2004, 2006-2010, 2007, Akvaristika, Časová línia, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Ryby, Sumčeky, Živočíchy

Najbežnejší prísavník Ancistrus cf. cirrhosus

Hits: 53565

Veľ­mi zná­my druh, čas­to ho pozna­jú aj deti, a čas­to sa aj deťom kupu­je. Čas­to poču­jem v akva­ris­tic­kom obcho­de odpo­rú­ča­nia pre­dá­va­jú­cich ako je to dob­ré mať prí­sav­ní­ka. Vraj im bude čis­tiť sklo. Dá sa pove­dať, že je to nezmy­sel. V nor­mál­ne zaria­de­nom akvá­riu prí­sav­ník zablú­di aj na sklo, ale urči­te ho nebu­de čis­tiť tak, aby tomu, kto nádrž čis­tí dovo­lil nez­ba­vo­vať ste­ny akvá­ria od rias a iných nečis­tôt. To by musel mať cho­va­teľ ďale­ko viac prí­sav­ní­kov, prí­pad­ne iné veľ­kos­ti prí­sav­ní­kov ako sú bež­ne dostup­né. Navy­še za pred­po­kla­du, že chu­dá­ci prí­sav­ní­ci by nema­li čo iné kon­zu­mo­vať. Svoj­ho času som mal v jed­nej nádr­ži, kto­rá nema­la ani 30 lit­rov asi desať prí­sav­ní­kov a sklá boli bez rias. Prí­sav­ník je nená­roč­ný druh na che­miz­mus, ale aj vôbec na sta­rost­li­vosť. Doká­že pre­žiť mno­hé doslo­va kata­stro­fy v akvá­riu. Mys­lím, že je to tá najo­dol­nej­šia akvá­ri­ová ryb­ka s akou som mal počas svo­je akva­ris­tic­kej pra­xe od roku 1982 do čine­nia. Až by som pove­dal, že je schop­ná pre­žiť až nery­bie” pod­mien­ky. Napr. pri sťa­ho­va­ní nádr­že sa čas­to sta­ne, že sme všet­ky ryby vylo­vi­li, aspoň sme si to mys­le­li. Po pomer­ne dlho čase zra­zu náj­de­me prí­sav­ní­ka napr. vo ved­re na kore­ni, kde sa silou vôle držal. Poznám prí­pa­dy tak­mer vypus­te­né­ho akvá­ria, v kto­rom pre­žil prí­sav­ník týž­deň s mini­mom vody. Azda na jedi­nú vec je prí­sav­ník nároč­nej­ší – na obsah kys­lí­ka vo vode. Dbaj­me na to naj­mä pri pre­no­se a vte­dy, keď budú mať vaše deti ten­den­ciu dať pri­ve­ľa prí­sav­ní­kov do neja­ké­ho malé­ho pohá­ra. Pohľad na zdoc­hnu­tých prí­sav­ní­kov je pre mno­hých vcel­ku odpu­dzu­jú­ci. Pri­jí­ma aj suchú stra­vu, odpo­rú­čam mu občas spes­triť jedál­ni­ček špe­ná­tom, šalá­tom. Prí­sav­ní­ky majú radi úkry­ty a čas­to sa prá­ve v nich vytie­ra­jú. Roz­mno­ží aj v spo­lo­čen­skej nádr­ži. Je však už prob­le­ma­tic­ké, či si potom­stvo doká­že aj uchrá­niť. Samec strá­žia­ci potom­stvo, je veľ­mi nebo­jác­ny, avšak pros­tried­ka­mi prá­ve na obra­nu nedis­po­nu­je. Po vylia­hnu­tí plô­di­ku sa ďalej už oň nesta­rá, čím sa šan­ce v spo­loč­nos­ti iných rýb čas­to blí­žia k nule. Ako tre­ciu plo­chu si prí­sav­ník vybe­rie neja­ký plo­chý pev­ný pred­met. Čas­to je to napr. boč­ná ste­na akvá­ria, ale­bo napr. duti­na v deko­rač­nom dre­ve, ale­bo aj v kve­ti­ná­či. Prí­sav­ní­ko­vi sa ako vhod­ný sub­strát napr. pri­dá­va­jú do nádr­že novo­du­ro­vé trub­ky. Exis­tu­je aj jed­no nie veľ­mi este­tic­ké rie­še­nie, ale veľ­mi efek­tív­ne – posta­ve­ná skle­ne­ná fľa­ša. Ide­ál­na je roz­bi­tá sta­rá fľa­ša od Viney – táto je čle­ni­tá, roz­bi­tá musí byť pre pri­úz­ke hrd­lo. Samec jed­no­du­cho potre­bu­je samič­ku poriad­ne oprieť, a naj­lep­šie na takom mies­te, kde nemô­že tak ľah­ko uniknúť.

