2006-2010, 2008, Akvaristika, Americké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Archocentrus multispinosus

Hits: 2637

, tiež zná­ma pod náz­vom ” je druh pochá­dza­jú­ci z oblas­ti Stred­nej Ame­ri­ky, kon­krét­ne zo sústa­vy riek v Hon­du­ra­su a Nika­ra­gui. Má cha­rak­te­ris­tic­ké , kto­ré môže zahŕňať rôz­ne oran­žo­vej, čer­ve­nej a mod­rej. Doras­tá do veľ­kos­ti pri­bliž­ne 15 cm. Vyža­du­je tep­lo­tu medzi 2428 °C, pH v roz­sa­hu 7,08,0 od 5 do 20 dH.


mul­tis­pi­no­sus, also kno­wn as the Rain­bow Cich­lid,” is a spe­cies of cich­lid ori­gi­na­ting from Cen­tral Ame­ri­ca, spe­ci­fi­cal­ly from the river sys­tems in and Nica­ra­gua. It has dis­tinc­ti­ve colo­ring, which can inc­lu­de vari­ous sha­des of oran­ge, red, and blue. It gro­ws to a size of app­ro­xi­ma­te­ly 15 cm. It requ­ires a tem­pe­ra­tu­re bet­we­en 2428 °C, pH in the ran­ge of 7.08.0, and water hard­ness from 5 to 20 dH.


Archo­cen­trus mul­tis­pi­no­sus, auch bekannt als der Rain­bow Cich­lid”, ist eine Art von Bunt­barsch, die aus Zen­tra­la­me­ri­ka stammt, genau­er gesagt aus den Fluss­sys­te­men in Hon­du­ras und Nica­ra­gua. Er hat eine cha­rak­te­ris­tis­che Fär­bung, die vers­chie­de­ne Schat­tie­run­gen von Oran­ge, Rot und Blau umfas­sen kann. Er wächst auf eine Größe von etwa 15 cm heran. Er benötigt eine Tem­pe­ra­tur zwis­chen 2428 °C, einen pH-​Wert im Bere­ich von 7,08,0 und eine Was­ser­här­te von 5 bis 20 dH.


Archo­cen­trus mul­tis­pi­no­sus, tam­bi­én cono­ci­do como Cíc­li­do Arco­í­ris”, es una espe­cie de cíc­li­do ori­gi­na­ria de Amé­ri­ca Cen­tral, espe­cí­fi­ca­men­te de los sis­te­mas flu­via­les en Hon­du­ras y Nica­ra­gua. una colo­ra­ci­ón dis­tin­ti­va, que pue­de inc­lu­ir vari­os tonos de naran­ja, rojo y azul. Alcan­za un tama­ño de apro­xi­ma­da­men­te 15 cm. Requ­ie­re una tem­pe­ra­tu­ra entre 2428 °C, un pH en el ran­go de 7,08,0 y una dure­za del agua de 5 a 20 dH.


Archocentrus multispinosus

Archocentrus multispinosus

Use to Comment on this Post

2006-2010, 2007, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Vodné motýle z Tanganiky – Cyprichromis leptosoma

Hits: 4996

Ende­mit jaze­ra . Sú to jem­né, krás­ne . Mne evo­ku­jú myš­lien­ku na motý­le lep­to­so­ma (Bou­len­ger, 1898) (Fish Base) dosa­hu­jú 11 cm, žijú vo vode s pH 7.88.8, tep­lo­tou 2326 °C, s tvrdo­s­ťou 820 dH (fishp​ro​fi​les​.com). Syno­ny­má: , (Leonard). Žijú vo vodách so skal­na­tým dnom medzi a Kigo­ma, v obrov­ských hej­nách. Jad­ro je tvo­re­né samič­ka­mi (akva​ris​ta​.cz). Lep­to­zo­my sa vyzna­ču­jú štíh­lym telom a pre­dĺže­ný­mi plut­va­mi. Sú typic­ký­mi oby­va­teľ­mi pela­gic­kých oblas­tí jaze­ra, čo zna­me­ná, že sa väč­ši­nu času zdr­žia­va­jú vo voľ­nej vode ďale­ko od bre­hu. Táto vlast­nosť ovplyv­ňu­je aj ich v akvá­riu, kde oce­nia väč­šie množ­stvo pries­to­ru na . Ryby majú ten­den­ciu žiť v sku­pi­nách a pre­ja­vu­jú zau­jí­ma­vú hie­rar­chiu v rám­ci svo­jej . Pre­to je vhod­né cho­vať ich v dosta­toč­ne veľ­kých sku­pi­nách, aby sa mini­ma­li­zo­va­la agre­sia medzi jed­not­li­vý­mi ryba­mi. Sú cit­li­vé na . Exis­tu­je : Mpu­lun­gu, , Kari­la­ni, Kigo­ma, Utin­ta, Jum­bo Kitum­ba, Jum­bo , Jum­bo Moli­ro, Kekese.


