2006-2010, 2008, 2009, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Neolamprologus leleupi – papuľnaté lelupky

Hits: 9417

je ende­mic­ký druh jaze­ra . Zná­me sú aj ako . Má cha­rak­te­ris­tic­ké , kto­ré sa pohy­bu­je od žltej až po inten­zív­ne oran­žo­vú far­bu, majú úzku hla­vu a dlhé tela, kto­ré im umož­ňu­jú rých­le manév­ro­va­nie medzi skal­na­tý­mi útes­mi ich pri­ro­dze­né­ho pro­stre­dia. V prí­ro­de obý­va­jú jaze­ra Tan­ga­ni­ka. Sú to teri­to­riál­ne a agre­sív­ne , kto­ré si brá­nia svo­je úze­mia pred ostat­ný­mi jedin­ca­mi svoj­ho dru­hu. Odpo­rú­ča sa cho­vať ich iba s druh­mi, kto­ré sú schop­né sa brá­niť. Vo voľ­nej prí­ro­de sa čas­to ucho­vá­va­jú v skal­ných duti­nách ale­bo pod veľ­ký­mi kameň­mi. Sú pomer­ne odol­né a môžu sa pris­pô­so­biť rôz­nym pod­mien­kam , sú všež­ra­vé ryby. Jedin­ce toh­to dru­hu doká­žu až neuve­ri­teľ­ne roz­tiah­nuť – hádam na 160°. Vyze­ra­jú vte­dy naozaj hro­zi­vo, a doká­žu tak zastra­šiť aj ďale­ko väč­šie­ho soka. Čas­to dochá­dza k bit­kám v rám­ci dru­hu, kto­ré neraz kon­čia zabi­tím slab­šie­ho jedin­ca. Voči sebe sú v dospe­los­ti nepria­teľ­ské. Na poža­du­jú a pev­nú pod­lož­ku. Exis­tu­jú rôz­ne for­my napr. cit­ró­no­vo žlté až tma­vo­hne­dé: bulu, kapam­pa, kari­la­ni, kake­se, kiku, lum­bye, maswa, mili­ma, mto­to, oran­ge, temb­we, uvira.


lele­upi is an ende­mic spe­cies of Tan­ga­ny­i­ka. They are also kno­wn as Lele­upi Cich­lids. They have cha­rac­te­ris­tic colo­ring, ran­ging from light yel­low to inten­se oran­ge, with nar­row heads and long bodies, allo­wing them to mane­uver quick­ly among the roc­ky reefs of the­ir natu­ral envi­ron­ment. In the wild, they inha­bit roc­ky are­as of Lake Tan­ga­ny­i­ka. They are ter­ri­to­rial and agg­res­si­ve fish, defen­ding the­ir ter­ri­to­ries from other indi­vi­du­als of the­ir spe­cies. It is recom­men­ded to keep them only with spe­cies capab­le of defen­ding them­sel­ves. In the wild, pairs are often found in cre­vi­ces or under lar­ge sto­nes. They are rela­ti­ve­ly har­dy and can adapt to vari­ous water con­di­ti­ons, being omni­vo­rous fish. Indi­vi­du­als of this spe­cies are able to stretch the­ir mouths inc­re­dib­ly wide – per­haps up to 160°. They look tru­ly inti­mi­da­ting then, capab­le of inti­mi­da­ting even much lar­ger oppo­nents. Intras­pe­cies fights often occur, some­ti­mes resul­ting in the death of the wea­ker indi­vi­du­al. They are hos­ti­le to each other in adult­ho­od. For bre­e­ding, they requ­ire pea­ce and a firm sub­stra­te. The­re are vari­ous forms, such as lemon-​yellow to dark bro­wn: bulu, kapam­pa, kari­la­ni, kake­se, kiku, lum­bye, maswa, mili­ma, mto­to, oran­ge, temb­we, uvira.