Prí­sav­ník je náchyl­ný na pou­ží­va­nie lie­čiv. Pre­to ho tre­ba lie­čiť opatr­ne, resp. ak lie­či­me iné ryby, prí­sav­ní­ky pred­tým odlov­me do iné­ho akvá­ria. Neod­po­rú­čam cho­vať prí­sav­ní­ka v akvá­riu s rast­li­na­mi. Veľ­ký prí­sav­ník doká­že sluš­ne kon­zu­mo­vať lis­ty rast­lín, a prav­da­že naj­čerstvej­šie výhon­ky mu chu­tia naj­viac. Tak­že, ak chce­me mať pek­né rast­li­ny v dosta­toč­nom roz­vo­ji a máme v nádr­ži prí­sav­ní­ka, pri veľ­kos­ti šesť cm ich pre­miest­ni­me do iné­ho akvá­ria. Na dru­hej stra­ny, ak sa nám akvá­ri­um prá­ve neda­rí, prí­sav­ník vie pomôcť odstra­ňo­va­ním uhy­nu­tých zvyš­kov rast­lín, sli­má­kov, prí­pad­ne rýb. Prí­tom­nosť prí­sav­ní­ka v akvá­riu by som posu­dzo­val aj v súvis­los­ti s veľ­kos­ťou akvá­ria, množ­stvom a typom rast­lín. Ancis­trus je vhod­ná ryba pre začí­na­jú­ce akvá­ria. Naj­mä pre jeho schop­nosť spot­re­bo­vá­vať zvyš­ky orga­nic­kej hmo­ty. Ancis­tru­sa neod­po­rú­čam do nádr­ží spo­lu s väč­ší­mi, teri­to­riál­ny­mi, sil­ný­mi druh­mi rýb. Inak hro­zí, že budú čas od času oku­so­va­né. Ich vzhľa­du ani živo­tu to nepros­pe­je. Pre prí­sav­ní­ka je vhod­nej­šie, ak môže plá­vať v pokoj­nej­ších vodách. Ancis­trus je veľ­mi mie­ru­mi­lov­ná ryba. Pre­to je vhod­ný aj k vylia­hnu­té­mu rozp­lá­va­né­mu plô­di­ku, neub­lí­ži mu. Medzi sebou sa bijú len mla­dé sam­ce, kto­ré sú vte­dy prav­de­po­dob­ne v prob­le­ma­tic­kom veku ;-). Ja im vra­vím puber­tál­ne – nedos­pe­lé sam­ce. Dnes sa už medzi akva­ris­ta­mi a na trhu vysky­tu­jú rôz­ne varie­ty prí­sav­ní­kov. Albí­ny, tzv. zla­té, závo­jo­vé for­my, atď. Mne osob­ne sa naro­dil napr. z nor­mál­nej for­my ako jedi­nec vypad­nu­tý z oka svo­jim rodi­čom, tak aj albi­no for­ma, z čoho vyplý­va že prí­sav­ní­ky sú už v dneš­nej dobe dosť pre­krí­že­né. Sam­če­ka rozo­zná­me pod­ľa osti­tých výbež­kov, kto­ré mu vyras­ta­jú z hla­vy. Samič­ka ich nemá, ale­bo sú len veľ­mi malé. Ancis­trus vie veľ­mi rých­lo plá­vať, nie je ľah­ké ho chy­tiť, naj­mä v nádr­ži plnej rast­lín. Mož­no aj vám sa už sta­lo, že pri chy­ta­ní sa vám zaplie­tol do sieť­ky. Čas­to sa v stre­se nech­cel sieť­ky ani pus­tiť. Nie­ke­dy vypros­ťo­va­nie môže trvať veľ­mi dlho. Nie­ke­dy musí­me siah­nuť ku odstri­hnu­tiu plu­tiev, ale­bo ku vystri­ha­niu sieť­ky. Mne sa raz sta­lo, že mi prí­sav­ník zablú­dil do fil­tra. Prav­de­po­dob­ne ho zachy­ti­la lopat­ka čer­pa­diel­ka a samoz­rej­me spô­so­bil jeho zasta­ve­nie. Prí­sav­ník javil aktív­ne znám­ky živo­ta, robil som všet­ko mož­né, ale pus­tiť sa nech­cel ale­bo neve­del. Dlhý čas som nechal fil­ter voľ­ne ležať vo vode v náde­ji, že sa Ancis­trus sa vyslo­bo­dí. Bohu­žiaľ, nič podob­né sa nesta­lo a ja som musel fil­ter spo­jaz­dniť. Musel som pou­žiť dras­tic­ké pros­tried­ky – kom­bi­nač­ky. Iste­že zve­da­vý prí­sav­ník na to dopla­til životom.


A very well-​known spe­cies, often recog­ni­zed even by chil­dren, and often bought for them. I often hear recom­men­da­ti­ons from sel­lers in aqu­arium shops that it’s good to have a suc­ker fish. Sup­po­sed­ly, it will cle­an the glass. It can be said that it’s non­sen­se. In a nor­mal­ly equ­ip­ped aqu­arium, the suc­ker may end up on the glass, but it cer­tain­ly won’t cle­an it in a way that would allow the tank cle­a­ner to skip remo­ving algae and other dirt from the aqu­arium walls. The kee­per would need far more suc­ker fish, or dif­fe­rent sizes of suc­ker fish than tho­se com­mon­ly avai­lab­le. More­over, assu­ming that poor suc­ker fish would­n’t have anyt­hing else to con­su­me. At one time, I had about ten suc­ker fish in a tank that did­n’t even have 30 liters, and the glas­ses were algae-​free. The suc­ker fish is an unde­man­ding spe­cies in terms of water che­mis­try, but also in gene­ral care. It can sur­vi­ve many lite­ral disas­ters in the aqu­arium. I think it’s the har­diest aqu­arium fish I’ve dealt with during my aqu­arium prac­ti­ce sin­ce 1982. I would even say it’s capab­le of sur­vi­ving unfis­hy” con­di­ti­ons. For exam­ple, during the tan­k’s relo­ca­ti­on, it often hap­pens that we caught all the fish, or at least we thought we did. After quite some time, sud­den­ly we find a suc­ker fish, for exam­ple, in a buc­ket on a root, whe­re it held on by she­er will­po­wer. I know cases of near­ly drai­ned aqu­ariums, in which a suc­ker fish sur­vi­ved for a week with mini­mal water. Per­haps the only thing the suc­ker fish is more deman­ding of is the oxy­gen con­tent in the water. Let’s pay atten­ti­on to this, espe­cial­ly during trans­fers and when your kids tend to put too many suc­ker fish into a small glass. The sight of dead suc­ker fish is quite repul­si­ve to many peop­le. It also accepts dry food; I recom­mend occa­si­onal­ly diver­si­fy­ing its diet with spi­nach, let­tu­ce. Suc­ker fish like hiding spots, and they often rub them­sel­ves in them. They can repro­du­ce in a com­mu­ni­ty tank. Howe­ver, it’s alre­a­dy prob­le­ma­tic whet­her the offs­pring can be pro­tec­ted. The male guar­ding the offs­pring is very fear­less, but he lacks means for defen­se. After the fry hatch, he no lon­ger cares for them, which often means that the­ir chan­ces in the com­pa­ny of other fish app­ro­ach zero. As a rub­bing sur­fa­ce, the suc­ker fish cho­oses some flat, solid object. It’s often, for exam­ple, the side wall of the aqu­arium or a cavi­ty in deco­ra­ti­ve wood or even a flo­wer­pot. A suitab­le sub­stra­te for the suc­ker fish, for exam­ple, inc­lu­des PVC pipes added to the tank. The­re is also one not very aest­he­tic solu­ti­on but very effec­ti­ve – a built glass bott­le. The ide­al one is a bro­ken old bott­le from Viney – it’s gro­oved, and the bro­ken part must be for a nar­row neck. The male sim­ply needs a fema­le to lean on pro­per­ly, pre­fe­rab­ly in a pla­ce whe­re she can’t esca­pe easily.

