­ku nenavštívila.

Z Agi­os Savas sme prud­ký­mi ser­pen­tí­na­mi ziš­li do záli­vu Vly­ha­dia, kde bolo múze­um mor­ských obja­vov. Po pre­hliad­ke múzea, kto­ré bolo hneď ved­ľa plá­že, bolo voľ­no vyhra­de­né na kúpa­nie. Bolo tam čis­tuč­ké, kľud­né more bez vĺn, tak sme si s Jul­kou priš­li na svo­je :). Potom sme si v miest­nej taver­ne pochu­ti­li na gréc­kom send­vi­či“ a auto­bus nás poroz­vá­žal do našich stre­dísk. Na kon­ci Jan poďa­ko­val She­ryl za jej sprie­vod­cov­ské služ­by a my sme spon­tán­ne zatlies­ka­li. Až potom sa pri­da­li aj Angli­ča­nia. Boli fakt tráp­ni, aj keď opúš­ťa­li auto­bus, žia­den z nich nepo­zdra­vil. Ako keby tel­ce vystu­po­va­li z MHD. Tak sme im to my muse­li uká­zať keď sme vystu­po­va­li na našej zastáv­ke a nahlas sme pozdra­vi­li po slo­ven­sky aj po anglic­ky a ešte aj šofé­ra po gréc­ky :). Bolo vid­no, ako ho to potešilo.


Aut­hor: Oľga Magalová

Holi­day on Kalym­nos, Part 3 – Bus Trip around the Island

On the second day of our stay, we had a bus trip around the island of Kalym­nos. Our guides were She­ryl, an Englis­hwo­man living on Kalym­nos with her reti­red hus­band, and our repre­sen­ta­ti­ve, Jan. The bus accom­mo­da­ted holi­da­y­ma­kers from CK Aeolus and some English tou­rists from anot­her tra­vel agen­cy. We set off from our resort, Kan­tu­ni, hea­ding north along the wes­tern coast, whe­re other holi­day resorts with bea­ches are loca­ted. Kalym­nos is very moun­tai­nous, and the coast­li­ne is rug­ged. The main road most­ly runs high abo­ve the coast­li­ne, and indi­vi­du­al resorts are acces­sed by sepa­ra­te roads. The guide imme­dia­te­ly war­ned us that we were app­ro­aching the win­ding ser­pen­ti­nes cal­led waw!” from which the­re would be a bre­ath­ta­king view of the coast­li­ne and the oppo­si­te island of Telen­dos. She was right. By the time I mana­ged to dig my came­ra out of my bag, the waw!” was alre­a­dy behind us 🙂 Nevert­he­less, I mana­ged to take a few shots through the bus win­dow during the jour­ney – a view from Kalym­nos to Telen­dos. This view is typi­cal for the resorts of Myr­ties and Mas­su­ri. In Kan­tu­ni, we could only see a part of Telen­dos, a tail” bet­we­en us and anot­her hill.

Jul­ka and I visi­ted the island of Telen­dos by our­sel­ves after a week. We bought a tic­ket for local tran­s­por­ta­ti­on for 80 cents at the super­mar­ket to get to Myr­ties, and from its port, we tra­ve­led by boat to Telen­dos. We explo­red the some­what kits­chy but char­ming pro­me­na­de on Telen­dos, then embar­ked on a hike along the coast. Howe­ver, it was quite win­dy, and we almost got blo­wn off the cliff onto the beach below :). Ori­gi­nal­ly, we thought of sta­y­ing the­re to swim at one of the bea­ches, but due to the wind, we deci­ded to return to Kalym­nos in Myr­ties. Befo­re that, though, we enjo­y­ed deli­ci­ous frap­pé at the Zor­bas tavern on Telen­dos. Then we took the boat back to Myr­ties and spent a very suc­cess­ful day on the beau­ti­ful beach the­re with a bre­ath­ta­king view of Telendos.

We con­ti­nu­ed along the coast towards Empo­rio. At Argi­non­de, we tur­ned inland. They had a new beau­ti­ful asp­halt road the­re, but its tech­ni­cal para­me­ters would pro­bab­ly only withs­tand a pro­per sum­mer storm in Slo­va­kia, and it would flow straight into the sea :). They are luc­ky” that it rare­ly rains the­re. On the way, we saw many groups of bee­hi­ves; appa­ren­tly, the bees thri­ve in that area. The enti­re Kalym­nos is roc­ky, cove­red with roc­ky” shrubs, as seen in the pic­tu­res. They come in vari­ous colors and are frag­rant. A fire the­re repor­ted­ly did­n’t last long becau­se it died down almost on its own sin­ce the­re are no tre­es in the moun­tains. Only fire­figh­ting heli­cop­ters were dep­lo­y­ed near the resort. The inland road took us all the way to the tan­ge­ri­ne val­ley. Sur­pri­sin­gly, it is quite fresh and gre­en; at its end (begin­ning from the sea), the­re is the town of Vat­hi. It lies at the end of a roc­ky fjord. Here, we had about an hou­r’s bre­ak for sight­se­e­ing. Jul­ka and I ancho­red our­sel­ves for a whi­le on the conc­re­te steps in the har­bor, dip­ping our feet in the crystal-​clear sea. We sig­hed that if the­re were more time, we would have gone for a swim. (In the end, this wish came true as part of a boat trip, which I will wri­te about later).