Neolam­pro­lo­gus lele­upi ist eine ende­mis­che Art des Tan­gan­ji­ka­se­es. Sie sind auch als Leleupi-​Buntbarsche bekannt. Sie haben eine cha­rak­te­ris­tis­che Fär­bung, die von hell­gelb bis inten­siv oran­ge reicht, mit sch­ma­len Köp­fen und lan­gen Kör­pern, die es ihnen ermög­li­chen, sich schnell zwis­chen den fel­si­gen Rif­fen ihrer natür­li­chen Umge­bung zu bewe­gen. In fre­ier Wild­bahn leben sie in fel­si­gen Gebie­ten des Tan­gan­ji­ka­se­es. Sie sind ter­ri­to­ria­le und agg­res­si­ve Fis­che, die ihr Ter­ri­to­rium vor ande­ren Indi­vi­du­en ihrer Art ver­te­i­di­gen. Es wird emp­foh­len, sie nur mit Arten zu hal­ten, die sich ver­te­i­di­gen kön­nen. In der Wild­nis wer­den Paa­re oft in Fels­rit­zen oder unter gro­ßen Ste­i­nen gefun­den. Sie sind rela­tiv robust und kön­nen sich an vers­chie­de­ne Was­ser­be­din­gun­gen anpas­sen, da sie omni­vo­re Fis­che sind. Indi­vi­du­en die­ser Art kön­nen ihren Mund unglaub­lich weit öff­nen – viel­le­icht bis zu 160°. Sie sehen dann wirk­lich ein­schüch­ternd aus und kön­nen sogar deut­lich größe­re Geg­ner ein­schüch­tern. Intras­pe­zi­fis­che Kämp­fe kom­men oft vor und enden manch­mal mit dem Tod des sch­wä­che­ren Indi­vi­du­ums. Sie sind im Erwach­se­ne­nal­ter feind­se­lig zue­i­nan­der. Zur Zucht benöti­gen sie Ruhe und einen fes­ten Unter­grund. Es gibt vers­chie­de­ne For­men, wie z. B. zit­ro­nen­gelb bis dun­kelb­raun: bulu, kapam­pa, kari­la­ni, kake­se, kiku, lum­bye, maswa, mili­ma, mto­to, oran­ge, temb­we, uvira.


Neolam­pro­lo­gus lele­upi ni spis­hi ya kipe­kee ya Ziwa Tan­ga­ny­i­ka. Pia wana­ju­li­ka­na kama Lele­upi Cich­lids. Wana ran­gi ya kipe­kee, kuto­ka man­ja­no ya kun­g’aa hadi machun­gwa yenye ngu­vu, na vich­wa finyu na mii­li mire­fu, amba­yo ina­wa­we­zes­ha kutem­bea kwa hara­ka kati ya miam­ba ya mwam­ba wa mazin­gi­ra yao asi­lia. Kati­ka pori­ni, hukaa mae­neo ya miam­ba ya Ziwa Tan­ga­ny­i­ka. Ni sama­ki wenye eneo la kuhi­fad­hi na wenye uadui, kulin­da mae­neo yao kuto­ka kwa watu wen­gi­ne wa spis­hi yao. Ina­pen­de­ke­zwa kuwa­hi­fad­hi na spis­hi tu zenye uwe­zo wa kuji­te­tea. Pori­ni, wachum­ba mara nyin­gi hupa­ti­ka­na kwe­nye nyufa za mwam­ba au chi­ni ya mawe makub­wa. Wana uvu­mi­li­vu wa was­ta­ni na wana­we­za kuzo­ea hali tofau­ti za maji, waki­wa sama­ki wa kila aina. Watu wa spis­hi hii wana­we­za kupa­nua viny­wa vyao kwa upa­na usi­oami­ni – lab­da hadi kufi­kia 160°. Wana­po­one­ka­na kutis­ha sana, wana­we­za kuwa­tis­ha hata wapin­za­ni wakub­wa zai­di. Vita vya kati ya spis­hi mara nyin­gi huto­kea, na mara nyin­gi­ne huuma­li­zi­ka na kifo cha mtu dhai­fu. Wao huwa na uadui kati yao wana­po­ku­wa watu wazi­ma. Kwa uza­zi, wana­hi­ta­ji ama­ni na uso tha­bi­ti. Kuna aina mba­lim­ba­li, kama vile man­ja­no hadi kaha­wia kali: bulu, kapam­pa, kari­la­ni, kake­se, kiku, lum­bye, maswa, mili­ma, mto­to, oran­ge, temb­we, uvira.


