2014, 2015, 2016, Časová línia, Jazerá, Jazerá, Krajina, Príroda, Slovenská krajina, Záhorie, Živočíchy

Významné vtáčie územie Adamovské jazerá

Hits: 3086

Ada­mov­ské jaze­rá sa nachá­dza­jú na 85-​om rieč­nom kilo­met­ri rie­ky Mora­va. Posky­tu­jú mož­nos­ti pre rybo­lov, let­nú rekre­áciu, kúpa­nie. Sú tu tri prí­sta­vy, pre­má­va­jú tu dve lode. Z prí­sta­vu Gbe­ly Ada­mov sa dá pre­pla­viť do Čes­kých Tvrdo­níc. Ada­mov­ské jaze­rá tvo­ria dve štr­ko­vis­ká, sú teda ume­lo vytvo­re­ný­mi vod­ný­mi plo­cha­mi (Infor­mač­ná tabu­ľa). Od roku 1969. Na sever­nom, ploš­ne väč­šom štr­ko­vis­ku, pre­bie­ha ťaž­ba štr­ku na západ­nej stra­ne aj v súčas­nos­ti. Na juž­nom sa nachá­dza 13 ostro­vov, hniez­di tu viac ako 80 dru­hov vtá­kov (eza​ho​rie​.sk). Kedy­si tu boli mok­ra­de, vďa­ka úpra­ve rie­ky Mora­va zanik­li (Infor­mač­ná tabu­ľa). Mes­to Gbe­ly upra­vi­lo pred časom plá­že, par­ko­va­cie plo­chy, vysa­di­lo stro­my a krí­ky, vybu­do­va­lo spr­chy, umy­vá­reň, sociál­ne zaria­de­nia. Ada­mov je mest­skou čas­ťou mes­ta Gbe­ly (gbe​ly​.sk). Ada­mov­ské jaze­rá sú oje­di­ne­lým prí­kla­dom spo­lu­ži­tia prí­ro­da a člo­ve­ka. Je len málo mies­te, kde môže­te nahliad­nuť do sve­ta vtác­tva z takej bez­pro­stred­nej blíz­kos­ti. Desať­ro­čia tu člo­vek a vtá­ky žijú ved­ľa seba (Infor­mač­ná tabuľa). 

Ada­mov­ské jaze­rá pat­ria medzi naj­výz­nam­nej­šie orni­to­lo­gic­ké loka­li­ty na Záho­rí. Sú význam­nou mig­rač­nou zastáv­kou a noco­vis­kom pre husi. Ada­mov­ské jaze­rá sú súčas­ťou Chrá­ne­né­ho vtá­čie­ho úze­mia Mora­va. Hniez­di tu tak­mer polo­vi­ca hniezd­nej popu­lá­cie na Slo­ven­sku husi divej – Anser anser. Zdr­žu­jú sa tu od feb­ru­ára do júla. Čaj­ka sme­ji­vá Larus ridi­bun­dus tu má naj­väč­šiu koló­niu na Záho­rí. Aj rybár rieč­ny Ster­na hirun­do tu osíd­ľu­je ostro­vy bez vyso­kej vege­tá­cie. V mar­ci a aprí­li tu vrcho­lí jar­ná mig­rá­cia kačíc. Tak­mer celé čier­ne sú lys­ky čier­ne – Fuli­ca atra. Pre hrdzav­ku potá­pa­vú – Net­ta rufi­na sú jaze­rá jed­ným z naj­se­ver­nej­ších hniezd­nych loka­lít. Ďal­šie dru­hy: potáp­ka choch­la­tá Podi­ceps cris­ta­tus, bre­hu­ľa rieč­na Ripa­ria ripa­ria, tra­so­chvost bie­ly Mota­cil­la alba. Zazna­me­na­né tu boli: orliak mor­ský Helia­e­e­tus albi­cil­la, kači­ca ostro­chvos­tá Anas acu­ta, kači­ca divá Anas pla­tyr­hyn­chos, potá­pač bie­ly Mer­gus albel­lus, hla­hol­ka sever­ská Bucep­ha­la clan­gul­la, trs­te­nia­rik, dudok choch­la­tý Upu­pa epops, volav­ka popo­la­vá Ardea cine­rea, chav­koš noč­ný Nyc­ti­co­rax nyc­ti­co­rax, fúzat­ka trs­ti­no­vá Panu­rus biar­mi­cus, slá­vik mod­rák Lus­ci­nia sve­ci­ca, bah­nia­ky, bro­div­ce. V polo­vi­ci novem­bra sem pri­lie­ta­jú veľ­ké kŕd­le husí. Zo seve­ru hus bie­lo­če­lá Anser albif­rons a hus sia­tin­ná Anser faba­lis. V oko­lí jazier hniez­di cíbik choch­la­tý Vanel­lus vanel­lus (Infor­mač­ná tabuľa).

