Hits: 1599

25.3.2011 sa konal v súvis­los­ti s ČSOB Marat­ho­nom beh čaš­ní­kov. V Bra­ti­sla­ve, pred Euro­ve­ou. Bolo to výraz­ne viac o zába­ve ako o špor­te a bolo to na môj vkus tro­chu bez šťa­vy. Pre­dov­šet­kým účast­ní­kov bolo málo a ich prí­stup bol zväč­ša čis­to ama­tér­sky. Výzvy mode­rá­to­ra podu­ja­tia do oko­li­tých reštau­rá­cií na účasťver­bo­va­nie medzi divák­mi tes­ne pred štar­tom podu­ja­tia boli pre mňa sil­ná káva. Prí­stup “ofi­ciál­nych” foto­gra­fov, kto­rí sa cpa­li, aby nafo­ti­li asi neja­ké uni­kát­ne foto­gra­fie sú tiež mimo môj­ho vku­su, navy­še ich bolo ako hadov. Navy­še viac­ná­sob­né pokri­ko­va­nie Sla­va Jur­ka ako mode­rá­to­ra na súťa­žia­ce­ho, že mu pada­jú gate mi priš­lo úbo­hé. Kto­vie, pre nie­ko­ho je to asi veľ­ká prča.

Pre účast­ní­kov bola pri­pra­ve­ná pre­káž­ko­vá trať, s tým, že sa súťa­ži­lo v pároch. Pri­pra­vil sa mie­ša­ný nápoj a s ním bolo tre­ba prejsť pre­káž­ky a potom nájsť nie­ko­ho ďal­šie­ho, aby pri­pra­ve­ný nápoj vypil. Vypi­tie bol tro­chu chu­ťo­vý prob­lém, pre­to­že veľ­ká sna­ha a tlak zaprí­či­nil, že nápo­je boli tro­chu prí­kre :-). Kaž­do­pád­ne nie­čo som nafo­til a som s tým cel­kom spokojný.

Use Facebook to Comment on this Post