2006, 2006-2010, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, 2014, Časová línia, Organizmy, Príroda, Rastliny, Stromy, TOP

Stromy

Hits: 4537

, s ich výraz­ný­mi kmeň­mi a roz­vet­ve­ný­mi koru­na­mi, tvo­ria obdi­vu­hod­né a sú základ­ný­mi sta­veb­ný­mi kameň­mi eko­sys­té­mov po celom sve­te. Tie­to živé sú neuve­ri­teľ­ne účin­né, odol­né a vytrva­lé. Stro­my čelia rôz­nym hroz­bám, vrá­ta­ne odles­ňo­va­nia, kli­ma­tic­kých zmien a cho­rôb. Odles­ňo­va­nie zni­žu­je bio­di­ver­zi­tu a zvy­šu­je množ­stvo oxi­du uhli­či­té­ho v atmo­sfé­re. Kli­ma­tic­ké môžu viesť k roz­ší­re­niu cho­rôb a nežia­du­cich dru­hov, kto­ré môžu poško­diť stro­my. stro­mov zahŕňa udr­žia­va­nie ich pri­ro­dze­ných bio­to­pov, udr­ža­teľ­nú ťaž­bu dre­va a pod­po­ru výsku­mu na rie­še­nie cho­rôb a škod­cov. Stro­my pred­sta­vu­jú kľú­čo­vý prvok prí­ro­dy, ich ochra­na a  sú nevy­hnut­né pre ich , ale aj pre nás samot­ných, pre .

Stro­my majú kom­plex­nú štruk­tú­ru, kto­rá im umož­ňu­je pros­pe­ro­vať v rôz­nych pod­mien­kach. Ich základ­ný­mi ťami sú koreň, kmeň, , . slú­žia na zakot­ve­nie stro­mu v pôde, kým kmeň posky­tu­je opo­ru a nesie pre vodu a . Koná­re a lis­ty zabez­pe­ču­jú foto­syn­té­zu, pro­ces, kto­rým stro­my využí­va­jú slneč­né na tvor­bu a výro­bu kys­lí­ka. Plo­dy násled­ne obsa­hu­jú semien­ka, kto­ré slú­žia na repro­duk­ciu. Stro­my tvo­ria roz­siah­le , kto­ré posky­tu­jú úto­čis­ko a potra­vu pre množ­stvo živo­čí­chov. Ich kmeň a koná­re slú­žia ako prí­by­tok pre vtá­ky, hmyz a iné orga­niz­my. Stro­my napo­má­ha­jú udr­žia­vať pôd­nu kva­li­tu a zabez­pe­ču­jú mik­ro­klí­mu vo svo­jom oko­lí. Ich význam v eko­sys­té­moch spo­čí­va aj v zachy­tá­va­ní a ukla­da­ní oxi­du uhli­či­té­ho. Stro­my majú aj eko­no­mic­ký význam, posky­tu­jú , kto­ré sa využí­va vo via­ce­rých odvet­viach, od sta­veb­níc­tva po výro­bu nábyt­ku. Okrem toho posky­tu­jú suro­vi­ny pre papie­ren­ský . Mno­hé pochá­dza­jú zo stro­mov, kto­ré majú aj koz­me­tic­ké a far­ma­ce­utic­ké využitie.

stro­mov majú schop­nosť zachy­tiť nád­he­ru a pôso­bi­vosť prí­ro­dy v jedi­nom sním­ku. Kaž­dý strom, s jeho jedi­neč­ným tva­rom a cha­rak­te­rom, ponú­ka foto­gra­fom neko­neč­né mož­nos­ti tvor­by. Foto­gra­fic­ká stro­mov môže pre­zen­to­vať ich majes­tát, odol­nosť a vzťah s oko­lím. Pri foto­gra­fo­va­ní stro­mov je dôle­ži­tá a per­spek­tí­va. Vytvá­ra­nie kon­tras­tov medzi stro­ma­mi a iný­mi prv­ka­mi prí­ro­dy, ako sú hory, jaze­ro ale­bo , môže pri­dať foto­gra­fii. Expe­ri­men­to­va­nie s rôz­ny­mi uhlo­vý­mi pohľad­mi, vrá­ta­ne níz­kych zábe­rov ale­bo foto­gra­fo­va­nia via­ce­rých koná­rov, môže poskyt­núť nezvy­čaj­né a púta­vé Svet­lo hrá kľú­čo­vú úlo­hu pri foto­gra­fo­va­ní stro­mov. Ran­né ale­bo večer­né môžu vytvá­rať hre­ji­vé a mäk­ké , kto­ré zdô­raz­ňu­jú tex­tú­ru kôry a  lis­tov. Kon­trast­né svet­lo vytvá­ra hry tie­ňov. Zábe­ry s nápad­ný­mi slneč­ný­mi lúč­mi či odlesk­mi môžu poskyt­núť nád­her­ný a pôso­bi­vý efekt. doká­že a nechať vynik­núť aj nie­čo tak veľ­ké ako je strom.

