2004, 2006-2010, 2008, Akvaristika, Časová línia, Do roku 2005, Kapríci, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Svedok akvaristickej minulosti Carassius auratus

Hits: 26648

Slo­ven­ské syno­ny­mum je závoj­nat­ka. Druh pochá­dza­jú­ci z juho­vý­chod­nej Ázie. Exis­tu­je množ­stvo foriem, závoj­na­tých, zla­tých, čer­ve­ných, atď. Roz­mno­žo­va­nie kara­sov je pomer­ne divo­ká zále­ži­tosť. Množ­stvo ikier je veľ­mi veľ­ké, môže dosa­ho­vať aj 5000 kusov. Kara­sy sa šľach­ti­li už v stre­do­ve­kej Čine, mož­no aj v sta­ro­ve­ku. Karas je ryba, kto­rá je väč­šie­ho vzras­tu, závoj­nat­ky sú men­šie for­my, ale i závoj­nat­ku môže­me zara­diť medzi veľ­ké ryby. Závoj­nat­ky znač­ne bag­ru­jú dno, rast­li­ny čas­to vytr­há­va­jú. Pre­to by som odpo­rú­čal cho­vať ich buď v nádr­ži bez rast­lín, ale­bo s pev­ne upev­ne­ný­mi rast­li­na­mi o veľ­ké kame­ne ale­bo inú deko­rá­ciu. Prí­pad­ne by som sa orien­to­val na skôr na pev­nej­šie dru­hy ako napr. Echi­no­do­rus, Anu­bias, Cryp­to­co­ry­ne. Neod­po­rú­čam naj­mä kara­sy cho­vať spo­lu s iný­mi druh­mi rýb. Ich lát­ko­vá pre­me­na pre­bie­ha­jú­ca v trá­via­cej sústa­ve vôbec nie je doko­na­lá a tie­to vyvr­hnu­té pro­duk­ty sú pomer­ne jedo­va­té pre iné dru­hy rýb. To je aj dôvod na to, aby sme počí­ta­li na jed­né­ho jedin­ca viac lit­rov vody, aby sme zabez­pe­či­li dob­rú fil­trá­ciu nádr­že. Pre­šľach­te­né zla­té kara­sy – Caras­sius aura­tus aura­tus. Závoj­nat­ky – Caras­sius aura­tus aura­tus var. bicau­da­tus. Exis­tu­jú for­my, kto­ré majú tele­sko­pic­ké oči, baló­no­vé oči, kedy sú očné vieč­ka ako­by nafúk­nu­té do veľ­kos­ti hla­vy jedin­ca. Šľach­te­nie foriem nepoz­ná hádam hra­ni­ce. Nie som zás­tan­com foriem, kto­ré sú na úkor živo­čí­cha ako také­ho. Regis­tru­jem tie­to for­my: tele, kome­ta, shu­bun­kin, ryukin, čer­ve­ná kar­kul­ka, deme­kin – tele­skop­ka, čóten­gan – nebo­hľad­ka, suiho­gon – bub­li­noč­ka, ran­chu – levia hla­va, oran­da, fan­cy, veil­tail, red­cap oran­da, pearls­ca­le, fan­tail, celes­tial, bub­li­na, black moor, cali­co. čier­na tele­skop­ka, baló­no­vé oko, bub­li­noč­ka, nebo­hľad­ka, teleskopka.


The Slo­vak syno­nym is zavoj­nat­ka”. Spe­cies ori­gi­na­ting from Sout­he­ast Asia. The­re are many forms, veil-​tails, gold­fish, red ones, etc. Bre­e­ding carps is a rela­ti­ve­ly wild affair. The amount of eggs is very lar­ge, rea­ching up to 5000 pie­ces. Carps have been bred in medie­val Chi­na, per­haps even in ancient times. The carp is a lar­ger fish, whi­le the veil-​tails are smal­ler forms, but they can also be clas­si­fied as lar­ge fish. Veil-​tails sig­ni­fi­can­tly stir up the bot­tom, often upro­oting plants. The­re­fo­re, I would recom­mend kee­ping them eit­her in a tank wit­hout plants or with firm­ly ancho­red plants or lar­ge rocks as deco­ra­ti­on. Alter­na­ti­ve­ly, I would focus more on har­dy spe­cies such as Echi­no­do­rus, Anu­bias, Cryp­to­co­ry­ne. I do not recom­mend kee­ping carps espe­cial­ly with other fish spe­cies. The­ir meta­bo­lic pro­cess in the diges­ti­ve sys­tem is not per­fect, and the­se exc­re­ted pro­ducts are quite toxic to other fish spe­cies. That is also the rea­son why we should count on one indi­vi­du­al per more liters of water to ensu­re good tank fil­tra­ti­on. Bred gold­fish – Caras­sius aura­tus aura­tus. Veil-​tails – Caras­sius aura­tus aura­tus var. bicau­da­tus. The­re are forms that have teles­co­pic eyes, bal­lo­on eyes, whe­re the eyelids are infla­ted to the size of the indi­vi­du­al’s head. The bre­e­ding of forms kno­ws no limits. I am not a pro­po­nent of forms that come at the expen­se of the ani­mal itself. I regis­ter the­se forms: tele, comet, shu­bun­kin, ryukin, red cap, deme­kin – teles­co­pe, chou­ten­gan – bubble-​eye, suiho­gon – bubble-​eye, ran­chu – lion’s head, oran­da, fan­cy, veil­tail, red­cap oran­da, pearls­ca­le, fan­tail, celes­tial, bubble-​eye, black moor, cali­co, black teles­co­pe, bubble-​eye, telescope.


