2006-2010, 2008, 2009, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Neolamprologus leleupi – papuľnaté lelupky

Hits: 9413

Neolam­pro­lo­gus lele­upi je ende­mic­ký druh jaze­ra Tan­ga­ni­ka. Zná­me sú aj ako Lele­upi Cich­lid. Má cha­rak­te­ris­tic­ké sfar­be­nie, kto­ré sa pohy­bu­je od svet­lo­žl­tej až po inten­zív­ne oran­žo­vú far­bu, majú úzku hla­vu a dlhé tela, kto­ré im umož­ňu­jú rých­le manév­ro­va­nie medzi skal­na­tý­mi útes­mi ich pri­ro­dze­né­ho pro­stre­dia. V prí­ro­de obý­va­jú skal­na­té oblas­ti jaze­ra Tan­ga­ni­ka. Sú to teri­to­riál­ne a agre­sív­ne ryby, kto­ré si brá­nia svo­je úze­mia pred ostat­ný­mi jedin­ca­mi svoj­ho dru­hu. Odpo­rú­ča sa cho­vať ich iba s druh­mi, kto­ré sú schop­né sa brá­niť. Vo voľ­nej prí­ro­de sa páry čas­to ucho­vá­va­jú v skal­ných duti­nách ale­bo pod veľ­ký­mi kameň­mi. Sú pomer­ne odol­né a môžu sa pris­pô­so­biť rôz­nym pod­mien­kam vody, sú všež­ra­vé ryby. Jedin­ce toh­to dru­hu doká­žu až neuve­ri­teľ­ne roz­tiah­nuť ústa – hádam na 160°. Vyze­ra­jú vte­dy naozaj hro­zi­vo, a doká­žu tak zastra­šiť aj ďale­ko väč­šie­ho soka. Čas­to dochá­dza k bit­kám v rám­ci dru­hu, kto­ré neraz kon­čia zabi­tím slab­šie­ho jedin­ca. Voči sebe sú v dospe­los­ti nepria­teľ­ské. Na tre­nie poža­du­jú pokoj a pev­nú pod­lož­ku. Exis­tu­jú rôz­ne for­my napr. cit­ró­no­vo žlté až tma­vo­hne­dé: bulu, kapam­pa, kari­la­ni, kake­se, kiku, lum­bye, maswa, mili­ma, mto­to, oran­ge, temb­we, uvira.


Neolam­pro­lo­gus lele­upi is an ende­mic spe­cies of Lake Tan­ga­ny­i­ka. They are also kno­wn as Lele­upi Cich­lids. They have cha­rac­te­ris­tic colo­ring, ran­ging from light yel­low to inten­se oran­ge, with nar­row heads and long bodies, allo­wing them to mane­uver quick­ly among the roc­ky reefs of the­ir natu­ral envi­ron­ment. In the wild, they inha­bit roc­ky are­as of Lake Tan­ga­ny­i­ka. They are ter­ri­to­rial and agg­res­si­ve fish, defen­ding the­ir ter­ri­to­ries from other indi­vi­du­als of the­ir spe­cies. It is recom­men­ded to keep them only with spe­cies capab­le of defen­ding them­sel­ves. In the wild, pairs are often found in rock cre­vi­ces or under lar­ge sto­nes. They are rela­ti­ve­ly har­dy and can adapt to vari­ous water con­di­ti­ons, being omni­vo­rous fish. Indi­vi­du­als of this spe­cies are able to stretch the­ir mouths inc­re­dib­ly wide – per­haps up to 160°. They look tru­ly inti­mi­da­ting then, capab­le of inti­mi­da­ting even much lar­ger oppo­nents. Intras­pe­cies fights often occur, some­ti­mes resul­ting in the death of the wea­ker indi­vi­du­al. They are hos­ti­le to each other in adult­ho­od. For bre­e­ding, they requ­ire pea­ce and a firm sub­stra­te. The­re are vari­ous forms, such as lemon-​yellow to dark bro­wn: bulu, kapam­pa, kari­la­ni, kake­se, kiku, lum­bye, maswa, mili­ma, mto­to, oran­ge, temb­we, uvira.


