2006-2010, 2007, 2009, 2010, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, 2016, 2016-2020, Akvaristika, Časová línia, Prax

Sladkovodné akvária

Hits: 19570

Tu sa nachá­dza­jú cel­ko­vé zábe­ry na nie­kto­ré moje aj cudzie akvá­ria. Mož­no pod­ľa nich pozo­ro­vať vývoj nie­kto­rých nádr­ží. Nachá­dza sa tu aj zopár zábe­rov, kto­ré doku­men­tu­jú stav u nie­kto­rých cho­va­te­ľov, čo môže zna­me­nať aj to, že tie­to nádr­že spĺňa­jú svo­ju fun­kciu a záro­veň aj este­tic­ké kri­té­ria. Nádr­že sú to rôz­ne, rast­lin­né aj vytie­rač­ky, sna­žím sa pre­zen­to­vať to, čo je pek­né, dob­ré, zau­jí­ma­vé, vzácne.


Here are some ove­rall shots of some of my own and fore­ign aqu­ariums. You can obser­ve the deve­lop­ment of some tanks based on them. The­re are also a few shots docu­men­ting the con­di­ti­on at some bre­e­ders’, which may also mean that the­se tanks ful­fill the­ir func­ti­on and aest­he­tic cri­te­ria at the same time. The tanks are vari­ous, plan­ted as well as fish-​only, I’m try­ing to pre­sent wha­t’s beau­ti­ful, good, inte­res­ting, and rare.


Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Biológia

Chemické procesy v akváriu

Hits: 20981

Ché­mie sa netre­ba báť, má svo­je pev­né záko­ni­tos­ti, ale bez jej aspoň malých vedo­mos­tí sa dá len veľ­mi ťaž­ko zaobísť pri úspeš­nom cho­ve, ale­bo pes­to­va­ní rast­lín. Bio­lo­gic­ké pro­ce­sy úzko súvi­sia aj s fyzi­kál­ny­mi zákon­mi. V prí­ro­de sa len veľ­mi málo látok v kva­pal­nom ale­bo plyn­nom sta­ve nachá­dza v stá­lom, neut­rál­nom sta­ve. Drvi­vá väč­ši­na látok je diso­ci­ova­ná na ióny. Schop­nosť via­zať sa na lát­ky, prv­ky je špe­ci­fic­ká, závi­sí od množ­stva che­mic­kých, ale aj fyzi­kál­nych fak­to­rov. Aj samot­ná voda sa vyzna­ču­je ioni­zá­ci­ou – veď kaž­dý z nás vie, že je vodi­čom elek­tric­ké­ho prú­du. O pH počul asi kaž­dý akva­ris­ta. Čo popi­su­je pH? Roz­diel­nu kon­cen­trá­ciu che­mic­ky čis­tých zlo­žiek vody – jed­not­li­vých zlo­žiek” tvo­ria­cich vodu. Voda posky­tu­je mož­nos­ti pre množ­stvo che­mic­kých reak­cií. Pre tie­to reak­cie je mož­né opí­sať rov­no­váž­ne kon­štan­ty. Nie je to nič nenor­mál­ne, nič ťaž­ko pocho­pi­teľ­né. Keď pou­ži­jem ana­ló­giu, je to pres­ne ako medzi ľuď­mi, aj tam exis­tu­je medzi nami urči­tá rov­no­vá­ha, urči­té napä­tie (tlak), kto­ré sa raz pri­klo­ní na jed­nu stra­nu, ino­ke­dy na opač­nú. A k pod­mien­kam, kto­ré urču­jú ten­to stav rov­na­ko pat­rí aj taká malič­kosť, ako odkiaľ fúka vie­tor”. Spo­meň­me si na osmó­zu, ale aj na to, čo sa sta­ne, keď uvoľ­ní­me ven­til na pneuma­ti­ke – časom sa vyrov­ná tlak. Che­mic­ká väz­ba je kreh­ká vec, podob­ne ako vzťa­hy medzi ľuď­mi. Aj medzi nami exis­tu­jú kata­ly­zá­to­ry, enzý­my podob­ne ako sa popi­su­jú v ché­mii a bio­ló­gii, kto­ré dovo­ľu­jú usku­toč­niť neja­ký pro­ces, neja­kú reak­ciu. Samoz­rej­me aj spo­ma­ľo­va­če – inhi­bí­to­ry.

