2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, Akvaristická prax, Akvaristické výstavy, Akvaristika, Výstavy rýb

Súťaže akváriových rýb

Hits: 48

Pre nie­kto­ré dru­hy rýb sa u nás aj vo sve­te kona­jú súťaž­né výsta­vy. Roz­ší­re­né sú súťa­že ter­čov­cov, ska­lá­rov, bojov­níc, živo­ro­diek. Postu­pu­jú pod­ľa rôz­nej meto­di­ky – pra­vi­diel. Hod­no­tí sa zvy­čaj­ne tvar, far­ba, prí­pad­ne sprá­va­nie. Asi naj­väč­šiu a najp­rep­ra­co­va­nej­šiu tra­dí­ciu v Euró­pe majú výsta­vy gupiek, pre kto­ré sa kona­jú Maj­strov­stvá Euró­py, dokon­ca aj Maj­strov­stvá sve­ta a iné medzi­ná­rod­né a národ­né súťaž­né výsta­vy. V porov­na­ní so špor­tom je to ako lyžiar­sky sve­to­vý pohár a troš­ku ako kra­so­kor­ču­ľo­va­nie. V prie­be­hu roka sa koná zvy­čaj­ne 7 podu­ja­tí a zra­tú­va­jú sa 4 naj­lep­šie umiest­ne­nia. V Euró­pe sa postu­pu­je pre­dov­šet­kým pod­ľa štan­dar­du medzi­ná­rod­nej orga­ni­zá­cia IKGH – Inter­na­ti­ona­le Kura­to­rium –Hoch­zucht, kto­rá jed­not­li­vé orga­ni­zá­cie zaobe­ra­jú­ce sa cho­vom P. reti­cu­la­ta (čítaj Peci­lia reti­ku­la­ta) zdru­žu­je a koor­di­nu­je. Súťa­ží sa pod­ľa vypra­co­va­né­ho štan­dar­du. Zväč­ša súťa­žia triá sam­če­kov, ale čoraz viac sa pre­sa­dzu­jú aj páry. Kate­gó­rie sú urče­né pod­ľa tva­ru chvos­to­vej plut­vy a pod­ľa farby.

Na podob­nom prin­cí­pe sú zalo­že­né aj súťaž­né výsta­vy iných dru­hov živo­ro­diek zdru­že­né pod názov Xipho-​Molly (čítaj Xifo-​Moly). Kon­krét­ne pre mečov­ky: Xip­hop­ho­rus hel­le­ri, pla­ty X. macu­la­tus a X. varia­tus, moli­né­zie: Poeci­lia sphe­nops, P. lati­pin­na a P. veli­fe­ra. Čas­to sa tie­to súťa­že kona­jú spo­lu, nie­ke­dy aj spo­lu s výsta­va­mi bojov­níc Bet­ta splen­dens. Na Slo­ven­sku pôso­bí roky Klub cho­va­te­ľov živo­ro­dých rýb v rám­ci Slo­ven­ské­ho zvä­zu cho­va­te­ľov (SZCH), kto­rý mož­no menil svoj názov, ale nie svo­je  a čin­nosť. Jeho „základ­ňa“ je v Ban­skej Bys­tri­ci. Dá sa dnes pove­dať, že je už desiat­ky rokov moto­rom, kto­rý sa sna­ží šíriť krás­nu záľu­bu a poz­dvi­hnúť ju na sve­to­vú úro­veň. Ako jeden z mála podob­ných záuj­mo­vých sku­pín vo sve­te orga­ni­zu­je kaž­do­roč­ne ško­le­nia posu­dzo­va­te­ľov, kto­ré sú prí­stup­né aj nečlenom.

Use Facebook to Comment on this Post

2016, Časová línia, Krajina, Obce, Podunajské obce, Podunajsko, Slovenská krajina, Slovenské obce

Bernolákovo – ľaliová obec

Hits: 45

Ber­no­lá­ko­vo leží v nad­mor­skej výš­ke 141 met­rov nad morom. Na plo­che 28,43 km2 tu žije 9154 oby­va­te­ľov (Wiki­pe­dia). Obec sa nachá­dza medzi Ivan­kou pri Duna­ji a Sen­com (nauc​ne​chod​ni​ky​.eu). Ber­no­lá­ko­vo bolo osíd­le­né už v neoli­te, neskor­šie osíd­le­nie je zo star­šej doby bron­zo­vej. Z 8. sto­ro­čia pochá­dza osíd­le­nie náj­de­né na dune Šakoň, kde sa našlo slovansko-​avarské poh­re­bis­ko. Z toh­to osíd­le­nia vyplý­va, že domi­nant­ným dru­hom mäsi­tej potra­vy bola ovca (ber​no​la​ko​vo​.sk).