Foto­gra­fie stro­mov nie­ke­dy neza­chy­tá­va­jú len samot­né , ale aj pes­trosť ich oko­lia. Zahr­núť rôz­no­ro­dé dru­hy rast­lín, či prí­rod­ných prv­kov do kom­po­zí­cie môže pri­dať ďal­ší roz­mer a fareb­ný kon­trast. Rov­na­ko môže­te zachy­tiť , ale­bo iné , kto­ré sú spo­je­né so živo­tom stro­mov. Exis­tu­je mno­ho zvlášt­nych a nápad­ných dru­hov stro­mov, kto­ré môžu byť zau­jí­ma­vým objek­tom pre foto­gra­fie. , , ale­bo s výraz­ný­mi tvar­mi a vekom môžu byť vyni­ka­jú­cim motí­vom. Ich výraz­né črty môžu vyprá­vať prí o his­tó­rii a živo­te v ich oko­lí. Kom­bi­ná­cia , kre­a­ti­vi­ty a vní­ma­nia krá­sy v kaž­dom jed­not­li­vom stro­me môže viesť k tvor­be úžas­ných a dojem­ných í.


Tre­es, with the­ir dis­tinc­ti­ve trunks and bran­ching cro­wns, stand as remar­kab­le mas­ter­pie­ces of natu­re and ser­ve as fun­da­men­tal buil­ding blocks of eco­sys­tems worl­dwi­de. The­se living orga­nisms are inc­re­dib­ly effi­cient, resi­lient, and endu­ring. Howe­ver, tre­es face vari­ous thre­ats, inc­lu­ding defo­re­sta­ti­on, cli­ma­te chan­ge, and . Defo­re­sta­ti­on redu­ces bio­di­ver­si­ty and inc­re­a­ses the amount of car­bon dioxi­de in the atmo­sp­he­re. Cli­ma­te chan­ges may lead to the spre­ad of dise­a­ses and unwan­ted spe­cies that can harm tre­es. Pro­tec­ting tre­es invol­ves main­tai­ning the­ir natu­ral habi­tats, sus­tai­nab­le tim­ber har­ves­ting, and sup­por­ting rese­arch to add­ress dise­a­ses and pests. Tre­es repre­sent a key ele­ment of natu­re; the­ir con­ser­va­ti­on and sus­tai­nab­le mana­ge­ment are essen­tial not only for the­ir pre­ser­va­ti­on but also for humanity.

Tre­es have a com­plex struc­tu­re that enab­les them to thri­ve in vari­ous con­di­ti­ons. The­ir basic parts inc­lu­de roots, trunk, bran­ches, lea­ves, and fru­its. Roots anchor the tree in the soil and absorb nut­rients, whi­le the trunk pro­vi­des sup­port and hou­ses the tran­s­port sys­tem for water and nut­rients. Bran­ches and lea­ves faci­li­ta­te pho­to­synt­he­sis, the pro­cess by which tre­es use sun­light to pro­du­ce ener­gy and gene­ra­te oxy­gen. Fru­its con­tain seeds used for repro­duc­ti­on. Tre­es form exten­si­ve eco­sys­tems that pro­vi­de shel­ter and food for nume­rous orga­nisms. The­ir trunks and bran­ches ser­ve as habi­tats for birds, insects, and other cre­a­tu­res. Tre­es help main­tain soil quali­ty and cre­a­te a mic­roc­li­ma­te in the­ir sur­roun­dings. The­ir sig­ni­fi­can­ce in eco­sys­tems also lies in cap­tu­ring and sto­ring car­bon dioxi­de. Tre­es have eco­no­mic impor­tan­ce, pro­vi­ding wood used in vari­ous indus­tries, from cons­truc­ti­on to fur­ni­tu­re pro­duc­ti­on. Addi­ti­onal­ly, they supp­ly raw mate­rials for the paper indus­try, and many plants and medi­ci­nal com­pounds come from tre­es, con­tri­bu­ting to cos­me­tic and phar­ma­ce­uti­cal applications.

Pho­tog­rap­hing tre­es allo­ws for the cap­tu­re of the beau­ty and gran­de­ur of natu­re in a sin­gle fra­me. Each tree, with its uni­que sha­pe and cha­rac­ter, offers pho­tog­rap­hers end­less cre­a­ti­ve possi­bi­li­ties. The pho­tog­rap­hic inter­pre­ta­ti­on of tre­es can sho­wca­se the­ir majes­ty, resi­lien­ce, and rela­ti­ons­hip with the envi­ron­ment. Com­po­si­ti­on and per­spec­ti­ve play a cru­cial role in tree pho­tog­rap­hy. Cre­a­ting con­trasts bet­we­en tre­es and other ele­ments of natu­re, such as moun­tains, , or the sky, can add dra­ma to the pho­tog­raph. Expe­ri­men­ting with dif­fe­rent angles, inc­lu­ding low shots or cap­tu­ring mul­tip­le bran­ches, can yield unu­su­al and cap­ti­va­ting results. Light is a key fac­tor in tree pho­tog­rap­hy. Ear­ly mor­ning or eve­ning hours can cre­a­te warm and soft lights that high­light the tex­tu­re of the bark and the colors of the lea­ves. Con­tras­ti­ve light cre­a­tes sha­dow play, adding dra­ma to the ima­ge. Shots with stri­king sun­light rays or ref­lec­ti­ons can pro­vi­de a beau­ti­ful and impact­ful effect. Fog can sepa­ra­te spa­ces and make even somet­hing as lar­ge as a tree stand out.