Prí­ro­da má jed­not­ný základ, Aris­to­te­les ju chá­pe ako vznik, pod­sta­tu a vývoj vecí, a ja to vidím rov­na­ko. Ak sa k tomu posta­ví­me spo­loč­ne, máme väč­šiu šan­cu poro­zu­mieť aj akva­ris­ti­ke. Pocho­pe­nie súvis­los­tí rôz­nych ved­ných odbo­rov popi­su­je ter­mín kon­zi­lien­cia. Základ­ným sta­veb­ným prv­kov živých sústav je uhlík. Uhlík pat­rí spo­lu s vodí­kom, kys­lí­kom, dusí­kom, fos­fo­rom, sírou ku bio­gén­nym prv­kom. Ché­mia uhlí­ka tvo­rí samos­tat­ne sto­ja­cu dis­cip­lí­nu – orga­nic­kú ché­miu (neza­obe­rá sa len oxid­mi uhlí­ka). Uhlík tvo­rí naj­väč­šiu časť suši­ny rýb, rast­lín, aj mik­ro­or­ga­niz­mov. Asi kaž­dý z vás sa v živo­te stre­tol s poj­mom foto­syn­té­za. Aj táto reak­cia, kto­rá aj nám, ľuďom dovo­ľu­je exis­to­vať, sa točí oko­lo uhlí­ka. V akvá­riu sa uhlík vysky­tu­je naj­mä vo for­me oxi­du uhli­či­té­ho, uhli­či­ta­nov, hyd­ro­ge­nuh­li­či­ta­nov a kyse­li­ny uhli­či­tej. V akom pome­re závi­sí naj­mä od pH. Uhlík sa nachá­dza aj vo for­me biel­ko­vín v potra­ve, v dre­ve kde postup­ným roz­kla­dom dochá­dza ku štie­pe­niu biel­ko­vín na ami­no­ky­se­li­ny a násled­ne ku nit­ri­fi­ká­cii a denit­ri­fi­ká­cii, čo posú­va pH sme­rom dole – pro­stre­die sa okys­ľu­je. V denit­ri­fi­ká­cii nit­ri­fi­ká­cii hrá naj­dô­le­ži­tej­šiu úlo­hu dusík. V akvá­riu dochá­dza najprv ku nit­ri­fi­ká­cii. Najprv oxi­du­je amo­niak na dusi­ta­ny a dusič­na­ny pôso­be­ním nit­ri­fi­kač­ných bak­té­rií Nit­ro­so­mo­nas. Ako nám už naho­vá­ra pred­chá­dza­jú­ca veta, ten­to pro­ces je aerób­ny (za prí­stu­pu vzdu­chu). V ana­e­rób­nych pod­mien­kach dochá­dza k opač­né­mu pro­ce­su (redukč­né­mu) – ku denit­ri­fi­ká­cii. Dochá­dza ku reduk­cii zlú­če­nín dusí­ka na oxi­dy dusí­ka – N2O, NO, prí­pad­ne na až N2 pri pH vyš­šom ako 6 pôso­be­ním bak­té­rií Nit­ro­bac­ter. Keď­že ide o ply­ny, denit­ri­fi­ká­cia doká­že odstrá­niť z vody (akvá­ria) zlú­če­ni­ny dusí­ka. Tie­to pro­ce­sy sú pre akva­ris­ti­ku veľ­mi dôle­ži­té a v zása­de pozi­tív­ne naklo­ne­né. Toxi­ci­ta pro­duk­tov látok cyk­lu dusí­ka kle­sá v tom­to rade: NH3NO2NO3. Vyš­ší obsah dusič­na­nov nezná­ša­jú nie­kto­ré cit­li­vej­šie dru­hy – napr. ame­ric­ké Apis­to­gram­my. Toxi­ci­ta amo­nia­ku je vyš­šia pri vyš­šom pH. Viac amo­nia­ku sa nachá­dza vo vode s vyš­ším pH a vyš­šou tep­lo­tou.