V roku 2009 tu posta­vi­lo mes­to Gbe­ly osem met­rov vyso­kú dre­ve­nú roz­hľad­ňu. Domá­ci je vra­via ávé­háč­ka, čiže Ada­mov­ská vtá­čí hle­dzír­ňa (infog​lo​be​.sk). Z roz­hľad­ne je veľ­mi dob­rý výhľad nie­len na vtá­čie koló­nie a blíz­ke oko­lie, ale hlav­ne v zim­ných mesia­coch aj na vzdia­le­né Malé Kar­pa­ty, Bie­le Kar­pa­ty a Pav­lov­ské vrchy (Pála­va) (uby​tu​jem​sa​.sk). Ja cho­dím na Ada­mov­ské jaze­rá pomer­ne čas­to, okrem iné­ho aj sa kúpať. Občas sa tu zasta­vím aj ces­tou z Mora­vy. Zau­jí­ma­vý je aj bufet – občerstvo­va­cie zaria­de­nie, kto­ré som si rých­lo obľú­bil. V lete tu býva pomer­ne dosť ľudí, ale je to ešte zne­si­teľ­né a s par­ko­va­ním som tu ešte nemal prob­lém (Peter Kaclík).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Časová línia, Príroda, Rastliny, TOP

Krása rastlinného sveta

Hits: 1491

Use Facebook to Comment on this Post

2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Časová línia, Príroda, Rastliny

Pestované rastliny

Hits: 26664

Pes­to­val som pes­tu­jem (433)

A

 1. Achil­lea ‘Pomeg­ra­na­te‘
 2. Ado­nis vernalis
 3. Aet­hi­one­ma grandiflorum
 4. Aga­pant­hus africanus
 5. Aga­pant­hus afri­ca­nus ‘Fire­works‘
 6. Aga­pant­hus umbel­la­tum ‘Blue‘
 7. Aga­pant­hus umbel­la­tum ‘Whi­te‘
 8. Aga­pant­hus ‘Black Magic‘
 9. Achil­lea fili­pen­du­li­na ‘Cloth of Gold‘
 10. Achil­lea millefolium
 11. Achil­lea mil­le­fo­lium ‘Rose‘
 12. Allium ampe­lop­ra­sum ‘Ping Pong‘
 13. Allium bul­ga­ri­cum
 14. Allium gigan­te­um
 15. Allium hol­lan­di­cum ‘Purp­le Sensation‘
 16. Allium ore­op­hi­lum
 17. Allium scho­enop­ra­sum
 18. Allium scho­enop­ra­sum ‘Erec­ta
 19. Allium scho­enop­ra­sum ‘Pra­ga
 20. Allium sp. ‘Gla­dia­tor‘
 21. Allium spha­e­ro­cep­ha­lon ‘Drum­stick‘
 22. Allium vine­a­le ‘Hair‘
 23. Allium ‘Gra­ce­ful Beauty‘
 24. Alo­pe­cu­rus pra­ten­sis aureovariegatus
 25. Als­tro­eme­ria spp.
 26. Ana­cyc­lus depressus
 27. Andro­sa­ce sevicea
 28. Ane­mo­ne ‘Anna­be­la Deep Rose‘
 29. Ane­mo­ne blanda
 30. Ane­mo­ne blan­da ‘Char­mer‘
 31. Ane­mo­ne coro­na­ria sin­gle ‘Mr. Fokker‘
 32. Ane­mo­ne coro­na­ria sin­gle ‘Sylp­hi­de‘
 33. Anet­hum gra­ve­olens ‘Tet­ra‘
 34. Ant­hu­rium andraeanum
 35. Are­na­ria montana
 36. Argy­rant­he­mum ‘Magen­ta‘
 37. Argy­rant­he­mum ‘Red‘
 38. Argy­rant­he­mum ‘Tof­fee‘
 39. Arme­ria ‘Aman­da White‘
 40. Asp­le­nium ‘Angus­ti­fo­lia‘
 41. Aster amel­lus ‘Rudolf Goethe‘
 42. Aster Weis­se Schöne‘
 43. Astil­be ‘Pumi­la‘
 44. Astil­be x arend­sii ‘Weis­se Gloria‘
 45. Astran­tia ‘Star of Treasure‘
 46. Aub­rie­ta hyb­ri­da ‘Leicht­li­nii‘
 47. Aub­rie­ta hyb­ri­da ‘Roy­al Blue‘