Tree pho­tog­rap­hy some­ti­mes cap­tu­res not only the tre­es them­sel­ves but also the diver­si­ty of the­ir sur­roun­dings. Inc­lu­ding vari­ous plant spe­cies, flo­wers, or natu­ral ele­ments in the com­po­si­ti­on can add anot­her dimen­si­on and color con­trast. Like­wi­se, cap­tu­ring birds, insects, or other wild­li­fe asso­cia­ted with tree life enhan­ces the rich­ness of the pho­tog­raph. Many tree spe­cies stand out for the­ir uni­qu­e­ness and inte­rest. Bon­sai, sequ­oias, or ancient tre­es with dis­tinc­ti­ve sha­pes and age can be excel­lent sub­jects. The­ir remar­kab­le fea­tu­res can tell sto­ries about his­to­ry and life in the­ir envi­ron­ment. The com­bi­na­ti­on of tech­ni­que, cre­a­ti­vi­ty, and app­re­cia­ti­on of beau­ty in each indi­vi­du­al tree can lead to the cre­a­ti­on of fas­ci­na­ting and poig­nant photographs.


Bäu­me, mit ihren mar­kan­ten Stäm­men und ver­zwe­ig­ten Kro­nen, sind bemer­ken­swer­te Meis­ter­wer­ke der Natur und die­nen als grund­le­gen­de Baus­te­i­ne von Öko­sys­te­men welt­we­it. Die­se leben­den Orga­nis­men sind unglaub­lich effi­zient, widers­tands­fä­hig und lan­gle­big. Bäu­me sehen sich jedoch vers­chie­de­nen Bed­ro­hun­gen gege­nüber, ein­sch­lie­ßlich Abhol­zung, Kli­ma­wan­del und Kran­khe­i­ten. Abhol­zung ver­rin­gert die Arten­viel­falt und erhöht die Men­ge an Koh­len­di­oxid in der Atmo­sp­hä­re. Kli­ma­ve­rän­de­run­gen kön­nen zur Ausb­re­i­tung von Kran­khe­i­ten und uner­wün­sch­ten Arten füh­ren, die den Bäu­men scha­den kön­nen. Der Schutz von Bäu­men umfasst die Auf­rech­ter­hal­tung ihrer natür­li­chen Lebens­rä­u­me, nach­hal­ti­ge Hol­zern­te und die Unters­tüt­zung von Fors­chung zur Bewäl­ti­gung von Kran­khe­i­ten und Schäd­lin­gen. Bäu­me stel­len ein Sch­lüs­se­le­le­ment der Natur dar; ihre Erhal­tung und nach­hal­ti­ge Bewirts­chaf­tung sind nicht nur für ihre Bewah­rung, son­dern auch für die Men­sch­he­it unerlässlich.

Bäu­me haben eine kom­ple­xe Struk­tur, die es ihnen ermög­licht, in vers­chie­de­nen Umge­bun­gen zu gede­i­hen. Ihre grund­le­gen­den Tei­le umfas­sen Wur­zeln, Stamm, Äste, Blät­ter und Früch­te. Wur­zeln veran­kern den Baum im Boden und neh­men Nährs­tof­fe auf, wäh­rend der Stamm Unters­tüt­zung bie­tet und das Tran­s­port­sys­tem für Was­ser und Nährs­tof­fe beher­bergt. Äste und Blät­ter erle­ich­tern die Pho­to­synt­he­se, den Pro­zess, bei dem Bäu­me Son­nen­licht zur Ener­gie­pro­duk­ti­on und Sau­ers­toff­ge­win­nung nut­zen. Früch­te ent­hal­ten Samen, die zur Fortpf­lan­zung die­nen. Bäu­me bil­den umfan­gre­i­che Öko­sys­te­me, die Untersch­lupf und Nahrung für zahl­re­i­che Orga­nis­men bie­ten. Ihre Stäm­me und Äste die­nen als Lebens­raum für Vögel, Insek­ten und ande­re Kre­a­tu­ren. Bäu­me tra­gen zur Erhal­tung der Bode­nqu­ali­tät bei und schaf­fen ein Mik­ro­kli­ma in ihrer Umge­bung. Ihre Bede­utung in Öko­sys­te­men bes­teht auch darin, Koh­len­di­oxid zu erfas­sen und zu spe­i­chern. Bäu­me haben auch wirts­chaft­li­che Bede­utung und lie­fern Holz, das in vers­chie­de­nen Bran­chen, vom Bau­we­sen bis zur Möbel­pro­duk­ti­on, ver­wen­det wird. Darüber hinaus lie­fern sie Rohs­tof­fe für die Papie­rin­dus­trie, und vie­le Pflan­zen und Heil­mit­tel stam­men von Bäu­men und wer­den in kos­me­tis­chen und phar­ma­ze­utis­chen Anwen­dun­gen verwendet.

