2015, Krajina, Slovenská krajina, Tatry

Stredoveká osada Šoldov – obec obrov?

Hits: 227

Šol­dov je zanik­nu­tá stre­do­ve­ká osa­da z 13. sto­ro­čia v kata­strál­nom úze­mí obce Štr­ba (Wiki­pe­dia). V nad­mor­skej výš­ke 910 met­rov nad morom, vo východ­nom cípe Lip­tov­skej kot­li­ny, asi 2 km seve­ro­zá­pad­ne od obce, 500 met­rov sever­ne od sta­rej hrad­skej ces­ty Štr­baVažec. 200 met­rov odtiaľ na sever je diaľ­ni­ca. Are­ál je obko­le­se­ný opev­ňo­va­cí­mi dvo­j­itý­mi val­mi a prie­ko­pa­mi (Infor­mač­ná tabuľa).

Z obdo­bia rokov oko­lo roku 960 sa zacho­va­li sprá­vy o misij­nej sta­ni­ci v obci Šol­dov. Zni­če­ná bola mon­gol­mi v roku 1241. Našli sa tu kos­try ľudí vyso­kých oko­lo 200 cm, čo bolo v tom čase veľ­mi zried­ka­vé (Wiki­pe­dia). Tra­dí­cia hovo­rí, že Šol­do­va­nia boli stat­ní, veľ­kí a vyso­kí ľudia, tak­mer obri (sme​.sk). V lite­ra­tú­re sa uvá­dza kon­com 19. sto­ro­čia ako zanik­nu­té opát­stvo Cholt­ské. V tom­to obdo­bí prav­de­po­dob­ne exis­to­va­li ešte zvyš­ky nadzá­kla­do­vých murív cir­kev­nej stav­by. Skú­mal sa kos­tol s pra­vouh­lým pre­by­té­ri­om, vežou a cin­to­rí­nom. Nie­kto­rí his­to­ri­ci tu situ­ova­li zatiaľ nedo­lo­že­né bene­dik­tín­ske opát­stvo. Arche­olo­gic­ký výskum tu obja­vil množsv­to zau­jí­ma­vých nále­zov, napr. kamen­ný román­sky kríž, vyso­ký 87 cm, dato­va­ný do doby roku 1000. Geora­dar v roku 2013 iden­ti­fi­ko­val okrem iné­ho roz­siah­lu dedi­nu (Infor­mač­ná tabuľa).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2010, 2015, Časová línia, Piešťanské reportáže, Reportáže, Slovenské reportáže

Tradičné umelecké remeslá v Piešťanoch

Hits: 2970

V roku 2009 sa po prvý krát kona­lo v Pieš­ťa­noch podu­ja­tie “Tra­dič­né ume­lec­ké remes­lá”. V roku 2010 som sa ho aj aktív­ne zúčast­nil. Kona­lo sa v ter­mí­ne 21. až 23. mája. V roku 2015 tiež.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2015, Krajina, Kysuce, Slovenská krajina, Vodné nádrže, Vodné nádrže

Vodná nádrž Nová Bystrica

Hits: 151

Vod­né die­lo Nová Bys­tri­ca je pamät­ní­kom oby­va­teľ­stvu zato­pe­ných obcí Har­vel­ka a Rieč­ni­ca. Bolo posta­ve­né v rokoch 1983 – 1989. Vod­ná nádrž je v naj­hl­b­šom mies­te hlbo­ká 52 met­rov, zato­pe­ná plo­cha je pri­bliž­ne 181,4 hek­tá­ra a obsa­hu­je oko­lo 34 mili­ó­nov met­rov kubic­kých vody (sta​ra​bys​tri​ca​.sk). 

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2009, Hmyz, Príroda, Rastliny, Živočíchy

Schmetterlinghaus vo Viedni

Hits: 2934

Sch­met­ter­lin­ghaus sa nachá­dza vo Vied­ni pri Bur­gar­ten. Sú v ňom motý­le – je to insektárium.

Len 100 met­rov od Alber­ti­ny, 200 met­rov od Štát­nej ope­ry sa nachá­dza tro­pic­ká oáza poko­ja a rela­xá­cie – motý­lí dom. Nachá­dza sa tu asi 500 voľ­ne žijú­cich motý­ľov po celý rok (sch​met​ter​lin​ghaus​.at), oko­lo 40 dru­hov, pôvod­ne z Kos­ta­ri­ky, Suri­na­mu, Thaj­ska, Fili­pín. Tep­lo­ta je udr­žia­va­ná na 26 °C, vlh­kosť vzdu­chu 80 % (sch​met​ter​lin​ghaus​.at). Atrak­tív­ne sú exo­tic­ké rast­li­ny, kto­ré sa vybe­ra­jú pod­ľa potrieb motý­ľov. Kvit­nú­ce rast­li­ny pro­du­ku­jú nek­tár, kto­rý je hlav­ným zdro­jom potra­vy motý­ľov. Okrem toho sú motý­ľom posky­to­va­né ovoc­né šťa­vy a med (sch​met​ter​lin​ghaus​.at).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post