Neolam­pro­lo­gus lele­upi ist eine ende­mis­che Art des Tan­gan­ji­ka­se­es. Sie sind auch als Leleupi-​Buntbarsche bekannt. Sie haben eine cha­rak­te­ris­tis­che Fär­bung, die von hell­gelb bis inten­siv oran­ge reicht, mit sch­ma­len Köp­fen und lan­gen Kör­pern, die es ihnen ermög­li­chen, sich schnell zwis­chen den fel­si­gen Rif­fen ihrer natür­li­chen Umge­bung zu bewe­gen. In fre­ier Wild­bahn leben sie in fel­si­gen Gebie­ten des Tan­gan­ji­ka­se­es. Sie sind ter­ri­to­ria­le und agg­res­si­ve Fis­che, die ihr Ter­ri­to­rium vor ande­ren Indi­vi­du­en ihrer Art ver­te­i­di­gen. Es wird emp­foh­len, sie nur mit Arten zu hal­ten, die sich ver­te­i­di­gen kön­nen. In der Wild­nis wer­den Paa­re oft in Fels­rit­zen oder unter gro­ßen Ste­i­nen gefun­den. Sie sind rela­tiv robust und kön­nen sich an vers­chie­de­ne Was­ser­be­din­gun­gen anpas­sen, da sie omni­vo­re Fis­che sind. Indi­vi­du­en die­ser Art kön­nen ihren Mund unglaub­lich weit öff­nen – viel­le­icht bis zu 160°. Sie sehen dann wirk­lich ein­schüch­ternd aus und kön­nen sogar deut­lich größe­re Geg­ner ein­schüch­tern. Intras­pe­zi­fis­che Kämp­fe kom­men oft vor und enden manch­mal mit dem Tod des sch­wä­che­ren Indi­vi­du­ums. Sie sind im Erwach­se­ne­nal­ter feind­se­lig zue­i­nan­der. Zur Zucht benöti­gen sie Ruhe und einen fes­ten Unter­grund. Es gibt vers­chie­de­ne For­men, wie z. B. zit­ro­nen­gelb bis dun­kelb­raun: bulu, kapam­pa, kari­la­ni, kake­se, kiku, lum­bye, maswa, mili­ma, mto­to, oran­ge, temb­we, uvira.


Neolam­pro­lo­gus lele­upi ni spis­hi ya kipe­kee ya Ziwa Tan­ga­ny­i­ka. Pia wana­ju­li­ka­na kama Lele­upi Cich­lids. Wana ran­gi ya kipe­kee, kuto­ka man­ja­no ya kun­g’aa hadi machun­gwa yenye ngu­vu, na vich­wa finyu na mii­li mire­fu, amba­yo ina­wa­we­zes­ha kutem­bea kwa hara­ka kati ya miam­ba ya mwam­ba wa mazin­gi­ra yao asi­lia. Kati­ka pori­ni, hukaa mae­neo ya miam­ba ya Ziwa Tan­ga­ny­i­ka. Ni sama­ki wenye eneo la kuhi­fad­hi na wenye uadui, kulin­da mae­neo yao kuto­ka kwa watu wen­gi­ne wa spis­hi yao. Ina­pen­de­ke­zwa kuwa­hi­fad­hi na spis­hi tu zenye uwe­zo wa kuji­te­tea. Pori­ni, wachum­ba mara nyin­gi hupa­ti­ka­na kwe­nye nyufa za mwam­ba au chi­ni ya mawe makub­wa. Wana uvu­mi­li­vu wa was­ta­ni na wana­we­za kuzo­ea hali tofau­ti za maji, waki­wa sama­ki wa kila aina. Watu wa spis­hi hii wana­we­za kupa­nua viny­wa vyao kwa upa­na usi­oami­ni – lab­da hadi kufi­kia 160°. Wana­po­one­ka­na kutis­ha sana, wana­we­za kuwa­tis­ha hata wapin­za­ni wakub­wa zai­di. Vita vya kati ya spis­hi mara nyin­gi huto­kea, na mara nyin­gi­ne huuma­li­zi­ka na kifo cha mtu dhai­fu. Wao huwa na uadui kati yao wana­po­ku­wa watu wazi­ma. Kwa uza­zi, wana­hi­ta­ji ama­ni na uso tha­bi­ti. Kuna aina mba­lim­ba­li, kama vile man­ja­no hadi kaha­wia kali: bulu, kapam­pa, kari­la­ni, kake­se, kiku, lum­bye, maswa, mili­ma, mto­to, oran­ge, temb­we, uvira.