The suc­ker fish is pro­ne to the use of medi­ci­nes. The­re­fo­re, it should be tre­a­ted care­ful­ly, or if we tre­at other fish, we should catch the suc­ker fish befo­re and move it to anot­her tank. I do not recom­mend kee­ping the suc­ker fish in a plan­ted aqu­arium. A lar­ge suc­ker fish can con­su­me plant lea­ves quite well, and of cour­se, he pre­fers the fres­hest sho­ots. So, if we want to have beau­ti­ful plants in suf­fi­cient deve­lop­ment and we have a suc­ker fish in the tank, we should move them to anot­her tank when they reach six cm. On the other hand, if our aqu­arium is not doing well, the suc­ker fish can help by remo­ving deca­y­ed plant remains, snails, or even dead fish. I would assess the pre­sen­ce of the suc­ker fish in the aqu­arium also in rela­ti­on to the size of the aqu­arium, the amount, and type of plants. Ancis­trus is a suitab­le fish for begin­ning aqu­ariums, espe­cial­ly for its abi­li­ty to con­su­me orga­nic mat­ter resi­du­es. I do not recom­mend put­ting Ancis­trus in tanks with lar­ger, ter­ri­to­rial, strong fish spe­cies. Other­wi­se, the­re is a risk that they will occa­si­onal­ly be gna­wed at. It won’t bene­fit the­ir appe­a­ran­ce or life. For the suc­ker fish, it’s pre­fe­rab­le if it can swim in cal­mer waters. Ancis­trus is a very pea­ce­ful fish. The­re­fo­re, it is suitab­le even for hat­ched fry; it won’t harm them. They only fight among them­sel­ves young males, who are pro­bab­ly in a prob­le­ma­tic age then ;-). I call them puber­tal – imma­tu­re males. Nowa­da­ys, vari­ous varie­ties of suc­ker fish are alre­a­dy pre­sent among aqu­arists and on the mar­ket. Albi­no, so-​called gold, veil-​tail forms, etc. Per­so­nal­ly, I had a spe­ci­men born from a nor­mal form, as well as an albi­no form, from which it fol­lo­ws that suc­ker fish are alre­a­dy quite interb­red the­se days. We can recog­ni­ze a male by the bony prot­ru­si­ons that grow from his head. The fema­le does not have them, or they are very small. Ancis­trus can swim very quick­ly; it’s not easy to catch him, espe­cial­ly in a tank full of plants. Per­haps it has alre­a­dy hap­pe­ned to you that he got tan­gled in the net during cat­ching. Often in stress, he did­n’t want to let go of the net. Some­ti­mes the untan­gling can take a very long time. Some­ti­mes we have to resort to cut­ting off the fins, or cut­ting the net. Once, a suc­ker fish wan­de­red into the fil­ter for me. The impel­ler bla­de pro­bab­ly caught him, and of cour­se, it stop­ped. The suc­ker fish sho­wed acti­ve signs of life; I did eve­ryt­hing possib­le, but he did­n’t want or could­n’t let go. I left the fil­ter fre­e­ly in the water for a long time in the hope that the Ancis­trus would free itself. Unfor­tu­na­te­ly, not­hing like that hap­pe­ned, and I had to start up the fil­ter again. I had to use dras­tic mea­su­res – com­bi­na­ti­on pliers. Of cour­se, the curi­ous suc­ker fish paid for it with his life.


Eine sehr bekann­te Art, die oft sogar von Kin­dern erkannt wird und oft auch für sie gekauft wird. Ich höre oft Emp­feh­lun­gen von Ver­kä­u­fern in Zoohand­lun­gen, dass es gut ist, einen Sau­gwels zu haben. Angeb­lich rei­nigt er das Glas. Es kann gesagt wer­den, dass dies Unsinn ist. In einem nor­mal aus­ges­tat­te­ten Aqu­arium kann der Sau­gwels zwar auf das Glas gelan­gen, aber er wird es sicher­lich nicht so rei­ni­gen, dass der Tan­kre­i­ni­ger das Ent­fer­nen von Algen und ande­rem Sch­mutz von den Aqu­ariu­mwän­den über­s­prin­gen kann. Der Hal­ter brä­uch­te weit mehr Sau­gwel­se oder unters­chied­li­che Größen von Sau­gwel­sen als die übli­cher­we­i­se erhält­li­chen. Außer­dem müss­ten die armen Sau­gwel­se voraus­set­zen, dass sie nichts ande­res zu kon­su­mie­ren hät­ten. Ich hat­te ein­mal etwa zehn Sau­gwel­se in einem Tank, der nicht ein­mal 30 Liter fass­te, und die Sche­i­ben waren algen­frei. Der Sau­gwels ist eine ans­pruchs­lo­se Art in Bez­ug auf die Was­ser­che­mie, aber auch in der all­ge­me­i­nen Pfle­ge. Er kann vie­le buchs­täb­li­che Kata­strop­hen im Aqu­arium über­le­ben. Ich den­ke, er ist der robus­tes­te Aqu­arien­fisch, mit dem ich wäh­rend mei­ner Aqu­arienp­ra­xis seit 1982 zu tun hat­te. Ich wür­de sogar sagen, dass er in der Lage ist, unfis­chi­ge” Bedin­gun­gen zu über­le­ben. Zum Beis­piel pas­siert es oft, dass wir bei der Ver­le­gung des Tanks alle Fis­che gefan­gen haben oder zumin­dest glaub­ten wir das. Nach eini­ger Zeit fin­den wir plötz­lich einen Sau­gwels, zum Beis­piel in einem Eimer an einer Wur­zel, wo er sich nur mit rei­ner Wil­len­skraft fest­ge­hal­ten hat. Ich ken­ne Fäl­le von fast lee­ren Aqu­arien, in denen ein Sau­gwels eine Woche lang mit mini­ma­lem Was­ser über­lebt hat. Viel­le­icht ist das ein­zi­ge, worauf der Sau­gwels ans­pruchs­vol­ler ist, der Sau­ers­toff­ge­halt im Was­ser. Ach­ten wir beson­ders darauf, dies bei Trans­fers und wenn Ihre Kin­der dazu neigen, zu vie­le Sau­gwel­se in ein kle­i­nes Glas zu geben. Der Anb­lick von toten Sau­gwel­sen ist für vie­le Men­schen ziem­lich absto­ßend. Er akzep­tiert auch Troc­ken­fut­ter; ich emp­feh­le, sei­nen Spe­i­sep­lan gele­gen­tlich mit Spi­nat und Salat zu bere­i­chern. Sau­gwel­se mögen Vers­tec­ke und rei­ben sich oft daran. Sie kön­nen sich in einem Geme­in­schaft­sa­qu­arium ver­meh­ren. Es ist jedoch bere­its frag­lich, ob der Nach­wuchs danach ges­chützt wer­den kann. Das Männ­chen, das den Nach­wuchs bewacht, ist sehr furcht­los, aber ihm feh­len Mit­tel zur Ver­te­i­di­gung. Nach dem Sch­lüp­fen der Jun­gen küm­mert er sich nicht mehr um sie, was oft bede­utet, dass ihre Chan­cen in der Gesells­chaft ande­rer Fis­che gegen null gehen. Als Rei­bef­lä­che wählt der Sau­gwels irgen­de­in fla­ches, fes­tes Objekt. Oft ist es zum Beis­piel die Sei­ten­wand des Aqu­ariums oder eine Höh­le im Deko­ra­ti­ons­holz oder sogar ein Blu­men­topf. Ein gee­ig­ne­ter Unter­grund für den Sau­gwels sind zum Beis­piel PVC-​Rohre, die dem Aqu­arium hin­zu­ge­fügt wer­den. Es gibt auch eine nicht sehr äst­he­tis­che, aber sehr effek­ti­ve Lösung – eine gebau­te Glasf­las­che. Ide­al ist eine zerb­ro­che­ne alte Flas­che von Viney – sie ist gerillt, und der zerb­ro­che­ne Teil muss für einen sch­ma­len Hals sein. Das Männ­chen braucht ein­fach ein Weib­chen, an das es sich orden­tlich anleh­nen kann, am bes­ten an einem Ort, wo es nicht so leicht ent­kom­men kann.