Dusík pochá­dza zo štie­pe­nia biel­ko­vín, kto­ré dodá­va­me potra­vou. Najprv sa tvo­ria ami­no­ky­se­li­ny, neskôr amo­niak. Dusič­na­ny je mož­né účin­ne eli­mi­no­vať rast­li­na­mi, prí­pad­ne reverz­nou osmó­zou v zdro­jo­vej vode , ale­bo selek­tív­ny­mi ion­to­me­nič­mi. Fos­fo­reč­na­ny ( PO4) a ťaž­ké kovy ako napr. olo­vo, zinok sú takis­to toxic­ké. Nie­kto­ré kovy sú v sto­po­vom množ­stve žia­du­ce, ale vo vyš­šej kon­cen­trá­cií pôso­bia ako jedy. V prí­pa­de, že pri roz­kla­de hmo­ty je kys­lí­ko­vý defi­cit, pro­duk­ty hni­tia sú metán ( CH4), amo­niak, sul­fán ( H2S), kyse­li­na mlieč­na. Dru­hy nezná­ša­jú­ce prí­liš mäk­kú vodu čas­to trpia na vod­na­teľ­nosť. To je spô­so­be­né osmo­tic­kým tla­kom – z ich tela sa soli vypla­vu­jú a viac čis­tej vody pre­ni­ká do ich tela ako je únos­né. Oxid uhli­či­tý je nevy­hnut­ná anor­ga­nic­ká lát­ka, kto­rá však pri vyso­kej kon­cen­trá­cii pôso­bí ako nar­ko­ti­kum a ryby dusí. Nie­ke­dy sa tie­to účin­ky dajú využiť. Ak chce­me napr. ryby humán­ne usmr­tiť, sta­čí na to mine­rál­ka – tá by mala obsa­ho­vať viac ako 5% roz­pus­te­né­ho CO2. Medzi uhli­či­ta­no­vou tvrdo­s­ťou, pHoxi­dom uhli­či­tým je závis­losť. Obsah CO2 je nepria­mo úmer­ný ku pH a tep­lo­te a pria­mo úmer­ný ku uhli­či­ta­no­vej tvrdosti.


Che­mis­try should­n’t be fea­red; it has its solid laws, but wit­hout at least some kno­wled­ge of it, it’s very dif­fi­cult to suc­ce­ed in fish­ke­e­ping or plant cul­ti­va­ti­on. Bio­lo­gi­cal pro­ces­ses are clo­se­ly rela­ted to phy­si­cal laws as well. In natu­re, very few sub­stan­ces are found in a liqu­id or gase­ous sta­te in a stab­le, neut­ral sta­te. The vast majo­ri­ty of sub­stan­ces are dis­so­cia­ted into ions. The abi­li­ty to bind to sub­stan­ces, ele­ments, is spe­ci­fic and depends on many che­mi­cal and phy­si­cal fac­tors. Water itself is cha­rac­te­ri­zed by ioni­za­ti­on – as we all know, it con­ducts elect­ric cur­rent. Almost eve­ry aqu­arist has heard of pH. What does pH desc­ri­be? The dif­fe­ren­tial con­cen­tra­ti­on of che­mi­cal­ly pure com­po­nents in water – the indi­vi­du­al com­po­nents” that make up water. Water pro­vi­des oppor­tu­ni­ties for many che­mi­cal reac­ti­ons. Equ­ilib­rium cons­tants can desc­ri­be the­se reac­ti­ons. It’s not­hing abnor­mal, not­hing dif­fi­cult to unders­tand. Using an ana­lo­gy, it’s exact­ly like among peop­le; the­re­’s a cer­tain balan­ce among us, a cer­tain ten­si­on (pre­ssu­re) that some­ti­mes tilts to one side, some­ti­mes to the other. And the con­di­ti­ons that deter­mi­ne this sta­te inc­lu­de even such a tri­via­li­ty as whe­re the wind blo­ws from”. Let’s remem­ber osmo­sis, but also what hap­pens when we rele­a­se air from a tire val­ve – pre­ssu­re is equ­ali­zed over time. Che­mi­cal bon­ding is a fra­gi­le thing, just like rela­ti­ons­hips bet­we­en peop­le. Among us, the­re are cata­lysts, enzy­mes, as desc­ri­bed in che­mis­try and bio­lo­gy, which allow for some pro­cess, some reac­ti­on to take pla­ce. Of cour­se, the­re are also retar­dants – inhibitors.