B

 1. Belam­can­da chinensis
 2. Bel­lis peren­nis ‘Pink‘
 3. Ber­ge­nia ‘Rotb­lum‘
 4. Bidens ‘2Teeth Oly Star‘
 5. Bis­tor­ta officinalis
 6. Bra­chys­co­me ‘Sur­dai­sy Blue‘
 7. Bra­chys­co­me ‘Sur­dai­sy White‘
 8. Budd­le­ja ‘Flo­wer Power‘
 9. Bur­ra­ge­a­ra ‘Nel­ly Isler‘

C

 1. Calat­hea makoyana
 2. Calen­du­la officinalis
 3. Calib­ra­choa spp.
 4. Cal­lis­tep­hus chinensis
 5. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Aniel­ka‘
 6. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Elect­ric Alba‘
 7. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Prin­cess Alba‘
 8. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘San­dra‘
 9. Cam­bria catatante
 10. Cam­pa­nu­la car­pa­ti­ca ‘Pearl White‘
 11. Cam­pa­nu­la coch­le­a­ri­i­fo­lia ‘Baby White‘
 12. Cam­pa­nu­la coch­le­a­ri­i­fo­lia ‘Blue Baby‘
 13. Cam­pa­nu­la portenschlagiana
 14. Can­na indi­ca ‘Luci­fer‘
 15. Cap­si­cum annum ‘Lie­be­sap­fel‘
 16. Cap­si­cum annum ‘Lips­tick‘
 17. Cap­si­cum annum ‘Dumas‘
 18. Cap­si­cum annum ‘Yolo Won­der B‘
 19. Cap­si­cum chi­nen­se ‘Pepe­ron­ci­no Pic­can­te Naga Morich Chocolate‘
 20. Carex bucha­na­nii
 21. Carex mor­ro­wii ‘Ice Dance‘
 22. Celo­sia argenta
 23. Cit­rul­lus lanatus‘Early Moonbeam‘
 24. Cle­ma­tis ‘Andro­me­da‘
 25. Cle­ma­tis ‘Dr. Ruppel‘
 26. Cle­ma­tis ‘Duchess of Edinburgh‘
 27. Cle­ma­tis ‘Ernest Markham‘
 28. Cle­ma­tis ‘Ivan Olsson‘
 29. Cle­ma­tis ‘Mul­ti Blue‘
 30. Cle­ma­tis ‘Niobe‘
 31. Cle­ma­tis ‘Omos­hi­ro‘
 32. Cle­ma­tis ‘Prin­cess Kate‘
 33. Cle­ma­tis ‘Rou­ge Cardinal‘
 34. Cle­ma­tis ‘The President‘
 35. Cle­ma­tis ‘Vil­le de Lyon‘
 36. Cle­ma­tis ‘Asao‘
 37. Cle­ma­tis mon­ta­na ‘Fre­da‘
 38. Cle­ma­tis mon­ta­na ‘Rubens‘
 39. Core­op­sis ver­ti­ci­lia­ta ‘Moon­be­am‘
 40. Core­op­sis ver­ti­ci­lia­ta ‘Red Ruby‘
 41. Core­op­sis ver­ti­cil­la­ta ‘Li‘l Bang Daybreak‘
 42. Core­op­sis ‘Ben­gal Tiger‘
 43. Core­op­sis ‘Ruby Frost‘
 44. Cor­ta­de­ria selloana
 45. Cory­da­lis ‘Por­ce­lain Blue‘
 46. Cos­mos bipinnatus
 47. Cras­su­la ovata
 48. Cri­num ‘Cint­ho Alpha‘
 49. Cro­cus fuscotinctus
 50. Cro­cus chry­sant­hus ‘Roman­ce‘
 51. Cro­cus sie­be­ri ‘Firef­ly‘
 52. Cro­cus spe­ci­osus ‘Oxo­nian‘
 53. Cro­cus ver­nus ‘Jean­ne D‘Arc‘
 54. Cro­cus ver­nus ‘King of Striped‘
 55. Cro­sus chry­sant­hus ‘Ard Schenk‘
 56. Cro­sus chry­sant­hus ‘Blue pearl‘
 57. Cro­sus chry­sant­hus ‘Oran­ge Monarch‘
 58. Cro­sus chry­sant­hus ‘Prins Claus‘
 59. Cro­sus sativus
 60. Cucu­mis melo ‘Bana­na‘
 61. Cucu­mis melo ‘Kazakh‘
 62. Cucu­mis melo var. flexuosus‘
 63. Cucu­mis sati­vus ‘Aikon F1‘
 64. Cucur­bi­ta pepo ‘Cos­ta­tes Romanesco‘
 65. Cyc­la­men cilicicum
 66. Cyc­la­men coum
 67. Cyc­la­men hede­ri­fo­lium ‘Album‘
 68. Cyc­la­men hede­ri­fo­lium ‘Rosea‘
 69. Cyc­lant­he­ra pedata

