Hits: 64445

Foto­gra­fo­va­ním vyjad­ru­jem moje poci­ty, moje vní­ma­nie vecí a uda­los­tí. Počas samot­né­ho foto­gra­fo­va­nia, kto­ré je pre mňa zážit­kom, sa nachá­dzam ako­by v inom sta­ve. Kaž­dé­mu, kto sa pokú­ša neja­ko vyjad­riť, želám zažiť ten pocit, keď sa mu svet začne javiť inak. Keď far­by začnú byť pes­trej­šie, kraj­šie, línie a štruk­tú­ry zre­teľ­nej­šie. Keď obja­ví, že veci všed­né, kto­ré si pred­tým nevší­mal, sú zau­jí­ma­vé a vôbec nie bied­ne. Kaž­dá chví­ľa je oso­bi­tá, nie­ke­dy vďa­ka svet­lu, okol­nos­tiam, veciam, vďa­ka pou­ži­tej tech­ni­ke, ale­bo jed­no­du­cho vďa­ka vám. A to je dobre :-).

Use Facebook to Comment on this Post