Neolamprologus leleupi

Neolamprologus leleupi

Use to Comment on this Post

2006-2010, 2007, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Melanochromis parallelus

Hits: 4351

Afric­ká cich­li­da jaze­ra . Podo­bá sa na Mela­noc­hro­mis aura­tus, ale majú na ove­ľa menej žltej . Sú to , kto­ré majú radi ska­ly.


Afri­can cich­lid from . Resem­bles aura­tus, but Para­le­lus­ky have much less yel­low color on the­ir body. They are mbu­na cich­lids that enjoy rocks.


Afri­ka­nis­cher Bunt­barsch aus dem Mala­wi­see. Ähnelt , aber Para­le­lus­ky haben viel weni­ger gel­be Far­be auf ihrem Kör­per. Sie sind Mbuna-​Buntbarsche, die Fel­sen mögen.


Cich­lid wa Kiaf­ri­ka kuto­ka Ziwa Mala­wi. Ina­fa­na­na na Mela­noc­hro­mis aura­tus, laki­ni Para­le­lus­ky wana ran­gi ya man­ja­no kido­go sana kwe­nye mwi­li wao. Wao ni cich­lids mbu­na ambao hupen­da miamba.


Use to Comment on this Post

Africké cichlidy, Akvaristika, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Jeho veličenstvo Princezná z Tanganiky – Neolamprologus brichardi

Hits: 11756

sú vyhľa­dá­va­né naj­mä pre oso­bi­tý tela. Vďa­ka tomu sa pod­ľa mňa tešia takej obľu­be. Ide o druh z jaze­ra , žrav­ca dosa­hu­jú­ce­ho 7 cm. Avšak nepo­hr­d­ne a má dosta­vať aj vege­ta­rián­skou” stra­vu. Ich by som hod­no­til ako stred­ne nároč­ný. sa určí len veľ­mi ťaž­ko, sú si veľ­mi podob­né, pohla­vie sa dá roz­lí­šiť viac-​menej len pod­ľa sprá­va­nia. sú pomer­ne teri­to­riál­ne. Sú zná­me tým, že svo­jou veľ­kou bojov­nos­ťou doká­žu ochrá­niť svo­je potom­stvo v spo­loč­nom akvá­riu. Ešte zau­jí­ma­vej­šie je, že nie­len ochra­ňu­jú svo­je potom­stvo, ale aj star­ší súro­den­ci. Bež­ne zastra­šu­jú ove­ľa väč­šie dru­hy, napr. aj Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. Na dru­hej stra­ne ide o druh, kto­rý sa v star­šom veku sta­via navzá­jom k sebe veľ­mi nezná­šan­li­vo. Postup­ne dochá­dza k postup­nej lik­vi­dá­cii. Jedin­ce, kto­ré žili aj roky spo­lu sú zra­zu nepria­teľ­mi. Regis­tru­jem tie­to for­my: , daf­fo­dil, kapam­pa, kase­ge­ra, kiku, fulwe .


