Hits: 30412

Hmyz má iden­ti­fi­ko­va­ných viac než mili­ón dru­hov, tvo­rí jed­nu z naj­roz­ma­ni­tej­ších a naj­po­čet­nej­ších sku­pín orga­niz­mov. Jeho úlo­ha je kľú­čo­vá pre eko­lo­gic­kú rov­no­vá­hu a sta­bi­li­tu eko­sys­té­mov. Latin­ské pome­no­va­nie preň­ho je Ins­tec­ta. Obý­va tak­mer všet­ky pro­stre­dia, jeho telo je oby­čaj­ne roz­de­le­né na tri čas­ti: hla­vu, hruď a zadok. Pat­rí medzi člán­ko­nož­ce. Páro­vé nohy hmy­zu umož­ňu­jú pohyb, kríd­la u nie­kto­rých dru­hov posky­tu­jú mož­nosť lie­tať. Hmyz dýcha vzduš­ni­ca­mi. Je kľú­čo­vým prv­kom potrav­ných reťaz­cov. Čas­to je pria­mym kon­zu­men­tom rast­lín, ale­bo je súčas­ťou potra­vy pre vtá­ky, ryby, apod.. Mno­ho rast­lín je závis­lá na ope­ľo­va­ní, kto­ré vyko­ná­va hmyz, pre­dov­šet­kým vče­ly a motý­le. Hmyz plní veľ­mi dôle­ži­tú pri roz­kla­de orga­nic­kej hmo­ty. Nie­kto­ré dru­hy hmy­zu pomá­ha­jú mini­ma­li­zo­vať potre­bu che­mic­kých pes­ti­cí­dov. Mno­hé dru­hy sú ohro­ze­né, aj pre stra­tu pri­ro­dze­ných pro­stre­dí. Svo­je zohrá­va pou­ží­va­nie pes­ti­cí­dov, kli­ma­tic­ké zmeny.


Insects have been iden­ti­fied in over a mil­li­on spe­cies, for­ming one of the most diver­se and popu­lous groups of orga­nisms. The­ir role is cru­cial for eco­lo­gi­cal balan­ce and the sta­bi­li­ty of eco­sys­tems. The Latin name for them is Insec­ta. They inha­bit almost all envi­ron­ments, with the­ir bodies typi­cal­ly divi­ded into three parts: head, tho­rax, and abdo­men. They belo­ng to the arth­ro­pods. The pai­red legs of insects allow for move­ment, and wings in cer­tain spe­cies pro­vi­de the abi­li­ty to fly. Insects bre­at­he through tracheae.

They are a key ele­ment in food chains, often ser­ving as direct con­su­mers of plants or as part of the diet for birds, fish, and other ani­mals. Many plants depend on pol­li­na­ti­on, car­ried out by insects, espe­cial­ly bees and but­terf­lies. Insects play a cru­cial role in the decom­po­si­ti­on of orga­nic mat­ter. Some insect spe­cies help mini­mi­ze the need for che­mi­cal pes­ti­ci­des. Many spe­cies are endan­ge­red, facing thre­ats such as the loss of natu­ral habi­tats, pes­ti­ci­de use, and cli­ma­te change.


Zoznam dru­hov (14)

 • Ache­ta domestica
 • Archi­man­dri­ta tesselata
 • Bla­be­rus craniifer
 • Blap­ti­ca dubia
 • Ellip­tor­hi­na javanica
 • Eub­la­be­rus distanti
 • Gromp­ha­dor­hi­na portentosa
 • Gryl­lus asimilis
 • Luci­hor­me­ti­ca verrucosa
 • Pach­no­da mar­gi­na­ta peregrina
 • Schis­to­cer­ca gregaria
 • Shel­for­del­la tartara
 • Teneb­rio molitor
 • Zop­ho­bas morio

Use Facebook to Comment on this Post