Mená, Rodina

Púchovský – meno späté s našou rodinou

Hits: 4896

Meno Púchov­ský sa v Pieš­ťa­noch v minu­los­ti vysky­to­va­lo. Dnes je ich už pome­nej. Je mož­né, že pochá­dza­li z oko­lia. Neja­kí boli v Hor­nej Stre­de, čo je 5 km od Pieš­ťan. Zrej­me bolo viac vetiev, pre­to­že “naši” sú Vano­vi­ci. Napr. v obci Jele­nec pri Nit­re bolo veľ­mi veľa Púchovských.

Ján Púchov­ský, kto­rý je naj­star­ší zná­my Púchov­ský je Vanech. Jeho syn – tiež Jano mal vyni­ka­jú­ci sluch a zmy­sel pre hud­bu. Sám hral a spie­val a všte­pil lás­ku k hud­be aj svo­jim synom Jano­vi, Joze­fo­vi, Vilia­mo­vi. Tvo­ri­li základ sku­pi­ny Púchov­skí, kto­rí cho­di­li hrá­vať po celom oko­lí. Hra­li aktív­ne až do roku 1961. Boli obľú­be­ný a veľ­mi zná­my. Ded­ko Ján Púchov­ský, kto­rý zomrel v roku 1931 robil u baró­na Leon­hár­dy­ho v Šar­fii. Mimo­cho­dom ten­to barón si vzal Win­te­ro­vu dcé­ru. V roku 1909 sa pre­sťa­ho­va­li nas­päť do Piešťan.

U jeho syna Jána sa zača­li pre­ja­vo­vať muzi­kant­ské sklo­ny. Mal vyni­ka­jú­ci sluch, napriek tomu, že nepoz­nal noty, spie­val a hral so svo­ji­mi deť­mi v rodin­nej kape­le “Púchov­skí”. Jeho syn Ján hral na har­mo­ni­ku, kríd­lov­ku, hus­le, les­ný roh a saxo­fón. Počas voj­ny sa cez tren­čian­ske­ho kapel­ní­ka Hir­ne­ra ako kríd­lo­vák dostal do Levo­če kde začal hrá­vať na les­ný roh. Syn Viliam hrá­val na hus­le, na har­mo­ni­ku. Dcé­ra Emí­lia hra­la tiež. Napo­kon jej man­žel Rudolf Janis­ka hrá­val s Púchov­ský­mi na bicie a bol rov­na­ko z muzi­kant­skej rodi­ny a na ich har­mo­ni­ke hrá­val po voj­ne syn Ján. Syn Jozef hral na saxa­fón a na hus­le. Aktív­ne hrá­va­li asi do roku 1961, kedy Viliam odišiel hrať s Micha­lom Šug­rom (brat­ran­com) – bicie, Micha­lom Balá­ži­kom – spev a Tibo­rom Ondrej­ko­vi­čom pod Čer­ve­nú vežu.

Use Facebook to Comment on this Post

Mená, Rodina

Šajgalík – meno späté s našou rodinou

Hits: 5666

Myš­lien­ka prvá – autor – sleč­na Šajgalíková

Turek – PAŠA mal svoj paša­lik (revír) a od paša­li­ka nie je ďale­ko ku Šajgalíkovi.

Myš­lien­ka dru­há – autor Jozef Šajgalík

Za pomo­ci poľ­ské­ho Jána Sobies­ké­ho zví­ťa­zil v roku 1683 Karol Lot­rin­ský nad Tur­ka­mi. Obsa­dil aj Bra­ti­sla­vu a na bra­ti­slav­skom hra­de roko­va­li o ďal­šom postu­pe pro­ti Tur­kom. Pri návra­te z bojov, pozdĺž Slo­ven­ska, pus­to­ši­li kra­ji­nu litov­ské a tatár­ske oddie­ly Jána Sobies­ké­ho pod vede­ním L. Sapi­hu. V 16. sto­ro­čí vznik­li osa­dy, tzv. hand­le Gaš­pa­ro­voFili­po­vo. Z Gaš­pa­ro­va sa nevrá­til domov jeden z tatár­skych, mož­no turec­kých bojov­ní­kov. Od neho sa odví­ja rod Šaj­ga­lí­kov­cov z Gaš­pa­ro­va. Dneš­ní potom­ko­via sú mož­no 13. – 14. generáciou.