Naj­star­šia písom­ná zmien­ka o obci je z roku 1209. Pred­tým tu boli dve osa­dy: Čeki a Luž­ni­ca. His­to­ric­ké náz­vy obce: Ceki, Che­ki, Czek­lészm Chcec­lez, Chek­lezm, Čyk­lýs, Ček­lis. Názov mož­no pochá­dza od sta­ro­ma­ďar­ské­ho csek – bro­diť sa. Na kop­ci Vár­domb sú pozos­tat­ky ček­lís­ke­ho hra­du, posta­ve­ný bol zrej­me po tatar­skom vpá­de v roku 1214. Začiat­kom 16. sto­ro­čia mala obec aj pečať, v kto­rej boli tri ľalie. Vzťah medzi nemec­kým Drei Lilien Stadt nie je vysvet­le­ný. Ček­lís­ky hrad sa nazý­val aj Ľali­ový hrad. Spuš­to­še­ný bol už v 15. sto­ro­čí. V 18. sto­ro­čí Ester­há­zy­ov­ci neďa­le­ko mies­ta sta­ré­ho hra­du posta­vi­li kaš­tieľ – (1714 – 1722). V Ber­no­lá­ko­ve pôso­bil cech čiž­má­rov a hrn­čia­rov. O roku 1766 tu fun­go­va­la manu­fak­tú­ra na výro­bu súk­na, bavl­ne­né lát­ky – kar­tún­ky. Anton Ber­no­lák tu pôso­bil v rokoch 1787 – 1791 ako kňaz. V roku 1828 bolo v Ček­lí­sy 268 domov a 1803 oby­va­te­ľov (ber​no​la​ko​vo​.sk). 

V súčas­nos­ti je Ber­no­lá­ko­vo roz­ví­ja­jú­ca sa obec. Pat­rí medzi naj­ľud­na­tej­šie obce bez šta­tú­tu mes­ta na Slo­ven­sku. Medzi zná­me osob­nos­ti Ber­no­lá­ko­va pat­rí, pat­ri­li dže­zo­vý hudob­ník Laco Déc­zi, fut­ba­lis­ta Tibor Jan­ču­la, fut­ba­lis­ta sto­ro­čia Slo­ven­sa Ján Pop­lu­hár (Wiki­pe­dia).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Časová línia, Príroda, Rastliny

Pestované rastliny

Hits: 26785

Pes­to­val som pes­tu­jem (460)

Agapanthus (5)

 1. Aga­pant­hus africanus
 2. Aga­pant­hus afri­ca­nus ‘Fire­works‘
 3. Aga­pant­hus umbel­la­tum ‘Blue‘
 4. Aga­pant­hus umbel­la­tum ‘Whi­te‘
 5. Aga­pant­hus ‘Black Magic‘

Achillea (3)

 1. Achil­lea fili­pen­du­li­na ‘Cloth of Gold‘
 2. Achil­lea millefolium
 3. Achil­lea mil­le­fo­lium ‘Rose‘

Allium (12)

 1. Allium ampe­lop­ra­sum ‘Ping Pong‘
 2. Allium bul­ga­ri­cum
 3. Allium gigan­te­um
 4. Allium hol­lan­di­cum ‘Purp­le Sensation‘
 5. Allium ore­op­hi­lum
 6. Allium scho­enop­ra­sum
 7. Allium scho­enop­ra­sum ‘Erec­ta
 8. Allium scho­enop­ra­sum ‘Pra­ga
 9. Allium sp. ‘Gla­dia­tor‘
 10. Allium spha­e­ro­cep­ha­lon ‘Drum­stick‘
 11. Allium vine­a­le ‘Hair‘
 12. Allium ‘Gra­ce­ful Beauty‘

Anemone (5)

 1. Ane­mo­ne ‘Anna­be­la Deep Rose‘
 2. Ane­mo­ne blanda
 3. Ane­mo­ne blan­da ‘Char­mer‘
 4. Ane­mo­ne coro­na­ria sin­gle ‘Mr. Fokker‘
 5. Ane­mo­ne coro­na­ria sin­gle ‘Sylp­hi­de‘

A (22)

 1. Achil­lea ‘Pomeg­ra­na­te‘
 2. Ado­nis vernalis
 3. Aet­hi­one­ma grandiflorum
 4. Alo­pe­cu­rus pra­ten­sis aureovariegatus
 5. Als­tro­eme­ria spp.
 6. Ana­cyc­lus depressus
 7. Andro­sa­ce sevicea
 8. Anet­hum gra­ve­olens ‘Tet­ra‘
 9. Ant­hu­rium andraeanum
 10. Are­na­ria montana
 11. Argy­rant­he­mum ‘Magen­ta‘
 12. Argy­rant­he­mum ‘Red‘
 13. Argy­rant­he­mum ‘Tof­fee‘
 14. Arme­ria ‘Aman­da White‘
 15. Asp­le­nium ‘Angus­ti­fo­lia‘
 16. Aster amel­lus ‘Rudolf Goethe‘
 17. Aster Weis­se Schöne‘
 18. Astil­be ‘Pumi­la‘
 19. Astil­be x arend­sii ‘Weis­se Gloria‘
 20. Astran­tia ‘Star of Treasure‘
 21. Aub­rie­ta hyb­ri­da ‘Leicht­li­nii‘
 22. Aub­rie­ta hyb­ri­da ‘Roy­al Blue‘

B (9)