Die Foto­gra­fie von Bäu­men ermög­licht es, die Schön­he­it und Erha­ben­he­it der Natur in einem ein­zi­gen Bild fest­zu­hal­ten. Jeder Baum mit sei­ner ein­zi­gar­ti­gen Form und sei­nem Cha­rak­ter bie­tet Foto­gra­fen end­lo­se kre­a­ti­ve Mög­lich­ke­i­ten. Die foto­gra­fis­che Inter­pre­ta­ti­on von Bäu­men kann ihre Majes­tät, Widers­tands­fä­hig­ke­it und Bez­ie­hung zur Umwelt zei­gen. Kom­po­si­ti­on und Per­spek­ti­ve spie­len eine ents­che­i­den­de Rol­le in der Baum­fo­to­gra­fie. Der Schaf­fung von Kon­tras­ten zwis­chen Bäu­men und ande­ren Ele­men­ten der Natur, wie Ber­gen, Seen oder dem Him­mel, kann Dra­ma­tik ver­lie­hen wer­den. Das Expe­ri­men­tie­ren mit vers­chie­de­nen Win­keln, ein­sch­lie­ßlich nied­ri­ger Auf­nah­men oder dem Foto­gra­fie­ren meh­re­rer Äste, kann unge­wöhn­li­che und fes­seln­de Ergeb­nis­se erzie­len. Licht spielt eine Sch­lüs­sel­rol­le bei der Foto­gra­fie von Bäu­men. Frühe Morgen- oder Abend­stun­den kön­nen war­me und wei­che Lich­ter erze­ugen, die die Tex­tur der Rin­de und die Far­ben der Blät­ter beto­nen. Kon­tras­tre­i­ches Licht erze­ugt Schat­tens­pie­le. Auf­nah­men mit auf­fäl­li­gen Son­nens­trah­len oder Ref­le­xi­onen kön­nen einen wun­ders­chönen und bee­in­druc­ken­den Effekt erzie­len. Nebel kann Räu­me tren­nen und sogar etwas so Gro­ßes wie einen Baum hervorheben.

Die Foto­gra­fie von Bäu­men erfasst manch­mal nicht nur die Bäu­me selbst, son­dern auch die Viel­falt ihrer Umge­bung. Das Ein­be­zie­hen vers­chie­de­ner Pflan­ze­nar­ten, Blu­men oder natür­li­cher Ele­men­te in die Kom­po­si­ti­on kann eine wei­te­re Dimen­si­on und Farb­kon­trast hin­zu­fügen. Eben­so kann das Erfas­sen von Vögeln, Insek­ten oder ande­rem Wild­le­ben, das mit dem Baum­le­ben ver­bun­den ist, die Reich­hal­tig­ke­it des Fotos erhöhen. Vie­le Bau­mar­ten zeich­nen sich durch ihre Ein­zi­gar­tig­ke­it und Beson­der­he­it aus. Bon­sai, Mam­mut­bä­u­me oder alte Bäu­me mit aus­gep­räg­ten For­men und Alter kön­nen her­vor­ra­gen­de Moti­ve sein. Ihre bemer­ken­swer­ten Merk­ma­le kön­nen Ges­chich­ten über die Ges­chich­te und das Leben in ihrer Umge­bung erzäh­len. Die Kom­bi­na­ti­on von Tech­nik, Kre­a­ti­vi­tät und dem Vers­tänd­nis für die Schön­he­it jedes ein­zel­nen Bau­mes kann zu fas­zi­nie­ren­den und bewe­gen­den Foto­gra­fien führen.