Odka­zy

Neolamprologus leleupi

Neolamprologus leleupi

Use Facebook to Comment on this Post

2003, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Ctenochromis horei

Hits: 5836

Druh jaze­ra Tan­ga­ni­ky, dosa­hu­jú­ci 20 cm. Okrem toho sa vysky­tu­je v povo­diach riek Luku­ga, Ruzi­zi a Nua (Fish­Ba­se). Cho­va­jú sa aj spo­lu s Trop­he­us­mi. Syno­ny­má: Cte­noc­hro­mis horii, Hap­loc­hro­mis fas­cia­ta tan­ga­nai­cae, Hap­loc­hro­mis horei, Hap­loc­hro­mis horii, Hap­loc­hro­mis moorei, Chro­mis horei, Tila­pia fas­cia­ta tan­ga­nai­cae, Tila­pia horei, Tila­pia horii, Tila­pia rub­ro­punc­ta­ta (Fish­Ba­se).


Spe­cies from Lake Tan­ga­ny­i­ka, rea­ching 20 cm in length. Addi­ti­onal­ly found in the river basins of Luku­ga, Ruzi­zi, and Nua (Fish­Ba­se). They are also kept toget­her with Trop­he­us spe­cies. Syno­nyms: Cte­noc­hro­mis horii, Hap­loc­hro­mis fas­cia­ta tan­ga­nai­cae, Hap­loc­hro­mis horei, Hap­loc­hro­mis horii, Hap­loc­hro­mis moorei, Chro­mis horei, Tila­pia fas­cia­ta tan­ga­nai­cae, Tila­pia horei, Tila­pia horii, Tila­pia rub­ro­punc­ta­ta (Fish­Ba­se).


Art aus dem Tan­gan­ji­ka­see, erre­icht eine Län­ge von 20 cm. Außer­dem in den Fluss­bec­ken von Luku­ga, Ruzi­zi und Nua zu fin­den (Fish­Ba­se). Sie wer­den auch zusam­men mit Tropheus-​Arten gehal­ten. Syno­ny­me: Cte­noc­hro­mis horii, Hap­loc­hro­mis fas­cia­ta tan­ga­nai­cae, Hap­loc­hro­mis horei, Hap­loc­hro­mis horii, Hap­loc­hro­mis moorei, Chro­mis horei, Tila­pia fas­cia­ta tan­ga­nai­cae, Tila­pia horei, Tila­pia horii, Tila­pia rub­ro­punc­ta­ta (Fish­Ba­se).


Aina kuto­ka Ziwa Tan­ga­ny­i­ka, iki­fi­kia ure­fu wa 20 cm. Kwa kuon­ge­zea, ina­pa­ti­ka­na pia kati­ka mab­wa­wa ya mito ya Luku­ga, Ruzi­zi, na Nua (Fish­Ba­se). Pia hulis­hwa pamo­ja na spis­hi za Trop­he­us. Visa­we: Cte­noc­hro­mis horii, Hap­loc­hro­mis fas­cia­ta tan­ga­nai­cae, Hap­loc­hro­mis horei, Hap­loc­hro­mis horii, Hap­loc­hro­mis moorei, Chro­mis horei, Tila­pia fas­cia­ta tan­ga­nai­cae, Tila­pia horei, Tila­pia horii, Tila­pia rub­ro­punc­ta­ta (Fish­Ba­se).


