2015, Časová línia, Chovateľské reportáže, Príroda, Prírodné reportáže, Reportáže, Živočíchy, Zoologické záhrady

Kontaktná ZOO – Zookontakt Liptovský Mikuláš

Hits: 545

Zookon­takt ponú­ka komen­to­va­né pre­hliad­ky pre deti, v kto­rých sa obo­zná­mia so živo­tom zvie­rat. Nachá­dza sa tu aj expo­zí­cia motý­ľov, vtá­čí dom, foto­gra­fo­va­nie s zvie­ra­ta­mi (zookon​takt​.sk). Atrak­cie: vod­ná stre­la, retiaz­ko­vý kolo­toč, mini­golf, tam­po­lí­na, minia­tú­ry, vlá­čik, loď­ky, pre­liez­ko­vý hrad, pies­ko­vis­ko, zrkad­lo­vý laby­rint, kos­to­lín na Anjel­skom vŕš­ku, jazier­ko­vo (zookon​takt​.sk).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2009, Časová línia, Príroda, Živočíchy, Zoologické záhrady

Aquarium of the Pacific

Hits: 2703

Repor­táž z verej­né­ho Aqu­arium of The Paci­fic v Los Ange­les.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2011, Časová línia, Príroda, Živočíchy, Zoologické záhrady

Rybí dům v Chotěbuzi

Hits: 2528

Na akva­ris­tic­kom puto­va­ní som sa rad dostal aj do Rybí­ho důmu v Cho­těbu­zi. Vnút­ri sú okrem veľ­kých nádr­ží aj men­šie akvá­ria, obchod, reštau­rá­cia a von­ku vod­ná nádrž, kde sa dá za popla­tok chy­tať ryby. Videl som, že sem cho­dí naozaj dosť ľudí, napriek tomu, že neďa­le­ko je len malá obec.

V pia­tich obrích akvá­riách o kapa­ci­te 300 000 lit­rov vody sa nachá­dza domá­ca ich­ty­o­fau­na – kapor, štu­ka, sumec, jese­ter, lieň atď. V men­ších nádr­žiach, 150 – 700 lit­ro­vých sú tro­pic­ké a subt­ro­pic­ké dru­hy rýb (rybi​dum​.cz). V rám­ci are­álu sa nachá­dza reštau­rá­cia, pre­daj­ňa rýb a dá sa tu aj uby­to­vať (rybi​dum​.cz).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post