2009, 2011, 2012, 2013, 2016, Časová línia, Dokumenty, Dokumenty v čase, TOP

Pohyb

Hits: 2209

Foto­gra­fia nie je len sta­tic­ký záznam oka­mi­hu, má aj schop­nosť zachy­tá­va­nia pohy­bu, kto­rý dodá­va obra­zom dyna­mi­ku a emo­ci­onál­nu silu. Ovlá­da­nie tech­ník na zachy­te­nie pohy­bu je pre foto­gra­fa kľú­čo­vé, pre­to­že to umož­ňu­je vyprá­vať prí­be­hy, zachy­tiť ener­giu a vytvá­rať zau­jí­ma­vé vizu­ál­ne zážit­ky. Jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších prv­kov pri tom je nasta­ve­nie rých­los­ti uzá­vier­ky. Krát­ka expo­zí­cia (rých­la uzá­vier­ka) zmra­zí pohyb a zachy­tí ostrý obraz, čo je ide­ál­ne pri foto­gra­fo­va­ní rých­lo sa pohy­bu­jú­cich objek­tov, ako sú špor­to­vé akcie ale­bo lie­ta­jú­ce vtá­ky. Na dru­hej stra­ne dlhá expo­zí­cia (poma­lá uzá­vier­ka) môže vytvo­riť efek­ty roz­ma­za­nia, kto­ré zachy­tá­va­jú ply­nu­lý pohyb a vytvá­ra­jú dojem dyna­mi­ky. Pou­ži­tie správ­nej ohnis­ko­vej vzdia­le­nos­ti môže vytvo­riť jedi­neč­né efek­ty pri zachy­te­ní pohy­bu. Širo­ko­uh­lé objek­tí­vy s niž­šou ohnis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou môžu zvý­raz­niť pohyb v poza­dí. Naopak, tele­ob­jek­tí­vy sa čas­to využí­va­jú na zvý­raz­ne­nie hlav­né­ho sub­jek­tu, zatiaľ čo poza­die ostá­va roz­ma­za­né. Tech­ni­ka pan­nin­gu je skve­lým spô­so­bom, ako zachy­tiť pohyb sub­jek­tu a vytvo­riť dojem rých­los­ti. Foto­graf pri tej­to tech­ni­ke sle­du­je pohyb sub­jek­tu a udr­žu­je ho v pohy­be voči poza­diu. Tým sa dosiah­ne, že sub­jekt osta­ne ostro zaos­tre­ný, zatiaľ čo poza­die sa rozo­strie, čo vytvá­ra dojem rých­los­ti a dyna­mi­ky. Pou­ži­tie via­ce­rých expo­zí­cií v jed­nom obra­ze umož­ňu­je vytvá­ra­nie jedi­neč­ných efek­tov pohy­bu. Foto­graf môže zachy­tiť via­ce­ro oka­mi­hov pohy­bu v jed­nom obra­ze, čo vedie k zau­jí­ma­vým a abs­trakt­ným výsled­kom. Dlhé expo­zič­né časy umož­ňu­jú zazna­me­nať sto­pu pohy­bu svet­la a vytvá­rať efek­ty ako sve­tel­né sto­py, naj­mä pri foto­gra­fo­va­ní noč­ných scén. Táto tech­ni­ka dodá­va obra­zom mys­ti­ku a dra­ma­tic­kosť. Využí­va­nie post­pro­duk­cie môže vytvo­riť ale­bo umoc­niť efek­ty pohy­bu vo foto­gra­fii. Doda­toč­né úpra­vy v prog­ra­me na úpra­vu foto­gra­fií môžu zvý­raz­niť roz­ma­za­nie, pris­pô­so­biť kon­trast a far­by tak, aby pod­po­ri­li poci­ty dynamiky.


Pho­tog­rap­hy is not just a sta­tic record of a moment; it has the abi­li­ty to cap­tu­re moti­on, adding dyna­mism and emo­ti­onal power to ima­ges. Mas­te­ring tech­ni­qu­es for cap­tu­ring moti­on is cru­cial for pho­tog­rap­hers, enab­ling them to tell sto­ries, cap­tu­re ener­gy, and cre­a­te com­pel­ling visu­al experiences.

