Hits: 2416

V roku 2013 sa konal ČSOB Marat­hon 30.3.2013


V roku 2012 sa konal ČSOB Marat­hon 1.4.2012


V roku 2011 sa ČSOB Marat­hon konal 25.- 27.3.2011. Súčas­ťou hlav­né­ho prog­ra­mu boli behy v rôz­nych veko­vých kate­gó­riách. Muži a ženy beža­li pol­ma­ra­tón a mara­tón. Aj v tom­to roku sa zúčast­ni­lo behu množ­stvo atlé­tov. Vrcho­lo­vých, rekre­ač­ných aj občas­ných. Asi sko­ro kaž­dý taký­to aktív­ny účast­ník mal radosť s pohy­bu. Pri pohľa­de na nie­kto­rých skôr naro­de­ných a hen­di­ke­po­va­ných bež­cov som si vždy sia­hol do sve­do­mia – pat­rí im môj obdiv.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post