Hits: 7075

Čo všet­ko zna­me­ná akva­ris­ti­ka? Pokú­sim sa krát­ko o tom napí­sať. Skú­se­nej­ší si urči­te dob­re pamä­tá­me aké to bolo, keď sme sa kedy­si dáv­no roz­hod­li cho­vať doma svo­je prvé rybič­ky. Pohnút­ky, kto­ré nás k tomu vied­li boli čas­to emo­tív­ne, čo bolo v kaž­dom prí­pa­de vhod­né, len­že išlo o živé tvo­ry, pre­to by sa nám vte­dy neja­ký roz­um hodil. Skú­se­nej­ších akva­ris­tov mož­no zauj­me môj pohľad, kto­rý má sna­hu byť objek­tív­ny, inšpi­ru­jú­ci a zro­zu­mi­teľ­ný. Foto­gra­fie pou­ži­té v tom­to člán­ku ilus­tru­jú výsled­ky sna­že­nia mno­hých akva­ris­tov a sú záro­veň aj názor­ným prí­kla­dom rôz­ne­ho úče­lu nádr­ží – od funkč­né­ho až po estetické.

Tak, poď­me na to ! :-)). Pred­stav­me si situ­áciu: chcem akvá­ri­um, Čo ďalej? . Nezá­le­ží na veku, vždy je fajn, ak pozná­me prob­le­ma­ti­ku, čiže ak nás napad­ne mať doma kúsok prí­ro­dy, je dôle­ži­té sa tou­to myš­lien­kou váž­ne zaobe­rať. Tre­ba si uve­do­miť, že to nie je hrač­ka, ale­bo vec, kto­rá sa pou­ži­je a môže sa zaho­diť – ryby, vod­né rast­li­ny, kre­ve­ty, sli­má­ky, napo­kon aj mik­ro­or­ga­niz­my v akvá­riu sú živé tvo­ry, kto­ré je nut­né si vážiť a chrá­niť ich. Pek­né fareb­né rybič­ky sa páčia asi kaž­dé­mu a nevi­dím na tom nič zlé ten­to vzťah roz­ví­jať. Mla­dý akva­ris­ta by mal roz­ví­jať svoj obdiv voči rybám, vod­ným rast­li­nám, prí­pad­ne voči akvá­riu ako cel­ku aj v jeho jed­not­li­vos­tiach. To zna­me­ná, že tre­ba cho­diť do rôz­nych akva­ris­tic­kých obcho­dov, prí­pad­ne tí šťast­nej­ší môžu zájsť ku cho­va­te­ľo­vi. Neod­po­rú­čam sa prí­liš spo­lie­hať na Inter­net. Nabá­dam k tomu, aby sa náš obdiv neorien­to­val len na „neja­kú čer­ve­nú“, ale­bo „mod­rú rybič­ku”, ale aby prí­pad­ný adept zís­kal aspoň tro­chu pre­hľad. Náv­šte­va zoolo­gic­kej ale­bo bota­nic­kej záh­ra­dy je vhod­ná, pokoj­ne aj takej, kde vôbec akvá­ria nie sú – mys­lím si, že ak člo­vek pre­ja­vu­je cit voči rybám, urči­te sa pre­ja­ví aj voči iným zvie­ra­tám. Odpo­rú­čam napr. ZOO Leš­ná, Tro­pi­ká­rium Buda­pešť, ZOO Buda­pešť, Arbo­ré­tum Tesár­ske Mly­ňa­ny. V prí­pa­de, že záu­jem zotr­vá, prí­pad­ne sa pre­hĺbi a poten­ciál­ny akva­ris­ta bude násto­jiť na akvá­riu aj vo svo­jej domác­nos­ti, poob­ze­ral by som sa po infor­má­ciách. Sia­hol by som v prvom rade po kla­sic­kej akva­ris­tic­kej lite­ra­tú­re, v kaž­dom prí­pa­de aj po neja­kej star­šej. Nepo­kla­dám za vhod­né poslúch­nuť tren­dy moder­nej akva­ris­ti­ky, prí­pad­ne obchod­ný záu­jem pre­daj­cu akva­ris­tic­kej tech­ni­ky a nakú­piť výkon­né a “zázrač­né“ tech­nic­ké a iné pomôc­ky. Pýta­te sa pre­čo? Tech­ni­ka je pokro­či­lá a výkon­ná, ale zvá­dza k tomu, aby sa člo­vek neza­obe­ral tým, ako fun­gu­je. Okrem toho, prí­pad­né prvot­né neús­pe­chy pri dra­hej tech­ni­ke vedia pôso­biť dep­ri­mu­jú­co. Mno­hé pomôc­ky sú skôr “bež­ca­mi na dlhé tra­te” – napr. von­kaj­ší fil­ter je výbor­ná vec, ale poriad­ne fun­gu­je po pomer­ne dlhej dobe. Nie­kto­ré iné pomôc­ky majú mať naopak opač­ný úči­nok – majú za úlo­hu veľ­mi rých­lo dostať akvá­ri­um do dob­ré­ho sta­vu – nie som vôbec zás­tan­com tých­to super vodi­čiek a super urých­ľo­va­čov. Pri­rov­nal by som to napr. k postu­pu v prá­ci – veľa naj­mä mla­dých ľudí chce byť čo naj­rých­lej­šie mana­žér­mi, ale nič poriad­ne neve­dia uro­biť. Aj v akva­ris­ti­ke je lep­šie začí­nať od začiat­ku, všet­ko si trpez­li­vo pre­žiť, poro­zu­mieť a potom neskôr pokoj­ne prejsť ku drah­šej výkon­nej technike.