Das slo­wa­kis­che Syno­nym ist Zavoj­nat­ka”. Die Art stammt aus Südos­ta­sien. Es gibt vie­le For­men, Sch­le­iersch­wän­ze, Gold­fis­che, rote, usw. Die Zucht von Karp­fen ist eine rela­tiv wil­de Ange­le­gen­he­it. Die Men­ge an Eiern ist sehr groß und kann bis zu 5000 Stück bet­ra­gen. Karp­fen wur­den im mit­te­lal­ter­li­chen Chi­na gezüch­tet, viel­le­icht sogar schon in der Anti­ke. Der Karp­fen ist ein größe­rer Fisch, wäh­rend die Sch­le­iersch­wän­ze kle­i­ne­re For­men sind, aber auch als gro­ße Fis­che ein­ges­tuft wer­den kön­nen. Sch­le­iersch­wän­ze wir­beln den Boden deut­lich auf und rei­ßen oft Pflan­zen heraus. Daher wür­de ich emp­feh­len, sie ent­we­der in einem Tank ohne Pflan­zen oder mit fest veran­ker­ten Pflan­zen oder gro­ßen Ste­i­nen als Deko­ra­ti­on zu hal­ten. Alter­na­tiv wür­de ich mich eher auf robus­te Arten wie Echi­no­do­rus, Anu­bias, Cryp­to­co­ry­ne kon­zen­trie­ren. Ich emp­feh­le nicht, Karp­fen beson­ders mit ande­ren Fis­char­ten zu hal­ten. Ihr Stof­fwech­selp­ro­zess im Ver­dau­ungs­sys­tem ist nicht per­fekt, und die­se aus­ges­chie­de­nen Pro­duk­te sind ziem­lich gif­tig für ande­re Fis­char­ten. Das ist auch der Grund, warum wir mit einer Per­son pro mehr Liter Was­ser rech­nen soll­ten, um eine gute Tank­fil­tra­ti­on zu gewähr­le­is­ten. Gezüch­te­te Gold­fis­che – Caras­sius aura­tus aura­tus. Sch­le­iersch­wän­ze – Caras­sius aura­tus aura­tus var. bicau­da­tus. Es gibt For­men, die tele­sko­pis­che Augen, Bal­lo­nau­gen haben, bei denen die Augen­li­der auf die Größe des Kop­fes des Indi­vi­du­ums auf­geb­la­sen sind. Die Zucht von For­men kennt kei­ne Gren­zen. Ich bin kein Befür­wor­ter von For­men, die auf Kos­ten des Tie­res selbst gehen. Ich mel­de die­se For­men an: Tele, Komet, Shu­bun­kin, Ryukin, Rote Kap­pe, Deme­kin – Tele­skop, Chou­ten­gan – Bubble-​Eye, Suiho­gon – Bubble-​Eye, Ran­chu – Löwen­kopf, Oran­da, Fan­cy, Veil­tail, Red­cap Oran­da, Per­len­ma­ßs­tab, Fächersch­wanz, Himm­lisch, Bubble-​Eye, Sch­war­zer Moor, Cali­co, Sch­war­zes Tele­skop, Bubble-​Eye, Teleskop.


斯洛伐克的同义词是“zavojnatka”。这种鱼源自东南亚。有许多形式,带尾巴的、金鱼、红色的等等。鲤鱼的繁殖是一个相对比较野生的事务。鱼卵的数量非常大,可达5000个。鲤鱼在中国古代已经被繁殖了,甚至可能在古代就已经开始了。鲤鱼是一种较大的鱼,而带尾巴的是较小的形态,但也可以归类为大型鱼类。带尾巴的鱼明显地搅动底部,经常拔起植物。因此,我建议将它们放在没有植物的水箱中,或者用牢固的植物或大石头作为装饰物。或者,我会更多地关注耐寒的品种,比如长得大的、金鱼、红帽金鱼、珍珠鳞、尾巴、天堂鱼、气泡眼、黑色水母、印度鲤等等。这是一个鱼类内的一种相当有挑战性的品种,尤其是在水质较硬的地区。


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2007, Akvaristika, Časová línia, Divoké živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Formosky Heterandria formosa

Hits: 7507

For­mos­ky Hete­ran­dria for­mo­sa Girard, 1859 divo­kým dru­hom živo­ro­diek. Ich pôvod je Flo­ri­da, Juž­ná Karo­lí­na, Sever­ná Karo­lí­na, Geor­gia (Lito­mis­ký). Sú veľ­mi malých roz­me­rov, vyzna­ču­jú sa super­fe­tá­ci­ou. To zna­me­ná, že rodia mla­dé po malých dáv­kach, jed­no – dve za deň. Lito­mis­ký uvá­dza, že Hete­ran­dria for­mo­sa je naj­men­ší sta­vo­vec, kto­rí rodí živé mlá­ďa­tá. Roman Sla­boch spo­mí­na vo svo­jom člán­ku for­mos­ky, kto­ré sa vyzna­čo­va­li iným sfar­be­ním ako bež­ne cho­va­né akvá­ri­ové for­my. Ich kres­ba je nevý­raz­ná, na svet­lej­šom pod­kla­de. Uvá­dza, že u namno­že­ných mlá­ďat sa vyskyt­li xant­ho­ric­ké jedin­ce, kto­ré boli lep­šie sta­va­né, menej vitál­ne a krátkoveké.


