2011, 2012, 2015, Časová línia, Hory, Hory, Krajina, Príroda, TOP

Hory

Hits: 2025

Use Facebook to Comment on this Post

2012, Časová línia, Hory, Hory, Krajina, Nízke Tatry, Príroda, Slovenská krajina

Chopok

Hits: 2712

Cho­pok pat­rí medzi naj­ve­ter­nej­šie mies­ta Slo­ven­sku. Cho­pok leží na hlav­nom hre­be­ni Níz­kych Tatier, ved­ľa Ďum­bie­ru v nad­mor­skej výš­ke 2 024 met­rov nad morom. Neďa­le­ko od vrcho­lu sa nachá­dza Kamen­ná cha­ta, mete­oro­lo­gic­ká sta­ni­ca a sta­ni­ca lanov­ky (Wiki­pe­dia).

Odka­zy

Pano­rá­my

Use Facebook to Comment on this Post

2012, Časová línia, Hory, Hory, Krajina, Orava, Príroda, Slovenská krajina, TOP

Roháče

Hits: 2378

Rohá­če sú naj­vyš­šou čas­ťou hre­be­ňa západ­ných Tatier. Svo­je meno dosta­li pod­ľa silu­e­ty v podo­be ostré­ho rohu, čne­jú­ce­ho z vrcho­lo­vé­ho skal­na­té­ho hre­be­ňa Ostré­ho Rohá­ča (aktu​ali​ty​.sk).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2010, Časová línia, Európske mestá, Hory, Hory, Jazerá, Jazerá, Krajina, Mestá, Mestá, Rakúske mestá, Rakúsko, Zahraničie

Zell am See

Hits: 2339

Zell am See sa nachá­dza neďa­le­ko Salz­bur­gu. Ozna­ču­je sa tak­to jaze­ro, celá oblasť, okres a kúpeľ­né mes­to. Nachá­dza sa tu množ­stvo per­fekt­ne udr­žia­va­ných zjaz­do­viek, rekre­ač­né stre­dis­ká, turis­tic­ké a cyk­lo­tu­ris­tic­ké ces­ty, špor­to­vé haly apod. Celé­mu okre­su Zell am See sa hovo­rí aj Pinz­gau (zel​lam​see​.cz). Cez Zell am See vedie Tau­ern­ská cyk­lo­tra­sa, kto­rá je 325 km dlhá z mes­ta Krimml do Salz­bur­gu. Vedie po asfal­to­vých ces­tách s mini­mál­nym pre­vý­še­ním. Neďa­le­ko sa nachá­dza Kap­run a jeho ties­ňa­va Sieg­mung Thun Klamm, ľado­vec Kitzs­te­in­horn, vrch Hund­ste­in, vyhliad­ka Kai­ser Franz Josef Höhe kto­rý je vo výš­ke 2369 met­rov nad morom, s kto­rej vid­no naj­väč­ší rakús­ky ľado­vec Pas­ter­ze a naj­vyš­ší vrch Grossg­lock­ner. V šir­šom oko­lí od jaze­ra sú Krimml­ské vodo­pá­dy, voda z nich padá z výš­ky tak­mer 400 met­rov v troch kas­ká­dach. Pat­ria medzi naj­väč­šie v Euró­pe (Milan Zajíc). Pôvod­ná a naj­star­šia lanov­ka Sch­mit­ten­höhe­bahn bola posta­ve­ná v roku 1927 ako prvá v Salz­bur­sku a pia­ta v Rakús­ku. V Kap­ru­ne vzdia­le­nom 7 km od Zell am See sa nachá­dza dru­hý naj­väč­ší kúpeľ­ný kom­plex v Rakús­ku, s množ­stvom bazé­nov, a širo­kou ponu­kou vod­né­ho sve­ta (Jan Hocek).

Odka­zy:

Use Facebook to Comment on this Post