One of the key ele­ments in this pro­cess is adjus­ting the shut­ter spe­ed. A short expo­su­re (fast shut­ter) fre­e­zes moti­on, cap­tu­ring a sharp ima­ge, which is ide­al for pho­tog­rap­hing fast-​moving sub­jects like sports acti­ons or fly­ing birds. On the other hand, a long expo­su­re (slow shut­ter) can cre­a­te blur effects that cap­tu­re smo­oth moti­on, cre­a­ting a sen­se of dyna­mism. Cho­osing the right focal length can also cre­a­te uni­que effects when cap­tu­ring moti­on. Wide-​angle len­ses with lower focal lengths can emp­ha­si­ze backg­round moti­on, whi­le telep­ho­to len­ses are often used to high­light the main sub­ject, lea­ving the backg­round blur­red. Pan­ning is a gre­at tech­ni­que for cap­tu­ring the moti­on of a sub­ject and con­ve­y­ing a sen­se of spe­ed. In this tech­ni­que, the pho­tog­rap­her fol­lo­ws the sub­jec­t’s move­ment, kee­ping it in moti­on against the backg­round. This ensu­res that the sub­ject remains sharp­ly focu­sed whi­le the backg­round blurs, cre­a­ting a sen­se of spe­ed and dyna­mism. Uti­li­zing mul­tip­le expo­su­res in a sin­gle ima­ge allo­ws for the cre­a­ti­on of uni­que moti­on effects. Pho­tog­rap­hers can cap­tu­re mul­tip­le moments of moti­on in one ima­ge, lea­ding to inte­res­ting and abs­tract results. Long expo­su­re times enab­le cap­tu­ring light trails and effects, espe­cial­ly when pho­tog­rap­hing night sce­nes. This tech­ni­que adds mys­ti­que and dra­ma to the ima­ges. Post-​processing can be emplo­y­ed to cre­a­te or enhan­ce moti­on effects in pho­tog­rap­hy. Addi­ti­onal edits in pho­to edi­ting soft­wa­re can high­light blur, adjust con­trast, and twe­ak colors to sup­port the fee­lings of dynamism. 

In conc­lu­si­on, cap­tu­ring moti­on in pho­tog­rap­hy is a power­ful way to con­vey emo­ti­ons and sto­ries. Expe­ri­men­ting with dif­fe­rent tech­ni­qu­es and adjus­ting came­ra set­tings allo­ws pho­tog­rap­hers to dis­co­ver new and uni­que ways to express moti­on in the­ir images.


Use Facebook to Comment on this Post

2010, 2011, Časová línia, Inscenované, Ľudia, Rodina

Rodinné fotografie

Hits: 1983

Rodin­né foto­gra­fie sú cen­ným pokla­dom, kto­rý nám pomá­ha zachy­tiť a zacho­vať oka­mi­hy, kto­ré sú neopa­ko­va­teľ­né a kto­ré sú o našich blíz­kych. Kaž­dá rodi­na má svoj vlast­ný prí­beh a oso­bi­tý štýl, kto­rý môže byť zazna­me­na­ný pro­stred­níc­tvom foto­gra­fií. Odpo­rú­čam pou­žiť pri­ro­dze­né svet­lo, naj­mä foto­gra­fic­kým lai­kom. Daj­te si pozor, aby ste nefo­ti­li vyslo­ve­ne v pro­tis­vet­le, svet­lo by malo ide­ál­ne mie­riť do tvá­rí, prí­pad­ne mie­riť zbo­ku. Skús­te sa vyhnúť pózo­va­niu, cen­nej­šie sú spon­tán­ne momen­ty, kto­ré vypo­ve­da­jú o rodi­ne, o jed­not­liv­coch ich cha­rak­ter. Dbaj­te na objek­ty, kto­ré sú v zábe­re, resp. by moh­li byť. Zame­raj­te sa na emó­cie, vzťa­hy medzi člen­mi rodi­ny. Rodin­né foto­gra­fie sú cen­ným spô­so­bom zachy­te­ný rast, čas a zme­ny vo vašich životoch.