Natu­re has a uni­fied foun­da­ti­on; Aris­tot­le unders­tands it as the ori­gin, essen­ce, and deve­lop­ment of things, and I see it the same way. If we app­ro­ach it toget­her, we have a gre­a­ter chan­ce of unders­tan­ding aqu­atics as well. Unders­tan­ding the con­nec­ti­ons bet­we­en dif­fe­rent scien­ti­fic dis­cip­li­nes is desc­ri­bed by the term con­ci­lien­ce. The basic buil­ding block of living sys­tems is car­bon. Car­bon, along with hyd­ro­gen, oxy­gen, nit­ro­gen, phosp­ho­rus, and sul­fur, belo­ngs to the bio­ge­nic ele­ments. Car­bon che­mis­try forms a sepa­ra­te dis­cip­li­ne – orga­nic che­mis­try (it’s not just about car­bon oxi­des). Car­bon cons­ti­tu­tes the lar­gest part of the dry mat­ter of fish, plants, and mic­ro­or­ga­nisms. Almost eve­ry­o­ne has encoun­te­red the con­cept of pho­to­synt­he­sis in life. Even this reac­ti­on, which allo­ws us humans to exist, revol­ves around car­bon. In the aqu­arium, car­bon occurs main­ly in the form of car­bon dioxi­de, car­bo­na­tes, bicar­bo­na­tes, and car­bo­nic acid. The ratio depends main­ly on pH. Car­bon is also found in the form of pro­te­ins in food, in wood whe­re gra­du­al decom­po­si­ti­on leads to the cle­a­va­ge of pro­te­ins into ami­no acids and sub­se­qu­en­tly to nit­ri­fi­ca­ti­on and denit­ri­fi­ca­ti­on, which lowers the pH – the envi­ron­ment beco­mes more aci­dic. Nit­ro­gen pla­ys the most impor­tant role in denit­ri­fi­ca­ti­on and nit­ri­fi­ca­ti­on. Nit­ri­fi­ca­ti­on occurs first in the aqu­arium. Ammo­nia is first oxi­di­zed to nit­ri­tes and nit­ra­tes by the acti­on of nit­ri­fy­ing bac­te­ria Nit­ro­so­mo­nas. As the pre­vi­ous sen­ten­ce sug­gests, this pro­cess is aero­bic (with access to air). Under ana­e­ro­bic con­di­ti­ons, the oppo­si­te (reduc­ti­ve) pro­cess occurs – denit­ri­fi­ca­ti­on. Com­pounds of nit­ro­gen are redu­ced to nit­ro­gen oxi­des – N2O, NO, or even to N2 at pH hig­her than 6 by the acti­on of Nit­ro­bac­ter bac­te­ria. Sin­ce the­se are gases, denit­ri­fi­ca­ti­on can remo­ve nit­ro­gen com­pounds from the water (aqu­arium). The­se pro­ces­ses are very impor­tant for aqu­aris­tics and are fun­da­men­tal­ly posi­ti­ve. The toxi­ci­ty of nit­ro­gen cyc­le pro­ducts dec­re­a­ses in this order: NH3NO2NO3. Some more sen­si­ti­ve spe­cies do not tole­ra­te hig­her levels of nit­ra­tes – for exam­ple, Ame­ri­can Apis­to­gram­mas. The toxi­ci­ty of ammo­nia is hig­her at hig­her pH. More ammo­nia is found in water with hig­her pH and temperature.

Nit­ro­gen comes from the bre­ak­do­wn of pro­te­ins pro­vi­ded by food. First, ami­no acids are for­med, later ammo­nia. Nit­ra­tes can be effec­ti­ve­ly eli­mi­na­ted by plants, rever­se osmo­sis in sour­ce water, or selec­ti­ve ion exchan­gers. Phosp­ha­tes (PO4) and hea­vy metals such as lead, zinc are also toxic. Some metals are desi­rab­le in tra­ce amounts but act as poisons in hig­her con­cen­tra­ti­ons. If the­re is an oxy­gen defi­cit during the decom­po­si­ti­on of mat­ter, the pro­ducts of rot­ting are met­ha­ne (CH4), ammo­nia, hyd­ro­gen sul­fi­de (H2S), lac­tic acid. Spe­cies not tole­ra­ting very soft water often suf­fer from flab­bi­ness. This is due to osmo­tic pre­ssu­re – salts are flus­hed out of the­ir bodies, and more pure water penet­ra­tes the­ir bodies than is tole­rab­le. Car­bon dioxi­de is a neces­sa­ry inor­ga­nic sub­stan­ce, but at high con­cen­tra­ti­ons, it acts as a nar­co­tic and suf­fo­ca­tes fish. Some­ti­mes the­se effects can be uti­li­zed. If, for exam­ple, we want to huma­ne­ly eut­ha­ni­ze fish, mine­ral water is suf­fi­cient – it should con­tain more than 5% dis­sol­ved CO2. The­re is a depen­den­ce bet­we­en car­bo­na­te hard­ness, pH, and car­bon dioxi­de. The con­tent of CO2 is inver­se­ly pro­por­ti­onal to pH and tem­pe­ra­tu­re and direct­ly pro­por­ti­onal to car­bo­na­te hardness.