The Least Kil­li­fish (Hete­ran­dria for­mo­sa Girard, 1859) is a wild spe­cies of live­be­a­rers. Its ori­gin is Flo­ri­da, South Caro­li­na, North Caro­li­na, Geor­gia (Lito­mis­ky). They are very small in size and are cha­rac­te­ri­zed by super­fe­ta­ti­on. This means that they give birth to young in small doses, one or two a day. Lito­mis­ky sta­tes that Hete­ran­dria for­mo­sa is the smal­lest ver­teb­ra­te that gives birth to live offs­pring. Roman Sla­boch men­ti­ons in his artic­le the Least Kil­li­fish, which had a dif­fe­rent colo­ra­ti­on than com­mon­ly kept aqu­arium forms. The­ir pat­tern is indis­tinct on a ligh­ter backg­round. He notes that among the bred offs­pring, xant­ho­ric indi­vi­du­als occur­red, which were bet­ter built, less vital, and short-lived.


Die For­mos­kys (Hete­ran­dria for­mo­sa Girard, 1859) sind eine wil­de Art lebend­ge­bä­ren­der Fis­che. Ihr Urs­prung liegt in Flo­ri­da, South Caro­li­na, North Caro­li­na, Geor­gia (Lito­mis­ky). Sie sind sehr kle­in und zeich­nen sich durch Super­fe­ta­ti­on aus. Das bede­utet, dass sie ihre Jun­gen in kle­i­nen Dosen gebä­ren, ein oder zwei pro Tag. Lito­mis­ky gibt an, dass Hete­ran­dria for­mo­sa das kle­ins­te Wir­bel­tier ist, das leben­de Nach­kom­men gebärt. Roman Sla­boch erwähnt in sei­nem Arti­kel die For­mos­kys, die sich durch eine ande­re Fär­bung als übli­cher­we­i­se in Aqu­arien gehal­te­ne For­men aus­ze­ich­ne­ten. Ihr Mus­ter ist auf einem hel­le­ren Hin­ter­grund unde­ut­lich. Er bemer­kt, dass bei den gezüch­te­ten Nach­kom­men xant­ho­ris­che Indi­vi­du­en auft­ra­ten, die bes­ser gebaut, weni­ger vital und kurz­le­bi­ger waren.


Odka­zy

Heterandria formosa

Use Facebook to Comment on this Post

2004, 2005, 2006, 2006-2010, 2007, 2008, Akvaristika, Časová línia, Do roku 2005, Labyrintky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Trichogaster trichopterus

Hits: 6653

Druh pat­ria­ci medzi laby­rint­ky. Syno­ny­má: Lab­rus tri­chop­te­rus, Tri­cho­po­dus tri­chop­te­rus, Tri­cho­pus sepat, Osph­ro­ne­mus sia­men­sis, Osph­ro­ne­mus tri­chop­te­rus, Osp­hro­me­nus tri­chop­te­rus var. koel­re­ute­ri, Osp­hro­me­nus tri­chop­te­rus var. can­to­ris, Tri­cho­pus sia­men­sis, Tri­cho­pus can­to­ris, Tri­cho­po­dus macu­la­tus, Osph­ro­ne­mus sai­go­nen­sis, Osp­hro­me­nus insu­la­tus. Pôvod­né roz­ší­re­nie je: Thaj­sko, Mjan­mar­sko, Kam­bo­dža, Laos, Malaj­zia, Sin­ga­pur, Viet­nam, Indo­né­zia, pro­vin­cia Yun­nan v Číne. Jeho slo­ven­ský rodo­vý názov je gura­ma, čo je dosť zavá­dza­jú­ce, pre­to­že ten­to názov je adek­vát­ny pre iné taxó­ny. Ich chov, aj odchov je pomer­ne jed­no­du­chý. Kla­die rela­tív­ne veľ­ké množ­stvo ikier, z kto­rých sa liah­ne malý poter. Regis­tru­jem tie­to for­my: sumat­ra­nus, Gold, sumat­ra­nus Gold, Cosby.


Spe­cies belo­n­ging to the laby­rinth fish. Syno­nyms: Lab­rus tri­chop­te­rus, Tri­cho­po­dus tri­chop­te­rus, Tri­cho­pus sepat, Osph­ro­ne­mus sia­men­sis, Osph­ro­ne­mus tri­chop­te­rus, Osp­hro­me­nus tri­chop­te­rus var. koel­re­ute­ri, Osp­hro­me­nus tri­chop­te­rus var. can­to­ris, Tri­cho­pus sia­men­sis, Tri­cho­pus can­to­ris, Tri­cho­po­dus macu­la­tus, Osph­ro­ne­mus sai­go­nen­sis, Osp­hro­me­nus insu­la­tus. Its nati­ve dis­tri­bu­ti­on inc­lu­des Thai­land, Myan­mar, Cam­bo­dia, Laos, Mala­y­sia, Sin­ga­po­re, Viet­nam, Indo­ne­sia, and the Yun­nan pro­vin­ce in Chi­na. In English, it is com­mon­ly refer­red to as gou­ra­mi, which can be mis­le­a­ding as this name is also used for other taxa. They are rela­ti­ve­ly easy to keep and bre­ed. They lay a rela­ti­ve­ly lar­ge num­ber of eggs, from which small fry hatch. I regis­ter the­se forms: sumat­ra­nus, Gold, sumat­ra­nus Gold, Cosby.