Use to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2008, 2009, 2011-2015, 2012, Časová línia, Ľudia, Umenie, Vystúpenia

Folklór – kultúrne dedičstvo

Hits: 5750

je z anglic­ké­ho lore – . Môže byť pova­hy slo­ves­nej, hudob­nej, dra­ma­tic­kej aj taneč­nej. Folk­lór­ne sa zača­li vytrá­cať s nástu­pom moder­nej . Zápis tex­tu a schop­nosť jeho číta­nia zaprí­či­nil men­ší pre ľudo­vú tvor­bu (Wiki​pe​dia​.cz). Štú­di­om folk­ló­ru sa zaobe­rá . Na svo­je , , , sú jed­not­li­vé oblas­ti, pyš­né. folk­lór­nych zvy­kov jed­not­li­vých regi­ó­nov pre­bie­ha­jú na folk­lór­nych fes­ti­va­loch. Napr. vo Východ­nej, Myja­ve, Det­ve (Wiki​pe​dia​.sk). Z ľudo­vej hud­by čer­pa­jú inšpi­rá­ciu aj váž­nej hud­by. V minu­los­ti napr. , , Franz Liszt, . Glo­bál­ny vplyv pôvod­ne ľudo­vej hud­by v 20. sto­ro­čí mala čer­noš­ských komu­nít v USA. Šlo o pies­ňo­vú for­mu so špe­ci­fic­kou pen­ta­to­nic­kou moda­li­tou, cha­rak­te­ris­tic­ký­mi dva­násť­tak­to­vý­mi akor­dic­ký­mi postup­mi a sys­té­mom v zbo­ro­vom spe­ve. V 19. sto­ro­čí bola táto for­ma nazva­ná . Zná­my je z neskor­šej doby vzá­jom­ný vplyv roc­ko­vejfolk­o­vej hud­by (Wiki​pe​dia​.cz). Pomer­ne zná­ma čes­ká hudob­ná sku­pi­na, kto­rá sa radí ku popu­lár­nej hud­be a má v sebe veľa prv­kov ľudo­vej hud­by je , prí­pad­ne . Na Slo­ven­sku pôso­bí , . Boha­tú tra­dí­ciu u nás majú , napr. Folk­lór­ne pod Poľa­nou, Det­vian­sky medzi­ná­rod­ný fes­ti­val ľudo­vej hud­by, tan­ca a spe­vu, , , (sko​vak​si​te​.com). Veľ­mi zná­mym zosku­pe­ním morav­skej folk­lór­nej je , s impo­zant­ným Jiřím (Jurou) Pav­li­com, kto­rý sa venu­je aj iným žán­rom. Pre mňa je doslo­va médi­om, akých svet veľa nemá. Naj­mä po roku 2000 sa tro­chu chva­la­bo­hu zača­li meniť pri­ori­ty a opäť oži­li , aspoň na rôz­nych jar­mo­koch, fes­ti­va­loch, iných kul­túr­nych a spo­lo­čen­ských podu­ja­tiach. V Nit­re sa koná kaž­do­roč­ne Jar­mok ľudo­vých reme­siel. V Bra­ti­sla­ve, v Kež­mar­ku a v Pieš­ťa­noch sa zalo­ži­la tra­dí­cia fes­ti­va­lov tra­dič­ných reme­siel, snáď aj v iných mes­tách. Mám pocit, že sa začí­na tro­chu viac aj opäť vážiť tra­dič­ná v skan­ze­noch, v Pod­bie­li, v Pri­by­li­ne, v Mar­ti­ne.


Folk­lór comes from the English term folk lore,” which trans­la­tes to folk kno­wled­ge. It encom­pas­ses ver­bal, musi­cal, dra­ma­tic, and dan­ce tra­di­ti­ons. Folk­lo­ric expres­si­ons began to fade with the of modern tech­no­lo­gy. The abi­li­ty to wri­te and read text led to less spa­ce for folk cre­a­ti­on (Wiki​pe​dia​.cz). The stu­dy of folk­lo­re falls under the domain of folk­lo­ris­tics. Dif­fe­rent regi­ons and com­mu­ni­ties take pri­de in the­ir tra­di­ti­onal cos­tu­mes, songs, cus­toms, and dan­ces. Pre­sen­ta­ti­ons of folk tra­di­ti­ons from vari­ous regi­ons often take pla­ce at folk­lo­re fes­ti­vals, such as tho­se in Východ­ná, , and Det­va (Wiki​pe​dia​.sk).

Indi­vi­du­al com­po­sers of clas­si­cal music draw ins­pi­ra­ti­on from folk music. In the past, figu­res like Edvard Hage­rup Grieg, Anto­nín Dvo­řák, Franz Liszt, and Béla Bar­tók were influ­en­ced by folk music. In the 20th cen­tu­ry, the glo­bal impact of ori­gi­nal­ly folk music was evi­dent in the music of Afri­can Ame­ri­can com­mu­ni­ties in the USA. This form, cha­rac­te­ri­zed by a spe­ci­fic pen­ta­to­nic moda­li­ty, dis­tinc­ti­ve twelve-​bar chord prog­res­si­ons, and call-​and-​response pat­terns in cho­ral sin­ging, was ter­med blu­es” in the 19th cen­tu­ry. Later on, the­re was a well-​known cross-​influence bet­we­en and folk music (Wiki​pe​dia​.cz).