Fami­ly pho­tos are a valu­ab­le tre­a­su­re that helps us cap­tu­re and pre­ser­ve moments that are uni­que and revol­ve around our loved ones. Eve­ry fami­ly has its own sto­ry and a dis­tinc­ti­ve sty­le that can be docu­men­ted through pho­tog­raphs. I recom­mend using natu­ral light, espe­cial­ly for ama­te­ur pho­tog­rap­hers. Be care­ful not to sho­ot direct­ly against the light; ide­al­ly, the light should be facing the faces or coming from the side. Try to avo­id posing; spon­ta­ne­ous moments that reve­al the fami­ly­’s essen­ce and indi­vi­du­al per­so­na­li­ties are more valu­ab­le. Pay atten­ti­on to objects wit­hin the fra­me or tho­se that could be inc­lu­ded. Focus on emo­ti­ons and rela­ti­ons­hips among fami­ly mem­bers. Fami­ly pho­tos are a valu­ab­le way to cap­tu­re the gro­wth, time, and chan­ges in your lives.


Use Facebook to Comment on this Post

Naša rodina, Rodina

Historické fotky a dokumenty

Hits: 6602

His­to­ric­ké foto­gra­fie a doku­men­ty sú ako okno do minu­los­ti. Hra­jú kľú­čo­vú úlo­hu v zacho­vá­va­ní a šíre­ní his­to­ric­ké­ho dedič­stva. Foto­gra­fie majú vzác­nu schop­nosť zachy­tiť oka­mi­hy a uda­los­ti, kto­ré moh­li byť inak zabud­nu­té. Kaž­dý sní­mok je ako pohľad­ni­ca z neja­ké­ho času, kto­rá nám umož­ní sle­do­vať vývoj. Čier­no­bie­le foto­gra­fie navy­še zachy­tá­va­jú oso­bi­tú krá­su a ele­gan­ciu. His­to­ric­ké foto­gra­fie a doku­men­ty sú neoce­ni­teľ­ným kul­túr­nym a his­to­ric­kým prí­no­som. Aj pre pocho­pe­nie súčasnosti.


His­to­ri­cal pho­tog­raphs and docu­ments are like win­do­ws into the past. They play a cru­cial role in pre­ser­ving and dis­se­mi­na­ting his­to­ri­cal heri­ta­ge. Pho­tog­raphs have a pre­ci­ous abi­li­ty to cap­tu­re moments and events that might other­wi­se be for­got­ten. Each ima­ge is like a post­card from a par­ti­cu­lar time, allo­wing us to tra­ce deve­lop­ments. Addi­ti­onal­ly, black and whi­te pho­tog­raphs cap­tu­re a uni­que beau­ty and ele­gan­ce. His­to­ri­cal pho­tog­raphs and docu­ments are inva­lu­ab­le cul­tu­ral and his­to­ri­cal con­tri­bu­ti­ons, not only for unders­tan­ding the past but also for com­pre­hen­ding the present.


Use Facebook to Comment on this Post

Informácie, Informácie o mne

Ja a fotografovanie

Hits: 64682

Foto­gra­fo­va­ním vyjad­ru­jem moje poci­ty, moje vní­ma­nie vecí a uda­los­tí. Počas samot­né­ho foto­gra­fo­va­nia, kto­ré je pre mňa zážit­kom, sa nachá­dzam ako­by v inom sta­ve. Kaž­dé­mu, kto sa pokú­ša neja­ko vyjad­riť, želám zažiť ten pocit, keď sa mu svet začne javiť inak. Keď far­by začnú byť pes­trej­šie, kraj­šie, línie a štruk­tú­ry zre­teľ­nej­šie. Keď obja­ví, že veci všed­né, kto­ré si pred­tým nevší­mal, sú zau­jí­ma­vé a vôbec nie bied­ne. Kaž­dá chví­ľa je oso­bi­tá, nie­ke­dy vďa­ka svet­lu, okol­nos­tiam, veciam, vďa­ka pou­ži­tej tech­ni­ke, ale­bo jed­no­du­cho vďa­ka vám. A to je dobre :-).


Through pho­tog­rap­hy, I express my emo­ti­ons, my per­cep­ti­on of things, and events. During the act of taking pic­tu­res, which is an expe­rien­ce for me, I find myself in a dif­fe­rent sta­te. I wish eve­ry­o­ne attemp­ting to express them­sel­ves to expe­rien­ce that fee­ling when the world starts appe­a­ring dif­fe­ren­tly. When colors beco­me more vivid, more beau­ti­ful, and lines and struc­tu­res beco­me more dis­tinct. When one dis­co­vers that ordi­na­ry things, pre­vi­ous­ly unno­ti­ced, are inte­res­ting and far from mun­da­ne. Eve­ry moment is uni­que, some­ti­mes thanks to light, cir­cum­stan­ces, objects, the tech­ni­que used, or sim­ply thanks to you. And tha­t’s a good thing :-).