Der Sau­gwels ist anfäl­lig für die Ver­wen­dung von Medi­ka­men­ten. Daher soll­te er vor­sich­tig behan­delt wer­den, oder wenn wir ande­re Fis­che behan­deln, soll­ten wir den Sau­gwels zuerst fan­gen und in ein ande­res Aqu­arium brin­gen. Ich emp­feh­le nicht, den Sau­gwels in einem bepf­lanz­ten Aqu­arium zu hal­ten. Ein gro­ßer Sau­gwels kann Pflan­zenb­lät­ter recht gut kon­su­mie­ren, und natür­lich bevor­zugt er die fris­ches­ten Trie­be. Wenn wir also schöne Pflan­zen in aus­re­i­chen­der Ent­wick­lung haben möch­ten und wir einen Sau­gwels im Tank haben, soll­ten wir sie ver­le­gen, wenn sie sechs cm erre­i­chen. Ande­rer­se­its, wenn unser Aqu­arium nicht gut läuft, kann der Sau­gwels hel­fen, indem er ver­faul­te Pflan­zen­res­te, Schnec­ken oder sogar tote Fis­che ent­fernt. Ich wür­de die Anwe­sen­he­it des Sau­gwels im Aqu­arium auch in Bez­ug auf die Größe des Aqu­ariums, die Men­ge und Art der Pflan­zen bewer­ten. Ancis­trus ist ein gee­ig­ne­ter Fisch für Anfän­ge­ra­qu­arien, ins­be­son­de­re aufg­rund sei­ner Fähig­ke­it, orga­nis­che Res­te zu kon­su­mie­ren. Ich emp­feh­le nicht, Ancis­trus in Tanks mit größe­ren, ter­ri­to­ria­len, star­ken Fis­char­ten zu set­zen. Andern­falls bes­teht die Gefahr, dass sie gele­gen­tlich angek­nab­bert wer­den. Es wird ihrem Aus­se­hen oder ihrem Leben nicht zugu­te kom­men. Für den Sau­gwels ist es bes­ser, wenn er in ruhi­ge­ren Gewäs­sern sch­wim­men kann. Ancis­trus ist ein sehr fried­li­cher Fisch. Daher eig­net er sich auch für gesch­lüpf­te Jung­fis­che; er wird ihnen nicht scha­den. Sie kämp­fen nur unte­re­i­nan­der jun­ge Männ­chen, die dann wahrs­che­in­lich in einem prob­le­ma­tis­chen Alter sind ;-). Ich nen­ne sie puber­tär – unre­i­fe Männ­chen. Heut­zu­ta­ge gibt es bere­its vers­chie­de­ne Varian­ten von Sau­gwel­sen unter Aqu­aria­nern und auf dem Mar­kt. Albi­no, soge­nann­te Gold‑, Sch­le­iersch­wanz­for­men usw. Per­sön­lich hat­te ich ein Exem­plar aus einer nor­ma­len Form gebo­ren, sowie eine Albi­no­form, woraus folgt, dass Sau­gwel­se heut­zu­ta­ge schon ziem­lich gek­re­uzt sind. Wir kön­nen ein Männ­chen an den knöcher­nen Vor­s­prün­gen erken­nen, die aus sei­nem Kopf wach­sen. Das Weib­chen hat sie nicht oder sie sind sehr kle­in. Ancis­trus kann sehr schnell sch­wim­men; es ist nicht ein­fach, ihn zu fan­gen, beson­ders in einem Tank vol­ler Pflan­zen. Viel­le­icht ist es Ihnen auch schon pas­siert, dass er sich beim Fan­gen im Netz ver­hed­dert hat. Oft will er sich in Stress­si­tu­ati­onen nicht vom Netz tren­nen. Manch­mal kann das Ent­wir­ren sehr lan­ge dau­ern. Manch­mal müs­sen wir zu dras­tis­chen Maßnah­men gre­i­fen – Kom­bi­zan­gen. Natür­lich zahl­te der neugie­ri­ge Sau­gwels dafür mit sei­nem Leben.


Odka­zy

Ancistrus cf. cirrhosus Albino

Ancistrus cf. cirrhosus
Ancis­trus a jeho ikry

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2007, Akvaristika, Časová línia, Organizmy, Príroda, Ryby, Sumčeky, Živočíchy

Synodontis eupterus – 30 rokov dožívajúci sa akváriový druh ryby

Hits: 11512

Syno­don­tis eup­te­ra pat­rí medzi afric­ké sum­če­ky. Doží­va sa až 30 rokov. Pat­rí do čeľa­de Mocho­ki­dae a roz­ší­ril sa po celej Afri­ke. Je ľah­ko roz­poz­na­teľ­ný svo­jím jedi­neč­ným vzhľa­dom. Má pre­dĺže­né telo pokry­té malý­mi kost­ný­mi doska­mi, čo mu dáva tvr­dý a obr­ne­ný vzhľad. Naj­vý­raz­nej­šou črtou je jeho veľ­ká hre­be­ňo­vi­tá plut­va na chrb­te, pri­po­mí­na­jú­ca perie. Živí sa hlav­ne malý­mi bez­sta­vov­ca­mi a hmyzom.