 1. Belam­can­da chinensis
 2. Bel­lis peren­nis ‘Pink‘
 3. Ber­ge­nia ‘Rotb­lum‘
 4. Bidens ‘2Teeth Oly Star‘
 5. Bis­tor­ta officinalis
 6. Bra­chys­co­me ‘Sur­dai­sy Blue‘
 7. Bra­chys­co­me ‘Sur­dai­sy White‘
 8. Budd­le­ja ‘Flo­wer Power‘
 9. Bur­ra­ge­a­ra ‘Nel­ly Isler‘

Callistephus (8)

 1. Cal­lis­tep­hus chinensis
 2. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Aniel­ka‘
 3. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Elect­ric Alba‘
 4. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Nel‘
 5. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Prin­cess Alba‘
 6. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘San­dra‘
 7. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Sil­ve­ry Blue‘
 8. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Sil­ve­ry Rose‘

Campanula (4)

 1. Cam­pa­nu­la car­pa­ti­ca ‘Pearl White‘
 2. Cam­pa­nu­la coch­le­a­ri­i­fo­lia ‘Baby White‘
 3. Cam­pa­nu­la coch­le­a­ri­i­fo­lia ‘Blue Baby‘
 4. Cam­pa­nu­la portenschlagiana

Capsicum (5)

 1. Cap­si­cum annum ‘Lie­be­sap­fel‘
 2. Cap­si­cum annum ‘Lips­tick‘
 3. Cap­si­cum annum ‘Dumas‘
 4. Cap­si­cum annum ‘Yolo Won­der B‘
 5. Cap­si­cum chi­nen­se ‘Pepe­ron­ci­no Pic­can­te Naga Morich Chocolate‘

Clematis (15)

 1. Cle­ma­tis ‘Andro­me­da‘
 2. Cle­ma­tis ‘Dr. Ruppel‘
 3. Cle­ma­tis ‘Duchess of Edinburgh‘
 4. Cle­ma­tis ‘Ernest Markham‘
 5. Cle­ma­tis ‘Ivan Olsson‘
 6. Cle­ma­tis ‘Mul­ti Blue‘
 7. Cle­ma­tis ‘Niobe‘
 8. Cle­ma­tis ‘Omos­hi­ro‘
 9. Cle­ma­tis ‘Prin­cess Kate‘
 10. Cle­ma­tis ‘Rou­ge Cardinal‘
 11. Cle­ma­tis ‘The President‘
 12. Cle­ma­tis ‘Vil­le de Lyon‘
 13. Cle­ma­tis ‘Asao‘
 14. Cle­ma­tis mon­ta­na ‘Fre­da‘
 15. Cle­ma­tis mon­ta­na ‘Rubens‘

Coreopsis (5)

 1. Core­op­sis ver­ti­ci­lia­ta ‘Moon­be­am‘
 2. Core­op­sis ver­ti­ci­lia­ta ‘Red Ruby‘
 3. Core­op­sis ver­ti­cil­la­ta ‘Li‘l Bang Daybreak‘
 4. Core­op­sis ‘Ben­gal Tiger‘
 5. Core­op­sis ‘Ruby Frost‘

Crosus (11)

 1. Cro­cus fuscotinctus
 2. Cro­cus chry­sant­hus ‘Ard Schenk‘
 3. Cro­cus chry­sant­hus ‘Blue pearl‘
 4. Cro­cus chry­sant­hus ‘Oran­ge Monarch‘
 5. Cro­cus chry­sant­hus ‘Prins Claus‘
 6. Cro­cus chry­sant­hus ‘Roman­ce‘
 7. Cro­cus sie­be­ri ‘Firef­ly‘
 8. Cro­cus spe­ci­osus ‘Oxo­nian‘
 9. Cro­cus ver­nus ‘Jean­ne D‘Arc‘
 10. Cro­cus ver­nus ‘King of Striped‘
 11. Cro­cus sativus

Cucumis (4)

 1. Cucu­mis melo ‘Bana­na‘
 2. Cucu­mis melo ‘Kazakh‘
 3. Cucu­mis melo var. flexuosus‘
 4. Cucu­mis sati­vus ‘Aikon F1‘

Cyclamen (4)

 1. Cyc­la­men cilicicum
 2. Cyc­la­men coum
 3. Cyc­la­men hede­ri­fo­lium ‘Album‘
 4. Cyc­la­men hede­ri­fo­lium ‘Rosea‘

C (15)

 1. Calat­hea makoyana
 2. Calen­du­la officinalis
 3. Calib­ra­choa spp.
 4. Cam­bria catatante
 5. Can­na indi­ca ‘Luci­fer‘
 6. Carex bucha­na­nii
 7. Carex mor­ro­wii ‘Ice Dance‘
 8. Celo­sia argenta
 9. Cit­rul­lus lanatus‘Early Moonbeam‘
 10. Cory­da­lis ‘Por­ce­lain Blue‘
 11. Cos­mos bipinnatus
 12. Cras­su­la ovata
 13. Cri­num ‘Cint­ho Alpha‘
 14. Cucur­bi­ta pepo ‘Cos­ta­tes Romanesco‘
 15. Cyc­lant­he­ra pedata

Dahlia (7)