Ende­mic to Tan­ga­ny­i­ka, is a deli­ca­te and beau­ti­ful fish that evo­kes thoughts of but­terf­lies. Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma (Bou­len­ger, 1898) (Fish Base) rea­ches a length of 11 cm and inha­bits waters with a pH of 7.88.8, a tem­pe­ra­tu­re ran­ge of 2326 °C, and a hard­ness of 820 dH (fishp​ro​fi​les​.com). Syno­nyms inc­lu­de Para­ti­la­pia lep­to­so­ma and Lim­noc­hro­mis lep­to­so­ma (Leonard). The­se fish are found in rocky-​bottomed waters bet­we­en Mpu­lun­gu and Kigo­ma, for­ming mas­si­ve scho­ols, with the core being com­pri­sed of fema­les (). Lep­to­so­mas are cha­rac­te­ri­zed by the­ir slen­der bodies and elon­ga­ted fins. They are typi­cal inha­bi­tants of the pela­gic zones of the lake, mea­ning they spend most of the­ir time in open water far from the sho­re. This beha­vi­or also influ­en­ces the­ir con­duct in aqu­ariums, whe­re they app­re­cia­te a lar­ger swim­ming area. The­se fish tend to live in groups, disp­la­y­ing an inte­res­ting hie­rar­chy wit­hin the­ir scho­ol. The­re­fo­re, it is advi­sab­le to keep them in suf­fi­cien­tly lar­ge groups to mini­mi­ze agg­res­si­on among indi­vi­du­als. They are sen­si­ti­ve to stress. The­re are vari­ous forms, inc­lu­ding Mpu­lun­gu, Iko­la, Kari­la­ni, Kigo­ma, Utin­ta, Jum­bo Kitum­ba, Jum­bo Chai­ti­ka, Jum­bo Moli­ro, and Kekese.


Ende­misch für den Tan­gan­ji­ka­see ist der Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma, ein zartes und schönes Fisch­le­in, das an Sch­met­ter­lin­ge erin­nert. Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma (Bou­len­ger, 1898) (Fish Base) erre­icht eine Län­ge von 11 cm und lebt in Gewäs­sern mit einem pH-​Wert von 7,8 bis 8,8, einer Tem­pe­ra­tur von 23 bis 26 °C und einer Här­te von 8 bis 20 dH (fishp​ro​fi​les​.com). Syno­ny­me sind Para­ti­la­pia lep­to­so­ma und Lim­noc­hro­mis lep­to­so­ma (Leonard). Die­se Fis­che kom­men in fel­si­gem Gewäs­ser zwis­chen Mpu­lun­gu und Kigo­ma vor, wo sie mas­si­ve Sch­wär­me bil­den, wobei das Kerns­tück aus Weib­chen bes­teht (akva​ris​ta​.cz). Lep­to­so­mas zeich­nen sich durch ihren sch­lan­ken Kör­per und die ver­län­ger­ten Flos­sen aus. Sie sind typis­che Bewoh­ner der pela­gis­chen Zonen des Sees, was bede­utet, dass sie die meis­te Zeit in fre­iem Was­ser fer­nab der Küs­te verb­rin­gen. Die­ses Ver­hal­ten bee­in­flusst auch ihr Ver­hal­ten im Aqu­arium, wo sie einen größe­ren Sch­wimm­be­re­ich schät­zen. Die­se Fis­che neigen dazu, in Grup­pen zu leben und zei­gen eine inte­res­san­te Hie­rar­chie inner­halb ihrer Grup­pe. Daher ist es rat­sam, sie in aus­re­i­chend gro­ßen Grup­pen zu hal­ten, um Agg­res­si­onen zwis­chen den Indi­vi­du­en zu mini­mie­ren. Sie rea­gie­ren emp­find­lich auf Stress. Es gibt vers­chie­de­ne For­men, darun­ter Mpu­lun­gu, Iko­la, Kari­la­ni, Kigo­ma, Utin­ta, Jum­bo Kitum­ba, Jum­bo Chai­ti­ka, Jum­bo Moli­ro und Kekese.


