2011-2015, 2015, Akvaristika, Časová línia, Organizmy, Príroda, Živočíchy, Zoologické záhrady

Kontaktná ZOO – Zookontakt Liptovský Mikuláš

Hits: 820

Zookon­takt ponú­ka komen­to­va­né pre­hliad­ky pre deti, v kto­rých sa obo­zná­mia so živo­tom zvie­rat. Nachá­dza sa tu aj expo­zí­cia motý­ľov, vtá­čí dom, foto­gra­fo­va­nie s zvie­ra­ta­mi (zookon​takt​.sk). Atrak­cie: vod­ná stre­la, retiaz­ko­vý kolo­toč, mini­golf, tam­po­lí­na, minia­tú­ry, vlá­čik, loď­ky, pre­liez­ko­vý hrad, pies­ko­vis­ko, zrkad­lo­vý laby­rint, kos­to­lín na Anjel­skom vŕš­ku, jazier­ko­vo (zookon​takt​.sk).


Zookon­takt offers guided tours for chil­dren whe­re they get acqu­ain­ted with the lives of ani­mals. The­re is also an exhi­bi­ti­on of but­terf­lies, a bird­hou­se, and ani­mal pho­tog­rap­hy (zookon​takt​.sk). Att­rac­ti­ons inc­lu­de a water sho­oter, chain carou­sel, mini­golf, tram­po­li­ne, minia­tu­res, train, boats, pla­yg­round cast­le, sand­box, mir­ror maze, a small church on Ange­l’s Hill, and a pond (zookon​takt​.sk).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

České, Dokumenty, Organizmy, Príroda, Prírodné, Zahraničné, Živočíchy, Živočíchy, Zoologické záhrady

ZOO Dvůr Králové

Hits: 7370

ZOO – Safa­ri Dvůr Krá­lo­vé pat­rí medzi čas­té zastáv­ky milov­ní­kov zvie­rat. Ja som sa tu napo­sle­dy zasta­vil v lete 2004. Táto uni­kát­na zoolo­gic­ká záh­ra­da sa nachá­dza v Dvo­re Krá­lo­vé nad Labem v Čes­kej repub­li­ka. Je jed­nou z naj­výz­nam­nej­ších a naj­star­ších v Čes­ku. Zalo­že­ná bola v roku 1946, už od svoj­ho vzni­ku zohrá­va­la dôle­ži­tú úlo­hu pri ochra­ne ohro­ze­ných dru­hov a pri vzde­lá­va­ní verej­nos­ti a samoz­rej­me aj v oblas­ti ochra­ny prí­ro­dy. ZOO zohrá­va význam­nú úlo­hu v prog­ra­moch cho­vu a obno­vy pre nie­kto­ré kri­tic­ky ohro­ze­né dru­hy, napr. pre noso­rož­ca bie­le­ho. Jej roz­lo­ha je roz­siah­la, v rôz­nych expo­zí­ciach mož­no vidieť veľ­ké množ­stvo dru­hov zvie­rat. Kla­die veľ­ký dôraz na vzde­lá­va­nie, osve­tu o bio­di­ver­zi­te. Je to aj popu­lár­na turis­tic­ká atrak­cia, kto­rá pri­ťa­hu­je tisí­ce náv­štev­ní­kov z celé­ho sveta.


ZOO – Safa­ri Dvůr Krá­lo­vé is a fre­qu­ent stop for ani­mal lovers. I last visi­ted here in the sum­mer of 2004. This uni­que zoo is loca­ted in Dvůr Krá­lo­vé nad Labem, Czech Repub­lic. It is one of the most sig­ni­fi­cant and oldest zoos in the Czech Repub­lic. Estab­lis­hed in 1946, it has pla­y­ed a cru­cial role in the con­ser­va­ti­on of endan­ge­red spe­cies, pub­lic edu­ca­ti­on, and of cour­se, natu­re con­ser­va­ti­on sin­ce its incep­ti­on. The zoo pla­ys a sig­ni­fi­cant role in bre­e­ding and reco­ve­ry prog­rams for cri­ti­cal­ly endan­ge­red spe­cies, such as the whi­te rhi­no­ce­ros. Its exten­si­ve area fea­tu­res vari­ous exhi­bits sho­wca­sing a wide varie­ty of ani­mal spe­cies. The zoo pla­ces a strong emp­ha­sis on edu­ca­ti­on and bio­di­ver­si­ty awa­re­ness. It is also a popu­lar tou­rist att­rac­ti­on, dra­wing thou­sands of visi­tors from around the world.