Syno­don­tis eup­te­rus, com­mon­ly kno­wn as the feat­her­fin squ­e­a­ker, belo­ngs to the Afri­can cat­fish spe­cies. It has a lifes­pan of up to 30 years. It belo­ngs to the fami­ly Mocho­ki­dae and is wides­pre­ad across Afri­ca. It is easi­ly recog­ni­zab­le by its uni­que appe­a­ran­ce. It has an elon­ga­ted body cove­red with small bony pla­tes, giving it a tough and armo­red look. The most dis­tinc­ti­ve fea­tu­re is its lar­ge dor­sal fin, resem­bling feat­hers. It pri­ma­ri­ly feeds on small inver­teb­ra­tes and insects.


Syno­don­tis eup­te­rus, auch als Federf­los­ser bekannt, gehört zu den afri­ka­nis­chen Wel­sar­ten. Es hat eine Lebens­dau­er von bis zu 30 Jah­ren. Es gehört zur Fami­lie Mocho­ki­dae und ist in ganz Afri­ka verb­re­i­tet. Es ist leicht durch sein ein­zi­gar­ti­ges Aus­se­hen erkenn­bar. Es hat einen lang­ges­trec­kten Kör­per, der von kle­i­nen Kno­chen­plat­ten bedec­kt ist, was ihm ein robus­tes und gepan­zer­tes Aus­se­hen ver­le­iht. Das auf­fäl­ligs­te Merk­mal ist sei­ne gro­ße Rüc­ken­flos­se, die an Federn erin­nert. Es ernä­hrt sich haupt­säch­lich von kle­i­nen Wir­bel­lo­sen und Insekten.


Syno­don­tis eup­te­rus, maa­ru­fu kama feat­her­fin squ­e­a­ker, ni mion­go­ni mwa aina za sama­ki wa maji­ni wa Kiaf­ri­ka. Ina mais­ha ya hadi mia­ka 30. Ina­hu­sis­hwa na fami­lia ya Mocho­ki­dae na ime­e­nea kote Afri­ka. Ina­we­za kutam­bu­li­ka kwa ura­hi­si kuto­ka­na na muone­ka­no wake wa kipe­kee. Ina mwi­li mre­fu uli­ofu­nik­wa na vipan­de vido­go vya mfu­pa, ikim­pa muone­ka­no wa ngu­mu na wenye kin­ga. Sifa kuu ni mape­zi yake makub­wa ya mgon­go­ni, yana­y­o­fa­na­na na many­o­ya. Ina­ku­la kwa kia­si kikub­wa wany­ama wado­go wasio na uti wa mgon­go na wadudu.


Odka­zy

Synodontis eupterus

Synodontis eupterus

Synodontis eupterus

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2011-2015, 2013, Akvaristika, Časová línia, Organizmy, Príroda, Ryby, Sumčeky, Živočíchy

Corydoras paleatus – panciernik škvrnitý

Hits: 16827

Pan­cier­nik C. pale­a­tus pat­rí medzi ryby Juž­nej Ame­ri­ky, via­ce­ré z čeľa­de Cal­licht­hy­i­dae pochá­dza­jú z chlad­ných poto­kov Argen­tí­ny, Chi­le. Tam nie­kto­ré dru­hy pan­cier­ni­kov dosa­hu­jú 50 cm, čo je asi sami uzná­te už úcty­hod­ná dĺž­ka pre akva­ris­tu. Pale­a­tus je pomer­ne malý druh, dosa­hu­je maxi­mál­ne 6 cm. Pat­rí medzi dlho­ve­ké ryby v akvá­riu. Samič­ka je väč­šia, robust­nej­šia ako sam­ček. Majú rad­šej stu­den­šiu vodu 1823°C, vydr­žia však aj v tep­lej­šej vode. Ten­to druh je živý, neus­tá­le pobe­hu­je” hlav­ne po dne nádr­že, kde neus­tá­le hľa­dá. Je to veľ­ký robot­ník. Avšak, pokiaľ by sme ho cho­va­li samos­tat­ne, iba jed­né­ho jedin­ca, jeho sprá­va­nie by sa radi­kál­ne zme­ni­lo – bol by smut­ný. Pale­a­tu­sy robia dojem, že iné dru­hy rýb si veľ­mi nevší­ma­jú, podob­ne ako iné pan­cier­ni­ky. Pan­cier­ni­ky doká­žu pre­ská­kať neje­den prob­lém, čo však nema­jú radi sú veľ­ké, dra­vé ryby, kto­ré ich doká­žu tak otra­vo­vať, oku­so­vať, až ska­pú. Okrem toho sú cit­li­vé na lie­či­vá – pôso­bia na ne toxic­ky. Pan­cier­ni­ky dis­po­nu­jú črev­ným dýcha­ním – doká­žu pri­jí­mať atmo­sfé­ric­ký kys­lík. Prí­sav­ník ako som spo­mí­nal sa väč­ši­nu dňa pohy­bu­je na dne, ale keď sa potre­bu­je nadých­nuť, potre­bu­je voľ­nú hla­di­nu, aby sa dostal ku vzduš­né­mu kys­lí­ku. Počas toh­to pro­ce­su oby­čaj­ne rých­lo vyle­tí sme­rom k hla­di­ne a rov­na­ko rých­lo sa ponáh­ľa nas­päť. Ak sme akva­ris­ti iba v malom, môže­me ten­to zau­jí­ma­vý feno­mén sle­do­vať napr. v akva­ris­tic­kej pre­daj­ni, kde je čas­to viac pan­cier­ni­kov ako máme my.