Art, die zu den Laby­rinth­fis­chen gehört. Syno­ny­me: Lab­rus tri­chop­te­rus, Tri­cho­po­dus tri­chop­te­rus, Tri­cho­pus sepat, Osph­ro­ne­mus sia­men­sis, Osph­ro­ne­mus tri­chop­te­rus, Osp­hro­me­nus tri­chop­te­rus var. koel­re­ute­ri, Osp­hro­me­nus tri­chop­te­rus var. can­to­ris, Tri­cho­pus sia­men­sis, Tri­cho­pus can­to­ris, Tri­cho­po­dus macu­la­tus, Osph­ro­ne­mus sai­go­nen­sis, Osp­hro­me­nus insu­la­tus. Ihr urs­prün­gli­ches Verb­re­i­tungs­ge­biet umfasst Thai­land, Myan­mar, Kam­bods­cha, Laos, Mala­y­sia, Sin­ga­pur, Viet­nam, Indo­ne­sien und die Pro­vinz Yun­nan in Chi­na. Ihr deuts­cher Gat­tungs­na­me ist Gura­mi, was ziem­lich irre­füh­rend ist, da die­ser Name auch für ande­re Taxa ver­wen­det wird. Ihre Hal­tung und Zucht ist rela­tiv ein­fach. Sie legen eine rela­tiv gro­ße Anzahl von Eiern, aus denen kle­i­ne Jung­fis­che sch­lüp­fen. Ich regis­trie­re die­se For­men: sumat­ra­nus, Gold, sumat­ra­nus Gold, Cosby.


สปีชีส์ที่เป็นส่วนหนึ่งของปลาลาบีรินธ์ Syno­nyms: Lab­rus tri­chop­te­rus, Tri­cho­po­dus tri­chop­te­rus, Tri­cho­pus sepat, Osph­ro­ne­mus sia­men­sis, Osph­ro­ne­mus tri­chop­te­rus, Osp­hro­me­nus tri­chop­te­rus var. koel­re­ute­ri, Osp­hro­me­nus tri­chop­te­rus var. can­to­ris, Tri­cho­pus sia­men­sis, Tri­cho­pus can­to­ris, Tri­cho­po­dus macu­la­tus, Osph­ro­ne­mus sai­go­nen­sis, Osp­hro­me­nus insu­la­tus. มีการกระจายทั่วไปในประเทศไทย, เมียนมา, กัมพูชา, ลาว, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และจังหวัดยูนนานในประเทศจีน. ชื่อสกุลในภาษาไทยคือ กรูรามีความสับสนอยู่เพราะมีการใช้ชื่อนี้สำหรับสปีชีอื่น.การเลี้ยงและการผสมพันธุ์ของพวกเขาเป็นไปได้ง่าย.พวกเขาวางไข่จำนวนมากๆ, ทำให้ตัวอ่อนเลี้ยงจำนวนมาก. ฉันลงทะเบียนรูปแบบเหล่านี้: sumat­ra­nus, Gold, sumat­ra­nus Gold, Cosby.


Odka­zyUse Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2007, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Pseudotropheus elongatus

Hits: 14443

Dru­hy rodu Pse­udot­rop­he­us: ater, auro­ra, bar­lo­wi, crab­ro, cyane­us, dema­so­ni, ele­gans, elon­ga­tus, fain­zil­be­ri, fla­vus, fus­co­ides, fus­cus, hajo­ma­y­lan­di, lanis­ti­co­la, living­sto­nii, lom­bar­doi, lon­gi­or, lucer­na, mac­ropht­hal­mus, mic­ros­to­ma, minu­tus, modes­tus, novem­fas­cia­tus, pur­pu­ra­tus, sau­lo­si, soco­lo­fi, trop­he­ops gra­ci­li­or, trop­he­ops roman­di, trop­he­ops trop­he­ops, tur­si­ops, wil­liam­si, zebra.