Odka­zy

Ctenochromis horei

Use Facebook to Comment on this Post

2005, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Neolamprologus buescheri – vzácna, divoká africká krása

Hits: 7777

Neolam­pro­lo­gus bues­che­ri pochá­dza z jaze­ra Tan­ga­ni­ky. Ide o vzác­nej­šie sa vysky­tu­jú­ci druh v nádr­žiach akva­ris­tov. Jedin­ce sú voči sebe v nedos­ta­toč­nom pries­to­re veľ­mi agre­sív­ne. V takom prí­pa­de dochá­dza k neus­tá­lym kúsan­com. Že sú tie­to kúsan­ce riad­ne som sa pri cho­ve sám pre­sved­čil. Doslo­va doká­žu vytr­hnúť kus tela zo svoj­ho soka. Úto­čia zväč­ša na plut­vy, na chvost, zadnú časť tela. Potre­bu­jú aspoň 200 lit­ro­vú nádrž, úkry­ty sú nevy­hnut­né. Buše­rá­kov exis­tu­je via­ce­ro foriem, a aj jed­na for­ma doká­že cho­va­te­ľo­vi poskyt­núť rôz­ne sfar­be­nie. Sfar­be­nie závi­sí od rôz­nych fak­to­rov: nála­dy, kon­dí­cie, sociál­nej akti­vi­ty. Regis­tru­jem tie­to for­my: cape chai­ti­ka, cape kache­se, gom­bi, chi­tu­ta, isan­ga, kama­kon­de, kan­ta­lam­ba, mali­ro, sami­zo, Zai­re Gold.


Neolam­pro­lo­gus bues­che­ri is nati­ve to Lake Tan­ga­ny­i­ka. It is a rarer spe­cies found in aqu­ariums of ent­hu­siasts. Indi­vi­du­als are very agg­res­si­ve towards each other in ina­de­qu­ate spa­ce. In such cases, cons­tant biting occurs. I have per­so­nal­ly wit­nes­sed the­se bites whi­le bre­e­ding. They can lite­ral­ly tear a pie­ce of flesh from the­ir oppo­nent. They usu­al­ly attack the fins, tail, and rear part of the body. They requ­ire at least a 200-​liter tank, and shel­ters are neces­sa­ry. The­re are seve­ral forms of Büscheri, and even one form can pro­vi­de the bre­e­der with vari­ous colo­ra­ti­ons. The colo­ring depends on vari­ous fac­tors: mood, con­di­ti­on, social acti­vi­ty. I regis­ter the­se forms: cape chai­ti­ka, cape kache­se, gom­bi, chi­tu­ta, isan­ga, kama­kon­de, kan­ta­lam­ba, mali­ro, sami­zo, Zai­re Gold.


Neolam­pro­lo­gus bues­che­ri stammt aus dem Tan­gan­ji­ka­see. Es han­delt sich um eine sel­te­ner vor­kom­men­de Art in den Aqu­arien von Ent­hu­sias­ten. Indi­vi­du­en sind in unzu­re­i­chen­dem Platz sehr agg­res­siv zue­i­nan­der. In sol­chen Fäl­len kommt es zu stän­di­gem Bei­ßen. Ich habe die­se Bis­se per­sön­lich beim Züch­ten erlebt. Sie kön­nen buchs­täb­lich ein Stück Fle­isch von ihrem Geg­ner heraus­re­i­ßen. Sie gre­i­fen in der Regel die Flos­sen, den Sch­wanz und den hin­te­ren Teil des Kör­pers an. Sie benöti­gen min­des­tens ein 200-​Liter-​Becken, und Vers­tec­ke sind not­wen­dig. Es gibt meh­re­re For­men von Büscheri, und selbst eine Form kann dem Züch­ter vers­chie­de­ne Fär­bun­gen bie­ten. Die Fär­bung hängt von vers­chie­de­nen Fak­to­ren ab: Stim­mung, Zus­tand, sozia­le Akti­vi­tät. Ich mel­de die­se For­men: Kap Chai­ti­ka, Kap Kache­se, Gom­bi, Chi­tu­ta, Isan­ga, Kama­kon­de, Kan­ta­lam­ba, Mali­ro, Sami­zo, Zai­re Gold.