Endi­mu wa Ziwa Tan­ga­ny­i­ka ni Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma, sama­ki wem­bam­ba na warem­bo ambao wana­kum­bus­ha wazo la kipe­peo. Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma (Bou­len­ger, 1898) (Fish Base) wana­we­za kufi­kia ure­fu wa sen­ti­mi­ta 11, na kuis­hi kati­ka maji yenye pH kati ya 7.8 na 8.8, joto kati ya 23 na 26 °C, na ugu­mu wa maji kati ya 8 na 20 dH (fishp​ro​fi​les​.com). Visa­we ni pamo­ja na Para­ti­la­pia lep­to­so­ma na Lim­noc­hro­mis lep­to­so­ma (Leonard). Sama­ki hawa wanais­hi kati­ka maji yenye mwam­ba chi­ni kati ya Mpu­lun­gu na Kigo­ma, huku wakiun­da makun­di makub­wa, na kii­ni chao kiki­ju­mu­is­ha hasa wana­wa­ke (akva​ris​ta​.cz). Lep­to­so­mas wana­ji­tam­bu­lis­ha kwa mwi­li mwem­bam­ba na mape­zi mare­fu. Wana­we­za kupa­ti­ka­na kwa kawai­da kati­ka mae­neo ya pela­gic ya ziwa, iki­ma­a­nis­ha kwam­ba wako waka­ti mwin­gi mba­li na pwa­ni. Tabia hii pia ina­at­hi­ri tabia yao nda­ni ya bwa­wa la maji, amba­po wanat­ha­mi­ni eneo kub­wa la kuoge­lea. Sama­ki hawa wana­pen­da kuis­hi kwa makun­di na kuony­es­ha mfu­mo wa uta­wa­la wa kuvu­tia nda­ni ya kun­di lao. Hivyo, ni vyema kuwa­chun­ga kwa makun­di ya kutos­ha ili kupun­gu­za uadui kati yao. Wana­we­za kuwa nyeti kwa mson­go. Kuna aina nyin­gi, iki­wa ni pamo­ja na Mpu­lun­gu, Iko­la, Kari­la­ni, Kigo­ma, Utin­ta, Jum­bo Kitum­ba, Jum­bo Chai­ti­ka, Jum­bo Moli­ro, na Kekese.
Use to Comment on this Post

2006-2010, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Julidochromis regani

Hits: 2825

Poll, 1942 je druh jaze­ra , pat­ria­ci medzi . V prí­ro­de žije v pH 8.59.2, dH 814, pri tep­lo­te 2225°C. Je ende­mi­tom jaze­ra Tan­ga­ni­ka (Fish Base). Dosa­hu­je 13 cm. Vysky­tu­je sa skôr v plyt­ších vodách s pies­ko­vých pod­lo­žím a množ­stvom skál. Na sú tie­to via­za­né. Pri cho­ve sú ryby chú­los­ti­vé na väč­šie , na hla­di­nu dusí­ku. je vhod­ná 2427°C, ph 7.89.2, dGH 713°N (akva​ris​ta​.cz). Regis­tru­jem tie­to for­my: Chi­san­se, Kipi­li, Sum­bu, Zambia yel­low, Bujum­bu­ra, Chim­ba, Kache­se, Kagon­go, Kari­la­ni , Nsum­bu, Gom­bi, Kigo­ma, Sum­bu, Nyan­za. Konings popí­sal tie­to zau­jí­ma­vé ryby prvý­krát v roku 1998. Juli­doc­hro­mis rega­ni má typic­ky štíh­le a pre­dĺže­né telo, s výraz­ný­mi zvis­lý­mi pruh­mi a žia­ri­vý­mi far­ba­mi. Sú zná­me tým, že tvo­ria . Pred­nost­ne vyhľa­dá­va­jú dob­re pre­kys­li­če­nú vodu a sú cit­li­vé na kva­li­tu . Kla­dú  na sub­strát, oba­ja sa podie­ľa­jú na ochra­ne a sta­rost­li­vos­ti o potom­stvo. V zaja­tí je dôle­ži­té poskyt­núť vhod­né pre páry pri rozmnožovaní.