In the Czech Repub­lic, the rela­ti­ve­ly well-​known musi­cal group blen­ding popu­lar music with ele­ments of folk music inc­lu­des Čecho­mor and Fle­ret. In Slo­va­kia, the­re are pro­mi­nent folk artis­tic ensem­bles like SĽUK (Slo­vak Folk Art Ensem­ble) and Lúč­ni­ca. Folk­lo­re fes­ti­vals, such as Folk­lo­re Fes­ti­vals under , the Det­va Inter­na­ti­onal Fes­ti­val of Folk Music, Dan­ce, and Song, Pod­ro­háč Folk­lo­re Fes­ti­vals in , Mar­tin­ské Dožin­ky, and Východ­ná, con­tri­bu­te to the rich tra­di­ti­on (sko​vak​si​te​.com).

A notab­le Mora­vian folk group is Hra­diš­ťan, led by the impres­si­ve Jiří () Pav­li­ca, who also explo­res other gen­res. For me, it is a true medium that the world does not have enough of. Espe­cial­ly after 2000, thank­ful­ly, pri­ori­ties have star­ted to shift, and tra­di­ti­onal crafts have expe­rien­ced a revi­val, at least at vari­ous fairs, fes­ti­vals, and other cul­tu­ral and social events. In , the Fes­ti­val of Folk Crafts takes pla­ce annu­al­ly. In , , and , a tra­di­ti­on of fes­ti­vals celeb­ra­ting tra­di­ti­onal crafts has been estab­lis­hed, and hope­ful­ly, in other cities as well. I feel that tra­di­ti­onal archi­tec­tu­re is begin­ning to be valu­ed again, espe­cial­ly in open-​air muse­ums like , , and .


Use to Comment on this Post

2006-2010, 2009, Časová línia, Organizmy, Príroda, Živočíchy, Zoologické záhrady

Aquarium of the Pacific

Hits: 2813

je verej­né nachá­dza­jú­ce sa v  v Kali­for­nii, USA. Je jed­ným z naj­väč­ších akvá­rií v Spo­je­ných štá­toch a zame­ria­va sa na oblasť Tiché­ho oce­ánu. Akvá­ri­um otvo­ri­lo svo­je verej­nos­ti 20. júna 1998. Akvá­ri­um dis­po­nu­je rôz­ny­mi expo­zí­cia­mi, kto­ré pre­zen­tu­jú z Tiché­ho oce­ánu. K nim pat­rí Sout­hern /​, , . môžu pre­skú­mať rôz­ne , vrá­ta­ne kora­lo­vých úte­sov. ponú­ka­jú rôz­ne . Tie­to sú čas­to vzde­lá­va­cie­ho cha­rak­te­ru a sú zau­jí­ma­vé pre aj dospe­lých. Aqu­arium of the Paci­fic je obľú­be­ným mies­tom pre , štu­den­tov a všet­kých, kto­rí majú záu­jem o mor­ský . Zohrá­va kľú­čo­vú úlo­hu v pro­pa­gá­cii oce­ánov a envi­ron­men­tál­ne­ho povedomia.

Zaria­de­nie hos­tí rôz­ne , vrá­ta­ne kŕme­ní zvie­rat, vzde­lá­va­cích pred­ná­šok a demon­štrá­cií. Tie­to posky­tu­jú ďal­šie o sprá­va­ní a bio­ló­gii mor­ské­ho živo­ta. Aqu­arium of the Paci­fic sa aktív­ne zapá­ja do ini­cia­tív v oblas­ti ochra­ny mor­ské­ho pro­stre­dia. Sna­ží sa zvý­šiť pove­do­mie o envi­ron­men­tál­nych prob­lé­moch ovplyv­ňu­jú­cich a pro­pa­gu­je udrža­teľ­né prak­ti­ky na ochra­nu mor­ských eko­sys­té­mov. Orga­ni­zu­je špe­ciál­ne , vzde­lá­va­cie počas celé­ho roka. Zame­ria­va sa na pries­kum oce­ánu a . Čas­to spo­lu­pra­cu­je so ved­ca­mi a výskum­ník­mi s cie­ľom pris­pieť k poro­zu­me­niu mor­ským pro­stre­diam a druhom.


The Aqu­arium of the Paci­fic is a pub­lic aqu­arium loca­ted in Long Beach, Cali­for­nia, USA. It is one of the lar­gest aqu­ariums in the Uni­ted Sta­tes and focu­ses on the Paci­fic Oce­an regi­on. The aqu­arium ope­ned its doors to the pub­lic on June 20, 1998. It fea­tu­res vari­ous exhi­bits sho­wca­sing mari­ne life from the Paci­fic Oce­an, inc­lu­ding the /​Baja Gal­le­ry, Nort­hern Paci­fic Gal­le­ry, Tro­pi­cal Paci­fic Gal­le­ry, and Shark Lago­on. Visi­tors can explo­re vari­ous mari­ne habi­tats, inc­lu­ding coral reefs. The exhi­bits offer vari­ous inte­rac­ti­ve disp­la­ys and touch pools. The­se inte­rac­ti­ve ele­ments are often edu­ca­ti­onal and enga­ging for both chil­dren and adults. The Aqu­arium of the Paci­fic is a popu­lar des­ti­na­ti­on for fami­lies, stu­dents, and any­o­ne inte­res­ted in mari­ne life. It pla­ys a key role in pro­mo­ting oce­an con­ser­va­ti­on and envi­ron­men­tal awareness.