Prin­cess cich­lids are sought after main­ly for the­ir dis­tinc­ti­ve body sha­pe. I belie­ve this is why they enjoy such popu­la­ri­ty. They are a spe­cies from Tan­ga­ny­i­ka, car­ni­vo­res rea­ching up to 7 cm in size. Howe­ver, they do not dis­dain and should also be given a vege­ta­rian” diet. I would rate the­ir care as mode­ra­te­ly deman­ding. Deter­mi­ning the­ir gen­der is quite dif­fi­cult, as they are very simi­lar; gen­der can be dis­tin­gu­is­hed or less only by beha­vi­or. Prin­cess cich­lids are rela­ti­ve­ly ter­ri­to­rial. They are kno­wn for the­ir gre­at agg­res­si­ve­ness in pro­tec­ting the­ir offs­pring in a com­mu­ni­ty aqu­arium. Wha­t’s even more inte­res­ting is that not only do the parents pro­tect the­ir offs­pring, but older sib­lings do as well. They com­mon­ly inti­mi­da­te much lar­ger spe­cies, such as . On the other hand, they are a spe­cies that beco­mes very into­le­rant towards each other in older age. Gra­du­al­ly, the­re is a gra­du­al eli­mi­na­ti­on. Indi­vi­du­als that have lived toget­her for years sud­den­ly beco­me ene­mies. I regis­ter the­se forms: albi­no, daf­fo­dil, kapam­pa, kase­ge­ra, kiku, fulwe rock.


Prin­zes­sin­nen­bunt­bars­che sind vor allem wegen ihrer cha­rak­te­ris­tis­chen Kör­per­form gesucht. Ich glau­be, das ist der Grund, warum sie so beliebt sind. Es han­delt sich um eine Art aus dem Tan­gan­ji­ka­see, Fle­ischf­res­ser, die bis zu 7 cm groß wer­den kön­nen. Sie versch­mä­hen jedoch nicht und soll­ten auch vege­ta­ris­che Kost bekom­men. Ich wür­de ihre Pfle­ge als mit­telsch­wer ans­pruchs­voll bewer­ten. Das Gesch­lecht zu bes­tim­men ist ziem­lich sch­wie­rig, da sie sich sehr ähn­lich sind; das Gesch­lecht lässt sich mehr oder weni­ger nur am Ver­hal­ten unters­che­i­den. Prin­zes­sin­nen­bunt­bars­che sind rela­tiv ter­ri­to­rial. Sie sind bekannt für ihre gro­ße Agg­res­si­vi­tät beim Schutz ihres Nach­wuch­ses in einem Geme­in­schaft­sa­qu­arium. Noch inte­res­san­ter ist, dass nicht nur die Eltern ihren Nach­wuchs schüt­zen, son­dern auch älte­re Gesch­wis­ter. Sie schüch­tern oft viel größe­re Arten ein, wie zum Beis­piel Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. Ande­rer­se­its sind sie eine Art, die im Alter sehr into­le­rant gege­nübe­re­i­nan­der wird. All­mäh­lich kommt es zu einer sch­ritt­we­i­sen Eli­mi­nie­rung. Indi­vi­du­en, die jah­re­lang zusam­men­ge­lebt haben, wer­den plötz­lich Fein­de. Ich mel­de die­se For­men: Albi­no, Nar­zis­se, Kapam­pa, Kase­ge­ra, Kiku, Fulwe Rock.


