Hits: 2788

ČSOB Mara­tón v Bra­ti­sla­ve je už tra­dič­ne poria­da­né podu­ja­tie, spon­zo­rom kto­ré­ho je Čes­ko­slo­ven­ská obchod­ná ban­ka. Je to uda­losť na kto­rej sa zúčast­ňu­jú aj pro­fe­si­onál­ni špor­tov­ci, aj rekre­ač­ní bež­ci. Ponú­ka behy v rôz­nych kate­gó­riách, okrem iné­ho aj pre rôz­ne veko­vé sku­pi­ny. Uda­losť pri­ťa­hu­je mno­ho fanú­ši­kov aj vzhľa­dom na to, že je to mest­ský mara­tón, kto­rý sa koná vo verej­nom pries­to­re v rám­ci mes­ta. ČSOB mara­tón je osla­vou atle­ti­ky a športu.


  • V roku 2013 sa konal ČSOB Marat­hon 30.3.2013
  • V roku 2012 sa konal ČSOB Marat­hon 1.4.2012

V roku 2011 sa ČSOB Marat­hon konal 25.- 27.3.2011. Súčas­ťou hlav­né­ho prog­ra­mu boli behy v rôz­nych veko­vých kate­gó­riách. Muži a ženy beža­li pol­ma­ra­tón a mara­tón. Aj v tom­to roku sa zúčast­ni­lo behu množ­stvo atlé­tov. Vrcho­lo­vých, rekre­ač­ných aj občas­ných. Asi sko­ro kaž­dý taký­to aktív­ny účast­ník mal radosť s pohy­bu. Pri pohľa­de na nie­kto­rých skôr naro­de­ných a hen­di­ke­po­va­ných bež­cov som si vždy sia­hol do sve­do­mia – pat­rí im môj obdiv.


The ČSOB Marat­hon in Bra­ti­sla­va is a well-​established event, spon­so­red by Čes­ko­slo­ven­ská obchod­ná ban­ka (ČSOB). It is an occa­si­on that dra­ws both pro­fes­si­onal athle­tes and rec­re­a­ti­onal run­ners. The event offers races in vari­ous cate­go­ries, inc­lu­ding tho­se tai­lo­red for dif­fe­rent age groups. With its sta­tus as a city marat­hon taking pla­ce in pub­lic spa­ces throug­hout the city, the ČSOB Marat­hon att­racts nume­rous fans. It stands as a celeb­ra­ti­on of athle­ti­cism and sportsmanship.

  • In 2013, the ČSOB Marat­hon took pla­ce on March 302013.
  • In 2012, the ČSOB Marat­hon was held on April 12012.

The 2011 ČSOB Marat­hon occur­red from March 25 to March 27, 2011. The main prog­ram inc­lu­ded races in dif­fe­rent age cate­go­ries, with both men and women par­ti­ci­pa­ting in the half marat­hon and marat­hon. Nume­rous athle­tes, ran­ging from eli­te to rec­re­a­ti­onal and occa­si­onal run­ners, took part in the event. Almost eve­ry acti­ve par­ti­ci­pant found joy in the move­ment. Wit­nes­sing older and differently-​abled run­ners alwa­ys promp­ted a sen­se of admi­ra­ti­on, ack­no­wled­ging the­ir remar­kab­le achievements.


Odka­zy

TOP

Všet­ky

Use Facebook to Comment on this Post