ZOO – Safa­ri Dvůr Krá­lo­vé jest częs­tym przys­tan­kiem dla miło­śni­ków zwier­ząt. Ostat­nio odwie­dzi­łem to miejs­ce w lecie 2004 roku. To uni­kal­ne zoo znaj­du­je się w Dvůr Krá­lo­vé nad Labem w Cze­chach. Jest jed­nym z naj­wa­żniejs­zych i naj­stars­zych ogro­dów zoolo­gicz­nych w Cze­chach. Zało­żo­ne w 1946 roku, od same­go poc­ząt­ku odg­ry­wa­ło kluc­zo­wą rolę w ochro­nie zag­ro­żo­nych gatun­ków, edu­kac­ji pub­licz­nej i oczy­wi­ście ochro­ny przy­ro­dy. Zoo pełni istot­ną fun­kc­ję w prog­ra­mach hodo­wla­nych i przy­wra­ca­nia dla nie­któ­rych kry­tycz­nie zag­ro­żo­nych gatun­ków, takich jak bia­ły noso­ro­żec. Jego obszer­na przes­tr­zeń obej­mu­je różne wys­ta­wy, pre­zen­tu­jące sze­ro­ką gamę gatun­ków zwier­ząt. Zoo kła­dzie duży nacisk na edu­kac­ję i świa­do­mo­ść bio­ró­żno­rod­no­ści. Jest także popu­lar­ną atrakc­ją turys­tycz­ną, przy­ci­ąga­jącą tysi­ące odwie­dza­jących z całe­go świata.


ZOO – Safa­ri Dvůr Krá­lo­vé ist eine häu­fi­ge Anlaufs­tel­le für Tier­lieb­ha­ber. Ich habe es zuletzt im Som­mer 2004 besucht. Die­ser ein­zi­gar­ti­ge Zoo befin­det sich in Dvůr Krá­lo­vé nad Labem, Tsche­chien. Es ist einer der bede­utend­sten und ältes­ten Zoos in der Tsche­chis­chen Repub­lik. Geg­rün­det im Jahr 1946, spielt er seit sei­ner Grün­dung eine ents­che­i­den­de Rol­le im Arten­schutz, in der öffen­tli­chen Aufk­lä­rung und natür­lich im Naturs­chutz. Der Zoo spielt eine bede­uten­de Rol­le in Zucht- und Erho­lungs­prog­ram­men für stark gefä­hr­de­te Arten, wie zum Beis­piel für das Bre­it­maul­nas­horn. Sei­ne umfan­gre­i­che Flä­che bie­tet vers­chie­de­ne Auss­tel­lun­gen mit einer Viel­zahl von Tie­rar­ten. Der Zoo legt gro­ßen Wert auf Bil­dung und Bewusst­se­ins­bil­dung für die Arten­viel­falt. Er ist auch eine belieb­te Tou­ris­te­natt­rak­ti­on, die Tau­sen­de von Besu­chern aus der gan­zen Welt anzieht.


ZOO – Safa­ri Dvůr Krá­lo­vé patří mezi čas­té zastáv­ky milov­ní­ků zví­řat. Napo­sle­dy jsem se tu zasta­vil v létě 2004. Tato uni­kát­ní zoolo­gic­ká zahra­da se nachá­zí v Dvo­ře Krá­lo­vé nad Labem v Čes­ké repub­li­ce. Je jed­nou z nej­výz­nam­něj­ších a nej­star­ších v Čes­ku. Zalo­že­na byla v roce 1946 a již od své­ho vzni­ku seh­rá­la důle­ži­tou roli při ochra­ně ohro­že­ných dru­hů a při vzdělá­vá­ní veřej­nos­ti a samo­zřej­mě i v oblas­ti ochra­ny pří­ro­dy. ZOO hra­je význam­nou roli v prog­ra­mech cho­vu a obno­vy pro něk­te­ré kri­tic­ky ohro­že­né dru­hy, např. pro noso­rož­ce bílé­ho. Její roz­lo­ha je roz­sáh­lá, v růz­ných expo­zi­cích lze vidět vel­ké množ­ství dru­hů zví­řat. Kla­de vel­ký důraz na vzdělá­vá­ní, osvětu o bio­di­ver­zi­tě. Je to také popu­lár­ní turis­tic­ká atrak­ce, kte­rá při­ta­hu­je tisí­ce návš­těv­ní­ků z celé­ho světa.