From Vat­hi, we con­ti­nu­ed along the eas­tern coast to the main town of Pothia in the south. The eas­tern coast ste­ep­ly ends in the sea, it is almost deser­ted, and not­hing gro­ws the­re except ole­an­ders along the road. They are beau­ti­ful becau­se the local goats don’t eat them (appa­ren­tly, they are poiso­nous to them). Goats are almost eve­ry­whe­re on the eas­tern coast, even strol­ling along the road, kno­wing that no one will run them over :). From the eas­tern coast, you can get a beau­ti­ful view of Tur­key, the Mar­ma­ris area. You can also see near­by islands, and behind Kos, the peak of the vol­ca­nic island of Nisy­ros protrudes.

In the main town of Pothia, we had about an hour-​long stop, and most of that time was spent in the museum-​factory for the pro­duc­ti­on of sea spon­ges. It ser­ved as both a shop and a manu­fac­tu­ring faci­li­ty but was tas­te­ful­ly deco­ra­ted with a ple­a­sant expla­na­ti­on from the local Gre­ek guide. We bought spon­ges (real ones from the Liby­an Sea!), then a few sou­ve­nirs and post­cards in the pedes­trian zone. After that, we con­ti­nu­ed by bus up the ser­pen­ti­ne roads abo­ve Pothia to the monas­te­ry named Agi­os Savas, after a monk who was recen­tly dec­la­red a saint becau­se his hea­ling mirac­les were recog­ni­zed. From the monas­te­ry grounds, the­re were mag­ni­fi­cent vie­ws of Pothia and the sur­roun­ding area. Befo­re ente­ring the monas­te­ry grounds, She­ryll asked us to cover our shoul­ders and kne­es if we were wea­ring shorts abo­ve the knee. All Aeolus tou­rists res­pec­ted this, but most of her dear English peop­le just scof­fed at it. I was sur­pri­sed that they did­n’t feel awk­ward in the church, beha­ving as if they were on the beach. The church was beau­ti­ful­ly deco­ra­ted, the most mag­ni­fi­cent I had visi­ted in Gre­e­ce so far.

From Agi­os Savas, we des­cen­ded ste­ep ser­pen­ti­ne roads to the Vly­ha­dia Bay, whe­re the Muse­um of Mari­ti­me Dis­co­ve­ries was loca­ted. After tou­ring the muse­um, which was right next to the beach, we had free time reser­ved for swim­ming. The sea was calm and cle­an, wit­hout waves, so Jul­ka and I enjo­y­ed it to the ful­lest :). Later, we indul­ged in a Gre­ek san­dwich” at a local tavern, and the bus took us back to our resorts. At the end, Jan than­ked She­ryl for her guiding ser­vi­ces, and we spon­ta­ne­ous­ly app­lau­ded. Only then did the English peop­le join in. They were real­ly awk­ward, even when lea­ving the bus, none of them gre­e­ted. It was as if they were get­ting off pub­lic tran­s­por­ta­ti­on. So, we had to show them when we disem­bar­ked at our stop, and we gre­e­ted loud­ly in Slo­vak, English, and even the bus dri­ver in Gre­ek :). You could see how much it ple­a­sed him.


Διακοπές στην Καλύμνο, Μέρος 3 – Εκδρομή με λεωφορείο στο νησί

Kalym­nos, Εκδρομή με λεωφορείο στο νησί – Μέρος 1

Αμέσως τη δεύτερη μέρα των διακοπών μας, είχαμε μια εκδρομή με λεωφορείο στο νησί της Καλύμνου. Οι συνοδοί μας ήταν η Άγγλος She­ryl, που ζει στην Καλύμνο με τον σύζυγό της σε συνταξιοδότηση, και ο εκπρόσωπός μας Jan. Στο λεωφορείο ήταν ταξιδιώτες του CK Aeolus και μερικοί Άγγλοι από άλλο ταξιδιωτικό γραφείο. Από το καταφύγιό μας στην περιοχή Kan­tu­ni, εκκινήσαμε προς τα βόρεια κατά μήκος της δυτικής ακτής, όπου υπάρχουν και τα άλλα θέρετρα με παραλίες. Η Καλύμνος είναι πολύ ορεινή, και η ακτογραμμή της είναι κατακερματισμένη. Ο κύριος δρόμος συνήθως κινείται ψηλά πάνω από την ακτογραμμή, και οι διάφορες πόλεις προσεγγίζονται με ξεχωριστούς δρόμους. Η ξεναγός μας μας προειδοποίησε αμέσως ότι πλησιάζουμε τις στροφές-​σερπαντίνες που ονομάζονται waw!”, από όπου θα έχουμε εκπληκτική θέα στην ακτογραμμή και στον απέναντι νησί Telen­dos. Είχε δίκιο. Μόνο που, μέχρι να βγάλω τη φωτογραφική μηχανή από την τσάντα μου, το waw” ήταν πια πίσω από μας 🙂 Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τράβηξα μερικές φωτογραφίες μέσα από το παράθυρο του λεωφορείου – η θέα από την Καλύμνο προς το Telen­dos. Αυτή η θέα είναι χαρακτηριστική για τα θέρετρα Myr­ties και Mas­su­ri. Στην Kan­tu­ni βλέπαμε το Telen­dos μόνο από ένα μικρό κομμάτι, καθώς υπήρχε ένα άλλο βουνό μεταξύ μας.