Che­mie soll­te nicht gefürch­tet wer­den; sie hat ihre fes­ten Geset­ze, aber ohne zumin­dest etwas Wis­sen darüber ist es sehr sch­wer, beim erfolg­re­i­chen Fisch­hal­ten oder der Pflan­zen­zucht aus­zu­kom­men. Bio­lo­gis­che Pro­zes­se sind auch eng mit phy­si­ka­lis­chen Geset­zen ver­bun­den. In der Natur sind nur sehr weni­ge Sub­stan­zen in einem flüs­si­gen oder gas­för­mi­gen Zus­tand in einem sta­bi­len, neut­ra­len Zus­tand zu fin­den. Der über­wie­gen­de Teil der Sub­stan­zen ist in Ionen dis­so­zi­iert. Die Fähig­ke­it, sich an Sub­stan­zen und Ele­men­te zu bin­den, ist spe­zi­fisch und hängt von vie­len che­mis­chen und phy­si­ka­lis­chen Fak­to­ren ab. Was­ser selbst zeich­net sich durch Ioni­sie­rung aus – wie wir alle wis­sen, lei­tet es elek­tris­chen Strom. Fast jeder Aqu­aria­ner hat von pH gehört. Was besch­re­ibt der pH-​Wert? Die dif­fe­ren­tiel­le Kon­zen­tra­ti­on che­misch rei­ner Kom­po­nen­ten im Was­ser – die ein­zel­nen Kom­po­nen­ten”, die das Was­ser bil­den. Was­ser bie­tet Mög­lich­ke­i­ten für vie­le che­mis­che Reak­ti­onen. Gle­ich­ge­wicht­skons­tan­ten kön­nen die­se Reak­ti­onen besch­re­i­ben. Es ist nichts Abnor­ma­les, nichts Sch­wie­ri­ges zu vers­te­hen. Mit einer Ana­lo­gie ist es genau wie unter Men­schen; es gibt ein bes­timm­tes Gle­ich­ge­wicht zwis­chen uns, eine bes­timm­te Span­nung (Druck), die manch­mal auf die eine, manch­mal auf die ande­re Sei­te kippt. Und die Bedin­gun­gen, die die­sen Zus­tand bes­tim­men, umfas­sen selbst Kle­i­nig­ke­i­ten wie woher der Wind weht”. Den­ken wir an die Osmo­se, aber auch daran, was pas­siert, wenn wir Luft aus einem Rei­fen­ven­til ablas­sen – der Druck wird im Lau­fe der Zeit aus­geg­li­chen. Die che­mis­che Bin­dung ist eine fra­gi­le Sache, genau wie Bez­ie­hun­gen zwis­chen Men­schen. Unter uns gibt es Kata­ly­sa­to­ren, Enzy­me, wie sie in der Che­mie und Bio­lo­gie besch­rie­ben wer­den, die es ermög­li­chen, einen bes­timm­ten Pro­zess, eine bes­timm­te Reak­ti­on dur­ch­zu­füh­ren. Natür­lich gibt es auch Ver­zöge­rer – Inhibitoren.