Roz­mno­žo­va­nie pat­rí medzi jed­no­duch­šie. Veľ­mi dôle­ži­tou súčas­ťou úspeš­né­ho roz­mno­že­nia je pred­chá­dza­jú­ca kva­lit­ná výživ­ná stra­va. Vo veľ­ko­cho­voch sa pou­ží­va masív­ne skr­mo­va­nie nite­niek, celý neres je ešte pod­po­re­ný veľ­kou hus­to­tou jedin­cov na plo­chu. V takých­to pod­mien­kach sa pan­cier­ni­ky odcho­vá­va­jú tak­po­ve­diac v rojoch, ved­ľa seba sa ties­ni aj 500 jedin­cov na jed­nom metri.

Či už v malo­cho­ve, ale­bo veľ­ko­cho­ve, odpo­rú­ča sa zní­žiť tep­lo­tu, prí­pad­ne tep­lo­tu zni­žo­vať napr. o 1°C den­ne. Okrem toho aj zni­žo­va­nie hla­di­ny pan­cier­ni­ky sti­mu­lu­je k repro­duk­cii. Samoz­rej­me, pan­cier­ni­ky sa čas­to krát roz­mno­žia aj bez toho. Pri samot­nom páre­ní, samič­ka s prs­ných plu­tiev vytvá­ra tzv. taš­tič­ku – košík, plut­vy sme­ru­jú k sebe a na nich sú lep­ka­vé ikry. Ikry lepí zvy­čaj­ne na pev­ný plo­chý mate­riál, poko­je aj na sklo. Pár svo­je ikry oby­čaj­ne neže­rie, ale ak chce­me potom­stvo odcho­vať, je lep­šie ryby od ikier izolovať.


The armo­red cat­fish C. pale­a­tus belo­ngs to the fish of South Ame­ri­ca, with seve­ral spe­cies of the Cal­licht­hy­i­dae fami­ly ori­gi­na­ting from the cold stre­ams of Argen­ti­na and Chi­le. In tho­se regi­ons, some spe­cies of armo­red cat­fish can grow up to 50 cm, which is undoub­ted­ly an impres­si­ve length for an aqu­arium ent­hu­siast. Pale­a­tus is a rela­ti­ve­ly small spe­cies, rea­ching a maxi­mum size of 6 cm. It falls into the cate­go­ry of long-​lived aqu­arium fish. The fema­le is lar­ger and more robust than the male. They pre­fer cooler water tem­pe­ra­tu­res, around 1823°C, but can tole­ra­te war­mer water. This spe­cies is live­ly, cons­tan­tly roaming” main­ly at the bot­tom of the tank, whe­re it con­ti­nu­al­ly fora­ges. They are dili­gent wor­kers. Howe­ver, if kept alo­ne, the­ir beha­vi­or would dras­ti­cal­ly chan­ge – they could beco­me melan­cho­lic. Pale­a­tus gives the impres­si­on that they pay litt­le atten­ti­on to other fish, much like other armo­red cat­fish. The­se cat­fish can over­co­me many chal­len­ges, but they do not app­re­cia­te lar­ge, agg­res­si­ve fish that can harass and bite them. Addi­ti­onal­ly, they are sen­si­ti­ve to medi­ca­ti­ons – the­se can be toxic to them. Armo­red cat­fish possess intes­ti­nal bre­at­hing – they can take in atmo­sp­he­ric oxy­gen. The suc­ker, as men­ti­oned, spends most of the day at the bot­tom, but when it needs to bre­at­he, it requ­ires an open sur­fa­ce to access atmo­sp­he­ric oxy­gen. During this pro­cess, it usu­al­ly sho­ots up toward the sur­fa­ce quick­ly and then prompt­ly returns. If we are aqu­arium ent­hu­siasts in a smal­ler spa­ce, we can obser­ve this inte­res­ting phe­no­me­non, for exam­ple, in an aqu­arium sto­re whe­re the­re are often more armo­red cat­fish than we might have.

Repro­duc­ti­on is rela­ti­ve­ly straight­for­ward. A cru­cial part of suc­cess­ful repro­duc­ti­on is pro­vi­ding high-​quality, nut­ri­ti­ous food. In large-​scale bre­e­ding, mas­si­ve fee­ding of live or fro­zen foods is com­mon, and the bre­e­ding tank has a high den­si­ty of indi­vi­du­als per squ­are meter. In such con­di­ti­ons, armo­red cat­fish are bred almost in swarms, with up to 500 indi­vi­du­als cro­wded on one squ­are meter.

Whet­her in small-​scale or large-​scale bre­e­ding, it is recom­men­ded to lower the tem­pe­ra­tu­re or gra­du­al­ly dec­re­a­se it, for exam­ple, by 1°C per day. Addi­ti­onal­ly, redu­cing the water level sti­mu­la­tes armo­red cat­fish to repro­du­ce. Of cour­se, armo­red cat­fish often repro­du­ce wit­hout any spe­ci­fic inter­ven­ti­on. During mating, the fema­le cre­a­tes a pouch or bas­ket with her pec­to­ral fins – the fins point towards each other, and the eggs are stic­ky. The eggs are usu­al­ly atta­ched to a solid, flat mate­rial, inc­lu­ding glass. The pair typi­cal­ly does not eat the­ir eggs, but if you want to rai­se offs­pring, it’s bet­ter to iso­la­te the fish from the eggs.