Το νησί Telen­dos το επισκεφθήκαμε με την Jul­ka μετά από μια εβδομάδα. Αγοράσαμε ένα εισιτήριο για την τοπική μεταφορά από το σούπερ μάρκετ με 80 λεπτά για το Myr­ties και ταξιδέψαμε με βάρκα από το λιμάνι του προς το Telen­dos. Κοιτάξαμε την κιτρινωπή, νόστιμη περιοδεία στο Telen­dos, και στη συνέχεια ξεκινήσαμε για μια πεζοπορία κατά μήκος της ακτογραμμής, αλλά ένας άνεμος σχεδόν μας ξεσήκωσε από τον βράχο σε μια παραλία κάτω από αυτόν :). Αρχικά, νομίζαμε ότι θα παραμείνουμε για κολύμπι σε κάποια από τις παραλίες, αλλά λόγω του αέρα, αποφασίσαμε τελικά να επιστρέψουμε στην Καλύμνο στο Myr­ties. Πριν από αυτό, όμως, απολαύσαμε ένα νόστιμο φραπέ στην ταβέρνα Zor­bas του Telen­dos. Στη συνέχεια, επιστρέψαμε με τη βάρκα στο Myr­ties, και στην όμορφη παραλία με εκπληκτική θέα στο Telen­dos, περάσαμε ένα πολύ επιτυχημένο ημέρα.

Προχωρήσαμε κατά μήκος της ακτογραμμής προς το Εμπόριο. Στο Argi­non­de, στρίψαμε προς το εσωτερικό. Είχαν έναν νέο, όμορφο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, ο οποίος ωστόσο θα διαρκούσε περίπου μία σοβαρή καλοκαιρινή καταιγίδα στη Σλοβακία και θα κατέληγε απευθείας στη θάλασσα :). Τυχεροί” που στο νησί σχεδόν ποτέ δεν βρέχει. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, είδαμε πολλά σμήνη μελισσοκόμων, λένε ότι τα πηγαίνουν πολύ καλά εκεί. Ολόκληρη η Κάλυμνος είναι πετρώδης, καλυμμένη με αυτά τα βραχοειδή” θυμαρίσια όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Είναι ποικίλα χρωματιστά και μυρωδάτα. Ακόμη και η φωτιά δεν κράτησε πολύ εκεί, γιατί πέθανε σχεδόν από μόνη της, καθώς στα βουνά δεν υπάρχουν δέντρα. Μόνο κοντά στο θέρετρο εκτόξευσαν ελικόπτερα πυρόσβεσης. Η εσωτερική διαδρομή μας έφερε μέχρι τον κόλπο των μανταρινιών. Εκεί είναι αρκετά φρέσκο και πράσινο, και στο τέλος του (αρχής προς τη θάλασσα) βρίσκεται το χωριό Βάθη. Βρίσκεται στο τέλος ενός βραχώδους φιόρδ και εκεί είχαμε περίπου μια ώρα διάλειμμα για να περπατήσουμε, εγώ και η Jul­ka αγκυροβολήσαμε” για λίγο στο λιμανάκι στις βετονικές σκάλες και έβουλιάζαμε τα πόδια μας στην καθαρή διάφανη θάλασσα. Αναστενάξαμε ότι αν είχαμε περισσότερο χρόνο, θα κολυμπούσαμε εκεί. (Αυτό το καταφέραμε τελικά κατά τη διάρκεια της βατραχικής εκδρομής, για την οποία θα γράψω αργότερα).

Από το Βαθύ συνεχίσαμε κατά μήκος της ανατολικής ακτής προς την πρωτεύουσα Pothia, προς το νότο. Η ανατολική ακτή τελειώνει απότομα στη θάλασσα, είναι σχεδόν ανθρωποκεντρική, δεν υπάρχει τίποτα που να αναπτύσσεται εκεί, μόνο τα λειμονάρια δίπλα στον δρόμο. Είναι όμορφα, γιατί οι τοπικές κατσίκες δεν τα τρώνε (λένε ότι είναι δηλητηριώδη για αυτές). Οι κατσίκες είναι σχεδόν παντού στην ανατολική ακτή, ακόμη και πάνω στον δρόμο περπατούν διασχίζοντας, ξέρουν ότι κανείς δεν θα τις χτυπήσει :). Από την ανατολική ακτή, η θέα προς την Τουρκία είναι όμορφη, προς την περιοχή του Μαρμαρίδου. Μπορείτε επίσης να δείτε κοντινά νησιά, ακόμη και από τη Κω προεξέχει το κορυφαίο του ηφαιστείου νησί Nisyros.

Στην πρωτεύουσα Πόθια, είχαμε μια περίπου ωριαία στάση, μεγαλύτερο μέρος του οποίου περάσαμε στο μουσείο – εργαστήριο για την παραγωγή θαλάσσιων σφουγγαριών. Ήταν ταυτόχρονα ένα κατάστημα και ένα εργαστήριο, αλλά διακοσμημένο με πολύ καλό γούστο και με ευχάριστη εξήγηση της τοπικής ελληνίδας ξεναγού. Αγοράσαμε σφουγγάρια (αληθινά, από τη Λιβυκή Θάλασσα!), έπειτα αγοράσαμε μερικά σουβενίρ και καρτ ποστάλ και συνεχίσαμε με το λεωφορείο πάνω από το Πόθια προς τα επάνω στα στενά δρομάκια προς το μοναστήρι που ονομάζεται Άγιος Σάββας, από το μοναχό που πρόσφατα ανακηρύχθηκε άγιος, για τα θαυματουργά θεραπευτικά του θαύματα. Από τον χώρο του μοναστηριού υπήρχαν υπέροχες θέατρικές προοπτικές του Πόθια και των περιοχών του. Πριν εισέλθουμε στον χώρο, η She­ryl μας παρακάλεσε να πετάξουμε κάτι πάνω από τους ώμους και τα πόδια μας, αν φοράμε σορτς πάνω από τα γόνατα. Όλοι οι ταξιδιώτες του Aeolus το σεβάστηκαν, αλλά η πλειονότητα των γλυκών Άγγλων της έριξε το δεύτερο μάτι. Θαύμασα πώς δεν ντράπηκαν στην εκκλησία, περπατώντας όπως στην παραλία… Η εκκλησία ήταν όμορφα διακοσμημένη, τόσο επιβλητική όσο έχω επισκεφτεί μέχρι τώρα στην Ελλάδα.