D

 1. Dah­lia cac­tus ‘Hap­py Days Bico­lour Yel­low Red‘
 2. Dah­lia cac­tus ‘Holyp­hill Spiderwoman‘
 3. Dah­lia cac­tus ‘Sprark­ler‘
 4. Dah­lia cac­tus ‘Vuur­vo­gel‘
 5. Dah­lia deco­ra­ti­ve ‘Pro­cy­on‘
 6. Dah­lia din­ner­pla­te ‘Lady Darlene‘
 7. Dah­lia sp. ‘Wines­me‘
 8. Dau­caus caro­ta carota
 9. Dege­nia velebitica
 10. Delos­per­ma ‘Fire Spinner‘
 11. Delos­per­ma acant­ho­des ‘Beau­fort West‘
 12. Delos­per­ma coope­ri ‘Jewel of Desert Peridott‘
 13. Delos­per­ma dyeri ‘Red Mountain‘
 14. Delos­per­ma nubi­ge­um ‘Gold Nugget‘
 15. Delos­per­ma obtu­sum ‘Safa­ri‘
 16. Delos­per­ma sp. ‘Stron­gred“
 17. Delp­hi­nium ‘Asto­lat‘
 18. Delp­hi­nium ‘Gala­had‘
 19. Delp­hi­nium ‘Rose‘
 20. Delp­hi­nium ‘Sum­mer Skies‘
 21. Delp­hi­nium Bel­la­don­na ‘Völ­kerf­rie­den‘
 22. Den­dro­bium sp.
 23. Diant­hus deltoides
 24. Diant­hus gra­tia­no­po­li­ta­nus fanal
 25. Diant­hus microlepis
 26. Diant­hus plu­ma­rius ‘White-​Red‘
 27. Dias­cia ´Doort­je Pink Elfjes´
 28. Digip­le­xis ‘Ber­ry Canary‘
 29. Digi­ta­lis pur­pu­rea ‘Whi­te‘
 30. Dra­ba bryoides
 31. Dro­sant­he­mum hispidum

E

 1. Echi­na­cea ‘Big Kahuna‘
 2. Echi­na­cea ‘Gol­den Skipper‘
 3. Echi­na­cea ‘Gre­en Twister‘
 4. Echi­na­cea ‘Hot Lava‘
 5. Echi­na­cea ‘Inno­cent Mea­dow Mama‘
 6. Echi­na­cea ‘Lemon Drop‘
 7. Echi­na­cea ‘Milks­ha­ke‘
 8. Echi­na­cea ‘Now Cheesier‘
 9. Echi­na­cea ‘Sun­se­e­kers Magenta‘
 10. Echi­na­cea purpurea
 11. Echi­na­cea ‘Stra­wber­ry and Cream‘
 12. Echi­nops ritro
 13. Ere­mu­rus x isa­bel­li­nus ‘Cle­opat­ra‘
 14. Eri­ge­ron flelltii
 15. Eri­ge­ron linearis
 16. Eri­ge­ron scopulinus
 17. Eryn­gium ‘Neptune‘s Gold‘
 18. Ero­dium ‘Bishop‘s Form‘

F

 1. Fer­ra­ria crispa
 2. Fes­tu­ca glau­ca ‘Ins­ten­se Blue‘
 3. Fit­to­nia verschaffeltii
 4. Fra­ga­ria ves­ca ‘Yel­low Wonder‘
 5. Fra­ga­ria ‘Sen­ga Sengana‘
 6. Fri­til­la­ria imperialis
 7. Fri­til­la­ria impe­ria­lis ‘Auro­ra‘
 8. Fri­til­la­ria impe­ria­lis ‘Lutea‘
 9. Fri­til­la­ria impe­ria­lis ‘Rub­ra‘
 10. Fri­til­la­ria meleagris
 11. Fri­til­la­ria persica
 12. Fri­til­la­ria per­si­ca ‘Adi­y­aman‘
 13. Fri­til­la­ria uva-vulpis
 14. Fuch­sia ‘Sha­dow Dan­cer Helena‘