Prin­cess cich­lids wana­ta­fut­wa hasa kwa umbo lao la kipe­kee la mwi­li. Nina­a­mi­ni ndio saba­bu wana­pen­dwa sana. Ni spis­hi kuto­ka Ziwa Tan­ga­ny­i­ka, wany­ama wala nyama wana­ofi­kia hadi 7 cm. Wala­ki­ni, hawa­pin­gi na wana­pa­swa pia kupe­wa lis­he ya vege­ta­rian”. Nin­ge­pi­ma hudu­ma yao kuwa ya was­ta­ni kati­ka kudai. Kujua jin­sia yao ni ngu­mu sana, kwa­ni wana­fa­na­na sana; jin­sia ina­we­za kuto­fau­tis­hwa zai­di au chi­ni tu kulin­ga­na na tabia. Prin­cess cich­lids ni kia­si cha kuji­ten­ga. Wana­ju­li­ka­na kwa uka­li wao mkub­wa kati­ka kulin­da wato­to wao kati­ka aqu­arium ya jumu­iya. Kina­cho­vu­tia zai­di ni kwam­ba si waza­zi pekee wana­olin­da wato­to wao, bali ndu­gu wakub­wa pia. Mara nyin­gi wana­wa­tis­hia spis­hi kub­wa sana, kama vile Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. Kwa upan­de mwin­gi­ne, ni spis­hi amba­yo ina­ku­wa sana isi­yo na uvu­mi­li­vu kue­le­kea kila mmo­ja kati­ka umri mkub­wa. Hatua kwa hatua, kuna uan­ga­mi­za­ji wa pole­po­le. Watu binaf­si ambao wame­is­hi pamo­ja kwa mia­ka ghaf­la wana­ku­wa maa­dui. Nina­re­ko­di hizi aina: albi­no, daf­fo­dil, kapam­pa, kase­ge­ra, kiku, fulwe rock.


Neolamprologus brichardi

Use to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2007, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Labeotropheus trewavasae

Hits: 9120

Oby­va­teľ jaze­ra , pat­ria­ca medzi . Veľ­mi inten­zív­ne požie­ra , aj zo skla. Má napo­kon k tomu jas­ne . Dokon­ca čas­to aj zo skla. Musím kon­šta­to­vať, že sa sprá­va ako tzv. pre­džie­rač – vďa­ka nemu aj iné dru­hy inten­zív­nej­šie obžie­ra­jú ria­sy. Z hľa­dis­ka kon­flik­tov k ostat­ným dru­hom sú nor­mál­ne. Nepria­te­ľov si nevyt­vá­ra­jú. Vyža­du­je veľa rast­lin­nej potra­vy. V čase, keď som mal dve samič­ky bez sam­ca v jed­nom akvá­riu, po dosť dlhej dobe sa bili ako dva­ja sam­ci, také veľ­ké boli. Para­dox­ne, keď som k nim dodal sam­ca, kto­rý po čase doras­tal, ich utí­cha­la, až cel­kom skon­či­la. bola dosť veľ­ká. Rodo­vé meno je odvo­de­né od zná­mej brit­skej ichy­to­lo­gič­ky . Druh bol prvý krát intro­du­ko­va­ný v roku 1964 (Riehl, 1982). For­ma oran­ge blotch” je u sam­cov veľ­mi zried­ka­vá (Elie­son).

Regis­tru­jem tie­to for­my Labe­ot­rop­he­us tre­wa­va­sae: b morph, gome , jum­bo, hig­ga reef, chi­lum­ba, man­da, man­go, mara rocks, cat, mar­ma­la­de cat pombo rocks, mpan­ga, mum­bo , nakat­hen­ga, o morph, ob morph, opal, pon­ta mes­su­li, red, , thum­bi west, tun­du rocks, blue-​blotch, oran­ge blotch.


Resi­dent of Mala­wi, belo­n­ging to the cich­lids. He vora­ci­ous­ly devours , even from glass. Has cle­ar­ly adap­ted mouths for this pur­po­se. Even fre­qu­en­tly from glass. I must note that it beha­ves like a so-​called gra­zer – thanks to it, other spe­cies also inten­si­ve­ly feed on algae. In terms of con­flicts with other spe­cies, the horns are nor­mal. They do not cre­a­te ene­mies. Requ­ires a lot of plant-​based food. At a time when I had two fema­les wit­hout a  in one aqu­arium, after quite some time they fought like two males, they were such big rivals. Para­do­xi­cal­ly, when I added a male to them, who grew up over time, the­ir rival­ry sub­si­ded, until it com­ple­te­ly ended. Fema­le rival­ry was quite sig­ni­fi­cant. The gene­ric name tre­wa­va­sae is deri­ved from the famous Bri­tish icht­hy­o­lo­gist Ethe­lyn Tre­wa­va­sae. The spe­cies was intro­du­ced in 1964 (Riehl, 1982). The oran­ge blotch” form is very rare in males (Elie­son).