Der Pan­zer­wels C. pale­a­tus gehört zu den Fis­chen Süda­me­ri­kas, und meh­re­re Arten der Fami­lie Cal­licht­hy­i­dae stam­men aus den kal­ten Strömen Argen­ti­niens und Chi­les. In die­sen Regi­onen kön­nen eini­ge Arten von Pan­zer­wel­sen bis zu 50 cm lang wer­den, was zwe­i­fel­los eine bee­in­druc­ken­de Län­ge für einen Aquarium-​Enthusiasten ist. Pale­a­tus ist eine rela­tiv kle­i­ne Art und erre­icht eine maxi­ma­le Größe von 6 cm. Es gehört zu den lan­gle­bi­gen Aqu­ariums­fis­chen. Das Weib­chen ist größer und robus­ter als das Männ­chen. Sie bevor­zu­gen küh­le­re Was­ser­tem­pe­ra­tu­ren, etwa 1823°C, kön­nen aber auch wär­me­re Gewäs­ser tole­rie­ren. Die­se Art ist leb­haft und wan­dert” stän­dig haupt­säch­lich am Boden des Tanks, wo sie stän­dig nach Fut­ter sucht. Sie sind fle­i­ßi­ge Arbe­i­ter. Wenn sie jedoch alle­in gehal­ten wer­den, ändert sich ihr Ver­hal­ten dras­tisch – sie könn­ten melan­cho­lisch wer­den. Pale­a­tus gibt den Ein­druck, dass sie wenig Auf­merk­sam­ke­it auf ande­re Fis­che ver­wen­den, ähn­lich wie ande­re Pan­zer­wel­se. Die­se Wel­se kön­nen vie­le Heraus­for­de­run­gen bewäl­ti­gen, schät­zen jedoch kei­ne gro­ßen, agg­res­si­ven Fis­che, die sie beläs­ti­gen und bei­ßen kön­nen. Darüber hinaus rea­gie­ren sie emp­find­lich auf Medi­ka­men­te – die­se kön­nen für sie gif­tig sein. Pan­zer­wel­se besit­zen eine Dar­mat­mung – sie kön­nen atmo­sp­hä­ris­chen Sau­ers­toff auf­neh­men. Der Saug­napf, wie bere­its erwähnt, verb­ringt den Gro­ßte­il des Tages am Boden, aber wenn er Luft holen muss, benötigt er eine offe­ne Oberf­lä­che, um an atmo­sp­hä­ris­chen Sau­ers­toff zu gelan­gen. Wäh­rend die­ses Pro­zes­ses schie­ßt er nor­ma­ler­we­i­se schnell zur Oberf­lä­che und kehrt genau­so schnell zurück. Wenn wir Aquarium-​Enthusiasten in einem kle­i­ne­ren Raum sind, kön­nen wir die­ses inte­res­san­te Phä­no­men beis­piel­swe­i­se in einem Zoofach­ges­chäft beobach­ten, in dem oft mehr Pan­zer­wel­se sind, als wir selbst haben.

Die Fortpf­lan­zung ist rela­tiv ein­fach. Ein ents­che­i­den­der Teil der erfolg­re­i­chen Fortpf­lan­zung ist die Bere­its­tel­lung hoch­wer­ti­ger, nahr­haf­ter Nahrung. In der groß ange­leg­ten Zucht ist das mas­sen­haf­te Füt­tern von Lebend- oder Frost­fut­ter üblich, und das Zucht­bec­ken hat eine hohe Dich­te von Indi­vi­du­en pro Quad­rat­me­ter. Unter sol­chen Bedin­gun­gen wer­den Pan­zer­wel­se prak­tisch in Sch­wär­men gezüch­tet, mit bis zu 500 Indi­vi­du­en pro Quadratmeter.

Egal ob in der kle­i­nen oder gro­ßen Zucht, es wird emp­foh­len, die Tem­pe­ra­tur zu sen­ken oder sie beis­piel­swe­i­se um 1°C pro Tag zu sen­ken. Zusätz­lich regt das Absen­ken des Was­ser­spie­gels die Pan­zer­wel­se zur Fortpf­lan­zung an. Natür­lich pflan­zen sich Pan­zer­wel­se oft ohne spe­zi­fis­ches Ein­gre­i­fen fort. Wäh­rend der Paa­rung ers­tellt das Weib­chen mit sei­nen Brustf­los­sen eine Art Tas­che oder Korb – die Flos­sen zei­gen zue­i­nan­der, und die Eier sind kleb­rig. Die Eier wer­den nor­ma­ler­we­i­se an einem fes­ten, fla­chen Mate­rial, ein­sch­lie­ßlich Glas, befes­tigt. Das Paar frisst sei­ne Eier in der Regel nicht, aber wenn Sie Nach­wuchs auf­zie­hen möch­ten, ist es bes­ser, die Fis­che von den Eiern zu isolieren.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2003, Akvaristika, Časová línia, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Ryby, Sumčeky, Živočíchy

Corydoras aeneus – panciernik zelený

Hits: 11222

Pan­cier­nik zele­ný pochá­dza z Juž­nej Ame­ri­ky. Chov pova­žu­jem za bez­prob­lé­mo­vý. Samič­ka je pln­šia ako sam­ček. Neho­dí sa však k dra­vým rybám, pre­to­že mu neda­jú pokoj. Mini­mál­ne ho budú odhá­ňať, v hor­šom prí­pa­de bude mať dohry­ze­né plut­vy, prí­pad­ne ho dora­zia cel­kom. Má rad­šej stu­den­šiu vodu – 1822 °C. Je cit­li­vý na lie­či­vá – pôso­bia na neho toxic­ky. Roz­mno­žu­je sa pomer­ne ľah­ko, nie­ke­dy aj v spo­lo­čen­skom akvá­riu. Radi sa roz­mno­žu­jú spo­loč­ne, hro­mad­ne. Na vyvo­la­nie roz­mno­žo­va­nia sa hodí zni­žo­vať hla­di­nu vody, zni­žo­vať tep­lo­tu vody, a kŕmiť živý­mi niten­ka­mi. Ako aj iné pan­cier­ni­ky občas majú sies­tu – vte­dy sú nau­kla­da­né pek­ne ved­ľa seba na neja­kej rov­nej plo­che a vege­tu­jú. Evi­dent­né to je ak si za mies­to svoj­ho odpo­čin­ku vybe­rú vyš­ší kameň. Vyze­rá to komic­ky. Regis­tru­jem for­mu albi­no, závoj, black Venezuela.


The Gre­en Cory Cat­fish ori­gi­na­tes from South Ame­ri­ca. I con­si­der its care to be trouble-​free. The fema­le is ful­ler than the male. Howe­ver, it is not suitab­le for agg­res­si­ve fish as they won’t lea­ve it in pea­ce. At the very least, they will cha­se it away, and in a wor­se case, it might end up with fra­y­ed fins or be seri­ous­ly inju­red. It pre­fers cooler water tem­pe­ra­tu­res bet­we­en 1822 °C. It is sen­si­ti­ve to medi­ca­ti­ons as they can have a toxic effect on it. Repro­duc­ti­on is rela­ti­ve­ly easy, some­ti­mes even in a com­mu­ni­ty tank. They like to repro­du­ce toget­her, in a group. To indu­ce bre­e­ding, it is help­ful to lower the water level, dec­re­a­se the water tem­pe­ra­tu­re, and feed live food like small worms. Like other cat­fish, they occa­si­onal­ly take naps, lying neat­ly next to each other on a flat sur­fa­ce, espe­cial­ly evi­dent if they cho­ose a hig­her sto­ne as the­ir res­ting spot. It looks amu­sing. Varie­ties like albi­no, veil, and black Vene­zu­e­la are also observed.