Meno Šaj­ga­lík môže byť odvo­de­né od mena step­nej ovce, ale­bo kozy menom saj­ga. V Uhor­sku sa číta­lo šaj­ga. Saj­gy sa vo veľ­kom množ­stve vysky­to­va­li voľ­ne v ste­pi. Pred­po­klad je, že dvor, chov, far­ma, kde sa saj­gy cho­va­li sa nazý­va­li saj­ga­lí­ky. V arab­či­ne toto slo­vo zna­me­ná krá­ľov­stvo, hos­po­dár­stvo, maje­tok. Súčas­né slo­vo sag­lik zna­me­ná sana­tó­rium v Ana­tó­lii. Teda je mož­ná aj alter­na­tí­va, že po turec­kej oku­pá­cie Slo­ven­ska, ostal u nás sag­lik, čo v tureč­ti­ne zna­me­ná lekár, felčiar.

Use Facebook to Comment on this Post

Mená, Rodina

Rusnák a Dugát – mená späté s našou rodinou

Hits: 4898

Podob­ne ako meno Faš­ko, aj tu doš­lo v his­tó­rii ku zme­ne mena. Meno Rus­nák sa meni­lo na Dugát. Avšak doš­lo k tro­chu iné­mu vývo­ju ako v prí­pa­de prí­sluš­ní­kov mien Faš­ko – Kac­lík. V tom­to prí­pa­de sa tak­mer nevys­ky­to­va­li prí­me­nia a ani zlo­že­ni­ny, napr. Rus­nák – Dugát. Ku zme­ne doš­lo vo všet­kých vet­vách a zme­na bola doko­na­lá – sko­ro všet­ci boli rela­tív­ne rých­lo nosi­teľ­mi mena Dugát. Je otáz­ne, koľ­ko z potom­kov našich pred­kov sa dnes volá Rus­nák. Ja o žiad­nom neviem. S menom Dugát som sa podob­ne ako aj s menom Kac­lík vo väč­šom počte stre­tol na Slo­ven­sku iba na Horeh­ro­ní. Naj­star­ší zná­my člen pat­ria­ci do našej rodi­ny je Michal Rus­nák nar. 1725, kto­rý si vzal Máriu Macu­ľo­vú. Rov­na­ko ako Kac­lí­kov­ci, odiš­li nie­kto­rí do Ameriky.

Moja mat­ka mala svok­ru Máriu za slo­bod­na Dugá­to­vú – od Rata­jov a jej ses­tra Jar­mi­la si vza­la Vla­di­mí­ra Dugá­ta, ale od Klin­cov. Dve ses­try Ondrá­ši­ko­vé z Pieš­ťan si vza­li dvoch chlap­cov z Horeh­ro­nia. Zau­jí­ma­vé úda­je zo sčí­ta­nia oby­va­te­ľov v roku 1810 sú tu

Use Facebook to Comment on this Post

Mená, Rodina

Ondrášik – meno späté s našou rodinou

Hits: 5938

Meno Ondrá­šik je pomer­ne bež­né na celom Slo­ven­sku, aj v Čechách. Zrej­me dochá­dza­lo aj k zme­ne mena na Ondra­šík apod. Toto meno je spä­té z his­tó­ri­ou obce Hôr­ka, kto­rá bola zalo­že­ná pred viac ako 750 rok­mi. Kon­krét­nej­šie infor­má­cie poskyt­nem po pre­štu­do­va­ní mono­gra­fie “Mrva Ivan, Slo­vák Mir­ko, 750 rokov obce Hôr­ka nad Váhom, 1998, Obec Hôr­ka nad Váhom, Hôr­ka nad Váhom, 107 pp.” Ondrá­ši­kov­ci, kto­rých potom­kom som aj ja, pochá­dza­li z Hôr­ky. Dodnes tam aj nie­kto­rí žijú. V Pieš­ťa­noch žilo v minu­los­ti, aj žije dne veľa ďal­ších Ondrá­ši­kov­cov, avšak ich pôvod môže byť iný. Naj­star­ší zná­my Ondrá­šik je pra­pra­ded­ko Mar­tin, kto­rý mal tri ženy a 8 detí: Šte­fa­na, Jána, Joze­fa, Jura­ja, Pav­la, ?, Iva­nu a Zuza­nu. Všet­ci syno­via pad­li v 1. sve­to­vej vojne.

Use Facebook to Comment on this Post