G

 1. Gail­lar­dia ‘Red Sun‘
 2. Gen­tia­na acualis
 3. Gen­tia­na angustifolia
 4. Glo­bu­la­ria cordifolia
 5. Glo­ri­osa rothschildiana
 6. Guz­ma­nia lingulata
 7. Gyp­sop­hi­la cerastoides

H

 1. Hawort­hia kraussiana
 2. Heliant­he­mum ‘Apri­cot Queen‘
 3. Heliant­he­mum ‘Fire Dragon‘
 4. Heliant­he­mum nummularium
 5. Heliant­hus annu­us – slneč­ni­ca ročná
 6. Heliant­hus tuberosus
 7. Helich­ry­sum bracteatum
 8. Heli­op­sis helianthoides
 9. Hel­le­bo­rus ‘Doub­le Gre­en Spotted‘
 10. Hel­le­bo­rus ‘Whi­te Spotted‘
 11. Hel­le­bo­rus ‘Win­ter Sunshine‘
 12. Hel­le­bo­rus niger ‘Chris­tmas Carol‘
 13. Hel­le­bo­rus orien­ta­lis ‘Bal­lard Hybrids‘
 14. Heme­ro­cal­lis sp. ‘Stel­la de Oro‘
 15. Heme­ro­cal­lis sp. ‘Arc­tic Snow‘
 16. Heme­ro­cal­lis ‘Bonan­za‘
 17. Heme­ro­cal­lis ‘Frans Hals‘
 18. Hepa­ti­ca nobilis
 19. Heuche­ra ‘Amber Waves‘
 20. Heuche­ra ‘Blon­die‘
 21. Heuche­ra ‘Fore­ver Purple‘
 22. Heuche­ra ‘Cham­pag­ne‘
 23. Heuche­ra ‘Lime Marmelade‘
 24. Heuche­ra ‘Sil­ver Scrolls‘
 25. Heuche­rel­la ‘Swe­et Tea‘
 26. Hibis­cus mos­che­utos XXL
 27. Hibis­cus rosa sinensis
 28. Hibis­cus syria­cus ‘Duc de Brabant‘
 29. Hip­pe­as­trum ‘Flo­ra Magica‘
 30. Hyacint­hus orien­ta­lis ‘Blue Jacket‘
 31. Hyacint­hus orien­ta­lis ‘Car­ne­gie‘
 32. Hyacint­hus orien­ta­lis ‘Gip­sy Queen‘
 33. Hyacint­hus orien­ta­lis ‘Jan Bos‘
 34. Hyd­ran­gea mac­rop­hyl­la ‘Pep­per­mint‘
 35. Hyd­ran­gea ser­ra­ta ‘Blu­e­bird‘

I

 1. Ibe­ris sem­per­vi­rens ‘Pink Ice‘
 2. Ibe­ris umbellata
 3. Ibe­ris umbel­la­ta amara
 4. Iris ensa­ta
 5. Iris pse­uda­co­rus
 6. Iris pumi­la
 7. Iris pumi­la ‘Peti­te Polka‘
 8. Iris sibi­ri­ca ‘Blue King‘
 9. Iris sibi­ri­ca ‘Snow Queen‘
 10. Iris sibi­ri­ca ‘Spark­ling Rose‘
 11. Iris ver­si­co­lor
 12. Ixia spp.

J

 1. Jasi­one ‘Blue Light‘

L

 1. Lac­tu­ca sati­va ‘Kame­lot‘
 2. Lac­tu­ca sati­va crispa
 3. Lac­tu­ca sati­va var. capitata
 4. Lac­tu­ca sati­va var. capi­ta­ta ‘Cit­rin‘
 5. Lac­tu­ca sati­va var. capi­ta­ta ‘Mars‘
 6. Lavan­du­la angustifolia
 7. Lavan­du­la angus­ti­fo­lia ‘Hid­co­te Blue‘
 8. Leucant­he­mum ‘Real Galaxy‘
 9. Leuco­jum aestivum
 10. Lewi­sia coty­le­don ‘Eli­se‘
 11. Liat­ris spi­ca­ta ‘Alba‘
 12. Liat­ris spi­ca­ta ‘Flo­ris­tan White‘
 13. Liat­ris spi­ca­ta ‘Kobold‘
 14. Lilium ‘Magic Star‘
 15. Lilium asia­tic ‘Mapi­ra‘
 16. Lilium asia­tic ‘Must See‘
 17. Lilium lancifolium‘Flore Pleno‘
 18. Lilium orien­tal
 19. Lilium orien­tal ‘Star Gazer‘
 20. Lilium par­da­li­num x lon­gif­lo­rum fusion
 21. Linum peren­ne
 22. Linum peren­ne ‘Sap­hir‘
 23. Lobe­lia cardinalis
 24. Lobe­lia speciosa
 25. Loni­ce­ra japo­ni­ca ‘Red World‘
 26. Ludi­sia discolor
 27. Lupi­nus polyp­hyl­lus ‘Gal­le­ry Blue‘
 28. Lupi­nus polyp­hyl­lus ‘Kron­le­uch­ter‘
 29. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Gre­en Zebra‘
 30. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Indi­go Apple‘
 31. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Cur­ran­to F1‘
 32. Lych­nis coronaria