 1. Dah­lia cac­tus ‘Hap­py Days Bico­lour Yel­low Red‘
 2. Dah­lia cac­tus ‘Holyp­hill Spiderwoman‘
 3. Dah­lia cac­tus ‘Sprark­ler‘
 4. Dah­lia cac­tus ‘Vuur­vo­gel‘
 5. Dah­lia deco­ra­ti­ve ‘Pro­cy­on‘
 6. Dah­lia din­ner­pla­te ‘Lady Darlene‘
 7. Dah­lia sp. ‘Wines­me‘

Delosperma (7)

 1. Delos­per­ma ‘Fire Spinner‘
 2. Delos­per­ma acant­ho­des ‘Beau­fort West‘
 3. Delos­per­ma coope­ri ‘Jewel of Desert Peridott‘
 4. Delos­per­ma dyeri ‘Red Mountain‘
 5. Delos­per­ma nubi­ge­um ‘Gold Nugget‘
 6. Delos­per­ma obtu­sum ‘Safa­ri‘
 7. Delos­per­ma sp. ‘Stron­gred‘

Delphinium (5)

 1. Delp­hi­nium ‘Asto­lat‘
 2. Delp­hi­nium ‘Gala­had‘
 3. Delp­hi­nium ‘Rose‘
 4. Delp­hi­nium ‘Sum­mer Skies‘
 5. Delp­hi­nium Bel­la­don­na ‘Völ­kerf­rie­den‘

D (7)

 1. Gail­lar­dia ‘Red Sun‘
 2. Gen­tia­na acualis
 3. Gen­tia­na angustifolia
 4. Glo­bu­la­ria cordifolia
 5. Glo­ri­osa rothschildiana
 6. Guz­ma­nia lingulata
 7. Gyp­sop­hi­la cerastoides

Helleborus (5)

 1. Hel­le­bo­rus ‘Doub­le Gre­en Spotted‘
 2. Hel­le­bo­rus ‘Whi­te Spotted‘
 3. Hel­le­bo­rus ‘Win­ter Sunshine‘
 4. Hel­le­bo­rus niger ‘Chris­tmas Carol‘
 5. Hel­le­bo­rus orien­ta­lis ‘Bal­lard Hybrids‘

Hemerocallis (4)

 1. Heme­ro­cal­lis sp. ‘Stel­la de Oro‘
 2. Heme­ro­cal­lis sp. ‘Arc­tic Snow‘
 3. Heme­ro­cal­lis ‘Bonan­za‘
 4. Heme­ro­cal­lis ‘Frans Hals‘

Heuchera (6)

 1. Heuche­ra ‘Amber Waves‘
 2. Heuche­ra ‘Blon­die‘
 3. Heuche­ra ‘Fore­ver Purple‘
 4. Heuche­ra ‘Cham­pag­ne‘
 5. Heuche­ra ‘Lime Marmelade‘
 6. Heuche­ra ‘Sil­ver Scrolls‘

Hyacinthus (4)

 1. Hyacint­hus orien­ta­lis ‘Blue Jacket‘
 2. Hyacint­hus orien­ta­lis ‘Car­ne­gie‘
 3. Hyacint­hus orien­ta­lis ‘Gip­sy Queen‘
 4. Hyacint­hus orien­ta­lis ‘Jan Bos‘

H (16)

 1. Hawort­hia kraussiana
 2. Heliant­he­mum ‘Apri­cot Queen‘
 3. Heliant­he­mum ‘Fire Dragon‘
 4. Heliant­he­mum nummularium
 5. Heliant­hus annu­us – slneč­ni­ca ročná
 6. Heliant­hus tuberosus
 7. Helich­ry­sum bracteatum
 8. Heli­op­sis helianthoides
 9. Hepa­ti­ca nobilis
 10. Heuche­rel­la ‘Swe­et Tea‘
 11. Hibis­cus mos­che­utos XXL
 12. Hibis­cus rosa sinensis
 13. Hibis­cus syria­cus ‘Duc de Brabant‘
 14. Hip­pe­as­trum ‘Flo­ra Magica‘
 15. Hyd­ran­gea mac­rop­hyl­la ‘Pep­per­mint‘
 16. Hyd­ran­gea ser­ra­ta ‘Blu­e­bird‘

Iris (8)

 1. Iris ensa­ta
 2. Iris pse­uda­co­rus
 3. Iris pumi­la
 4. Iris pumi­la ‘Peti­te Polka‘
 5. Iris sibi­ri­ca ‘Blue King‘
 6. Iris sibi­ri­ca ‘Snow Queen‘
 7. Iris sibi­ri­ca ‘Spark­ling Rose‘
 8. Iris ver­si­co­lor

I (4)

 1. Ibe­ris sem­per­vi­rens ‘Pink Ice‘
 2. Ibe­ris umbellata
 3. Ibe­ris umbel­la­ta amara
 4. Ixia spp.

J (1)

 1. Jasi­one ‘Blue Light‘

Lactuca (5)

 1. Lac­tu­ca sati­va ‘Kame­lot‘
 2. Lac­tu­ca sati­va crispa
 3. Lac­tu­ca sati­va var. capitata
 4. Lac­tu­ca sati­va var. capi­ta­ta ‘Cit­rin‘
 5. Lac­tu­ca sati­va var. capi­ta­ta ‘Mars‘

Lilium (7)

