Hits: 64568

Foto­gra­fo­va­ním vyjad­ru­jem moje poci­ty, moje vní­ma­nie vecí a uda­los­tí. Počas samot­né­ho foto­gra­fo­va­nia, kto­ré je pre mňa zážit­kom, sa nachá­dzam ako­by v inom sta­ve. Kaž­dé­mu, kto sa pokú­ša neja­ko vyjad­riť, želám zažiť ten pocit, keď sa mu svet začne javiť inak. Keď far­by začnú byť pes­trej­šie, kraj­šie, línie a štruk­tú­ry zre­teľ­nej­šie. Keď obja­ví, že veci všed­né, kto­ré si pred­tým nevší­mal, sú zau­jí­ma­vé a vôbec nie bied­ne. Kaž­dá chví­ľa je oso­bi­tá, nie­ke­dy vďa­ka svet­lu, okol­nos­tiam, veciam, vďa­ka pou­ži­tej tech­ni­ke, ale­bo jed­no­du­cho vďa­ka vám. A to je dobre :-).


Through pho­tog­rap­hy, I express my emo­ti­ons, my per­cep­ti­on of things, and events. During the act of taking pic­tu­res, which is an expe­rien­ce for me, I find myself in a dif­fe­rent sta­te. I wish eve­ry­o­ne attemp­ting to express them­sel­ves to expe­rien­ce that fee­ling when the world starts appe­a­ring dif­fe­ren­tly. When colors beco­me more vivid, more beau­ti­ful, and lines and struc­tu­res beco­me more dis­tinct. When one dis­co­vers that ordi­na­ry things, pre­vi­ous­ly unno­ti­ced, are inte­res­ting and far from mun­da­ne. Eve­ry moment is uni­que, some­ti­mes thanks to light, cir­cum­stan­ces, objects, the tech­ni­que used, or sim­ply thanks to you. And tha­t’s a good thing :-).

Use Facebook to Comment on this Post