M

 1. Mal­va mauritiana
 2. Ment­ha spi­ca­ta ‘Marok­ko‘
 3. Ment­ha suaveolens
 4. Ment­ha suave­olens ´Varie­ga­ta´
 5. Ment­ha x pipe­ri­ta ‘Gla­cia­le‘
 6. Ment­ha x pipe­ri­ta var. citrata
 7. Monar­da ‘Bee Bright‘
 8. Monar­da ‘Bee-​Merry Imp.‘
 9. Monar­da ‘Cam­brid­ge Scarlet‘
 10. Mus­ca­ri arme­nia­cum ‘Touch of Snow‘
 11. Mus­ca­ri auche­ri ‘Whi­te Magic‘
 12. Mus­ca­ri botryoides
 13. Mus­ca­ri bot­ry­o­ides ‘Pink Sunrise
 14. Myo­so­tis alpestris

N

 1. Nar­cis­sus acropolis
 2. Nar­cis­sus hybrid
 3. Nymp­ha­ea ‘Rot‘

O

 1. Oci­mum bazil­li­cum ‘Cin­na­mo­net­te‘
 2. Oci­mum bazil­li­cum ‘Dark Green‘
 3. Oci­mum bazil­li­cum ‘Limo­ne‘
 4. Oci­mum bazil­li­cum ‘Purp­le Opaal‘
 5. Oenot­he­ra ‘Sis­ky­ou Pink‘
 6. Ori­ga­num majorana
 7. Oste­os­per­mum spp.

P

 1. Pap­hi­ope­di­lum philippinense
 2. Pas­sif­lo­ra edulis
 3. Pelar­go­nium pel­ta­tum ‘Lila‘
 4. Pelar­go­nium pel­ta­tum ‘Red‘
 5. Pen­ni­se­tum alopecuroides
 6. Peri­cal­lis x hyb­ri­da ‘Oran­ge Field‘
 7. Per­si­ca­ria affinis 
 8. Per­si­ca­ria ampexicaulis ‘
 9. Pet­ro­ca­lis pyrenaica
 10. Pha­la­e­nop­sis lueddemanniana
 11. Pha­la­e­nop­sis spp.
 12. Phlox ‘Dai­sy Hill‘
 13. Phlox ‘Dorot­ka‘
 14. Phlox ‘Joawis Bloom
 15. Phlox doug­la­sii ‘Ochsenb­lut‘
 16. Phlox doug­las­si ‘Crac­ker­jack‘
 17. Phlox drum­mon­dii stellaris
 18. Phlox pani­cu­la­ta
 19. Phlox subu­la­ta ‘Can­dy Stripes‘
 20. Phlox subu­la­ta ‘McDaniel‘s Cushion‘
 21. Phlox subu­la­ta ‘Net­t­le­ton Variation‘
 22. Phy­te­uma scheuchzeri
 23. Pisum sati­vum ‘Nor­li‘
 24. Ple­i­one bulbocodium
 25. Pri­mu­la bela­ri­na ‘Delft Blue‘
 26. Pri­mu­la bulleyana
 27. Pri­mu­la den­ti­cu­la­ta ‘Alba‘
 28. Pri­mu­la den­ti­cu­la­ta ‘Blue‘
 29. Pri­mu­la den­ti­cu­la­ta ‘Rosa‘
 30. Pri­mu­la ela­ti­or ‘Gold Lace‘
 31. Pri­mu­la japo­ni­ca ‘Alba‘
 32. Pri­mu­la rosea
 33. Pul­sa­til­la albana
 34. Pul­sa­til­la slavica
 35. Pul­sa­til­la vulgaris
 36. Pul­sa­til­la vul­ga­ris ‘Blaue Glocke‘
 37. Pul­sa­til­la vul­ga­ris ‘Blue Violet‘
 38. Pul­sa­til­la vul­ga­ris ‘Dark Red‘
 39. Pul­sa­ti­la vul­ga­ris ‘Röde Klökke‘
 40. Pul­sa­til­la vul­ga­ris alba