Από τον Άγιο Σάββα κατεβήκαμε με γρήγορες στροφές στον κόλπο του Βλυχάδια, όπου υπήρχε το μουσείο θαλάσσιων ευρημάτων. Μετά την επίσκεψη στο μουσείο, που ήταν αμέσως δίπλα στην παραλία, είχαμε ελεύθερο χρόνο για κολύμπι. Ήταν καθαρή, ήσυχη θάλασσα χωρίς κύματα, οπότε είχαμε μια όμορφη εμπειρία με την Τζούλια. Στη συνέχεια, απολαύσαμε ένα ελληνικό σάντουιτς” σε μια ταβέρνα της περιοχής, και το λεωφορείο μας μετέφερε πίσω στα θέρετρά μας. Στο τέλος, ο Γιάννης ευχαρίστησε τη Σέρυλ για τις υπηρεσίες της ως ξεναγού, και εμείς χειροκροτήσαμε αυθόρμητα. Μετά έκαναν το ίδιο και οι Άγγλοι. Ήταν πραγματικά αδέξιοι, ακόμη και κατά την αποχώρησή τους από το λεωφορείο, κανένας από αυτούς δεν χαιρέτησε. Σαν να αποβιβάζονταν από ένα λεωφορείο. Έτσι, εμείς πρέπει να τους δείξουμε όταν κατεβαίναμε στον σταθμό μας και χαιρετήσαμε δυνατά στα σλοβακικά, αγγλικά και ακόμη και στον οδηγό στα ελληνικά :). Ήταν εμφανές πόσο το εκτίμησε.


Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2009, Časová línia, Grécko, Krajina, Zahraničie

Kalymnos – Kantuni Beach

Hits: 2714

Autor člán­ku: Oľga Magalová

Dovo­len­ka na Kalym­no­se, 2. časť – Kan­tu­ni Beach

Ak by som pred objed­ná­va­ním zájaz­du vede­la, že to je taký vese­lý“ hotel, urči­te by sme si ho nevyb­ra­li. Písa­li, že je to mies­to, kde sa vďa­ka rôz­nym prog­ra­mom, kto­ré uspo­ra­dú­va hotel, urči­te nebu­de­me nudiť. Tak to je teda fakt, nudiť sa neda­lo asi do dru­hej v noci, kedy tie ich prog­ra­my“ kon­či­li a hos­tia sa zača­li trú­siť späť. Prvý večer sme mali z toho mier­ny šok, našťas­tie sme mali kli­ma­ti­zá­ciu, o pol­no­ci sme zabuch­li dve­re na bal­kón, zatiah­li záves a ľah­li do poste­le :). Potom sa zvy­šok prog­ra­mu dal vydr­žať (bol pon­de­lok, mali na prog­ra­me Hap­py Night“. Najprv gri­lo­vač­ka pri bazé­ne, potom gréc­ka muzič­ka, potom nie­koľ­ko­krát za večer euro­víz­ny Rybak, maka­re­na a spol., potom taneč­ky a vlast­né spe­vy, nako­niec hádza­nie krá­sa­víc do bazé­na s hlas­ný­mi uznan­li­vý­mi výkrik­mi keď vylie­za­li z bazé­na ako miss mok­ré trič­ko. Mne to neda­lo a vyliez­la som si to na bal­kón pred­sa len pozrieť :). V uto­rok býval ako­že” iný prog­ram – živá kalym­nos­ká hud­ba. V pod­sta­te sa ale meni­li iba náz­vy a prog­ra­my sa podo­ba­li: živá kalym­nos­ká hud­ba (kom­bi­ná­cia gréc­kej a turec­kej, veľ­mi zau­jí­ma­vá, páči­la sa mi) s gri­lo­vač­kou, potom medzi­ná­rod­né hity – odr­ho­vač­ky, spe­vy a taneč­ky, s výnim­kou hádza­nia do bazé­na, na to bola iba pon­del­ko­vá Hap­py Night. A kaž­dý pia­tok mali gréc­ky večer, tam pri­šiel miest­ny súbor aj zatan­co­vať a uro­biť ohňo­vú šou. Boli to vyso­kí štíh­li fešá­ci, diev­čen­ce sú tam troš­ku pri tele“, ale tan­ce boli pek­né. (Bet­ka, mys­le­la som na Teba, keby si tam bola, urči­te by sme sa aj aktív­ne zúčast­ni­li :). Ale s Jul­kou sme usú­di­li, že z našej pre­zi­dent­skej lóže“ to vidí­me naj­lep­šie zo všet­kých. Mali sme bal­kón s výhľa­dom pria­mo na more a do are­álu hote­la, tak sme to vide­li vlast­ne lep­šie, ako nie­kto­rí pri sto­lí­koch, kto­rí si to muse­li zaplatiť.

