2009, Časová línia, Chovateľské reportáže, Cicavce, Príroda, Reportáže, Výstavy zvierat, Živočíchy

World Dog Show Bratislava

Hits: 2922

V Bra­ti­sla­ve v Inche­be sa kona­la 8. až 11.10.2009 Sve­to­vá výsta­va psov. Mrzí ma, že som si našiel málo času na to, aby som si vychut­nal túto výsta­vu. Našiel som si iba hodin­ku a to som musel dávať pozor na čas, aby som sti­hol vlak. Nabu­dú­ce urči­te pôj­dem od rána. Veľ­mi ma pote­ši­lo aj to, že počas akcie som stre­tol Iva­na Čani­gu, kto­rý sa tiež zjav­ne bavil vďa­ka štvor­no­hým stvo­re­niam vša­ko­va­kých tvarov.

Svoj­ho času som už nav­ští­vil via­ce­ré výsta­vy psov. Táto bola naozaj obrov­ská. Samot­né pries­to­ry Inche­by, kde zvyk­nú byť výsta­vy psov nesta­či­li a pre­to sa súťa­ži­lo a vysta­vo­va­lo aj pred hlav­ný­mi hala­mi pod veli­kán­skym sta­nom. Napo­kon, je to vid­no na úvod­ných foto­gra­fiách. Už teraz sa teším na nasle­du­jú­cu výstavu.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2004, Cicavce, Príroda, Vtáky, Živočíchy, Zoologické záhrady

ZOO Budapešť

Hits: 25697

ZOO Buda­pešť je urči­te tá najk­raj­šia zoolo­gic­ká záh­ra­da, kto­rú som nav­ští­vil. Bohu­žiaľ v čase, kedy som ešte veľ­mi dob­re nefo­til – iste sa tam vybe­riem zno­vu (Peter Kac­lík). Zoolo­gic­ká záh­ra­da v Buda­peš­ti je jed­nou z naj­star­ších na sve­te. Otvo­re­ná bola v roku 1866 (zoobu​da​pest​.com). Na 11 hek­tá­roch tu je viac ako 8 000 zvie­rat. Nachá­dza sa čas­ti: Aus­trá­lia, Veľ­ké hru­bož­ce, Dom pri­má­tov, Sava­na, Vod­ný svet, India, Ame­ric­ké tró­py, Mada­gas­kar, Pla­zy, Mar­gi­tin ostrov, Dom motý­ľov, Magic­ké hory, Juho­vý­chod­ná Ázia (Janos Xan­tus dom) a Bota­nic­ké špe­cia­li­ty (zoobu​da​pest​.com).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2005, Cicavce, Príroda, Živočíchy, Zoologické záhrady

ZOO Kolín

Hits: 9186

Koel­ner ZOO

Auto­rom foto­gra­fií je Vla­do Hebert

Use Facebook to Comment on this Post

2013, Cicavce, Plazy, Príroda, Vtáky, Živočíchy, Zoologické záhrady

ZOO Bojnice

Hits: 2481

Zoolo­gic­ká záh­ra­da sa nachá­dza v zámoc­kom par­ku Boj­níc (infor​ma​cie​boj​ni​ce​.sk). V Zoolo­gic­kej záh­ra­de v Boj­ni­ciach sa nachá­dza na roz­lo­he 41 hek­tá­rov (Michal Slo­viak) viac ako 4500 zvie­rat, 430 dru­hov (zooboj​ni​ce​.sk). Expo­zí­cia sov a drav­cov, kopyt­ní­kov, vod­né­ho vtác­tva, opíc, slo­nov, šeliem, vtá­kov, vivá­rium, náuč­ný chod­ník kar­pat­skej fau­ny, det­ská ZOO (infor​ma​cie​boj​ni​ce​.sk). ZOO má pome­no­va­nie Národ­ná zoolo­gic­ká záh­ra­da Boj­ni­ce (Michal Slo­viak). Prí­vlas­tok národ­ná nesie od 1. 7. 2017 (zooboj​ni​ce​.sk). Je naj­star­šou zoolo­gic­kou záh­ra­dou na Slo­ven­sku. Pre verej­nosť svo­je brá­ny otvo­ri­la 1. 4. 1955 (Michal Slo­viak). Už v prvom roku ju nav­ští­vi­lo 45 000 náv­štev­ní­kov. Naj­vyš­šiu náv­štev­nosť dosiah­la v roku 1986 – 520 729 (zooboj​ni​ce​.sk). Okrem iné­ho ZOO spra­vu­je národ­né záchyt­né cen­trum pre zha­ba­né a zais­te­né živo­čí­chy (Michal Slo­viak). Spo­lu­pra­cu­je s uni­ver­zit­ný­mi pra­co­vis­ka­mi, prí­ro­do­ve­dec­ký­mi fakul­ta­mi, ústav­mi a múze­a­mi (Peter Lup­ták).

Odka­zy

Med­ve­de

Slo­ny

Vtá­ky

Ostat­né

Use Facebook to Comment on this Post