Die Natur hat eine ein­he­it­li­che Grund­la­ge; Aris­to­te­les vers­teht sie als den Urs­prung, die Essenz und die Ent­wick­lung der Din­ge, und ich sehe das genau­so. Wenn wir uns geme­in­sam damit ause­i­nan­der­set­zen, haben wir eine größe­re Chan­ce, auch die Aqu­aris­tik zu vers­te­hen. Das Vers­tänd­nis der Zusam­men­hän­ge zwis­chen vers­chie­de­nen wis­sen­schaft­li­chen Dis­zip­li­nen wird durch den Beg­riff Kon­zi­lienz besch­rie­ben. Der grund­le­gen­de Baus­te­in leben­der Sys­te­me ist Koh­lens­toff. Koh­lens­toff gehört zusam­men mit Was­sers­toff, Sau­ers­toff, Sticks­toff, Phosp­hor und Sch­we­fel zu den bio­ge­nen Ele­men­ten. Die Koh­lens­toff­che­mie bil­det eine eigens­tän­di­ge Dis­zip­lin – die orga­nis­che Che­mie (es geht nicht nur um Koh­lens­tof­fo­xi­de). Koh­lens­toff macht den größten Teil der Troc­ken­mas­se von Fis­chen, Pflan­zen und Mik­ro­or­ga­nis­men aus. Fast jeder ist im Leben auf den Beg­riff Pho­to­synt­he­se ges­to­ßen. Auch die­se Reak­ti­on, die es uns Men­schen ermög­licht zu exis­tie­ren, dreht sich um Koh­lens­toff. Im Aqu­arium kommt Koh­lens­toff haupt­säch­lich in Form von Koh­len­di­oxid, Car­bo­na­ten, Bicar­bo­na­ten und Koh­len­sä­u­re vor. Das Ver­hält­nis hängt haupt­säch­lich vom pH-​Wert ab. Koh­lens­toff kommt auch in Form von Pro­te­i­nen in der Nahrung, im Holz vor, wo der all­mäh­li­che Zer­fall zur Spal­tung von Pro­te­i­nen in Ami­no­sä­u­ren und ansch­lie­ßend zur Nit­ri­fi­ka­ti­on und Denit­ri­fi­ka­ti­on führt, was den pH-​Wert senkt – die Umge­bung wird sau­rer. Sticks­toff spielt bei der Denit­ri­fi­ka­ti­on und Nit­ri­fi­ka­ti­on die wich­tigs­te Rol­le. Zuerst erfolgt in den Aqu­arien die Nit­ri­fi­ka­ti­on. Ammo­niak wird zunächst durch die Wir­kung von Nit­ri­fi­zie­rungs­bak­te­rien Nit­ro­so­mo­nas zu Nit­ri­ten und Nit­ra­ten oxi­diert. Wie der vor­he­ri­ge Satz nahe­legt, ist die­ser Pro­zess aerob (mit Zugang zu Luft). Unter ana­e­ro­ben Bedin­gun­gen tritt der umge­ke­hr­te (reduk­ti­ve) Pro­zess auf – die Denit­ri­fi­ka­ti­on. Sticks­toff­ver­bin­dun­gen wer­den zu Stic­ko­xi­den – N2O, NO oder sogar zu N2 bei einem pH-​Wert über 6 durch die Wir­kung von Nitrobacter-​Bakterien redu­ziert. Da es sich um Gase han­delt, kann die Denit­ri­fi­ka­ti­on Sticks­toff­ver­bin­dun­gen aus dem Was­ser (Aqu­arium) ent­fer­nen. Die­se Pro­zes­se sind für die Aqu­aris­tik sehr wich­tig und im Grun­de genom­men posi­tiv. Die Toxi­zi­tät der Pro­duk­te des Sticks­toffk­re­is­laufs nimmt in die­ser Rei­hen­fol­ge ab: NH3NO2NO3. Eini­ge emp­find­li­che­re Arten ver­tra­gen kei­ne höhe­ren Nit­rat­wer­te – zum Beis­piel ame­ri­ka­nis­che Apis­to­gram­mas. Die Toxi­zi­tät von Ammo­niak ist bei höhe­rem pH-​Wert höher. Mehr Ammo­niak wird in Was­ser mit höhe­rem pH-​Wert und Tem­pe­ra­tur gefunden.