Rád by som pri­po­me­nul, že dob­rá kni­ha sa nemu­sí nut­ne nachá­dzať v kníh­ku­pec­tve, ani v akva­ris­tic­kom obcho­de. A nemu­sí sa hneď kupo­vať – kni­hy sa dajú poži­čať v kniž­ni­ciach – a trú­fam si pove­dať, že výber tam bude väč­ší a asi aj kva­lit­nej­ší. Osob­ne by som odpo­rú­čal nájsť neja­kú kni­hu od Sta­ni­sla­va Fran­ka, Rufol­fa Zuka­la, Zdeň­ka Dra­ho­tuš­ské­ho, či Jin­dři­cha Nová­ka. Dneš­né kni­hy plné krás­nych fotiek by som skôr odpo­ru­čil pre prvú fázu, kto­rú som vyš­šie spo­me­nul – pre fázu obdi­vo­va­nia. V kaž­dom prí­pa­de by som však s infor­má­cia­mi nakla­dal opatr­ne. Ak nemá­te skú­se­nos­ti, je ťaž­ké posú­diť, či je zdroj infor­má­cií vhod­ný. Čo sa týka Inter­ne­tu, tak je to médium veľ­mi širo­ké, ale zväč­ša veľ­mi nese­ri­óz­ne. Posky­tu­je nesku­toč­né množ­stvo infor­má­cií, aj množ­stvo kva­lit­ných, a inde sa nevys­ky­tu­jú­cich, ale tre­ba odde­liť zrno od pliev, nuž a s tým má istot­ne začia­toč­ník prob­lém. Tým­to chcem upo­zor­niť, že netre­ba veriť kaž­dé­mu zdro­ju, je vhod­né si vždy infor­má­cie pre­ve­riť. Dovo­lil by som si odpo­ru­čiť jeden zdroj, o kto­rom som pre­sved­če­ný, že je skve­lý, prav­da je orien­to­va­ný skôr pre pokro­či­lé­ho záu­jem­cu a je v anglič­ti­ne – www​.fish​ba​se​.com V prí­pa­de, že sa podoz­ve­dá­te, čo bude­te potre­bo­vať, tak môže­te pri­stú­piť ku rea­li­zá­cii svoj­ho plá­nu. Bude tre­ba nut­ne riešiť:

Kaž­do­pád­ne vám pomô­žu infor­má­cie na tých­to strán­kach. Mož­no to celé znie zlo­ži­to, ale dá sa to cel­kom ľah­ko zvlád­nuť. Netre­ba si z toho robiť ťaž­kú hla­vu, skôr je vhod­né mať vôľu a chuť, vaše pek­né akvá­ri­um, a zdra­vé ryby sa vám potom za to urči­te poďa­ku­jú. Pres­ne tak, ako je vidieť na pou­ži­tých foto­gra­fiách. Želám veľa úspe­chov vo vašich akva­ris­tic­kých chodníčkoch.

Use Facebook to Comment on this Post