Neolam­pro­lo­gus bues­che­ri yana­to­kea Ziwa Tan­ga­ny­i­ka. Ni spis­hi nad­ra zai­di ina­y­o­pa­ti­ka­na kati­ka mab­wa­wa ya wapen­zi wa cich­lid. Watu binaf­si wana­we­za kuwa wagu­mu sana kue­le­kea kila mmo­ja kati­ka nafa­si isi­yo ya kutos­ha. Kati­ka kesi kama hizo, kuumwa kwa mara kwa mara hufa­ny­i­ka. Nime­ona kuumwa hizi binaf­si nili­po­ku­wa nika­za­lis­ha. Wana­we­za kwa kwe­li kuvun­ja kipan­de cha nyama kuto­ka kwa mpin­za­ni wao. Kawai­da hus­ham­bu­lia mape­zi, mkia, na sehe­mu ya nyuma ya mwi­li. Wana­hi­ta­ji anga­lau lita 200 za bwa­wa, na maoteo ni muhi­mu. Kuna aina kad­haa za Büscheri, na hata aina moja ina­we­za kum­pa mfu­ga­ji ran­gi tofau­ti. Ran­gi hute­ge­mea saba­bu mba­lim­ba­li: hali ya hewa, hali, na shug­hu­li za kija­mii. Nina­orod­hes­ha aina hizi: cape chai­ti­ka, cape kache­se, gom­bi, chi­tu­ta, isan­ga, kama­kon­de, kan­ta­lam­ba, mali­ro, sami­zo, Zai­re Gold.


Odka­zy

Neolamprologus buescheri

Neolamprologus buescheri

Neolamprologus buescheri

Use Facebook to Comment on this Post

Africké cichlidy, Akvaristika, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Jeho veličenstvo Princezná z Tanganiky – Neolamprologus brichardi

Hits: 11755

Prin­cez­sky sú vyhľa­dá­va­né naj­mä pre oso­bi­tý tvar tela. Vďa­ka tomu sa pod­ľa mňa tešia takej obľu­be. Ide o druh z jaze­ra Tan­ga­ni­ka, mäsož­rav­ca dosa­hu­jú­ce­ho 7 cm. Avšak nepo­hr­d­ne a má dosta­vať aj vege­ta­rián­skou” stra­vu. Ich chov by som hod­no­til ako stred­ne nároč­ný. Pohla­vie sa určí len veľ­mi ťaž­ko, sú si veľ­mi podob­né, pohla­vie sa dá roz­lí­šiť viac-​menej len pod­ľa sprá­va­nia. Prin­cez­né sú pomer­ne teri­to­riál­ne. Sú zná­me tým, že svo­jou veľ­kou bojov­nos­ťou doká­žu ochrá­niť svo­je potom­stvo v spo­loč­nom akvá­riu. Ešte zau­jí­ma­vej­šie je, že nie­len rodi­čia ochra­ňu­jú svo­je potom­stvo, ale aj star­ší súro­den­ci. Bež­ne zastra­šu­jú ove­ľa väč­šie dru­hy, napr. aj Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. Na dru­hej stra­ne ide o druh, kto­rý sa v star­šom veku sta­via navzá­jom k sebe veľ­mi nezná­šan­li­vo. Postup­ne dochá­dza k postup­nej lik­vi­dá­cii. Jedin­ce, kto­ré žili aj roky spo­lu sú zra­zu nepria­teľ­mi. Regis­tru­jem tie­to for­my: albi­no, daf­fo­dil, kapam­pa, kase­ge­ra, kiku, fulwe rock.