Pse­udot­rop­he­us elongatus

Elon­ga­tu­sy sú ende­mi­tom jaze­ra Mala­wi. Syno­ny­má: Nanoc­hro­mis gabo­nu­icus, Para­na­noc­hro­mis bre­vi­ros­tris, Para­noc­hro­mis orna­tus, Para­na­oc­hro­mis axel­ro­di, Pel­ma­toc­hro­mis cau­di­fas­cia­tus, Pel­ma­toc­hro­mis lon­gi­ros­tris. V rám­ci dru­hu Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus je usta­no­ve­ný kom­plex – dru­ho­vá sku­pi­na, do kto­rej okrem pra­vé­ho P. elon­ga­tus pat­rí ešte ďal­ších 5 dru­hov: P. ater, P. cyane­us, P. fla­vus, P. lon­gi­or, P. modes­tus a množ­stvo foriem. Mpan­gá­če sú for­mou dru­hu Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus, čo je z hľa­dis­ka taxo­no­mic­ké­ho snáď naj­pes­trej­ší druh, vytvá­ra­jú­ci úcty­hod­né množ­stvo foriem, jed­nou z nich je aj P. e. mpan­ga. Počas impo­no­va­nia sam­ca samič­ke sa dosť výraz­ne sam­ček pre­far­bí na ove­ľa kon­trast­nej­šiu kom­bi­ná­ciu. Vte­dy je bož­ský, a keď sa začne pred­vá­dzať samič­ke, tak je to úžas­né. Samič­ky mpan­gá­čov dosa­hu­jú veľ­mi malých roz­me­rov a sam­ce nie sú na tom tiež prá­ve naj­lep­šie. Mla­dé samič­ky držia už vo veľ­mi mla­dom veku svo­je potom­stvo. Iné dru­hy si mpan­gá­če veľ­mi nevší­ma­jú. Obe pohla­via, ale viac sam­ček sa sprá­va pomer­ne rezer­vo­va­ne, v pred­ných čas­tiach akvá­ria sa tak­mer neuka­zu­je. Regis­tru­jem tie­to for­my Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus: agg­res­si­ve, agg­res­si­ve Mum­bo, agg­res­si­ve Nakat­hen­ga, bar, bee, Boadzu­lu, bro­wn, deep water, deep water Mbam­ba, gold bar, gold bar Kuyu, gold bar Liko­ma, gre­en­back, Hai, Chai­lo­si, Che­we­re, Chi­po­ka, Chi­su­mu­lu, Chi­tim­ba, Kiron­do, Luhu­chi, Mara, Masimb­we, Mba­ko, Mbam­ba, Mben­ji blue, Mben­ji bro­wn, Metan­gu­la, Mozam­bi­que bro­wn, mpan­ga, Nama­len­je, Ndum­bi, Ngku­yo, Nkha­ta blue, Nkha­ta bro­wn, orna­tus, orna­tus Chu­wa, reef, robust, Ruar­we, slab, spot, spot Tun­du rocks, zai­wan, Usi­sya, yel­low tail.


Spe­cies of the genus Pse­udot­rop­he­us: ater, auro­ra, bar­lo­wi, crab­ro, cyane­us, dema­so­ni, ele­gans, elon­ga­tus, fain­zil­be­ri, fla­vus, fus­co­ides, fus­cus, hajo­ma­y­lan­di, lanis­ti­co­la, living­sto­nii, lom­bar­doi, lon­gi­or, lucer­na, mac­ropht­hal­mus, mic­ros­to­ma, minu­tus, modes­tus, novem­fas­cia­tus, pur­pu­ra­tus, sau­lo­si, soco­lo­fi, trop­he­ops gra­ci­li­or, trop­he­ops roman­di, trop­he­ops trop­he­ops, tur­si­ops, wil­liam­si, zebra.

Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus, com­mon­ly kno­wn as elon­ga­tus, is an ende­mic spe­cies of Lake Mala­wi. Syno­nyms inc­lu­de Nanoc­hro­mis gabo­nu­icus, Para­na­noc­hro­mis bre­vi­ros­tris, Para­noc­hro­mis orna­tus, Para­na­oc­hro­mis axel­ro­di, Pel­ma­toc­hro­mis cau­di­fas­cia­tus, Pel­ma­toc­hro­mis lon­gi­ros­tris. Wit­hin the spe­cies Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus, a com­plex spe­cies group is estab­lis­hed, inc­lu­ding the true P. elon­ga­tus and 5 other spe­cies: P. ater, P. cyane­us, P. fla­vus, P. lon­gi­or, P. modes­tus, and nume­rous forms. Mpan­ga is a form of the spe­cies Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus, cre­a­ting a remar­kab­le varie­ty of forms, inc­lu­ding P. e. mpan­ga. During courts­hip, the male under­go­es a sig­ni­fi­cant color trans­for­ma­ti­on to a more con­tras­ting com­bi­na­ti­on, cre­a­ting a spec­ta­cu­lar disp­lay for the fema­le. Mpan­ga fema­les achie­ve small sizes, and the males are not par­ti­cu­lar­ly lar­ge eit­her. Young fema­les hold onto the­ir offs­pring at a very young age. Other spe­cies gene­ral­ly pay litt­le atten­ti­on to mpan­ga. Both gen­ders, but most­ly the males, exhi­bit rela­ti­ve­ly reser­ved beha­vi­or, rare­ly appe­a­ring in the front parts of the aqu­arium. I regis­ter the fol­lo­wing forms of Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus: agg­res­si­ve, agg­res­si­ve Mum­bo, agg­res­si­ve Nakat­hen­ga, bar, bee, Boadzu­lu, bro­wn, deep water, deep water Mbam­ba, gold bar, gold bar Kuyu, gold bar Liko­ma, gre­en­back, Hai, Chai­lo­si, Che­we­re, Chi­po­ka, Chi­su­mu­lu, Chi­tim­ba, Kiron­do, Luhu­chi, Mara, Masimb­we, Mba­ko, Mbam­ba, Mben­ji blue, Mben­ji bro­wn, Metan­gu­la, Mozam­bi­que bro­wn, mpan­ga, Nama­len­je, Ndum­bi, Ngku­yo, Nkha­ta blue, Nkha­ta bro­wn, orna­tus, orna­tus Chu­wa, reef, robust, Ruar­we, slab, spot, spot Tun­du rocks, zai­wan, Usi­sya, yel­low tail.


