2005, 2006-2010, 2008, 2009, 2011, 2011-2015, Časová línia, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Živočíchy

Nezaradené živočíchy

Hits: 12230

Prís­pe­vok Neza­ra­de­né živo­čí­chy” nám naz­na­ču­je, že prí­ro­da je stá­le plná tajom­stiev a neob­ja­ve­ných krás. S kaž­dým novým obja­vom pri­chá­dza­me o krok bliž­šie k pocho­pe­niu kom­plex­nos­ti živo­ta na Zemi. Sku­pi­na neza­ra­de­ných živo­čí­chov nám uka­zu­je, že prí­ro­da je tvo­ri­vá, a jej vytvá­ra­nie sa čas­to pohy­bu­je mimo našich pred­stáv a očakávaní.


The artic­le Neza­ra­de­né živo­čí­chy” sug­gests to us that natu­re is still full of mys­te­ries and undis­co­ve­red beau­ties. With each new dis­co­ve­ry, we come a step clo­ser to unders­tan­ding the com­ple­xi­ty of life on Earth. The group of neza­ra­de­né živo­čí­chy sho­ws us that natu­re is cre­a­ti­ve, and its cre­a­ti­on often moves bey­ond our ima­gi­na­ti­ons and expectations.


Zoznam dru­hov (1)

  • Tylo­tot­ri­ton verrucosus

Use Facebook to Comment on this Post