Prin­cess cich­lids are sought after main­ly for the­ir dis­tinc­ti­ve body sha­pe. I belie­ve this is why they enjoy such popu­la­ri­ty. They are a spe­cies from Lake Tan­ga­ny­i­ka, car­ni­vo­res rea­ching up to 7 cm in size. Howe­ver, they do not dis­dain and should also be given a vege­ta­rian” diet. I would rate the­ir care as mode­ra­te­ly deman­ding. Deter­mi­ning the­ir gen­der is quite dif­fi­cult, as they are very simi­lar; gen­der can be dis­tin­gu­is­hed more or less only by beha­vi­or. Prin­cess cich­lids are rela­ti­ve­ly ter­ri­to­rial. They are kno­wn for the­ir gre­at agg­res­si­ve­ness in pro­tec­ting the­ir offs­pring in a com­mu­ni­ty aqu­arium. Wha­t’s even more inte­res­ting is that not only do the parents pro­tect the­ir offs­pring, but older sib­lings do as well. They com­mon­ly inti­mi­da­te much lar­ger spe­cies, such as Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. On the other hand, they are a spe­cies that beco­mes very into­le­rant towards each other in older age. Gra­du­al­ly, the­re is a gra­du­al eli­mi­na­ti­on. Indi­vi­du­als that have lived toget­her for years sud­den­ly beco­me ene­mies. I regis­ter the­se forms: albi­no, daf­fo­dil, kapam­pa, kase­ge­ra, kiku, fulwe rock.


Prin­zes­sin­nen­bunt­bars­che sind vor allem wegen ihrer cha­rak­te­ris­tis­chen Kör­per­form gesucht. Ich glau­be, das ist der Grund, warum sie so beliebt sind. Es han­delt sich um eine Art aus dem Tan­gan­ji­ka­see, Fle­ischf­res­ser, die bis zu 7 cm groß wer­den kön­nen. Sie versch­mä­hen jedoch nicht und soll­ten auch vege­ta­ris­che Kost bekom­men. Ich wür­de ihre Pfle­ge als mit­telsch­wer ans­pruchs­voll bewer­ten. Das Gesch­lecht zu bes­tim­men ist ziem­lich sch­wie­rig, da sie sich sehr ähn­lich sind; das Gesch­lecht lässt sich mehr oder weni­ger nur am Ver­hal­ten unters­che­i­den. Prin­zes­sin­nen­bunt­bars­che sind rela­tiv ter­ri­to­rial. Sie sind bekannt für ihre gro­ße Agg­res­si­vi­tät beim Schutz ihres Nach­wuch­ses in einem Geme­in­schaft­sa­qu­arium. Noch inte­res­san­ter ist, dass nicht nur die Eltern ihren Nach­wuchs schüt­zen, son­dern auch älte­re Gesch­wis­ter. Sie schüch­tern oft viel größe­re Arten ein, wie zum Beis­piel Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. Ande­rer­se­its sind sie eine Art, die im Alter sehr into­le­rant gege­nübe­re­i­nan­der wird. All­mäh­lich kommt es zu einer sch­ritt­we­i­sen Eli­mi­nie­rung. Indi­vi­du­en, die jah­re­lang zusam­men­ge­lebt haben, wer­den plötz­lich Fein­de. Ich mel­de die­se For­men: Albi­no, Nar­zis­se, Kapam­pa, Kase­ge­ra, Kiku, Fulwe Rock.


Prin­cess cich­lids wana­ta­fut­wa hasa kwa umbo lao la kipe­kee la mwi­li. Nina­a­mi­ni ndio saba­bu wana­pen­dwa sana. Ni spis­hi kuto­ka Ziwa Tan­ga­ny­i­ka, wany­ama wala nyama wana­ofi­kia hadi 7 cm. Wala­ki­ni, hawa­pin­gi na wana­pa­swa pia kupe­wa lis­he ya vege­ta­rian”. Nin­ge­pi­ma hudu­ma yao kuwa ya was­ta­ni kati­ka kudai. Kujua jin­sia yao ni ngu­mu sana, kwa­ni wana­fa­na­na sana; jin­sia ina­we­za kuto­fau­tis­hwa zai­di au chi­ni tu kulin­ga­na na tabia. Prin­cess cich­lids ni kia­si cha kuji­ten­ga. Wana­ju­li­ka­na kwa uka­li wao mkub­wa kati­ka kulin­da wato­to wao kati­ka aqu­arium ya jumu­iya. Kina­cho­vu­tia zai­di ni kwam­ba si waza­zi pekee wana­olin­da wato­to wao, bali ndu­gu wakub­wa pia. Mara nyin­gi wana­wa­tis­hia spis­hi kub­wa sana, kama vile Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. Kwa upan­de mwin­gi­ne, ni spis­hi amba­yo ina­ku­wa sana isi­yo na uvu­mi­li­vu kue­le­kea kila mmo­ja kati­ka umri mkub­wa. Hatua kwa hatua, kuna uan­ga­mi­za­ji wa pole­po­le. Watu binaf­si ambao wame­is­hi pamo­ja kwa mia­ka ghaf­la wana­ku­wa maa­dui. Nina­re­ko­di hizi aina: albi­no, daf­fo­dil, kapam­pa, kase­ge­ra, kiku, fulwe rock.