Arten der Gat­tung Pse­udot­rop­he­us: ater, auro­ra, bar­lo­wi, crab­ro, cyane­us, dema­so­ni, ele­gans, elon­ga­tus, fain­zil­be­ri, fla­vus, fus­co­ides, fus­cus, hajo­ma­y­lan­di, lanis­ti­co­la, living­sto­nii, lom­bar­doi, lon­gi­or, lucer­na, mac­ropht­hal­mus, mic­ros­to­ma, minu­tus, modes­tus, novem­fas­cia­tus, pur­pu­ra­tus, sau­lo­si, soco­lo­fi, trop­he­ops gra­ci­li­or, trop­he­ops roman­di, trop­he­ops trop­he­ops, tur­si­ops, wil­liam­si, zebra.

Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus, all­ge­me­in bekannt als elon­ga­tus, ist eine ende­mis­che Art des Mala­wi­se­es. Syno­ny­me sind Nanoc­hro­mis gabo­nu­icus, Para­na­noc­hro­mis bre­vi­ros­tris, Para­noc­hro­mis orna­tus, Para­na­oc­hro­mis axel­ro­di, Pel­ma­toc­hro­mis cau­di­fas­cia­tus, Pel­ma­toc­hro­mis lon­gi­ros­tris. Inner­halb der Art Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus wur­de eine kom­ple­xe Arten­grup­pe etab­liert, zu der neben dem eigen­tli­chen P. elon­ga­tus auch 5 wei­te­re Arten gehören: P. ater, P. cyane­us, P. fla­vus, P. lon­gi­or, P. modes­tus und zahl­re­i­che For­men. Mpan­ga ist eine Form der Art Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus und schafft eine bemer­ken­swer­te Viel­falt von For­men, ein­sch­lie­ßlich P. e. mpan­ga. Wäh­rend des Wer­bens unter­zieht sich das Männ­chen einer sig­ni­fi­kan­ten Farb­trans­for­ma­ti­on zu einer kon­tras­tre­i­che­ren Kom­bi­na­ti­on und bie­tet einen spek­ta­ku­lä­ren Anb­lick für das Weib­chen. Mpanga-​Weibchen erre­i­chen kle­i­ne Größen, und auch die Männ­chen sind nicht beson­ders groß. Jun­ge Weib­chen behal­ten ihren Nach­wuchs schon in sehr jun­gem Alter bei sich. Ande­re Arten schen­ken Mpan­ga im All­ge­me­i­nen wenig Auf­merk­sam­ke­it. Bei­de Gesch­lech­ter, vor allem die Männ­chen, zei­gen ein rela­tiv zurück­hal­ten­des Ver­hal­ten und ers­che­i­nen sel­ten in den vor­de­ren Tei­len des Aqu­ariums. Ich regis­trie­re die fol­gen­den For­men von Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus: agg­res­si­ve, agg­res­si­ve Mum­bo, agg­res­si­ve Nakat­hen­ga, bar, bee, Boadzu­lu, bro­wn, deep water, deep water Mbam­ba, gold bar, gold bar Kuyu, gold bar Liko­ma, gre­en­back, Hai, Chai­lo­si, Che­we­re, Chi­po­ka, Chi­su­mu­lu, Chi­tim­ba, Kiron­do, Luhu­chi, Mara, Masimb­we, Mba­ko, Mbam­ba, Mben­ji blue, Mben­ji bro­wn, Metan­gu­la, Mozam­bi­que bro­wn, mpan­ga, Nama­len­je, Ndum­bi, Ngku­yo, Nkha­ta blue, Nkha­ta bro­wn, orna­tus, orna­tus Chu­wa, reef, robust, Ruar­we, slab, spot, spot Tun­du rocks, zai­wan, Usi­sya, yel­low tail.


Aina za jena­si ya Pse­udot­rop­he­us: ater, auro­ra, bar­lo­wi, crab­ro, cyane­us, dema­so­ni, ele­gans, elon­ga­tus, fain­zil­be­ri, fla­vus, fus­co­ides, fus­cus, hajo­ma­y­lan­di, lanis­ti­co­la, living­sto­nii, lom­bar­doi, lon­gi­or, lucer­na, mac­ropht­hal­mus, mic­ros­to­ma, minu­tus, modes­tus, novem­fas­cia­tus, pur­pu­ra­tus, sau­lo­si, soco­lo­fi, trop­he­ops gra­ci­li­or, trop­he­ops roman­di, trop­he­ops trop­he­ops, tur­si­ops, wil­liam­si, zebra.

Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus, ina­ju­li­ka­na kwa kawai­da kama elon­ga­tus, ni spis­hi ina­y­eku­wa ende­mi­ki kati­ka Ziwa Mala­wi. Visa­we ni pamo­ja na Nanoc­hro­mis gabo­nu­icus, Para­na­noc­hro­mis bre­vi­ros­tris, Para­noc­hro­mis orna­tus, Para­na­oc­hro­mis axel­ro­di, Pel­ma­toc­hro­mis cau­di­fas­cia­tus, Pel­ma­toc­hro­mis lon­gi­ros­tris. Nda­ni ya spis­hi ya Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus, kuna kikun­di cha spis­hi kili­cho­wek­wa, iki­wa ni pamo­ja na P. elon­ga­tus hali­si na spis­hi zin­gi­ne 5: P. ater, P. cyane­us, P. fla­vus, P. lon­gi­or, P. modes­tus, na aina nyin­gi. Mpan­ga ni aina ya spis­hi ya Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus, ikium­ba aina mba­lim­ba­li ya fomu, iki­wa ni pamo­ja na P. e. mpan­ga. Waka­ti wa kuton­go­za, dume hupi­tia maba­di­li­ko makub­wa ya ran­gi kuwa mchan­ga­ny­i­ko una­opin­ga­na zai­di, iki­toa maony­es­ho ya kus­han­ga­za kwa jike. Mpan­ga wa kike hufi­kia ukub­wa mdo­go, na hata wa kiu­me hawa­ko hasa kwa ukub­wa. Waki­ke wachan­ga wanas­hi­ki­lia wato­to wao tan­gu umri mdo­go sana. Spis­hi zin­gi­ne kwa ujum­la hazi­li­pi Mpan­ga sana. Jin­sia zote mbi­li, laki­ni hasa wanau­me, huony­es­ha tabia ya kuji­zu­ia kido­go, mara cha­che waki­one­ka­na kati­ka sehe­mu za mbe­le za bwa­wa la sama­ki. Nina­re­ko­di aina zifu­ata­zo za Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus: agg­res­si­ve, agg­res­si­ve Mum­bo, agg­res­si­ve Nakat­hen­ga, bar, bee, Boadzu­lu, bro­wn, deep water, deep water Mbam­ba, gold bar, gold bar Kuyu, gold bar Liko­ma, gre­en­back, Hai, Chai­lo­si, Che­we­re, Chi­po­ka, Chi­su­mu­lu, Chi­tim­ba, Kiron­do, Luhu­chi, Mara, Masimb­we, Mba­ko, Mbam­ba, Mben­ji blue, Mben­ji bro­wn, Metan­gu­la, Mozam­bi­que bro­wn, mpan­ga, Nama­len­je, Ndum­bi, Ngku­yo, Nkha­ta blue, Nkha­ta bro­wn, orna­tus, orna­tus Chu­wa, reef, robust, Ruar­we, slab, spot, spot Tun­du rocks, zai­wan, Usi­sya, yel­low tail.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2007, 2011-2015, 2013, Akvaristika, Časová línia, Divoké živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Malí indiáni Poecilia wingei

Hits: 15892

Divo­ký druh živo­rod­ky. John A. End­ler obja­vil ten­to druh v roku 1975Lagu­na de Patos pri mes­te Puer­to La Cruz v seve­ro­vý­chod­nej Vene­zu­e­le. Pred ním sa to v roku 1930 poda­ri­lo Frank­ly­no­vi F. Bon­do­vi. Lagu­na de Patos je jedi­ná zná­ma loka­li­ta end­le­riek (Roman Sla­boch). Pôvod­né pome­no­va­nie bolo pome­no­va­né po páno­vi End­le­ro­vi – Poeci­lia sp. end­le­ri. Doras­tá do 22.5 cm, sam­ček je men­ší ako samič­ka. Fareb­né vzo­ry sam­če­kov sú úžas­né. Samič­ky sú prak­tic­ky bez­fa­reb­né, podob­né Poeci­lia reti­cu­la­ta. Nie je veľa cho­va­te­ľov, kto­rý cho­va­jú ten­to druh. Pre udr­ža­nie správ­nej kon­dí­cie je nut­né zacho­vať pes­trú stra­vu: mik­ry, žiab­ro­nôž­ky, patent­ky, niten­ky, grin­dal. Ryb­ky sú to veľ­mi krát­ko­ve­ké, jeden rok živo­ta je rari­ta, doží­va­jú sa 89 mesia­cov. Inak sú to ryb­ky, kto­ré sú kľud­né, vhod­né aj do malých akvá­rií, dob­re sa budú cítiť v zaras­te­nom akvá­riu. Roz­mno­žo­va­nie pre­bie­ha ochot­ne, počet mla­dých je men­ší ako u gupiek, 20 kusov z vrhu je sluš­ný počet. Ak chce­me zacho­vať čis­tý chov, je nut­né zabrá­niť pre­krí­že­niu s Poeci­li­ou reti­cu­la­ta, s kto­rou sa end­ler­ky veľ­mi ľah­ko spá­ria. Vraj nie­kto­ré mečí­ka­té gup­ky boli dosia­hnu­té prá­ve vďa­ka krí­že­niu s P. win­gei. Zele­ná far­ba end­le­riek sa naj­skôr vytrá­ca v odchovoch.


Wild type of live­be­a­rer. Dis­co­ve­red by John A. End­ler in 1975 at Lagu­na de Patos near the city of Puer­to La Cruz in nort­he­as­tern Vene­zu­e­la. Befo­re him, Frank­lyn F. Bond suc­ce­e­ded in 1930. Lagu­na de Patos is the only kno­wn loca­ti­on of end­lers (Roman Sla­boch). The ori­gi­nal name was given after Mr. End­ler – Poeci­lia sp. end­le­ri. It gro­ws to 22.5 cm, with males being smal­ler than fema­les. The color pat­terns of males are ama­zing. Fema­les are prac­ti­cal­ly color­less, simi­lar to Poeci­lia reti­cu­la­ta. The­re are­n’t many bre­e­ders who keep this spe­cies. To main­tain the right con­di­ti­on, it is neces­sa­ry to pro­vi­de a varied diet: mic­ro­or­ga­nisms, bri­ne shrimp, fla­kes, small worms, grin­dal. They are very short-​lived fish; rea­ching one year of age is rare, and they live for 89 months. Other­wi­se, they are pea­ce­ful fish suitab­le even for small aqu­ariums, thri­ving in a plan­ted envi­ron­ment. Bre­e­ding occurs wil­lin­gly, and the num­ber of offs­pring is smal­ler than in gup­pies; 20 fry per batch is a decent num­ber. If we want to pre­ser­ve a pure bre­ed, it is neces­sa­ry to pre­vent crossb­re­e­ding with Poeci­lia reti­cu­la­ta, with which end­lers easi­ly mate. Alle­ged­ly, some sword­tail gup­pies were achie­ved through cros­sing with P. win­gei. The gre­en color of end­lers tends to fade in offspring.