Durch das Foto­gra­fie­ren drüc­ke ich mei­ne Gefüh­le, mei­ne Wahr­neh­mung von Din­gen und Ere­ig­nis­sen aus. Wäh­rend des Foto­gra­fie­rens, das für mich ein Erleb­nis ist, befin­de ich mich in einem ande­ren Zus­tand. Jeder, der ver­sucht, sich irgen­dwie aus­zud­rüc­ken, wün­sche ich das Gefühl zu erle­ben, wenn die Welt für ihn anders ers­che­int. Wenn die Far­ben leben­di­ger, schöner wer­den und Linien sowie Struk­tu­ren kla­rer wer­den. Wenn er ent­dec­kt, dass all­täg­li­che Din­ge, die er zuvor über­se­hen hat, inte­res­sant sind und über­haupt nicht arm. Jeder Moment ist ein­zi­gar­tig, manch­mal durch das Licht, die Umstän­de, die Din­ge, die ver­wen­de­te Tech­nik oder ein­fach durch Sie. Und das ist gut :-).


Foto­gra­fo­wa­nie jest dla mnie wyra­zem moich uczuć, mojej per­cepc­ji rzec­zy i wydar­zeń. Podc­zas same­go foto­gra­fo­wa­nia, co jest dla mnie prze­ży­ciem, znaj­du­ję się jak­by w innym sta­nie. Każde­mu, kto pró­bu­je się jakoś wyra­zić, życ­zę prze­ży­cia tego uczu­cia, gdy świat zaczy­na się dla nie­go uka­zy­wać inac­zej. Gdy kolo­ry sta­ją się bar­dziej inten­sy­wne, pięk­niejs­ze, a linie i struk­tu­ry sta­ją się wyra­źniejs­ze. Gdy odkry­wa, że zwy­kłe rzec­zy, któ­re wcze­śniej pomi­jał, są inte­re­su­jące i wca­le nie bied­ne. Każdy moment jest wyjąt­ko­wy, cza­sem dzi­ęki świa­tłu, oko­licz­no­ści­om, rzec­zom, uży­tej tech­ni­ce, a cza­sem po pros­tu dzi­ęki Tobie. I to jest dobre :-).


Fotó­zás­sal kife­je­zem az érzé­se­i­met, az ész­le­lé­se­i­met a dol­gok­ról és ese­mé­ny­ek­ről. Magá­nak a fotó­zás­nak, ami szá­mom­ra egy élmé­ny, köz­ben oly­an álla­pot­ban vagy­ok, mint­ha más világ­ban len­nék. Min­den­ki­nek, aki vala­ho­gy­an pró­bál kife­je­ződ­ni, azt kívá­nom, hogy átél­je azt az érzést, ami­kor a világ más szín­ben kezd láts­za­ni szá­má­ra. Ami­kor a szí­nek élén­keb­bek és szeb­bek lesz­nek, a vona­lak és struk­tú­rák éle­seb­bek. Ami­kor fel­fe­de­zi, hogy az eddig ész­re nem vett min­den­na­pi dol­gok érde­ke­sek és egy­ál­ta­lán nem sze­gé­ny­ek. Min­den pil­la­nat egy­edi, néha a fény­nek, körül­mé­ny­ek­nek, dol­gok­nak, hasz­nált tech­ni­ká­nak kös­zön­he­tően, vagy egys­ze­rűen csak neked. És ez jó :-).


Фотографією я виражаю свої почуття, своє сприйняття речей і подій. Під час самого процесу фотографування, який для мене є враженням, я перебуваю, мов у іншому стані. Кожному, хто якось намагається щось виразити, я бажаю відчути той момент, коли світ для нього починає виглядати по-​іншому. Коли кольори стають яскравішими, кращими, лінії та структури чіткішими. Коли він відкриває, що звичайні речі, які він раніше не помічав, є цікавими і взагалі не бідними. Кожен момент унікальний, іноді через світло, обставини, речі, використану техніку або просто через вас. І це чудово :-).

Use Facebook to Comment on this Post