Odka­zy

Neolamprologus brichardi

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Julidochromis marlieri

Hits: 7770

Druh z jaze­ra Tan­ga­ni­ka, pat­ria­ci medzi cich­li­dy. Vyzna­ču­jú sa štíh­lou líni­ou, dlhý­mi a štíh­ly­mi plut­va­mi. Ich fareb­nosť môže byť rôz­no­ro­dá, od tma­vo­hne­dej po svet­lo­žl­tú, a vyzna­ču­jú sa tiež tma­vý­mi pruh­mi na tele. Sú pomer­ne agre­sív­ne voči iným rybám, naj­mä v obdo­bí roz­mno­žo­va­nia, aktív­ne brá­nia svo­je teri­tó­rium. Sú mono­gam­né, tvo­ria si pev­né páry. Potra­vu pri­jí­ma nie­ke­dy veľ­mi zvlášt­ne – poma­ly sa pri­bli­žu­je k potra­ve ak je na hla­di­ne, a ako­by mal prob­lém z orien­tá­ci­ou, dosta­ne sa do polo­hy hla­vou dolu a tak sa sna­ží o útok” na kus potra­vy. Schvál­ne som pou­žil slo­vo útok, pre­to­že to vyze­rá tak, ako­by J. mar­lie­ri čakal, kedy sa potra­va pohne, ako­by chce­la živú potra­vu. Ako je občas popi­so­va­né, aj u Juli­doc­hro­mi­sov sa môže­me pri ich done­se­ní z iné­ho pro­stre­dia doč­kať veľ­ké­ho vystre­so­va­nia rybiek, kto­ré neraz vedie k ich záni­ku. Regis­tru­jem tie­to for­my: gom­be, halem­be, isan­ga, kala, kalam­bo, kamb­wim­ba, kapam­pa, kati­li, kato­to, maga­ra, oran­ge, oran­ge bulu point, sama­zi, tembwe.


Spe­cies from Lake Tan­ga­ny­i­ka, belo­n­ging to cich­lids. They are cha­rac­te­ri­zed by a slen­der body, long, and slen­der fins. The­ir colo­ra­ti­on can be diver­se, ran­ging from dark bro­wn to light yel­low, and they also fea­tu­re dark stri­pes on the­ir body. They are rela­ti­ve­ly agg­res­si­ve towards other fish, espe­cial­ly during the bre­e­ding peri­od, acti­ve­ly defen­ding the­ir ter­ri­to­ry. They are mono­ga­mous, for­ming stab­le pairs. They some­ti­mes accept food in a very pecu­liar way – slo­wly app­ro­aching it if it’s on the sur­fa­ce, appe­a­ring to have orien­ta­ti­on issu­es, get­ting into a head-​down posi­ti­on as if attemp­ting an attack” on the food. I inten­ti­onal­ly used the word attack becau­se it looks as if J. mar­lie­ri is wai­ting for the food to move, as if it pre­fers live prey. As occa­si­onal­ly desc­ri­bed, brin­ging Juli­doc­hro­mis from a dif­fe­rent envi­ron­ment can lead to sig­ni­fi­cant stress for the fish, often resul­ting in the­ir demi­se. I regis­ter the­se forms: gom­be, halem­be, isan­ga, kala, kalam­bo, kamb­wim­ba, kapam­pa, kati­li, kato­to, maga­ra, oran­ge, oran­ge bulu point, sama­zi, tembwe.