I regis­ter the­se forms of Labe­ot­rop­he­us tre­wa­va­sae: b morph, gome rock, jum­bo, hig­ga reef, chi­lum­ba, man­da, man­go, mara rocks, mar­ma­la­de cat, mar­ma­la­de cat pombo rocks, mpan­ga, mum­bo island, nakat­hen­ga, o morph, ob morph, opal, pon­ta mes­su­li, red, rosa, thum­bi west, tun­du rocks, blue-​blotch, oran­ge blotch.


Bewoh­ner des Mala­wi­se­es, der zu den Bunt­bars­chen gehört. Er frisst Algen sehr inten­siv, sogar vom Glas aus. Dafür hat er klar ange­pass­te Mäu­ler. Sogar oft vom Glas aus. Ich muss fests­tel­len, dass er sich wie ein soge­nann­ter Wei­de­gän­ger ver­hält – dank ihm fres­sen auch ande­re Arten inten­si­ver Algen. Kon­flik­te mit ande­ren Arten sind nor­mal für die Hör­ner. Sie schaf­fen kei­ne Fein­de. Benötigt viel pflanz­li­che Nahrung. Als ich ein­mal zwei Weib­chen ohne Männ­chen in einem Aqu­arium hat­te, kämpf­ten sie nach eini­ger Zeit wie zwei Männ­chen, sie waren so gro­ße Riva­len. Para­do­xer­we­i­se, als ich ihnen im Lau­fe der Zeit einen männ­li­chen Art­ge­nos­sen hin­zu­füg­te, beru­hig­te sich ihre Riva­li­tät, bis sie volls­tän­dig ende­te. Die Riva­li­tät der Weib­chen war ziem­lich bede­utend. Der Gat­tungs­na­me tre­wa­va­sae lei­tet sich von der berühm­ten bri­tis­chen Icht­hy­o­lo­gin Ethe­lyn Tre­wa­va­sae ab. Die Art wur­de ers­tmals 1964 ein­ge­fü­hrt (Riehl, 1982). Die Form Oran­ge Blotch” ist bei Männ­chen sehr sel­ten (Elie­son).

Ich regis­trie­re die­se For­men von Labe­ot­rop­he­us tre­wa­va­sae: b‑Morph, Gome Rock, Jum­bo, Hig­ga Reef, Chi­lum­ba, Man­da, Man­go, Mara Rocks, Mar­me­la­den­kat­ze, Mar­me­la­den­kat­ze Pombo Rocks, Mpan­ga, Mum­bo Island, Nakat­hen­ga, o‑Morph, ob-​Morph, Opal, Pon­ta Mes­su­li, Rot, Rosa, Thum­bi West, Tun­du Rocks, Blau-​Fleck, Orange-Fleck.


