Hits: 10703

Tet­ra neóno­vá – zau­ží­va­ný je aj názov nepra­vá neón­ka. Doží­va­jú sa níz­ke­ho veku – 2 až 3 rokov. V prí­ro­de žijú v rieč­nych oblas­tiach Ama­zo­nu. Nevy­ža­du­jú tak extrém­ne mäk­kú vodu ako P. axel­ro­di. Tet­ry neóno­vé sú hej­no­vé ryby. Pri väč­šom množ­stve sa sprá­va­jú čas­to ako jeden orga­niz­mus. Kam sa pohne čelo hej­na, tam sa behom oka­mi­hu pohnú všet­ky. Je to úžas­né divad­lo. Pre aké také pozo­ro­va­nie toh­to javu tre­ba v akvá­riu aspoň 20 jedin­cov. Kto sa raz zadí­val napr. na akvá­ri­um o obje­me tisíc lit­rov s 300 tet­ra­mi neóno­vý­mi ale­bo neón­ka­mi pra­vý­mi, ťaž­ko odo­lá ich krá­se. Neón­ky zís­ka­li svo­je pome­no­va­nie pod­ľa mod­ro­ze­le­né­ho pásu tiah­nu­ce­ho sa pozdĺž celé­ho tela. Chov neóniek je nená­roč­ný, ale začia­toč­ní­kom by som ju neod­po­rú­čal. Chov by opti­mál­ne mal pre­bie­hať vo vode mäk­šej – do 5 °dKH. Na odchov nie je nut­ná tak extrém­ne mäk­ká voda ako pre pra­vé neón­ky, ale opti­mum je do 2 °dKH.

Odka­zy

Paracheirodon innesi

Use Facebook to Comment on this Post