Art aus dem Tan­gan­ji­ka­see, die zu den Bunt­bars­chen gehört. Sie zeich­nen sich durch eine sch­lan­ke Linie, lan­ge und sch­lan­ke Flos­sen aus. Ihre Fär­bung kann viel­fäl­tig sein, von dun­kelb­raun bis hell­gelb, und sie zeich­nen sich auch durch dunk­le Stre­i­fen auf ihrem Kör­per aus. Sie sind gege­nüber ande­ren Fis­chen rela­tiv agg­res­siv, beson­ders wäh­rend der Fortpf­lan­zungs­pe­ri­ode, und ver­te­i­di­gen aktiv ihr Ter­ri­to­rium. Sie sind mono­gam und bil­den fes­te Paa­re. Manch­mal akzep­tie­ren sie Fut­ter auf eine sehr eige­nar­ti­ge Wei­se – sie nähern sich lang­sam, wenn es an der Oberf­lä­che ist, sche­i­nen Orien­tie­rungs­prob­le­me zu haben und neh­men eine kop­füber Posi­ti­on ein, als ob sie einen Angriff” auf das Fut­ter ver­su­chen wür­den. Ich habe absicht­lich das Wort Angriff ver­wen­det, weil es so aus­sieht, als ob J. mar­lie­ri darauf war­tet, dass sich das Fut­ter bewegt, als ob es leben­de Beute bevor­zugt. Wie gele­gen­tlich besch­rie­ben, kann das Einb­rin­gen von Juli­doc­hro­mis aus einer ande­ren Umge­bung zu erheb­li­chem Stress für die Fis­che füh­ren, was oft zu ihrem Tod führt. Ich regis­trie­re die­se For­men: Gom­be, Halem­be, Isan­ga, Kala, Kalam­bo, Kamb­wim­ba, Kapam­pa, Kati­li, Kato­to, Maga­ra, Oran­ge, Oran­ge Bulu Point, Sama­zi, Tembwe.


Spis­hi kuto­ka Ziwa Tan­ga­ny­i­ka, wana­oan­gu­kia kwe­nye fami­lia ya cich­lids. Wana­ju­li­ka­na kwa umbo lao nyem­bam­ba, na vino­no na nde­fu. Ran­gi yao ina­we­za kuwa tofau­ti, kuan­zia kaha­wia hadi man­ja­no mwan­ga, na pia wana­vyo mis­ta­ri mwe­usi kwe­nye mii­li yao. Wana­ku­wa na tabia ya kuwa wagom­vi kwa sama­ki wen­gi­ne, hasa waka­ti wa kipin­di cha uza­zi, waki­lin­da ard­hi yao kwa ngu­vu. Wana­ku­wa na uhu­sia­no wa mono­ga­mous, waki­fa­nya jozi ima­ra. Mara nyin­gi­ne wana­ku­ba­li cha­ku­la kwa njia ya kipe­kee sana – waki­ka­ri­bia pole pole iki­wa iko juu, ina­one­ka­na kama wana­ka­bi­li­wa na mata­ti­zo ya mwe­le­keo, waki­chu­kua nafa­si ya kichwa-​chini kana kwam­ba wana­ja­ri­bu kus­ham­bu­lia” cha­ku­la. Nili­tu­mia neno sham­bu­lio kwa maku­su­di kwa saba­bu ina­one­ka­na kama J. mar­lie­ri ina­su­bi­ri cha­ku­la kuson­ga, kama vile ina­pen­de­lea mawin­do hai. Kama ili­vy­o­ele­zwa mara kwa mara, kule­ta Juli­doc­hro­mis kuto­ka mazin­gi­ra tofau­ti kuna­we­za kusa­ba­bis­ha mson­go mkub­wa kwa sama­ki, mara nyin­gi iki­sa­ba­bis­ha kifo chao. Nina­re­ko­di hizi aina: Gom­be, Halem­be, Isan­ga, Kala, Kalam­bo, Kamb­wim­ba, Kapam­pa, Kati­li, Kato­to, Maga­ra, Ran­gi ya machun­gwa, Ncha ya Bulu ya Ran­gi ya Machun­gwa, Sama­zi, Tembwe.


Odka­zy

Julidochromis marlieri Gombe
Imrich Ful­jer – www​.cich​lid​.sk

Julidochromis marlieri

Use Facebook to Comment on this Post