 1. Lilium ‘Magic Star‘
 2. Lilium asia­tic ‘Mapi­ra‘
 3. Lilium asia­tic ‘Must See‘
 4. Lilium lancifolium‘Flore Pleno‘
 5. Lilium orien­tal
 6. Lilium orien­tal ‘Star Gazer‘
 7. Lilium par­da­li­num x lon­gif­lo­rum fusion

Lycopersicon (75)

 1. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Altai White‘
 2. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ama­nia Orange‘
 3. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Baba Sura‘
 4. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ber­ke­ley Tie Dye‘
 5. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Big Rainbow‘
 6. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Big Yel­low Zebra‘
 7. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Black from Tula‘
 8. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Black Giant‘
 9. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Black Iccicle‘
 10. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Black Strawberry‘
 11. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Blue Smoke‘
 12. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Bodr­jat­sok‘
 13. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Bro­wn Berry‘
 14. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Crus­hed Heart‘
 15. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Cur­ran­to F1‘
 16. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Čoko­lá­do­vý zajac‘
 17. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Čudo Altaja‘
 18. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Dark Galaxy‘
 19. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Dwarf Freds Tie Dye‘
 20. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Eag­le Beak‘
 21. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Egyp­tian‘
 22. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Eme­rald Apple‘
 23. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Gol­den Queen‘
 24. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Gre­en Zebra‘
 25. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Har­vard Square‘
 26. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Hill­bil­ly‘
 27. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Him­ber Alt‘
 28. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Hip­pie Zebra‘
 29. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Hviez­da Taškentu‘
 30. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Che­ro­kee Purple‘
 31. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Cho­co­la­te Miracle‘
 32. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Cho­co­la­te Stripes‘
 33. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Indi­go Apple‘
 34. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ispo­lin‘
 35. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Koso­vo‘
 36. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Kozu­la 186‘
 37. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Le Sirop Derable‘
 38. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Líš­kin nos‘
 39. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Long Tal Sally‘
 40. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Love­ly Lush‘
 41. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Luc­ky Tiger‘
 42. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Med­ve­dia labka‘
 43. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Mint Julep‘
 44. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Mil­le Forries‘
 45. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Mone­y­ma­ker‘
 46. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Oran­ge Banana‘
 47. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Pin­ne­ap­le Heart‘
 48. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ping Fig‘
 49. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ping Tiger‘
 50. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Pink Bull‘
 51. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Pink Helmet‘
 52. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Purp­le Calabash‘
 53. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Puza­la Khata‘
 54. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Que­en of the Night‘
 55. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rebel Star­figh­ter VT 16‘
 56. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Red Dra­gon Heart‘
 57. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Roma Striee‘
 58. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rosa‘
 59. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rose Honei‘
 60. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rosij­skij Koralowy‘
 61. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rus­sian Purple‘
 62. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rus­sian Rose‘
 63. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Snow Whi­te Cherry‘
 64. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Sibe­rian Shangy‘
 65. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Sibír­ska Olečka‘
 66. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Sumo‘
 67. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Taj­ga‘
 68. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Tla­co­lu­la‘
 69. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ussu­ri Tigger‘
 70. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Valen­cia‘
 71. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Vaj­ce vtá­ka Ohniváka‘
 72. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Vaň­ka‘
 73. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Vese­lý sused‘
 74. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Yel­low Grape‘
 75. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Zapo­tec Bro­wn Flesh‘

L (17)

 1. Lavan­du­la angustifolia
 2. Lavan­du­la angus­ti­fo­lia ‘Hid­co­te Blue‘
 3. Leucant­he­mum ‘Real Galaxy‘
 4. Leuco­jum aestivum
 5. Lewi­sia coty­le­don ‘Eli­se‘
 6. Liat­ris spi­ca­ta ‘Alba‘
 7. Liat­ris spi­ca­ta ‘Flo­ris­tan White‘
 8. Liat­ris spi­ca­ta ‘Kobold‘
 9. Linum peren­ne
 10. Linum peren­ne ‘Sap­hir‘
 11. Lobe­lia cardinalis
 12. Lobe­lia speciosa
 13. Loni­ce­ra japo­ni­ca ‘Red World‘
 14. Ludi­sia discolor
 15. Lupi­nus polyp­hyl­lus ‘Gal­le­ry Blue‘
 16. Lupi­nus polyp­hyl­lus ‘Kron­le­uch­ter‘
 17. Lych­nis coronaria

Muscari (4)

 1. Mus­ca­ri arme­nia­cum ‘Touch of Snow‘
 2. Mus­ca­ri auche­ri ‘Whi­te Magic‘
 3. Mus­ca­ri botryoides
 4. Mus­ca­ri bot­ry­o­ides ‘Pink Sunrise

M (10)

 1. Mal­va mauritiana
 2. Ment­ha spi­ca­ta ‘Marok­ko‘
 3. Ment­ha suaveolens
 4. Ment­ha suave­olens ´Varie­ga­ta´
 5. Ment­ha x pipe­ri­ta ‘Gla­cia­le‘
 6. Ment­ha x pipe­ri­ta var. citrata
 7. Monar­da ‘Bee Bright‘
 8. Monar­da ‘Bee-​Merry Imp.‘
 9. Monar­da ‘Cam­brid­ge Scarlet‘
 10. Myo­so­tis alpestris