Ešte jeden veľ­ký šok sme zaži­li prvý deň: keď sme sa vyšta­fí­ro­va­li do pla­viek a vybra­li sa na pláž. Bola hneď za múri­kom – tera­sou náš­ho pool-​baru. Keď sme pozre­li dolu na more, neve­ri­la som vlast­ným očiam: rov­no pod naším hote­lom sa pre­va­ľo­va­li vlny vo far­bách kalov z čis­tič­ky odpa­do­vých vôd. Bol sil­ný vie­tor, vlny veľ­ké a búr­li­vé a k tomu tá far­ba! Mys­le­la som, že na mies­te zdoch­nem! Jul­ka sa na mňa úpl­ne spo­ľah­la s výbe­rom dovo­len­ky a ja ju dove­diem na také­to mies­to… Zdep­ta­né sme na to poze­ra­li a potom sme sa kúpa­li v bazé­ne. Fakt nám to pek­ne poka­zi­lo nála­du. A čudo­va­li sme sa všet­kým, ako sa môžu tvá­riť tak spo­koj­ne a vese­lo pri takom­to hroz­nom mori :). Netu­ši­li sme, že ako cha­lu­hy priš­li, tak o tri dni odídu samé od seba bez sto­py preč a more bude priez­rač­né a modré.

Kalym­no­sa­nia straš­ne radi osla­vu­jú, všet­ko a nahlas. Tak­že ostat­né dni tam býva­li večer rodin­né ale­bo sva­dob­né osla­vy, pri­šiel cate­ring, vyzdo­bi­li bazén a jeho oko­lie, vše­li­ja­ké baló­ni­ky a lodič­ky v stre­de bazé­na, maš­le na zábrad­liach, … O desia­tej sa zača­li schá­dzať hos­tia od malin­kých deti­čiek v bugin­kách cez mlá­dež po sta­ré tetuš­ky a zába­va zača­la. A majú jeden ozaj dob­rý“ zvyk títo Kalym­no­sa­nia – pri kaž­dej prí­le­ži­tos­ti hádžu dyna­mit. Zaspie­va­jú hap­py birth­day, potom sa pote­šíš že začí­na ohňos­troj, ale to už letí svet­li­ca s dob­rou nálo­žou nad more. Keď to buch­lo, mys­le­la som že nám bal­kón pad­ne. Tak som sa zľak­la, sko­ro mi cvr­k­lo. Ale tie ich detič­ky, ani jed­no nezap­la­ka­lo, teši­li sa a tlies­ka­li ručič­ka­mi až kým nebu­chol ďal­ší. To sme si už s Jul­kou drža­li uši, pou­če­né z prvej svet­li­ce :). A zase sme skon­či­li rov­na­ko – sfúk­li svieč­ky na bal­kó­ne, zabuch­li dve­re, zatiah­li záves, pus­ti­li klí­mu a vliez­li do poste­le. Jak sta­ré cho­ré ženy! :).

Našťas­tie sme mali hneď na dru­hý deň po prí­cho­de naplá­no­va­ný celo­den­ný auto­bu­so­vý zájazd po ostro­ve, tak sme sa ele­gan­tne vyhli kúpa­niu v tom našom cha­lu­ho­vom“ mori. V rám­ci toh­to zájaz­du sme mali aj kúpa­nie na plá­ži vo Vly­ha­dii, more tam bolo úpl­ne pokoj­né, tep­luč­ké a čis­tuč­ké. O tom­to zájaz­de napí­šem v ďal­šej časti.

Inak sme boli potom s hote­lom aj so všet­kým veľ­mi spo­koj­né. Po dvoch dňoch sme usú­di­li, že sa bude­me baviť tak ako všet­ci ostat­ní a že nám to skrát­ka neva­dí (inak by sme sa muse­li iba jedo­vať od rána do noci). Keď už je to taký pria­teľ­ský domác­ky a vese­lý hotel, tak sa musí­me pris­pô­so­biť. Na štvr­tý deň (cha­lu­hy odchá­dza­li) sme sa už vese­lo kúpa­li v tých atlan­tic­kých“ vlnách, nauči­li sme sa kade máme vlie­zať do mora, aby nás nezva­li­li a potom v tej hlb­šej vode sa už dalo krás­ne roch­niť v hoj­da­vých veľ­kých vlnách. Bolo to super! A ten výhľad z vody na oko­li­tú hor­na­tú pano­rá­mu, to bolo nie­čo úžas­né. Nako­niec sme mali obi­dve dep­ku, že odtiaľ musí­me odísť. To sa ešte nikde nestalo.

Zhr­nu­tie o hote­li: kto chce mať na dovo­len­ke bož­ský kľud, nech ide do Achi­li­onu v Amu­di na Zakyn­to­se. Tam sme boli vla­ni, super na super! Kto má doma vese­lé deti, nech ide sem, bude mať od nich svä­tý pokoj od rána až do noci, taký prog­ram si tie dec­ká vedia spo­lu uro­biť. Nech im dajú malé sur­fo­va­cie dosky, na tých vlnách sa môžu hádzať a voziť celý deň, aj do bazé­na to moh­li nosiť. Napriek všet­kým záka­zom na tabu­li, všet­ko sa tam moh­lo. Tak ako aj faj­če­nie v Gréc­ku – všet­ci a vša­de kľud­ne hulia, hlav­ne že EU je spo­koj­ná keď už majú ten zákon :).

Pri­pá­jam pár obráz­kov náš­ho hote­la aj zábe­ry vody na plá­ži, aby kaž­dý videl, že tie cha­lu­hy netre­ba brať až tak váž­ne, veď sa ony stra­tia, ako spie­va­me my Slováci :).