The faci­li­ty hosts vari­ous sho­ws and pre­sen­ta­ti­ons, inc­lu­ding ani­mal fee­dings, edu­ca­ti­onal lec­tu­res, and demon­stra­ti­ons. The­se acti­vi­ties pro­vi­de furt­her insights into the beha­vi­or and bio­lo­gy of mari­ne life. The Aqu­arium of the Paci­fic acti­ve­ly par­ti­ci­pa­tes in mari­ne con­ser­va­ti­on ini­tia­ti­ves. It stri­ves to rai­se awa­re­ness about envi­ron­men­tal issu­es affec­ting the oce­ans and pro­mo­tes sus­tai­nab­le prac­ti­ces to pro­tect mari­ne eco­sys­tems. It orga­ni­zes spe­cial events, edu­ca­ti­onal prog­rams, and works­hops throug­hout the year. It focu­ses on oce­an explo­ra­ti­on and rese­arch, often col­la­bo­ra­ting with scien­tists and rese­ar­chers to con­tri­bu­te to unders­tan­ding mari­ne envi­ron­ments and species.


Use to Comment on this Post

2006-2010, 2009, Botanické záhrady, Časová línia, Organizmy, Príroda, Rastliny

Hawaii Tropical Botanical Garden

Hits: 3493

V Bota­nic­kej záh­ra­de na  sa nachá­dza viac ako 2 000 dru­hov rast­lín (htbg​.com). Tro­pi­cal Bota­ni­cal Gar­den je nachá­dza­jú­ca sa na východ­nom pobre­ží Havaj­ské­ho ostro­va Big , v blíz­kos­ti , čo je jed­no z naj­vlh­kej­ších miest na Zemi. Toto pro­stre­die s tep­lým pod­ne­bím a boha­tým zráž­ka­mi vytvá­ra ide­ál­ne pod­mien­ky pre a pros­pe­ri­tu tro­pic­kých rast­lín. Výni­moč­né umiest­ne­nie ponú­ka náv­štev­ní­kom jedi­neč­ný pohľad na zele­nú vege­tá­ciu neďa­le­ko od oce­ánu.  nie je len turis­tic­kou atrak­ci­ou, ale aj význam­ným mies­tom pre bota­nic­ký . Zbe­ra­teľ­ská pris­pie­va k pozna­niu tro­pic­kých rast­lín a ich eko­lo­gic­kých inte­rak­cií. Rôz­no­ro­dosť dru­hov posky­tu­je cen­né pre ochra­nu bio­di­ver­zi­ty a  tro­pic­kých eko­sys­té­mov. Je zná­ma svo­jou exo­tic­kou rast­lin­nou zbier­kou, kto­rá zahŕňa množ­stvo ende­mic­kých a tro­pic­kých dru­hov. Zalo­že­ná bola v roku 1984, nájsť tu mož­no viac než 2 000 dru­hov rast­lín. Naprí­klad rôz­ne dru­hy orchi­deí, bro­mé­lií, dra­cén a mno­ho ďal­ších. Okrem vizu­ál­ne­ho zážit­ku z exo­tic­kej fló­ry sa záh­ra­da zame­ria­va aj na náv­štev­ní­kov. umož­ňu­jú lep­šie bio­di­ver­zi­ty a eko­lo­gic­kých vzťa­hov v tro­pic­kom pro­stre­dí. Záh­ra­da tiež aktív­ne pris­pie­va k ochra­ne ohro­ze­ných a vzác­nych dru­hov rast­lín. si môžu vychut­nať cez s krás­ny­mi vodo­pád­mi, mos­tík­mi a výhľad­mi na . Špe­ci­fic­ké oblas­ti, ako , ale­bo expo­zí­cia fló­ry Turec­ka a Stre­do­mo­ria, ponú­ka­jú rôz­no­ro­dé pohľa­dy na rast­lin­ný .


In the Bota­ni­cal Gar­den at Ono­mea Bay, the­re are than 2,000 spe­cies of plants (htbg​.com). The Hawaii Tro­pi­cal Bota­ni­cal Gar­den is a bota­ni­cal gar­den loca­ted on the eas­tern coast of Hawai­i­’s , near Hilo, which is one of the wet­test pla­ces on . This envi­ron­ment with warm cli­ma­te and abun­dant rain­fall cre­a­tes ide­al con­di­ti­ons for the gro­wth and pros­pe­ri­ty of tro­pi­cal plants. The excep­ti­onal loca­ti­on of the gar­den offers visi­tors a uni­que view of lush vege­ta­ti­on near the oce­an. The Hawaii Tro­pi­cal Bota­ni­cal Gar­den is not just a tou­rist att­rac­ti­on but also a sig­ni­fi­cant site for bota­ni­cal rese­arch. The gar­de­n’s col­lec­ting work con­tri­bu­tes to unders­tan­ding tro­pi­cal plants and the­ir eco­lo­gi­cal inte­rac­ti­ons. The diver­si­ty of spe­cies pro­vi­des valu­ab­le infor­ma­ti­on for the con­ser­va­ti­on of bio­di­ver­si­ty and sus­tai­na­bi­li­ty of tro­pi­cal ecosystems.