Mka­zi wa Ziwa Mala­wi, ana­y­es­ta­hi­li kuwa kati ya cich­lids. Hula mwa­ni kwa hamu sana, hata kuto­ka kwa kioo. Ana mido­mo ili­y­o­ba­di­li­ka wazi kwa mad­hu­mu­ni haya. Hata mara kwa mara kuto­ka kwa kioo. Lazi­ma nise­me kwam­ba ina­ji­to­ke­za kama mchun­ga ana­y­eju­li­ka­na – shuk­ra­ni kwa­ke, spis­hi nyin­gi­ne pia zina mlo mka­li wa mwa­ni. Kuhu­sia­na na mizo­zo na spis­hi zin­gi­ne, pem­be ni za kawai­da. Hawaum­bi maa­dui. Ina­hi­ta­ji cha­ku­la kin­gi cha mimea. Waka­ti nili­po­ku­wa na waki­ke wawi­li bila dume kati­ka tan­gi moja, baa­da ya muda mre­fu wali­pi­ga­na kama wanau­me wawi­li, wali­ku­wa wapin­za­ni wakub­wa sana. Kwa kus­han­ga­za, nili­po­on­ge­za dume kwao, amba­ye ali­kua waka­ti una­en­de­lea, uha­sa­ma wao uli­pun­gua, hadi uli­po­ma­li­zi­ka kabi­sa. Uha­sa­ma wa kike uli­ku­wa muhi­mu sana. Jina la jena­si tre­wa­va­sae lina­to­ka­na na icht­hy­o­lo­gist maa­ru­fu wa Uin­ge­re­za Ethe­lyn Tre­wa­va­sae. Spis­hi ili­let­wa kwa mara ya kwan­za mwa­ka wa 1964 (Riehl, 1982). Aina ya blotch ya machun­gwa” ni nad­ra sana kwa wanau­me (Elie­son).

Nina­re­ko­di aina hizi za Labe­ot­rop­he­us tre­wa­va­sae: b morph, gome rock, jum­bo, hig­ga reef, chi­lum­ba, man­da, man­go, mara rocks, mar­ma­la­de cat, mar­ma­la­de cat pombo rocks, mpan­ga, mum­bo island, nakat­hen­ga, o morph, ob morph, opal, pon­ta mes­su­li, red, rosa, thum­bi west, tun­du rocks, blue-​blotch, oran­ge blotch.


Riehl, Dr. Rudi­ger and Hans A. Baen­sch, 1982: Baen­sch Aqu­arium Atlas. Mergus-​Verlag, .

Use to Comment on this Post

2006-2010, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Pseudotropheus saulosi

Hits: 7366

Druh jaze­ra . Samič­ka je žlto­hne­dá, samec je sfar­be­ný do . Zná­my ak ako , je druh pochá­dza­jú­cej z jaze­ra Mala­wi. Dosa­hu­jú veľ oko­lo 8 cm a sú pomer­ne mie­ru­mi­lov­né voči iným rybám. Ten­to druh sa bež­ne vysky­tu­je v blíz­kos­ti skal­na­tých úte­sov v jaze­re. Malawi.


Spe­cies from Mala­wi. The fema­le is yellow-​brown, the is blue-​colored. Also kno­wn as the Sau­lo­si Cich­lid, it is a spe­cies of cich­lid ori­gi­na­ting from . They reach a size of about 8 cm and are rela­ti­ve­ly pea­ce­ful towards other fish. This spe­cies is com­mon­ly found near roc­ky reefs in Lake Malawi.


Art aus dem Mala­wi­see. Das Weib­chen ist gelblich-​braun, das Männ­chen ist blau gefärbt. Auch bekannt als Saulosi-​Buntbarsch, ist es eine Art von Bunt­bars­chen, die aus dem Mala­wi­see stammt. Sie erre­i­chen eine Größe von etwa 8 cm und sind rela­tiv fried­lich gege­nüber ande­ren Fis­chen. Die­se Art kommt häu­fig in der Nähe von fel­si­gen Rif­fen im Mala­wi­see vor.


Aina kuto­ka Ziwa Mala­wi. Jike ni manjano-​kahawia, dume lina ran­gi ya bluu. Ina­ju­li­ka­na pia kama Sau­lo­si Cich­lid, ni aina ya sama­ki aina ya cich­lid ina­y­o­to­ka­na na Ziwa Mala­wi. Wana­fi­kia ukub­wa wa kari­bu sen­ti­mi­ta 8 na ni was­ta­ni wa ama­ni kue­le­kea sama­ki wen­gi­ne. Aina hii mara nyin­gi hupa­ti­ka­na kari­bu na miam­ba ya miam­ba kati­ka Ziwa Malawi.


Use to Comment on this Post