N (3)

 1. Nar­cis­sus acropolis
 2. Nar­cis­sus hybrid
 3. Nymp­ha­ea ‘Rot‘

Ocimum (4)

 1. Oci­mum basil­li­cum ‘Cin­na­mo­net­te‘
 2. Oci­mum basil­li­cum ‘Dark Green‘
 3. Oci­mum basil­li­cum ‘Limo­ne‘
 4. Oci­mum basil­li­cum ‘Purp­le Opaal‘

O (3)

 1. Oenot­he­ra ‘Sis­ky­ou Pink‘
 2. Ori­ga­num majorana
 3. Oste­os­per­mum spp.

Phlox (10)

 1. Phlox ‘Dai­sy Hill‘
 2. Phlox ‘Dorot­ka‘
 3. Phlox ‘Joawis Bloom‘
 4. Phlox doug­la­sii ‘Ochsenb­lut‘
 5. Phlox doug­las­si ‘Crac­ker­jack‘
 6. Phlox drum­mon­dii stellaris
 7. Phlox pani­cu­la­ta
 8. Phlox subu­la­ta ‘Can­dy Stripes‘
 9. Phlox subu­la­ta ‘McDaniel‘s Cushion‘
 10. Phlox subu­la­ta ‘Net­t­le­ton Variation‘

Primula (8)

 1. Pri­mu­la bela­ri­na ‘Delft Blue‘
 2. Pri­mu­la bulleyana
 3. Pri­mu­la den­ti­cu­la­ta ‘Alba‘
 4. Pri­mu­la den­ti­cu­la­ta ‘Blue‘
 5. Pri­mu­la den­ti­cu­la­ta ‘Rosa‘
 6. Pri­mu­la ela­ti­or ‘Gold Lace‘
 7. Pri­mu­la japo­ni­ca ‘Alba‘
 8. Pri­mu­la rosea

Pulsatilla (8)

 1. Pul­sa­til­la albana
 2. Pul­sa­til­la slavica
 3. Pul­sa­til­la vulgaris
 4. Pul­sa­til­la vul­ga­ris ‘Blaue Glocke‘
 5. Pul­sa­til­la vul­ga­ris ‘Blue Violet‘
 6. Pul­sa­til­la vul­ga­ris ‘Dark Red‘
 7. Pul­sa­ti­la vul­ga­ris ‘Röde Klökke‘
 8. Pul­sa­til­la vul­ga­ris alba

P (14)

 1. Pap­hi­ope­di­lum philippinense
 2. Pas­sif­lo­ra edulis
 3. Pelar­go­nium pel­ta­tum ‘Lila‘
 4. Pelar­go­nium pel­ta­tum ‘Red‘
 5. Pen­ni­se­tum alopecuroides
 6. Peri­cal­lis x hyb­ri­da ‘Oran­ge Field‘
 7. Per­si­ca­ria affinis 
 8. Per­si­ca­ria ampexicaulis ‘
 9. Pet­ro­ca­lis pyrenaica
 10. Pha­la­e­nop­sis lueddemanniana
 11. Pha­la­e­nop­sis spp.
 12. Phy­te­uma scheuchzeri
 13. Pisum sati­vum ‘Nor­li‘
 14. Ple­i­one bulbocodium

Rhododendron (5)

 1. Rho­do­den­dron ‘Dun­kel­vi­olett‘
 2. Rho­do­den­dron ‘Impe­di­tum Select‘
 3. Rho­do­den­dron ‘Saint Merryn‘
 4. Rho­do­den­dron Impe­di­tum ‘Azu­ri­ka‘
 5. Rho­do­den­dron obtu­sum azalea

Rubus (4)

 1. Rubus fru­ti­co­sus ‘Tay­ber­ry Buckingham‘
 2. Rubus ida­e­us ‘Fall­gold‘
 3. Rubus ida­e­us ‘Tula­me­en‘
 4. Rubus ille­ceb­ro­sus

R (10)

 1. Rap­ha­nus sati­vus ‘Yel­low Radish‘
 2. Rho­do­xis ‘Fai­ry Kisses‘
 3. Rhud­bec­kia ‘Sun­bec­kia Olivia‘
 4. Rhud­bec­kia ‘Sun­bec­kia Ophelia‘
 5. Ribes rub­rum “Wit­te Hollander‘
 6. Ribes ‘Whi­te Hollander‘
 7. Rosa ‘Augus­ta Luise‘
 8. Rosa ‘Nos­tal­gie‘
 9. Rud­bec­kia fulgida
 10. Rud­bec­kia hirta

Saxifraga (18)