R

 1. Rap­ha­nus sati­vus ‘Yel­low Radish‘
 2. Rho­do­den­dron ‘Dun­kel­vi­olett‘
 3. Rho­do­den­dron ‘Impe­di­tum Select‘
 4. Rho­do­den­dron ‘Saint Merryn‘
 5. Rho­do­den­dron Impe­di­tum ‘Azu­ri­ka‘
 6. Rho­do­den­dron obtu­sum azalea
 7. Rho­do­xis ‘Fai­ry Kisses‘
 8. Rhud­bec­kia ‘Sun­bec­kia Olivia‘
 9. Rhud­bec­kia ‘Sun­bec­kia Ophelia‘
 10. Ribes rub­rum “Wit­te Hollander‘
 11. Ribes ‘Whi­te Hollander‘
 12. Rosa ‘Augus­ta Luise‘
 13. Rosa ‘Nos­tal­gie‘
 14. Rubus fru­ti­co­sus ‘Tay­ber­ry Buckingham‘
 15. Rubus ida­e­us ‘Fall­gold‘
 16. Rubus ida­e­us ‘Tula­me­en‘
 17. Rubus ille­ceb­ro­sus
 18. Rud­bec­kia fulgida
 19. Rud­bec­kia hirta

S

 1. Saint­pau­lia ionant­ha – afric­ká fial­ka – paulínka
 2. Sal­via greg­gii ‘Roy­al Bumble‘
 3. Sal­via officinalis
 4. Sapo­na­ria ocymoides
 5. Sapo­na­ria ocy­mo­ides ‘Jabo­ra‘
 6. Saxif­ra­ga ‘Allen­da­le Ina‘
 7. Saxif­ra­ga ‘Beroun­ka‘
 8. Saxif­ra­ga ‘Brno‘
 9. Saxif­ra­ga ‘Cleo‘
 10. Saxif­ra­ga ‘Dej­vi­ce‘
 11. Saxif­ra­ga ‘Giu­sep­pe Verdi‘
 12. Saxif­ra­ga ‘Gott­hen­burg‘
 13. Saxif­ra­ga ‘L. G. Godseff‘
 14. Saxif­ra­ga ‘Lis­mo­re Carmine‘
 15. Saxif­ra­ga ‘Miluj­ma‘
 16. Saxif­ra­ga ‘Pech Melba‘
 17. Saxif­ra­ga arend­sii ‘Pur­pur­tep­pich‘
 18. Saxif­ra­ga ferdinandi-​coburgii ‘Wech­ten‘
 19. Saxif­ra­ga kole­na­tia­na rosea
 20. Saxif­ra­ga oppositifolia
 21. Saxif­ra­ga sancta
 22. Saxif­ra­ga x arend­sii ‘Rosen­zwerg‘
 23. Saxif­ra­ga x arend­sii ‘Tou­ran Deep Red‘
 24. Scir­pus cernuus
 25. Sem­per­vi­vum ‘Crim­son Velvet‘
 26. Sem­per­vi­vum ‘Red Papaver‘
 27. Sile­nia trifoliata
 28. Sile­ne acaulis
 29. Sisy­rin­chium sp. ‘Devon Skies‘
 30. Sola­num lyco­per­si­cum ‘Gre­en Zebra
 31. Sola­num lyco­per­si­cum ‘Rosa‘
 32. Sola­num lyco­per­si­cum ‘Roma Striee‘
 33. Sola­num lyco­per­si­cum ‘Vej­ce ptá­ka ohniváka‘
 34. Sola­num melon­ge­na ‘Cas­per‘
 35. Sola­num melon­ge­na ‘Fal­con F1‘
 36. Sola­num melon­ge­na ‘Lau­ra‘
 37. Spa­ra­xis spp.
 38. Sto­ma­tium mustellinum
 39. Szi­zos­ty­lis coc­ci­nea ‘Major‘