Wild­form von Lebend­ge­bä­ren­den. Ent­dec­kt von John A. End­ler im Jahr 1975 in der Lagu­na de Patos in der Nähe der Stadt Puer­to La Cruz im Nor­dos­ten Vene­zu­e­las. Vor ihm gelang dies bere­its Frank­lyn F. Bond im Jahr 1930. Die Lagu­na de Patos ist der ein­zi­ge bekann­te Ort für End­ler (Roman Sla­boch). Die urs­prün­gli­che Bez­e­ich­nung wur­de nach Herrn End­ler benannt – Poeci­lia sp. end­le­ri. Sie erre­icht eine Größe von 22,5 cm, wobei die Männ­chen kle­i­ner als die Weib­chen sind. Die Farb­mus­ter der Männ­chen sind ers­taun­lich. Weib­chen sind prak­tisch farb­los und ähneln Poeci­lia reti­cu­la­ta. Es gibt nicht vie­le Züch­ter, die die­se Art hal­ten. Um den rich­ti­gen Zus­tand zu erhal­ten, ist es not­wen­dig, eine abwechs­lungs­re­i­che Ernäh­rung zu bie­ten: Mik­ro­or­ga­nis­men, Arte­mia, Floc­ken­fut­ter, kle­i­ne Wür­mer, Grin­dal. Sie sind sehr kurz­le­bi­ge Fis­che; ein Jahr zu erre­i­chen ist sel­ten, und sie leben 89 Mona­te. Ansons­ten sind es fried­li­che Fis­che, die sich auch für kle­i­ne Aqu­arien eig­nen und sich in einer bepf­lanz­ten Umge­bung wohl­füh­len. Die Zucht erfolgt bere­it­wil­lig, und die Anzahl der Nach­kom­men ist gerin­ger als bei Gup­pys; 20 Jung­tie­re pro Wurf sind eine ans­tän­di­ge Anzahl. Wenn wir eine rei­ne Zucht bewah­ren wol­len, ist es not­wen­dig, eine Kre­uzung mit Poeci­lia reti­cu­la­ta zu ver­hin­dern, mit der End­ler leicht paa­ren. Angeb­lich wur­den eini­ge Schwertträger-​Guppys durch Kre­uzung mit P. win­gei erre­icht. Die grüne Far­be der End­ler neigt dazu, in der Nach­kom­men­schaft zu verblassen.


Espe­cie sal­va­je de viví­pa­ro. Des­cu­bier­ta por John A. End­ler en 1975 en la Lagu­na de Patos cer­ca de la ciu­dad de Puer­to La Cruz en el nores­te de Vene­zu­e­la. Antes de él, Frank­lyn F. Bond tuvo éxi­to en 1930. La Lagu­na de Patos es el úni­co lugar cono­ci­do de end­lers (Roman Sla­boch). El nom­bre ori­gi­nal fue dado en honor al Sr. End­ler – Poeci­lia sp. end­le­ri. Alcan­za un tama­ño de 22.5 cm, sien­do los machos más pequ­e­ños que las hem­bras. Los pat­ro­nes de color de los machos son sor­pren­den­tes. Las hem­bras son prác­ti­ca­men­te inco­lo­ras, simi­la­res a Poeci­lia reti­cu­la­ta. No hay muchos cria­do­res que man­ten­gan esta espe­cie. Para man­te­ner la con­di­ci­ón ade­cu­ada, es nece­sa­rio pro­por­ci­onar una die­ta varia­da: mic­ro­or­ga­nis­mos, cama­ro­nes de sal­mu­e­ra, esca­mas, gusa­nos pequ­e­ños, grin­dal. Son peces de vida muy cor­ta; alcan­zar un año de edad es raro, y viven 89 meses. De lo con­tra­rio, son peces pací­fi­cos ade­cu­ados inc­lu­so para acu­ari­os pequ­e­ños, que pros­pe­ran en un entor­no plan­ta­do. La repro­duc­ci­ón ocur­re de mane­ra volun­ta­ria, y el núme­ro de crí­as es menor que en los gup­pies; 20 crí­as por cama­da es una can­ti­dad decen­te. Si que­re­mos pre­ser­var una raza pura, es nece­sa­rio evi­tar el cru­za­mien­to con Poeci­lia reti­cu­la­ta, con la cual los end­lers se apa­re­an fácil­men­te. Supu­es­ta­men­te, algu­nos gup­pies de espa­da se log­ra­ron median­te el cru­ce con P. win­gei. El color ver­de de los end­lers tien­de a des­va­ne­cer­se en la descendencia.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post