Hits: 15686

Divo­ký druh živo­rod­ky. John A. End­ler obja­vil ten­to druh v roku 1975 v Lagu­na de Patos pri mes­te Puer­to La Cruz v seve­ro­vý­chod­nej Vene­zu­e­le. Pred ním sa to v roku 1930 poda­ri­lo Frank­ly­no­vi F. Bon­do­vi. Lagu­na de Patos je jedi­ná zná­ma loka­li­ta end­le­riek (Roman Sla­boch). Pôvod­né pome­no­va­nie bolo pome­no­va­né po páno­vi End­le­ro­vi – Poeci­lia sp. end­le­ri. Doras­tá do 2 – 2.5 cm, sam­ček je men­ší ako samič­ka. Fareb­né vzo­ry sam­če­kov sú úžas­né. Samič­ky sú prak­tic­ky bez­fa­reb­né, podob­né Poeci­lia reti­cu­la­ta. Nie je veľa cho­va­te­ľov, kto­rý cho­va­jú ten­to druh. Pre udr­ža­nie správ­nej kon­dí­cie je nut­né zacho­vať pes­trú stra­vu: mik­ry, žiab­ro­nôž­ky, patent­ky, niten­ky, grin­dal. Ryb­ky sú to veľ­mi krát­ko­ve­ké, jeden rok živo­ta je rari­ta, doží­va­jú sa 8 – 9 mesia­cov. Inak sú to ryb­ky, kto­ré sú kľud­né, vhod­né aj do malých akvá­rií, dob­re sa budú cítiť v zaras­te­nom akvá­riu. Roz­mno­žo­va­nie pre­bie­ha ochot­ne, počet mla­dých je men­ší ako u gupiek, 20 kusov z vrhu je sluš­ný počet. Ak chce­me zacho­vať čis­tý chov, je nut­né zabrá­niť pre­krí­že­niu s Poeci­li­ou reti­cu­la­ta, s kto­rou sa end­ler­ky veľ­mi ľah­ko spá­ria. Vraj nie­kto­ré mečí­ka­té gup­ky boli dosia­hnu­té prá­ve vďa­ka krí­že­niu s P. win­gei. Zele­ná far­ba end­le­riek sa naj­skôr vytrá­ca v odchovoch.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post