Odka­zy


Aut­hor of the artic­le: Oľga Magalová

Holi­day on Kalym­nos, Part 2 – Kan­tu­ni Beach

If I had kno­wn befo­re booking the trip that it’s such a live­ly” hotel, we defi­ni­te­ly would­n’t have cho­sen it. They wro­te that it’s a pla­ce whe­re, thanks to vari­ous prog­rams orga­ni­zed by the hotel, we defi­ni­te­ly won’t be bored. Well, tha­t’s a fact; we could­n’t have been bored until about two in the mor­ning when the­ir prog­rams” ended, and the guests star­ted to trick­le back. The first eve­ning, we were mild­ly shoc­ked, for­tu­na­te­ly, we had air con­di­ti­oning, at mid­night we slam­med the bal­co­ny door, pul­led the cur­tains, and went to bed :). After that, the rest of the prog­ram was bea­rab­le (it was Mon­day, and they had Hap­py Night” on the sche­du­le). First, a bar­be­cue by the pool, then Gre­ek music, then seve­ral times throug­hout the eve­ning, Euro­vi­si­on win­ner Rybak, the maca­re­na and the like, then dan­ces and indi­vi­du­al sin­ging, final­ly thro­wing beau­ty con­tes­tants into the pool with loud che­ers as they emer­ged from the water like a wet T‑shirt miss. I could­n’t resist, so I went out on the bal­co­ny to watch :). On Tues­day, they had a sup­po­sed­ly” dif­fe­rent prog­ram – live Kalym­nian music. But basi­cal­ly, only the names chan­ged, and the prog­rams were simi­lar: live Kalym­nian music (a com­bi­na­ti­on of Gre­ek and Tur­kish, very inte­res­ting, I liked it) with a bar­be­cue, then inter­na­ti­onal hits – oldies, songs, and dan­ces, except for thro­wing into the pool, which was only on Mon­da­y­’s Hap­py Night. And eve­ry Fri­day, they had a Gre­ek night, whe­re the local ensem­ble came to dan­ce and put on a fire show. They were tall, slim hand­so­me guys, the girls were a bit ful­ler,” but the dan­ces were beau­ti­ful. (Bet­ka, I was thin­king of you, if you were the­re, we would defi­ni­te­ly acti­ve­ly par­ti­ci­pa­te :). But Jul­ka and I deci­ded that from our pre­si­den­tial box,” we saw it best of all. We had a bal­co­ny over­lo­oking the sea and the hotel area, so we actu­al­ly saw it bet­ter than some at the tab­les who had to pay for it.

We expe­rien­ced anot­her big shock on the first day when we chan­ged into our swim­su­its and hea­ded to the beach. It was right behind the wall – the ter­ra­ce of our pool bar. When we looked down at the sea, I could­n’t belie­ve my eyes: right below our hotel, waves in the color of mud from the was­te­wa­ter tre­at­ment plant were rol­ling. The­re was a strong wind, the waves were lar­ge and tur­bu­lent, and the color! I thought I would faint on the spot! Jul­ka relied enti­re­ly on me to cho­ose the vaca­ti­on, and I lead her to such a pla­ce… We looked at it dis­ma­y­ed, and then we swam in the pool. It real­ly spo­iled our mood. And we won­de­red about eve­ry­o­ne, how they could act so con­tent and che­er­ful in such hor­rib­le sea :). We did­n’t know that as quick­ly as the algae came, they would disap­pe­ar on the­ir own wit­hin three days wit­hout a tra­ce, and the sea would be cle­ar and blue.

The locals in Kalym­nos love to celeb­ra­te, eve­ryt­hing and loud­ly. So, on the other days, the­re were fami­ly or wed­ding celeb­ra­ti­ons in the eve­nings. Cate­ring arri­ved, deco­ra­ted the pool and its sur­roun­dings with all sorts of bal­lo­ons and boats in the midd­le of the pool, bows on the rai­lings, etc. At ten, guests star­ted gat­he­ring, from litt­le chil­dren in swim­su­its to young peop­le and elder­ly ladies, and the fun began. The­se Kalym­nians have one real­ly spe­cial” cus­tom – they throw dyna­mi­te on eve­ry occa­si­on. They sing hap­py birth­day, and then you­’re hap­py becau­se the fire­works are star­ting, but it’s actu­al­ly a fire­work roc­ket with a good load over the sea. When it explo­ded, I thought our bal­co­ny would col­lap­se. I got sca­red, it almost gave me a heart attack. But the­ir kids, not one of them cried, they were hap­py and clap­ped the­ir litt­le hands until the next one explo­ded. Jul­ka and I were alre­a­dy cove­ring our ears, having lear­ned from the first fire­work roc­ket :). And again, we ended up the same – blew out the cand­les on the bal­co­ny, slam­med the door, pul­led the cur­tains, tur­ned on the air con­di­ti­oning, and cra­wled into bed. Like old, sick women! :).

For­tu­na­te­ly, on the second day after arri­ving, we had a full-​day bus tour of the island plan­ned, so we ele­gan­tly avo­ided swim­ming in our sewage-​colored” sea. As part of this tour, we also had a swim at Vly­ha­da Beach, whe­re the sea was com­ple­te­ly calm, warm, and crys­tal cle­ar. I will wri­te about this trip in the next part.

