2007, 2008, Africké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Cyprichromis leptosoma – motýle v akváriu

Hits: 4672

Ende­mit jaze­ra Tan­ga­ni­ka. Sú to jem­né, krás­ne ryby. Mne evo­ku­jú myš­lien­ku na motý­le.

Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma (Bou­len­ger, 1898) (Fish Base) dosa­hu­jú 11 cm, žijú vo vode s pH 7.8 – 8.8, tep­lo­tou 23 – 26 °C, s tvrdo­s­ťou 8 – 20 dH (fishp​ro​fi​les​.com). Syno­ny­má: Para­ti­la­pia lep­to­so­ma, Lim­noc­hro­mis lep­to­so­ma (Leonard). Žijú vo vodách so skal­na­tým dnom medzi Mpu­lun­gu a Kigo­ma, v obrov­ských hej­nách. Jad­ro je tvo­re­né samič­ka­mi (akva​ris​ta​.cz). Exis­tu­je množ­stvo foriem: Mpu­lun­gu, Iko­la, Kari­la­ni, Kigo­ma, Utin­ta, Jum­bo Kitum­ba, Jum­bo Chai­ti­ka, Jum­bo Moli­ro, Kekese.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2008, Africké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Julidochromis regani

Hits: 2708

Juli­doc­hro­mis rega­ni Poll, 1942 je druh jaze­ra Tan­ga­ni­ka, pat­ria­ci medzi cichlidy.

V prí­ro­de žije v pH 8.5 – 9.2, dH 8 – 14, pri tep­lo­te 22 – 25°C. Je ende­mi­tom jaze­ra Tan­ga­ni­ka (Fish Base). Dosa­hu­je 13 cm. Vysky­tu­je sa skôr v plyt­ších vodách s pies­ko­vých pod­lo­žím a množ­stvom skál. Na ska­ly sú tie­to ryby via­za­né. Pri cho­ve sú ryby chú­los­ti­vé na väč­šie zme­ny, na hla­di­nu dusí­ku. Tep­lo­ta je vhod­ná 24 – 27°C, ph 7.8 – 9.2, dGH 7 – 13°N (akva​ris​ta​.cz). Regis­tru­jem tie­to for­my: Chi­san­se, Kipi­li, Sum­bu, Zambia yel­low, Bujum­bu­ra, Chim­ba, Kache­se, Kagon­go, Kari­la­ni Island, Nsum­bu, Gom­bi, Kigo­ma, Sum­bu, Nyanza.

Odka­zy

Julidochromis regani Chisanse
Imrich Ful­jer – www​.cich​lid​.sk

Use Facebook to Comment on this Post

2008, Africké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Altolamprologus compressiceps

Hits: 3784

Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps (Bou­len­ger, 1898) je dra­vec dosa­hu­jú­ci 15 cm. Samič­ky sú výraz­ne men­šie (Růžek). Je ende­mi­tom jaze­ra Tan­ga­ni­ka. Je zná­my aj “Comps” (Elie­son). Sú to špe­cia­lis­ti na lov pote­ru (Růžek). For­my: Gold Head, Black, Black Pear­ly, Oran­ge, Red Fin Black, Red Fin Oran­ge, Red Fin Gold, Gold Zambia, Kari­la­ni Gold, Mabi­li­bi­li Oran­ge, Red Bulu Point, Chai­ti­ka, Muton­dwe, Mabi­li­bi­li, Gold Face, Oran­ge Top, Red, Red Fin, Fire Fin, Anthrazite

Odka­zy

Altolamprologus compressiceps Gold head
Imrich Ful­jer – www​.cich​lid​.sk
Altolamprologus compressiceps
Akva­ris­ta Plzeò 2008

Use Facebook to Comment on this Post