2006-2010, 2009, Akvaristika, Burzy, Časová línia, Chovateľstvo, Teraristické burzy

Akvatera Trnava

Hits: 4423

prís­pev­kov – Milan Kánya, Milan Sabo, Follrich

20.9.2009

Akva­ris­tic­ko – tera­ris­tic­ká výstava/​burza sa kona­la 20. sep­tem­bra 2009 v pries­to­roch Obvod­né­ho úra­du prá­ce. Na 81 sto­loch pre­dá­va­lo 35 pre­dá­va­jú­cich zo Slo­ven­ska, Čiech a Rakús­ka. Cel­ko­vý odha­do­va­ný počet náv­štev­ní­kov pre­vý­šil magic­kú hra­ni­cu tisíc­ky. V tom­to čís­le sú zará­ta­ní aj nepla­tia­ci z radov detí, dôchod­cov a zdra­vot­ne a teles­ne pos­ti­hnu­tých. Verím, že sa nám poda­rí udr­žať kva­li­tu mini­mál­ne na súčas­nej úrov­ni a spra­ví­me všet­ko pre­to aby tak náv­štev­ní­ci ako aj pre­dá­va­jú­ci odchá­dza­li z Akva­Te­ra Trna­va rov­na­ko spo­koj­ní ako tomu bolo dote­raz. Ter­mín kona­nia ďal­šej akcie bude na jar 2010. Kon­krét­ny dátum spres­ní­me čosko­ro na strán­ke att​.pla​zy​unas​.com.


Aut­hors of the con­tri­bu­ti­ons – Milan Kánya, Milan Sabo, Matej Follrich

Akva­Te­ra Trna­va 20.9.2009

The aqu­arium and ter­ra­rium exhibition/​fair Akva­Te­ra Trna­va took pla­ce on Sep­tem­ber 20, 2009, at the pre­mi­ses of the Dis­trict Labor Offi­ce. 35 sel­lers from Slo­va­kia, the Repub­lic, and sold the­ir goods at 81 tab­les. The esti­ma­ted total num­ber of visi­tors exce­e­ded the magi­cal thres­hold of a thou­sand. This num­ber inc­lu­des non-​paying visi­tors from the ranks of chil­dren, reti­re­es, and the disab­led. I belie­ve that we will mana­ge to main­tain the quali­ty of the event at least at the cur­rent level and we will do eve­ryt­hing to ensu­re that both visi­tors and sel­lers lea­ve Akva­Te­ra Trna­va as satis­fied as they have been so far. The date of the next event will be in spring 2010. We will spe­ci­fy the exact date soon on the web­si­te att​.pla​zy​unas​.com.


Akva­Te­ra Trna­va 31.5.2009

Posled­ný májo­vý deň v roku 2009 sa usku­toč­ni­la už štvr­tá ATT výstava/​burza v Trna­ve. Vďa­ka veľ­ké­mu záuj­mu pre­dá­va­jú­cich a náv­štev­ní­kov sa kona­la vo väč­ších pries­to­roch ako tomu bolo prvé tri razy. Na naše pote­še­nie boli aj nové , šty­ri krát väč­šie ako dovte­dy, bez­ná­dej­ne vypre­da­né pre­dá­va­jú­ci­mi a napl­ne­né dych­ti­vý­mi náv­štev­ník­mi. Pre­dá­va­jú­ci zo šty­roch kra­jín vysta­vo­va­li svo­ju ponu­ku na 78 sto­loch. Pote­ši­la na slo­ven­ské pome­ry úť pre­dá­va­jú­cich z Čes­kej repub­li­ky. Pia­ti vysta­vo­va­li na 18 sto­loch , kto­rý pútal davu náv­štev­ní­kov. Tých priš­lo behom 3 hodín na ATT cca 1000! Aj pre­to sme sa roz­hod­li pre­dĺžiť čas nad­chá­dza­jú­cej na 4  od 8:00 – 12:00.

Prvé tri akcie sa kona­li v CVČ Kalo­ka­ga­tia v Trna­ve. Prvá akcia sa kona­la 16.9.2007, ďal­šie 8.6.2008, 5.10.2008. Vzhľa­dom na vyso­kú účasť náv­štev­ní­kov a nedos­ta­toč­né kapa­ci­ty pre uspo­ko­je­nie pre­dá­va­jú­cich sme už túto, v pora­dí štvr­tú bur­zu zor­ga­ni­zo­va­li vo väč­ších pries­to­roch v pries­to­roch Obvod­né­ho úra­du prác (ved­ľa OC MAX) – Jána Bot­tu 4, Trna­va GPS: 48°229.02“N /​17°3438.62“E.


Akva­Te­ra Trna­va 31.5.2009

On the last day of May in 2009, the fourth ATT exhibition/​fair took pla­ce in Trna­va. Thanks to the gre­at inte­rest of sel­lers and visi­tors, it was held in lar­ger pre­mi­ses than the three times. To our delight, the­re were also new spa­ces, four times lar­ger than befo­re, hope­less­ly sold out by sel­lers and fil­led with eager visi­tors. Sel­lers from four coun­tries disp­la­y­ed the­ir offe­rings on 78 tab­les. The high par­ti­ci­pa­ti­on of sel­lers from the Czech Repub­lic was ple­a­sing by Slo­vak stan­dards. Five exhi­bi­tors pre­sen­ted ani­mals and goods on 18 tab­les, att­rac­ting the atten­ti­on of the cro­wd of visi­tors. About 1000 peop­le came to ATT during the 3 hours! Tha­t’s why we deci­ded to extend the dura­ti­on of the upco­ming fair to 4 hours from 8:00 a.m. to 12:00 p.m.

The first three events took pla­ce at the CVČ Kalo­ka­ga­tia in Trna­va. The first event was held on Sep­tem­ber 16, 2007, fol­lo­wed by June 8, 2008, and Octo­ber 5, 2008. Due to the high atten­dan­ce of visi­tors and insuf­fi­cient capa­ci­ty to satis­fy sel­lers, we orga­ni­zed this, the fourth fair in lar­ger pre­mi­ses at the Dis­trict Labor Offi­ce (next to OC MAX) – Jána Bot­tu 4, Trna­va GPS: 48°229.02“N /​17°3438.62“E.


Use to Comment on this Post