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2009, Časová línia, Organizmy, Príroda, Živočíchy, Zoologické záhrady

Aquarium of the Pacific

Hits: 2813

Aqu­arium of the Paci­fic je verej­né akvá­ri­um nachá­dza­jú­ce sa v Long Beach v Kali­for­nii, USA. Je jed­ným z naj­väč­ších akvá­rií v Spo­je­ných štá­toch a zame­ria­va sa na oblasť Tiché­ho oce­ánu. Akvá­ri­um otvo­ri­lo svo­je brá­ny verej­nos­ti 20. júna 1998. Akvá­ri­um dis­po­nu­je rôz­ny­mi expo­zí­cia­mi, kto­ré pre­zen­tu­jú mor­ský život z Tiché­ho oce­ánu. K nim pat­rí Sout­hern California/​Baja Gal­le­ry, Nort­hern Paci­fic Gal­le­ry, Tro­pi­cal Paci­fic Gal­le­ry a Shark Lago­on. Náv­štev­ní­ci môžu pre­skú­mať rôz­ne mor­ské bio­to­py, vrá­ta­ne kora­lo­vých úte­sov. Expo­zí­cie ponú­ka­jú rôz­ne inte­rak­tív­ne expo­ná­ty a doty­ko­vé bazé­ny. Tie­to inte­rak­tív­ne prv­ky sú čas­to vzde­lá­va­cie­ho cha­rak­te­ru a sú zau­jí­ma­vé pre deti aj dospe­lých. Aqu­arium of the Paci­fic je obľú­be­ným mies­tom pre rodi­ny, štu­den­tov a všet­kých, kto­rí majú záu­jem o mor­ský život. Zohrá­va kľú­čo­vú úlo­hu v pro­pa­gá­cii ochra­ny oce­ánov a envi­ron­men­tál­ne­ho povedomia.

Zaria­de­nie hos­tí rôz­ne pred­sta­ve­nia a pre­zen­tá­cie, vrá­ta­ne kŕme­ní zvie­rat, vzde­lá­va­cích pred­ná­šok a demon­štrá­cií. Tie­to akti­vi­ty posky­tu­jú ďal­šie infor­má­cie o sprá­va­ní a bio­ló­gii mor­ské­ho živo­ta. Aqu­arium of the Paci­fic sa aktív­ne zapá­ja do ini­cia­tív v oblas­ti ochra­ny mor­ské­ho pro­stre­dia. Sna­ží sa zvý­šiť pove­do­mie o envi­ron­men­tál­nych prob­lé­moch ovplyv­ňu­jú­cich oce­ány a pro­pa­gu­je udrža­teľ­né prak­ti­ky na ochra­nu mor­ských eko­sys­té­mov. Orga­ni­zu­je špe­ciál­ne uda­los­ti, vzde­lá­va­cie prog­ra­my a works­ho­py počas celé­ho roka. Zame­ria­va sa na pries­kum oce­ánu a výskum. Čas­to spo­lu­pra­cu­je so ved­ca­mi a výskum­ník­mi s cie­ľom pris­pieť k poro­zu­me­niu mor­ským pro­stre­diam a druhom.