Kno­wn for its exo­tic plant col­lec­ti­on, inc­lu­ding nume­rous ende­mic and tro­pi­cal spe­cies, the gar­den was estab­lis­hed in 1984 and is home to over 2,000 plant spe­cies. Exam­ples inc­lu­de vari­ous orchids, bro­me­liads, dra­ca­e­nas, and many others. In addi­ti­on to pro­vi­ding a visu­al expe­rien­ce of exo­tic flo­ra, the gar­den focu­ses on edu­ca­ting visi­tors. Infor­ma­ti­onal panels and guides allow for a bet­ter unders­tan­ding of bio­di­ver­si­ty and eco­lo­gi­cal rela­ti­ons­hips in the tro­pi­cal envi­ron­ment. The gar­den acti­ve­ly con­tri­bu­tes to the pro­tec­ti­on of endan­ge­red and rare plant spe­cies. Visi­tors can enjoy walks through cas­ca­ding ter­rains with beau­ti­ful water­falls, brid­ges, and oce­an vie­ws. Spe­ci­fic are­as such as the Japa­ne­se gar­den, heat­hland, or the exhi­bi­ti­on of the flo­ra of Tur­key and the Medi­ter­ra­ne­an offer diver­se per­spec­ti­ves on the plant world.


V Bota­ni­cal Gar­den ma kahe­le ma Ono­mea Bay, keu aku i 2,000 mau ano lāʻau (htbg​.com). O ka Hawaii Tro­pi­cal Bota­ni­cal Gar­den keka­hi pā hana lāʻau i keka­hi ʻāi­na ma kahi komo­ha­na o ka moku­pu­ni Big Island o Hawai­ʻi, ma kahi pili iā Hilo, he kūla­na­kau­ha­le i ka ua nui. Keia kai­āu­lu me ka mana­wa wela a me ka ua nui e hoʻo­nui nei i ka pono no ka ulu a me ka pomai­ka­ʻi o nā lāʻau tro­pi­ko. Ke hoʻo­ku­mu ʻia nei ka wahi e hoʻo­hāli­ke ai i nā huaka­ʻi a ka hōʻi­ke e nānā ai i ka ʻāi­na me he mea lāʻau i ka lāla­ni o ke kai. ʻAʻo­le ka Hawaii Tro­pi­cal Bota­ni­cal Gar­den he mea hoʻo­na­nea wale, aka, he wahi kupaia­na­ha no ka ʻimi naʻau­ao lāʻau. Ke kāko­ʻo nei ka hana lāʻau i ka ʻike e hiki ai iā lākou ke ʻike i nā lāʻau tro­pi­ko a me kā lākou hōʻo­hui ʻeko­lu. He nui ka lōʻi­hi o nā ʻano o nā lāʻau e hāʻa­wi ana i nā hōʻi­ke haʻa­ha­ʻa no ka mā ʻana i ka hoʻo­na­ni­na­ni a me ka hoʻo­ke­le ʻana i nā ʻano o ka noho­na ma nā eko­sis­ta­ma tro­pi­ko. Ka ʻoiha­na ʻana o ka ʻāi­na hoʻo­la­ko a me ka pili­na me ka lāʻau i pā mai ka wā ma mua o 1984. Ke ʻike nei nā hōʻi­ke ma lai­la i nā lāʻau he 2,000 a ʻoi. Ua hāʻa­wi i nā ʻano like ʻole o nā ʻano like ʻole, pēlā me nā hapa­ʻu­mi, nā bro­me­liads, nā dra­ce­nas, a he nui hou aku. Ma kahi o ka māla­ma­la­ma o ka ʻike maka o nā mea lāʻau e hiki ai i ka ʻike ʻia e nā nānā. He ʻoiha­na hoʻi kēia e hoʻo­la­ko ana i ka māla­ma ʻana o nā mea lāʻau e pili­na ana i ka wai, a me nā wai lua o loko o ia kahi, a hānai pioʻo­le ana i ka pepe­iao, nā mea hānau, a me nā mea ʻai lāʻau. Ke hoʻo­pu­ka nei nā ʻano like ʻole pēlā me nā kapa ʻohu e like me nā lepo, nā puʻu lepo wela, nā ulu hāpu­ʻu ʻōhi­ʻa, nā ulu lāʻau, a me nā hānai lāʻau hāʻu­le­lau ʻohiʻa.


Use to Comment on this Post