Other­wi­se, we were very satis­fied with the hotel and eve­ryt­hing else after­ward. After two days, we deci­ded that we would have fun like eve­ry­o­ne else and that we sim­ply did­n’t mind it (other­wi­se, we would have to poison our­sel­ves from mor­ning till night). Sin­ce it’s such a friend­ly, home­ly, and che­er­ful hotel, we have to adapt. On the fourth day (the sea­we­ed was gone), we hap­pi­ly swam in tho­se Atlan­tic” waves, lear­ned whe­re to enter the sea so that we would­n’t be knoc­ked over, and then in the dee­per water, we could rock in the big, swin­ging waves. It was gre­at! And the view from the water of the sur­roun­ding moun­tain pano­ra­ma was somet­hing ama­zing. In the end, we both had a fee­ling that we had to lea­ve. That had never hap­pe­ned before.

Sum­ma­ry about the hotel: Any­o­ne who wants to have divi­ne pea­ce on vaca­ti­on should go to Achi­li­on in Amou­di on Zakynt­hos. We were the­re last year, super on super! Tho­se who have live­ly kids at home should come here; they will have holy pea­ce from them from mor­ning till night. Tho­se kids know how to make the­ir own prog­ram toget­her. Give them small surf­bo­ards; they can throw and ride on tho­se waves all day, they could even take them to the pool. Des­pi­te all the bans on the board, eve­ryt­hing could be done the­re. Just like smo­king in Gre­e­ce – eve­ry­o­ne can smo­ke any­whe­re, as long as the EU is hap­py when they have that law :).

I’m atta­ching a few pic­tu­res of our hotel and shots of the water on the beach so that eve­ry­o­ne can see that tho­se sea­we­eds should­n’t be taken so seri­ous­ly; they disap­pe­ar, as we Slo­vaks sing :).


Συγγραφέας του άρθρου: Όλγα Μαγκάλοβα

Διακοπές στην Κάλυμνο, 2η Μέρος – Παραλία Καντούνι

Εάν ήξερα πριν κράτησα το ταξίδι ότι το ξενοδοχείο είναι τόσο χαρούμενο”, σίγουρα δεν θα το επέλεγα. Έγραφαν ότι είναι ένα μέρος όπου λόγω των διάφορων προγραμμάτων που διοργανώνει το ξενοδοχείο, σίγουρα δεν θα βαριέστε. Και είναι πραγματικό, δεν υπήρχε βαρεμάρα μέχρι τις δύο το πρωί, όταν τελείωναν αυτά τα προγράμματα” και οι επισκέπτες άρχιζαν να επιστρέφουν. Την πρώτη βραδιά είχαμε ένα ελαφρύ σοκ, ευτυχώς όμως είχαμε κλιματισμό, τα ξημερώματα έκλεισαμε την πόρτα του μπαλκονιού, τραβήξαμε τα κουρτίνια και καταφέραμε να κοιμηθούμε :). Μετά, το υπόλοιπο πρόγραμμα ήταν ανεκτό (ήταν Δευτέρα, είχαν το Hap­py Night” στο πρόγραμμα. Αρχικά ψήσιμο στην πισίνα, μετά ελληνική μουσική, μετά αρκετές φορές τη νύχτα ο Ρύμπακ της Euro­vi­si­on, μακαρένα και παρέα, μετά χοροί και δικά τους τραγούδια, και τέλος ρίψη ομορφοπάνην στην πισίνα με δυνατές επευφημίες όταν βγαίνανε από την πισίνα σαν να ήταν το μις βρεγμένο T‑shirt. Δεν το άντεξα και βγήκα να το δω από το μπαλκόνι :). Την Τρίτη είχαν άλλο” πρόγραμμα – ζωντανή μουσική από την Κάλυμνο. Βασικά, τα ονόματα άλλαζαν αλλά τα προγράμματα ήταν παρόμοια: ζωντανή μουσική από την Κάλυμνο (συνδυασμός ελληνικής και τουρκικής, πολύ ενδιαφέρον, μου άρεσε) με ψήσιμο, μετά διεθνείς επιτυχίες – καταιγισμός τραγουδιών, τραγούδια και χοροί, εκτός από το ρίξιμο στην πισίνα που γίνονταν μόνο στο Hap­py Night τη Δευτέρα. Κάθε Παρασκευή είχαν ελληνική βραδιά, όπου έρχονταν τοπική ομάδα για χορό και παρουσίαση πυροτεχνημάτων. Ήταν ψηλοί, λεπτοί κύριοι, τα κορίτσια ήταν λίγο παραπανίσια”, αλλά οι χοροί ήταν όμορφοι. (Μπέτκα, σκεφτόμουν εσένα, αν ήσουν εκεί, σίγουρα θα συμμετείχαμε ενεργά :). Αλλά με την Τζούλι θεωρήσαμε ότι από την προεδρική μας θέση” βλέπαμε καλύτερα από όλους. Είχαμε μπαλκόνι με θέα απευθείας στη θάλασσα και τον χώρο του ξενοδοχείου, οπότε το βλέπαμε πραγματικά καλύτερα από όσους ήταν στα τραπέζια και το πλήρωναν.