Juli­doc­hro­mis rega­ni Poll, 1942 is a spe­cies from Tan­ga­ny­i­ka, belo­n­ging to the cich­lid fami­ly. In the wild, it inha­bits waters with a pH of 8.59.2, dH 814, at tem­pe­ra­tu­res of 2225°C. It is an ende­mic spe­cies of Lake Tan­ga­ny­i­ka (Fish Base). It rea­ches a size of 13 cm. The­se fish are usu­al­ly found in shal­lo­wer waters with san­dy sub­stra­tes and nume­rous rocks. They are clo­se­ly asso­cia­ted with rocks in the­ir natu­ral habi­tat. When kept in cap­ti­vi­ty, the­se fish are sen­si­ti­ve to sig­ni­fi­cant chan­ges, espe­cial­ly in nit­ro­gen levels. The recom­men­ded tem­pe­ra­tu­re is 2427°C, pH 7.89.2, dGH 713°N (). Dif­fe­rent forms have been iden­ti­fied, inc­lu­ding Chi­san­se, Kipi­li, Sum­bu, Zambia yel­low, Bujum­bu­ra, Chim­ba, Kache­se, Kagon­go, Kari­la­ni Island, Nsum­bu, Gom­bi, Kigo­ma, Sum­bu, Nyan­za. Konings desc­ri­bed the­se intri­gu­ing fish for the time in 1998. Juli­doc­hro­mis rega­ni has a typi­cal­ly slen­der and elon­ga­ted body, with dis­tinc­ti­ve ver­ti­cal stri­pes and vib­rant colors. They are kno­wn to form pairs. They pre­fer well-​oxygenated water and are sen­si­ti­ve to water quali­ty. They lay eggs on the sub­stra­te, and both parents are invol­ved in pro­tec­ting and caring for the offs­pring. In cap­ti­vi­ty, it is cru­cial to pro­vi­de suitab­le hiding spots for pairs during breeding.


Juli­doc­hro­mis rega­ni Poll, 1942 ist eine Art aus dem Tan­gan­ji­ka­see und gehört zur Fami­lie der Bunt­bars­che. In fre­ier Wild­bahn lebt sie in Gewäs­sern mit einem pH-​Wert von 8,59,2, dH 814 und Tem­pe­ra­tu­ren von 2225°C. Es han­delt sich um einen ende­mis­chen Fisch des Tan­gan­ji­ka­se­es (Fish Base). Er erre­icht eine Größe von 13 cm. Die­se Fis­che sind nor­ma­ler­we­i­se in fla­che­ren Gewäs­sern mit san­di­gem Unter­grund und zahl­re­i­chen Fel­sen zu fin­den. Sie sind eng mit Fel­sen in ihrem natür­li­chen Lebens­raum ver­bun­den. In Gefan­gen­schaft gehal­te­ne Fis­che rea­gie­ren emp­find­lich auf sig­ni­fi­kan­te Verän­de­run­gen, ins­be­son­de­re bei Sticks­tof­fwer­ten. Die emp­foh­le­ne Tem­pe­ra­tur liegt bei 2427°C, der pH-​Wert bei 7,89,2 und der dGH bei 713°N (akva​ris​ta​.cz). Es wur­den vers­chie­de­ne For­men iden­ti­fi­ziert, darun­ter Chi­san­se, Kipi­li, Sum­bu, Zambia Yel­low, Bujum­bu­ra, Chim­ba, Kache­se, Kagon­go, Kari­la­ni Island, Nsum­bu, Gom­bi, Kigo­ma, Sum­bu, Nyan­za. Konings besch­rieb die­se fas­zi­nie­ren­den Fis­che ers­tmals 1998. Juli­doc­hro­mis rega­ni hat einen typis­cher­we­i­se sch­lan­ken und län­gli­chen Kör­per mit mar­kan­ten Längss­tre­i­fen und leb­haf­ten Far­ben. Sie sind dafür bekannt, Paa­re zu bil­den. Sie bevor­zu­gen gut durch­lüf­te­tes Was­ser und rea­gie­ren emp­find­lich auf die Was­se­rqu­ali­tät. Sie legen ihre Eier auf den Unter­grund, und bei­de Eltern­te­i­le sind daran bete­i­ligt, den Nach­wuchs zu schüt­zen und zu pfle­gen. In Gefan­gen­schaft ist es wich­tig, gee­ig­ne­te Vers­teck­mög­lich­ke­i­ten für Paa­re wäh­rend der Brut­ze­it bereitzustellen.Use to Comment on this Post

2006-2010, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Altolamprologus compressiceps

Hits: 3995

com­pres­si­ceps (Bou­len­ger, 1898) je dra­vec dosa­hu­jú­ci 15 cm. Samič­ky sú výraz­ne men­šie (Růžek). Je ende­mi­tom jaze­ra . Je zná­my aj Comps” (Elie­son). Sú to špe­cia­lis­ti na lov pote­ru (Růžek). For­my: Gold Head, Black, Black Pear­ly, Oran­ge, Black, Red Fin Oran­ge, Red Fin Gold, Gold Zambia, Kari­la­ni Gold, Mabi­li­bi­li Oran­ge, Red Bulu Point, , Muton­dwe, Mabi­li­bi­li, Gold Face, Oran­ge Top, Red, Red Fin, Fire Fin, Anthrazite.

