Hits: 20545

Chémie sa netreba báť, má svoje pevné zákonitosti, ale bez jej aspoň malých vedomostí sa dá len veľmi ťažko zaobísť pri úspešnom chove, alebo pestovaní rastlín. Biologické procesy úzko súvisia aj s fyzikálnymi zákonmi. V prírode sa len veľmi málo látok v kvapalnom alebo plynnom stave nachádza v stálom, neutrálnom stave. Drvivá väčšina látok je disociovaná na . Schopnosť viazať sa na látky, prvky je špecifická, závisí od množstva chemických, ale aj fyzikálnych faktorov. Aj samotná voda sa vyznačuje ionizáciou – veď každý z nás vie, že je vodičom elektrického prúdu. O počul asi každý akvarista. Čo popisuje ? Rozdielnu koncentráciu chemicky čistých zložiek – jednotlivých „zložiek“ tvoriacich vodu. poskytuje možnosti pre množstvo chemických reakcií. Pre tieto reakcie je možné opísať . Nie je to nič nenormálne, nič ťažko pochopiteľné. Keď použijem analógiu, je to presne ako medzi ľuďmi, aj tam existuje medzi nami určá , určité (tlak), ktoré sa raz prikloní na jednu stranu, inokedy na opačnú. A k podmienkam, ktoré určujú tento stav rovnako patrí aj taká maličť, ako „„. Spomeňme si na osmózu, ale aj na to, čo sa stane, keď uvoľníme ventil na pneumatike – časom sa vyrovná tlak. je krehká vec, podobne ako medzi ľuďmi. Aj medzi nami existujú , podobne ako sa popisujú v chémii a biológii, ktoré dovoľujú uskutočniť nejaký proces, nejakú reakciu. Samozrejme aj .

Príroda má jednotný základ, ju chápe ako , podstatu a vývoj vecí, a ja to vidím rovnako. Ak sa k tomu postavíme spoločne, máme väčšiu šancu porozumieť aj akvaristike. Pochopenie súvislostí rôznych vedných odborov popisuje termín . Základným stavebným prvkov živých sústav je . patrí spolu s vodíkom, kyslíkom, dusíkom, fosforom, sírou ku biogénnym prvkom. uhlíka tvorí samostatne stojacu disciplínu – organickú chémiu (nezaoberá sa len oxidmi uhlíka). Uhlík tvorí najväčšiu ť sušiny rýb, rastlín, aj mikroorganizmov. Asi každý z vás sa v živote stretol s pojmom . Aj táto reakcia, ktorá aj nám, ľuďom dovoľuje existovať, sa točí okolo uhlíka. V akváriu sa vyskytuje najmä vo forme oxidu uhličitého, uhličitanov, hydrogenuhličitanov a kyseliny uhličitej. V akom pomere závisí najmä od pH. Uhlík sa nachádza aj vo forme bielkovín v potrave, v dreve kde postupným rozkladom dochádza ku štiepeniu bielkovín na a následne ku nitrifikácii a denitrifikácii, čo posúva smerom dole – prostredie sa okysľuje. V denitrifikácii a nitrifikácii hrá najdôležitejšiu úlohu . V akváriu dochádza najprv ku nitrifikácii. Najprv oxiduje na a pôsobením nitrifikačných baktérií . Ako nám už nahovára predchádzajúca veta, tento proces je aeróbny (za prístupu vzduchu). V anaeróbnych podmienkach dochádza k opačnému procesu (redukčnému) – ku denitrifikácii. Dochádza ku redukcii zlúčenín dusíka na – N2O, NO, prípadne na až N2 pri vyššom ako 6 pôsobením baktérií . Keďže ide o , dokáže odstrániť z vody () zlúčeniny dusíka. Tieto procesy sú pre akvaristiku veľmi dôležité a v zá pozitívne naklonené. produktov látok cyklu dusíka klesá v tomto rade: NH3 – NO2 – NO3. Vyšší obsah dusičnanov neznášajú niektoré citlivejšie druhy – napr. americké Apistogrammy. je vyššia pri vyššom pH. Viac amoniaku sa nachádza vo vode s vyšším a vyššou teplotou.

pochádza zo štiepenia bielkovín, ktoré dodávame potravou. Najprv sa tvoria , neskôr . je možné účinne eliminovať rastlinami, prípadne reverznou osmózou v zdrojovej vode , alebo selektívnymi iontomeničmi. ( PO4) a ťažké ako napr. , sú takisto toxické. Niektoré sú v stopovom množstve žiaduce, ale vo vyššej koncentrácií pôsobia ako . V prípade, že pri rozklade hmoty je , hnitia ( CH4), amoniak, ( H2S), . Druhy neznášajúce príliš mäkkú vodu často trpia na . To je spôsobené osmotickým tlakom – z ich tela sa vyplavujú a viac čistej preniká do ich tela ako je únosné. je nevyhnutná anorganická látka, ktorá však pri vysokej koncentrácii pôsobí ako a dusí. Niekedy sa tieto účinky dajú využiť. Ak chceme napr. ánne usmrtiť, stačí na to minerálka – tá by mala obsahovať viac ako 5% rozpusteného CO2. Medzi uhličitanovou tvrdosťou, a oxidom uhličitým je závislosť. Obsah CO2 je nepriamo úmerný ku a teplote a priamo úmerný ku uhličitanovej tvrdosti.

 

Use to Comment on this Post