The Aqu­arium of the Paci­fic is a pub­lic aqu­arium loca­ted in Long Beach, Cali­for­nia, USA. It is one of the lar­gest aqu­ariums in the Uni­ted Sta­tes and focu­ses on the Paci­fic Oce­an regi­on. The aqu­arium ope­ned its doors to the pub­lic on June 20, 1998. It fea­tu­res vari­ous exhi­bits sho­wca­sing mari­ne life from the Paci­fic Oce­an, inc­lu­ding the Sout­hern California/​Baja Gal­le­ry, Nort­hern Paci­fic Gal­le­ry, Tro­pi­cal Paci­fic Gal­le­ry, and Shark Lago­on. Visi­tors can explo­re vari­ous mari­ne habi­tats, inc­lu­ding coral reefs. The exhi­bits offer vari­ous inte­rac­ti­ve disp­la­ys and touch pools. The­se inte­rac­ti­ve ele­ments are often edu­ca­ti­onal and enga­ging for both chil­dren and adults. The Aqu­arium of the Paci­fic is a popu­lar des­ti­na­ti­on for fami­lies, stu­dents, and any­o­ne inte­res­ted in mari­ne life. It pla­ys a key role in pro­mo­ting oce­an con­ser­va­ti­on and envi­ron­men­tal awareness.

The faci­li­ty hosts vari­ous sho­ws and pre­sen­ta­ti­ons, inc­lu­ding ani­mal fee­dings, edu­ca­ti­onal lec­tu­res, and demon­stra­ti­ons. The­se acti­vi­ties pro­vi­de furt­her insights into the beha­vi­or and bio­lo­gy of mari­ne life. The Aqu­arium of the Paci­fic acti­ve­ly par­ti­ci­pa­tes in mari­ne con­ser­va­ti­on ini­tia­ti­ves. It stri­ves to rai­se awa­re­ness about envi­ron­men­tal issu­es affec­ting the oce­ans and pro­mo­tes sus­tai­nab­le prac­ti­ces to pro­tect mari­ne eco­sys­tems. It orga­ni­zes spe­cial events, edu­ca­ti­onal prog­rams, and works­hops throug­hout the year. It focu­ses on oce­an explo­ra­ti­on and rese­arch, often col­la­bo­ra­ting with scien­tists and rese­ar­chers to con­tri­bu­te to unders­tan­ding mari­ne envi­ron­ments and species.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2005, Časová línia, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Živočíchy, Zoologické záhrady

Morský svet Praha

Hits: 4080

V októb­ri 2005 som nav­ští­vil v Pra­he Mor­ský svet. Nachá­dza sa na Výsta­viš­ti. Zasta­vi­li sme sa tu tak troš­ku náho­dou. Boli tam pek­né veci, ale expo­zí­cia pôso­bi­la na mňa pomer­ne chlad­ne, tak nezaujato.


In Octo­ber 2005, I visi­ted the Sea World in Pra­gue, loca­ted at the Exhi­bi­ti­on Grounds. We stop­ped by some­what by chan­ce. The­re were nice things, but the exhi­bi­ti­on left me rat­her indif­fe­rent, not par­ti­cu­lar­ly impressed.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Drsnokožce, Organizmy, Plazy, Príroda, Vtáky, Živočíchy, Zoologické záhrady

ZOO Olomouc

Hits: 6076

ZOO Olo­mouc je otvo­re­ná pre verej­nosť od roku 1956 (zoo​-olo​mouc​.cz). Zalo­že­ná bola 31.03.1952 (Wiki­pe­dia CS). Na plo­che 42.5 hek­tá­ra sa nachá­dza asi 400 dru­hov zvie­rat. Z vyhliad­ko­vej veže 32 met­rov vyso­kej mož­no pozo­ro­vať oko­lie Olo­mou­cu, okrem iné­ho aj neďa­le­kú bazi­li­ku na Sva­tém Kopeč­ku. ZOO Olo­mouc spo­lu­pra­cu­je so ZOO Opo­le od roku 1985 (zoo​-olo​mouc​.cz).


ZOO Olo­mouc has been open to the pub­lic sin­ce 1956 (zoo​-olo​mouc​.cz). Estab­lis­hed on March 31, 1952 (Wiki­pe­dia CS), it spans 42.5 hec­ta­res and is home to app­ro­xi­ma­te­ly 400 ani­mal spe­cies. From the 32-​meter-​high lookout tower, visi­tors can enjoy vie­ws of Olo­mouc, inc­lu­ding the near­by basi­li­ca on Sva­tý Kope­ček. ZOO Olo­mouc has col­la­bo­ra­ted with ZOO Opo­le sin­ce 1985 (zoo​-olo​mouc​.cz).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post