pat­rí medzi men­šie dru­hy cich­líd, jeho telo je pre­tia­hnu­té a boč­ne sploš­te­né, čo je adap­tá­cia na medzi ska­la­mi a úkryt­mi v jaze­re Tan­ga­ni­ka. Fareb­ne varí­ru­jú od šedej po hne­dú, čo pomá­ha sply­núť s oko­li­tým pro­stre­dím. Žijú v skal­na­tých oblas­tiach jaze­ra, v hĺb­ke od 5 do 50 met­rov. Sú to teri­to­riál­ne . Je dôle­ži­té poskyt­núť im dosta­tok úkry­tov v akvá­riu, poskyt­núť im tep­lo­tu v roz­me­dzí medzi 24 – 28 °C a mier­ne zása­di­té pH.


Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps (Bou­len­ger, 1898) is a pre­da­tor rea­ching 15 cm in size. Fema­les are sig­ni­fi­can­tly smal­ler (Růžek). It is an ende­mic spe­cies of Tan­ga­ny­i­ka. Also kno­wn as Comps” (Elie­son). They are spe­cia­lists in hun­ting fry (Růžek). Varie­ties inc­lu­de: Gold Head, Black, Black Pear­ly, Oran­ge, Red Fin Black, Red Fin Oran­ge, Red Fin Gold, Gold Zambia, Kari­la­ni Gold, Mabi­li­bi­li Oran­ge, Red Bulu Point, Chai­ti­ka, Muton­dwe, Mabi­li­bi­li, Gold Face, Oran­ge Top, Red, Red Fin, Fire Fin, Anthrazite.

Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps belo­ngs to the smal­ler cich­lid spe­cies, with its body elon­ga­ted and late­ral­ly com­pres­sed, an adap­ta­ti­on for life among rocks and shel­ters in Lake Tan­ga­ny­i­ka. They vary in color from gray to bro­wn, hel­ping them blend into the sur­roun­ding envi­ron­ment. They inha­bit roc­ky are­as of the lake, at depths ran­ging from 5 to 50 meters. They are ter­ri­to­rial fish. Pro­vi­ding them with enough hiding spots in the aqu­arium, main­tai­ning a water tem­pe­ra­tu­re bet­we­en 24 – 28 °C, and slight­ly alka­li­ne pH are essential.


Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps (Bou­len­ger, 1898) ist ein Räu­ber, der eine Größe von 15 cm erre­icht. Die Weib­chen sind deut­lich kle­i­ner (Růžek). Er ist ein Ende­mit des Tan­gan­ji­ka­se­es. Auch als Comps” bekannt (Elie­son). Sie sind Spe­zia­lis­ten in der Jagd auf den Nach­wuchs (Růžek). Zu den Varian­ten gehören: Gold­kopf, Sch­warz, Sch­warz Per­lig, Oran­ge, Rotf­los­sen Sch­warz, Rotf­los­sen Oran­ge, Rotf­los­sen Gold, Gold Zambia, Kari­la­ni Gold, Mabi­li­bi­li Oran­ge, Rote Bulu Point, Chai­ti­ka, Muton­dwe, Mabi­li­bi­li, Gold­ge­sicht, Oran­ge Top, Rot, Rotf­los­sen, Feuerf­los­se, Anthrazit.

Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps gehört zu den kle­i­ne­ren Bunt­bars­char­ten, sein Kör­per ist ges­trec­kt und seit­lich abgef­lacht, eine Anpas­sung an das Leben zwis­chen Fel­sen und Vers­tec­ken im Tan­gan­ji­ka­see. Die Farb­pa­let­te reicht von Grau bis Braun, was ihnen hilft, sich in die Umge­bung ein­zu­fügen. Sie leben in fel­si­gen Gebie­ten des Sees in Tie­fen von 5 bis 50 Metern. Es han­delt sich um ter­ri­to­ria­le Fis­che. Es ist wich­tig, im Aqu­arium aus­re­i­chend Vers­teck­mög­lich­ke­i­ten zu bie­ten, die Was­ser­tem­pe­ra­tur zwis­chen 24 und 28 °C zu hal­ten und einen leicht alka­lis­chen pH-​Wert zu gewährleisten.Use to Comment on this Post