Der Grüne Pan­zer­wels stammt aus Süda­me­ri­ka. Ich hal­te die Pfle­ge für unkom­pli­ziert. Das Weib­chen ist vol­ler als das Männ­chen. Er eig­net sich jedoch nicht für agg­res­si­ve Fis­che, da sie ihm kei­ne Ruhe las­sen. Min­des­tens wer­den sie ihn ver­tre­i­ben, im sch­limm­sten Fall könn­ten sei­ne Flos­sen zerf­ranst oder er sch­wer ver­letzt wer­den. Er bevor­zugt käl­te­res Was­ser zwis­chen 18 und 22 °C. Er rea­giert emp­find­lich auf Medi­ka­men­te, da sie eine toxis­che Wir­kung haben kön­nen. Die Fortpf­lan­zung ist rela­tiv ein­fach, manch­mal sogar im Geme­in­schaft­sa­qu­arium. Sie repro­du­zie­ren sich ger­ne geme­in­sam, in einer Grup­pe. Um die Zucht anzu­re­gen, ist es hilf­re­ich, den Was­sers­tand zu sen­ken, die Was­ser­tem­pe­ra­tur zu ver­rin­gern und Lebend­fut­ter wie kle­i­ne Wür­mer zu füt­tern. Wie ande­re Wel­se machen sie gele­gen­tlich Nic­ker­chen, lie­gen orden­tlich nebe­ne­i­nan­der auf einer fla­chen Oberf­lä­che, beson­ders deut­lich, wenn sie einen höhe­ren Ste­in als Ruhe­platz wäh­len. Es sieht amüsant aus. Varian­ten wie Albi­no, Sch­le­ierf­los­ser und Schwarz-​Venezuela wer­den eben­falls beobachtet.


Odka­zy

Corydoras aeneus

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, Akvaristika, Časová línia, Organizmy, Príroda, Ryby, Sumčeky, Živočíchy

Corydoras pygmaeus

Hits: 7014

Pat­rí medzi naj­men­šie pan­cier­ni­ky. Aj jeho slo­ven­ský názov je pan­cier­nik malý. V akvá­riu je to veľ­mi milé stvo­re­nie, kto­ré zve­da­vo behá” po celej nádr­ži. Pat­rí do čeľa­de Cal­licht­hy­i­dae. Cory­do­ras pyg­ma­e­us je zná­my aj ako pyg­mej škvr­ni­to­hla­vec, pochá­dza z Juž­nej Ame­ri­ky, doras­tá do veľ­kos­ti pri­bliž­ne 2,5 cm. Telo má štíh­le so sýto hne­dým sfar­be­ním a cha­rak­te­ris­tic­ký­mi tma­vý­mi škvr­na­mi na bokoch. Má cha­rak­te­ris­tic­ké kríd­la” na hrud­nej plut­ve, kto­ré mu pomá­ha­jú pri plá­va­ní a udr­žia­va­ní polo­hy na dne. Ten­to pan­cier­nik je zná­my svo­jou aktív­nos­ťou, veľ­mi rád sa zdr­žia­va v sku­pi­nách. Vyslo­ve­ne sa odpo­rú­ča cho­vať ho v sku­pi­nách. Je nená­roč­ný na chov v akvá­riu a je vhod­ný do spo­lo­čen­ské­ho akvá­ria s pokoj­ný­mi druh­mi. Pre­fe­ru­je mier­ne kys­lú a mäk­kú vodu o tep­lo­te v roz­sa­hu 22 – 26 °C.


Cory­do­ras pyg­ma­e­us, also kno­wn as the Pyg­my Cory­do­ras, is one of the smal­lest armo­red cat­fish. Its Slo­vak name, pan­cier­nik malý,” trans­la­tes to Small Armo­red Cat­fish. In the aqu­arium, it is a delight­ful cre­a­tu­re that curi­ous­ly roams around the enti­re tank. Belo­n­ging to the Cal­licht­hy­i­dae fami­ly, Cory­do­ras pyg­ma­e­us hails from South Ame­ri­ca and gro­ws to app­ro­xi­ma­te­ly 2.5 cm in size. It has a slen­der body with a rich bro­wn colo­ra­ti­on and dis­tinc­ti­ve dark spots on its sides. The fish fea­tu­res cha­rac­te­ris­tic wings” on its pec­to­ral fins, aiding in swim­ming and main­tai­ning a posi­ti­on at the bot­tom. Kno­wn for its acti­vi­ty, the Pyg­my Cory­do­ras thri­ves in group set­tings, and it is recom­men­ded to keep them in groups. It is unde­man­ding in aqu­arium care and suitab­le for com­mu­ni­ty tanks with pea­ce­ful tank­ma­tes. The spe­cies pre­fers slight­ly aci­dic and soft water with a tem­pe­ra­tu­re ran­ge of 22 – 26 °C.


Cory­do­ras pyg­ma­e­us, auch als Pygmäen-​Panzwels bekannt, gehört zu den kle­ins­ten gepan­zer­ten Har­nisch­wel­sen. Sein slo­wa­kis­cher Name pan­cier­nik malý” bede­utet kle­i­ner gepan­zer­ter Wels. Im Aqu­arium ist es ein sehr ange­neh­mes Wesen, das neugie­rig im gesam­ten Bec­ken herum­lä­uft. Es gehört zur Fami­lie Cal­licht­hy­i­dae und stammt aus Süda­me­ri­ka. Cory­do­ras pyg­ma­e­us wächst auf eine Größe von etwa 2,5 cm heran. Der Kör­per ist sch­lank mit einer sat­ten brau­nen Fär­bung und cha­rak­te­ris­tis­chen dunk­len Flec­ken an den Sei­ten. Es hat auch cha­rak­te­ris­tis­che Flügel” an den Brustf­los­sen, die ihm beim Sch­wim­men und Hal­ten einer Posi­ti­on am Boden hel­fen. Die­ser Pan­zer­wels ist für sei­ne Akti­vi­tät bekannt und fühlt sich ger­ne in Grup­pen wohl. Es wird emp­foh­len, ihn eben­falls in Grup­pen zu hal­ten. Der Fisch ist pfle­ge­le­icht im Aqu­arium und eig­net sich für Geme­in­schafts­bec­ken mit fried­li­chen Arten. Er bevor­zugt leicht sau­res und wei­ches Was­ser bei einer Tem­pe­ra­tur zwis­chen 22 und 26 °C.


Odka­zy

Corydoras pygmaeus

Use Facebook to Comment on this Post