 1. Saxif­ra­ga ‘Allen­da­le Ina‘
 2. Saxif­ra­ga ‘Beroun­ka‘
 3. Saxif­ra­ga ‘Brno‘
 4. Saxif­ra­ga ‘Cleo‘
 5. Saxif­ra­ga ‘Dej­vi­ce‘
 6. Saxif­ra­ga ‘Giu­sep­pe Verdi‘
 7. Saxif­ra­ga ‘Gott­hen­burg‘
 8. Saxif­ra­ga ‘L. G. Godseff‘
 9. Saxif­ra­ga ‘Lis­mo­re Carmine‘
 10. Saxif­ra­ga ‘Miluj­ma‘
 11. Saxif­ra­ga ‘Pech Melba‘
 12. Saxif­ra­ga arend­sii ‘Pur­pur­tep­pich‘
 13. Saxif­ra­ga ferdinandi-​coburgii ‘Wech­ten‘
 14. Saxif­ra­ga kole­na­tia­na rosea
 15. Saxif­ra­ga oppositifolia
 16. Saxif­ra­ga sancta
 17. Saxif­ra­ga x arend­sii ‘Rosen­zwerg‘
 18. Saxif­ra­ga x arend­sii ‘Tou­ran Deep Red‘

S (18)

 1. Saint­pau­lia ionant­ha – afric­ká fial­ka – paulínka
 2. Sal­via greg­gii ‘Roy­al Bumble‘
 3. Sal­via officinalis
 4. Sapo­na­ria ocymoides
 5. Sapo­na­ria ocy­mo­ides ‘Jabo­ra‘
 6. Scir­pus cernuus
 7. Sem­per­vi­vum ‘Crim­son Velvet‘
 8. Sem­per­vi­vum ‘Red Papaver‘
 9. Sile­nia trifoliata
 10. Sile­ne acaulis
 11. Sisy­rin­chium sp. ‘Devon Skies‘
 12. Sola­num melon­ge­na ‘Cas­per‘
 13. Sola­num melon­ge­na ‘Fal­con F1‘
 14. Sola­num melon­ge­na ‘Lau­ra‘
 15. Sole­nos­te­mon scu­tal­la­ri­oides ‘Rain­bow‘
 16. Spa­ra­xis spp.
 17. Sto­ma­tium mustellinum
 18. Szi­zos­ty­lis coc­ci­nea ‘Major‘

Tulipa (17)

 1. Tuli­pa bake­ri ‘Lilac Wonder‘
 2. Tuli­pa clu­sia­na ‘Cynt­hia‘
 3. Tuli­pa clu­sia­na ‘Cynt­hia‘
 4. Tuli­pa clu­sia­na ‘Eas­tern Star‘
 5. Tuli­pa clu­sia­na chrysantha
 6. Tuli­pa hage­ri ‘Litt­le Beauty‘
 7. Tuli­pa humi­lis ‘Alba Cae­ru­lea Oculata‘
 8. Tuli­pa humi­lis ‘Alba Cae­ru­lea Oculata‘
 9. Tuli­pa humi­lis ‘Lil­li­put‘
 10. Tuli­pa humi­lis ‘Viola­cea Yel­low Base‘
 11. Tuli­pa humi­lis ‘Viola­cea Yel­low Base‘
 12. Tuli­pa linifolia
 13. Tuli­pa polychroma
 14. Tuli­pa schrenkii
 15. Tuli­pa tarda
 16. Tuli­pa ‘Mas­cot­te‘
 17. Tuli­pa ‘Paul Scherer‘

T (12)

 1. Tage­tes erec­ta ‘Kili­man­ja­ro White‘
 2. Tage­tes patula
 3. Tage­tes patu­la ‘Mr. Majestic‘
 4. Tha­lict­rum kuisianum
 5. Thun­ber­gia ala­ta ‘ Afri­can Sunset‘
 6. Thy­mus serpyllum
 7. Thy­mus serpyllum‘Magic Carpet‘
 8. Thy­mus vulgaris
 9. Tig­ri­dia pavonia
 10. Tri­cyr­tis ‘Blue Wonder‘
 11. Tri­cyr­tis hirta
 12. Tro­pa­e­olum majus

V (2)

 1. Vero­ni­ca ‘Tis­sing­ton White‘
 2. Vita­lia­na primuliflora

W (1)

 1. Wis­te­ria flo­ri­bun­da ‘Mul­ti­ju­ga‘

Z (4)

 1. Zin­nia elegans
 2. Zin­nia marylandica
 3. Zin­nia mary­lan­di­ca ‘Star­light Rose‘
 4. Zin­nia mary­lan­di­ca ‘Sun­burst‘

Plán pes­to­vať: Arme­ria juni­pe­ri­fo­lia Lele­ko­vi­ce, Dry­as octo­pe­ta­la var. minor, Saxif­ra­ga ‘Yel­low Rock‘, Lilium michi­ga­nen­se, Tuli­pa ‘Tiny Timo‘

Orchi­de­je a bromélie

Lek­ná

Ruže

Tuli­pá­ny

Kosat­ce

Kober­cov­ky

Skal­nič­ky

Sirôt­ky

Ostat­né

Use Facebook to Comment on this Post

2009, 2012, 2013, Časová línia, Krajina, Mestá, Mestá, Podunajsko, Slovenská krajina, Slovenské mestá