Είχαμε άλλο ένα μεγάλο σοκ την πρώτη ημέρα: όταν φορέσαμε τα μαγιό μας και πήγαμε στην παραλία. Ήταν ακριβώς πίσω από τον τοίχο – τη βεράντα του πισίνας μας. Όταν κοιτάξαμε προς τη θάλασσα, δεν πίστευαν στα μάτια μας: ακριβώς κάτω από το ξενοδοχείο μας κύλαγαν κύματα με χρώματα λάσπης από τον καθαρισμό των αποβλήτων. Υπήρχε ισχυρός άνεμος, μεγάλα και ανακατεμένα κύματα και το χρώμα αυτό! Νόμιζα ότι θα λιποθυμούσα στο σημείο! Η Τζούλια είχε απόλυτη εμπιστοσύνη σε μένα για την επιλογή των διακοπών και τώρα την οδηγώ σε ένα τέτοιο μέρος… Κοιτάξαμε έκπληκτοι και μετά πήγαμε να κολυμπήσουμε στην πισίνα. Πραγματικά μας χάλασε τη διάθεση. Και θαυμάζαμε όλους τους άλλους, πώς μπορούσαν να φαίνονται τόσο ικανοποιημένοι και χαρούμενοι μπροστά σε ένα τόσο φρικτό θάλασσα :). Δεν ξέραμε ότι όπως ήρθαν οι σαλάχιες”, έτσι και σε τρεις μέρες θα φύγουν από μόνες τους χωρίς ίχνος και η θάλασσα θα είναι διάφανη και γαλάζια.

Οι κάτοικοι της Καλύμνου αγαπούν πολύ τις γιορτές και τα γιορτινά γεγονότα, όλα και δυνατά. Έτσι, τις άλλες ημέρες υπήρχαν βραδινές οικογενειακές ή γαμήλιες γιορτές, με εξυπηρέτηση cate­ring, διακόσμηση της πισίνας και του περιβάλλοντός της με διάφορα μπαλόνια και σκάφη, φιογκάκια στα κιγκλιδώματα, … Στις δέκα το βράδυ, οι επισκέπτες άρχισαν να συγκεντρώνονται, από μικρά παιδιά με παιδικά αυτοκίνητα μέχρι νεαρούς και ηλικιωμένες κυρίες, και η διασκέδαση ξεκίνησε. Και έχουν ένα πραγματικά καλό” έθιμο αυτοί οι κατοίκοι της Καλύμνου – κάθε φορά που γίνεται κάτι, πετάνε δυναμίτη. Τραγουδούν το Hap­py Birth­day”, στη συνέχεια χαίρεσαι που ξεκινά το πυροτέχνημα, αλλά ήδη πετάει το πυροτεχνήμα με την καλή φορτισμένη ανάλωση πάνω από τη θάλασσα. Όταν έσκασε, νόμιζα ότι το μπαλκόνι μας θα πέσει. Έτσι φοβήθηκα, σχεδόν έπαθα πλάκα. Αλλά αυτά τα παιδιά τους, κανένα δεν έκλαψε, χαίρονταν και χειροκροτούσαν με τα χεράκια τους μέχρι να ξανασκάσει ένα άλλο. Έτσι με την Τζούλια κρατούσαμε τα αυτιά μας, διδαχτήκαμε από το πρώτο πυροτέχνημα :). Και πάλι τελείωσαν τα ίδια – σβήσαμε τα κεράκια στο μπαλκόνι, κλείσαμε την πόρτα, τραβήξαμε την κουρτίνα, άνοιξαμε το air con­di­ti­on και πήγαμε στο κρεβάτι. Σαν παλιές άρρωστες γυναίκες! :).

Κατά τα άλλα, ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι με το ξενοδοχείο και με όλα τα υπόλοιπα. Μετά από δύο ημέρες συνειδητοποιήσαμε ότι θα διασκεδάζαμε όπως όλοι οι υπόλοιποι και ότι δεν μας πείραζε (διαφορετικά θα πρέπει απλώς να ξεκινήσουμε τη δηλητηρίαση από το πρωί ως το βράδυ). Εφόσον είναι ένα τόσο φιλικό, οικείο και χαρούμενο ξενοδοχείο, πρέπει να προσαρμοστούμε. Την τέταρτη ημέρα (οι χαλούχες έφευγαν) κολυμπούσαμε χαρούμενοι στα ατλαντικά” κύματα, έμαθαν πού να μπαίνουν στη θάλασσα για να μην τους παρασύρουν, και στα βαθύτερα νερά μπορούσαμε να απολαύσουμε την κούρσα στα κυματάκια. Ήταν φανταστικό! Και η θέα από το νερό στο περίπλοκο τοπίο ήταν κάτι εκπληκτικό. Τελικά, και οι δύο μας λυπήθηκαν που έπρεπε να φύγουμε από εκεί. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί πουθενά.

Συνολική επισκόπηση του ξενοδοχείου: όποιος θέλει να έχει μια ηρεμική διακοπές, ας πάει στο Achi­li­on στην Αμούδι στη Ζάκυνθο. Εκεί ήμασταν πέρυσι, υπέροχο σε όλα! Όποιος έχει ευχάριστα παιδιά στο σπίτι, ας έρθει εδώ, θα έχουν από αυτά ησυχία από το πρωί έως το βράδυ, τα παιδιά εκεί ξέρουν πώς να διασκεδάσουν μαζί. Ας τους δώσουν μικρά σανίδια surf, μπορούν να πετάγονται και να κολυμπούν στα κύματα όλη την ημέρα, ακόμη και στην πισίνα. Παρά την απαγόρευση στον πίνακα, όλα επιτρέπονταν εκεί. Όπως και το κάπνισμα στην Ελλάδα – όλοι και παντού καπνίζουν, κυρίως επειδή η ΕΕ είναι ικανοποιημένη που έχει ο νόμος:).

Παραθέτω μερικές φωτογραφίες από το ξενοδοχείο μας και εικόνες από τη θάλασσα στην παραλία, ώστε κάθε άτομο να δει ότι δεν χρειάζεται να παίρνετε τα κύματα τόσο σοβαρά, όπως τραγουδάμε εμείς οι Σλοβάκοι :).


Use Facebook to Comment on this Post