T

 1. Tage­tes erec­ta ‘Kili­man­ja­ro White‘
 2. Tage­tes patula
 3. Tage­tes patu­la ‘Mr. Majestic‘
 4. Tha­lict­rum kuisianum
 5. Thun­ber­gia ala­ta ‘ Afri­can Sunset‘
 6. Thy­mus serpyllum
 7. Thy­mus serpyllum‘Magic Carpet‘
 8. Thy­mus vulgaris
 9. Tig­ri­dia pavonia
 10. Tri­cyr­tis ‘Blue Wonder‘
 11. Tri­cyr­tis hirta
 12. Tro­pa­e­olum majus
 13. Tuli­pa bake­ri ‘Lilac Wonder‘
 14. Tuli­pa clu­sia­na ‘Cynt­hia‘
 15. Tuli­pa clu­sia­na ‘Cynt­hia‘
 16. Tuli­pa clu­sia­na ‘Eas­tern Star‘
 17. Tuli­pa clu­sia­na chrysantha
 18. Tuli­pa hage­ri ‘Litt­le Beauty‘
 19. Tuli­pa humi­lis ‘Alba Cae­ru­lea Oculata‘
 20. Tuli­pa humi­lis ‘Alba Cae­ru­lea Oculata‘
 21. Tuli­pa humi­lis ‘Lil­li­put‘
 22. Tuli­pa humi­lis ‘Viola­cea Yel­low Base‘
 23. Tuli­pa humi­lis ‘Viola­cea Yel­low Base‘
 24. Tuli­pa linifolia
 25. Tuli­pa polychroma
 26. Tuli­pa schrenkii
 27. Tuli­pa tarda
 28. Tuli­pa ‘Mas­cot­te‘
 29. Tuli­pa ‘Paul Scherer‘

V

 1. Vero­ni­ca ‘Tis­sing­ton White‘
 2. Vita­lia­na primuliflora

W

 1. Wis­te­ria flo­ri­bun­da ‘Mul­ti­ju­ga‘

Z

 1. Zin­nia elegans
 2. Zin­nia marylandica
 3. Zin­nia mary­lan­di­ca ‘Star­light Rose‘
 4. Zin­nia mary­lan­di­ca ‘Sun­burst‘

Plán pes­to­vať: Arme­ria juni­pe­ri­fo­lia Lele­ko­vi­ce, Dry­as octo­pe­ta­la var. minor, Saxif­ra­ga ‘Yel­low Rock‘, Lilium michi­ga­nen­se, Tuli­pa ‘Tiny Timo‘

Orchi­de­je a bromélie

Lek­ná

Ruže

Tuli­pá­ny

Kosat­ce

Kober­cov­ky

Skal­nič­ky

Sirôt­ky

Ostat­né

Use Facebook to Comment on this Post

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, Atlasy

Malý atlas vodných rastlín

Hits: 36208

61 dru­hov vod­ných rastlín

 • Apo­no­ge­ton longiplumulosus
 • Apo­no­ge­ton madagaskarensis
 • Apo­no­ge­ton ulvaceus
 • Baco­pa caroliniana
 • Bly­xa japonica
 • Bucep­ha­lan­dra sp. achilles
 • Cabom­ba aquatica
 • Cri­num calamistratum
 • Cryp­to­co­ry­ne affinis
 • Cryp­to­co­ry­ne beckettii
 • Cryp­to­co­ry­ne eva
 • Cryp­to­co­ry­ne hudoroi
 • Cryp­to­co­ry­ne wendti
 • Didip­lis diandra
 • Echi­no­do­rus “Beau­ty Red”
 • Echi­no­do­rus latifolius
 • Echi­no­do­rus horizontalis
 • Echi­no­do­rus grisebachii
 • Echi­no­do­rus “Red Diamond”
 • Ege­ria densa
 • Ele­ocha­ris acicularis
 • Eus­te­ra­lis stellata
 • Fis­si­dens fontanus
 • Glos­sos­tig­ma elatinoides
 • Helant­hium tenellum
 • Hemiant­hus callitrichoides
 • Hemiant­hus micranthemoides
 • Hete­rant­he­ra zosterifolia
 • Hot­to­nia inflata
 • Hyd­ro­t­ri­che hottoniflora
 • Hyg­rop­hi­la corymbosa
 • Hyg­rop­hi­la pinnatifida
 • Hyg­rop­hi­la polysperma
 • Lila­e­op­sis novae – zelandiae
 • Lim­nop­hi­la aquatica
 • Lim­nop­hi­la aromatica
 • Lim­nop­hi­la sessiliflora
 • Ludwi­gia arcu­ta x repens
 • Ludwi­gia glandulosa
 • Ludwi­gia perennis
 • Ludwi­gia repens
 • Ludwi­gia sp. cuba
 • Myri­op­hyl­lum aquaticum
 • Myri­op­hyl­lum cf. tuberculatum
 • Nesa­ea pedicellata
 • Nymp­ha­ea lotus “Red”
 • Nymp­ha­ea lotus “Rosa”
 • Pogos­te­mon erectus
 • Pogos­te­mon stellata
 • Pro­ser­pi­na­ca palus­tris “Cuba”
 • Rota­la rotundifolia
 • Rota­la wallichii
 • Sal­vi­nia auriculata
 • Utri­cu­la­ria graminifolia
 • Vesi­cu­la­ria dubayana

Use Facebook to Comment on this Post