Devínska Nová Ves – mestská časť Bratislavy

Hits: 2303

Devín­ska Nová Ves leží v nad­mor­skej výš­ke 172 met­rov nad morom. Na plo­che 24.22 km2 žije asi 16 000 oby­va­te­ľov. Leží na okra­ji Záhor­skej níži­ny a na úpä­tí Devín­skej Koby­ly. Čle­ní sa na tie­to miest­ne čas­ti: Devín­ske Jaze­ro, Kos­tol­né, Pod­hor­ské, Pau­lin­ské, Síd­lis­ko Stred, Vápen­ka. Devín­ska Nová Ves je význam­ných želez­nič­ným uzlom. Nachá­dza sa tu auto­mo­bil­ka Volk­swa­gen Slo­va­kia a.s.. V minu­los­ti tu exis­to­va­la úzko­roz­chod­ná trať, kto­rá spá­ja­la dneš­nú sta­ni­cu s Deví­nom. Bola využí­va­ná pred 2. sve­to­vou voj­nou na tran­s­port rudy zo západ­né­ho úpä­tia Devín­skych Kar­pát. Nachá­dza­la sa tu vápen­ka. V 18. sto­ro­čí tu bola vybu­do­va­ná pies­ko­vá baňa s lanov­kou na Sand­ber­gu, pomo­cou kto­rej sa pre­vá­žal pie­sok na lode na rie­ku Mora­va. V roku 1870 vzni­kol kame­ňo­lom a teheľ­ňa. Pôvod­ný asfal­to­vý pohra­nič­ný chod­ník, tzv. “sig­nál­ka” z čias želez­nej opo­ny, dnes slú­ži ako cyk­lo­tra­sa (Wiki­pe­dia). 

Pôvod­ný názov obce je Nová Ves (devin​ska​no​va​ves​.sk). Ďal­šie his­to­ric­ké pome­no­va­nia: Nova Wass, Divin-​Új-​Falu, Wyfa­lu, Theben-​Neudorf, Dévé­ny­új­fa­lu, Neudorf an der March (Wiki­pe­dia). Prvý krát je Devín­ska Nová Ves písom­ne spo­mí­na­ná až v roku 1451 (devin​ska​no​va​ves​.sk). Uni­kát­ne sú nále­zy doku­men­tu­jú­ce slo­van­sko – avar­ské osíd­le­nie. Nachá­dza sa tu jed­no z naj­star­ších a naj­výz­nam­nej­ších poh­re­bísk zo 7 až 9 sto­ro­čia. Na dvoch návršiach nad morav­skou nivou stá­li pri štvr­ti nazý­va­nej Slo­vi­nec v 9.storočí dve veľ­ko­mo­rav­ské pev­nos­ti. Na men­šej plo­ši­ne dol­né­ho kop­ca dol­né­ho kop­ca bolo opev­ne­né hra­dis­ko s ozna­če­ním “Na ska­le”. Hra­dis­ko chrá­nil 2 met­re vyso­ký ochran­ný val, násyp sa dá aj dnes roz­poz­nať v teré­ne. Hor­né hra­dis­ko s ozna­če­ním “Na pies­koch” stá­lo na vyš­šej plo­ši­ne ležia­ce nad žltou ste­nou Sand­ber­gu. Opev­ne­nie hra­dis­ka tvo­ril mohut­ný násyp z juhu posil­ne­ný prie­ko­pou. Z hra­dísk sa dalo kon­tro­lo­vať širo­ké oko­lie, naj­mä šíre Morav­ské pole na dru­hom bre­hu Mora­vy. Nie je vylú­če­né, že prá­ve tie­to hra­dis­ká boli pev­nos­ťou Dowi­na knie­ža­ťa Ras­ti­sla­va, na kto­rú pod­ľa Fuld­ských aná­lov v roku 869 neús­peš­ne úto­čil Karol, syn výcho­dof­ran­ské­ho krá­ľa Ľudo­ví­ta Nemca (Wiki­pe­dia). Devín­ska Nová Ves bola pôvod­ne osa­dou pan­stva Devín (Infor­mač­ná tabuľa).

V 30-​tych tokoch 16. sto­ro­čia osa­du vydran­co­va­li cudzí žold­nie­ri pozva­ní chrá­niť Bra­ti­sla­vu pred Tur­ka­mi (Infor­mač­ná tabu­ľa). V 30-​tych rokoch 16. sto­ro­čia sa sem pri­sťa­ho­va­li Chor­vá­ti, kto­rí dokon­ca počtom pre­vý­ši­li pôvod­né oby­va­teľ­stvo. To vied­lo v roku 1552 ku náz­vu Chor­vát­ska Nová Ves. Názov Devín­ska Nová Ves je dolo­že­ný až z 18. sto­ro­čia. Od roku 1972 je mest­skou čas­ti Bra­ti­sla­vy (devin​ska​no​va​ves​.sk). Aj dnes tu žije naj­väč­šia chor­vát­ska men­ši­na na úze­mí Slo­ven­ska, kaž­do­roč­ne sa tu koná Fes­ti­val chor­vát­skej kul­tú­ry. Rodá­ci Devín­skej Novej Vsi: spi­so­va­te­lia Peter Piš­ťa­nek, Rudolf Slo­bo­da (Wiki­pe­dia). Po roku 1972 sa Devín­ska Nová Ves pod­stat­ne roz­ší­ri­la o nové síd­lis­ká a pod­ni­ky naj­mä auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu (Infor­mač­ná tabu­ľa).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post