Sticks­toff stammt aus dem Abbau von Pro­te­i­nen, die mit der Nahrung gelie­fert wer­den. Zuerst wer­den Ami­no­sä­u­ren gebil­det, spä­ter Ammo­niak. Nit­ra­te kön­nen effek­tiv von Pflan­zen, durch Umkeh­ros­mo­se im Aus­gang­swas­ser oder durch selek­ti­ve Ione­naus­taus­cher eli­mi­niert wer­den. Phosp­ha­te (PO4) und Sch­wer­me­tal­le wie Blei, Zink sind eben­falls gif­tig. Eini­ge Metal­le sind in Spu­ren­men­ge erwün­scht, wir­ken aber in höhe­ren Kon­zen­tra­ti­onen als Gif­te. Wenn es bei der Zer­set­zung von Mate­rie an Sau­ers­toff man­gelt, sind die Pro­duk­te der Fäul­nis Met­han (CH4), Ammo­niak, Was­sers­toff­sul­fid (H2S), Milch­sä­u­re. Arten, die kein sehr wei­ches Was­ser ver­tra­gen, lei­den oft unter Sch­laff­he­it. Dies ist auf den osmo­tis­chen Druck zurück­zu­füh­ren – Sal­ze wer­den aus ihren Kör­pern aus­ges­pült, und mehr rei­nes Was­ser dringt in ihre Kör­per ein, als tole­rier­bar ist. Koh­len­di­oxid ist eine not­wen­di­ge anor­ga­nis­che Sub­stanz, wir­kt aber in hohen Kon­zen­tra­ti­onen als Nar­ko­ti­kum und ers­tic­kt Fis­che. Manch­mal kön­nen die­se Effek­te genutzt wer­den. Wenn wir zum Beis­piel Fis­che auf huma­ne Wei­se töten wol­len, reicht Mine­ra­lwas­ser aus – es soll­te mehr als 5% gelös­tes CO2 ent­hal­ten. Es gibt eine Abhän­gig­ke­it zwis­chen Kar­bo­nat­här­te, pH-​Wert und Koh­len­di­oxid. Der Gehalt an CO2 ist indi­rekt pro­por­ti­onal zum pH-​Wert und zur Tem­pe­ra­tur und direkt pro­por­ti­onal zur Karbonathärte.

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika

Čo obnáša akvaristika

Hits: 7160

Čo všet­ko zna­me­ná akva­ris­ti­ka? Pokú­sim sa krát­ko o tom napí­sať. Skú­se­nej­ší si urči­te dob­re pamä­tá­me aké to bolo, keď sme sa kedy­si dáv­no roz­hod­li cho­vať doma svo­je prvé rybič­ky. Pohnút­ky, kto­ré nás k tomu vied­li boli čas­to emo­tív­ne, čo bolo v kaž­dom prí­pa­de vhod­né, len­že išlo o živé tvo­ry, pre­to by sa nám vte­dy neja­ký roz­um hodil. Skú­se­nej­ších akva­ris­tov mož­no zauj­me môj pohľad, kto­rý má sna­hu byť objek­tív­ny, inšpi­ru­jú­ci a zro­zu­mi­teľ­ný. Foto­gra­fie pou­ži­té v tom­to člán­ku ilus­tru­jú výsled­ky sna­že­nia mno­hých akva­ris­tov a sú záro­veň aj názor­ným prí­kla­dom rôz­ne­ho úče­lu nádr­ží – od funkč­né­ho až po estetické.

Tak, poď­me na to ! :-)). Pred­stav­me si situ­áciu: chcem akvá­ri­um, Čo ďalej? . Nezá­le­ží na veku, vždy je fajn, ak pozná­me prob­le­ma­ti­ku, čiže ak nás napad­ne mať doma kúsok prí­ro­dy, je dôle­ži­té sa tou­to myš­lien­kou váž­ne zaobe­rať. Tre­ba si uve­do­miť, že to nie je hrač­ka, ale­bo vec, kto­rá sa pou­ži­je a môže sa zaho­diť – ryby, vod­né rast­li­ny, kre­ve­ty, sli­má­ky, napo­kon aj mik­ro­or­ga­niz­my v akvá­riu sú živé tvo­ry, kto­ré je nut­né si vážiť a chrá­niť ich. Pek­né fareb­né rybič­ky sa páčia asi kaž­dé­mu a nevi­dím na tom nič zlé ten­to vzťah roz­ví­jať. Mla­dý akva­ris­ta by mal roz­ví­jať svoj obdiv voči rybám, vod­ným rast­li­nám, prí­pad­ne voči akvá­riu ako cel­ku aj v jeho jed­not­li­vos­tiach. To zna­me­ná, že tre­ba cho­diť do rôz­nych akva­ris­tic­kých obcho­dov, prí­pad­ne tí šťast­nej­ší môžu zájsť ku cho­va­te­ľo­vi. Neod­po­rú­čam sa prí­liš spo­lie­hať na Inter­net. Nabá­dam k tomu, aby sa náš obdiv neorien­to­val len na neja­kú čer­ve­nú“, ale­bo mod­rú rybič­ku”, ale aby prí­pad­ný adept zís­kal aspoň tro­chu pre­hľad. Náv­šte­va zoolo­gic­kej ale­bo bota­nic­kej záh­ra­dy je vhod­ná, pokoj­ne aj takej, kde vôbec akvá­ria nie sú – mys­lím si, že ak člo­vek pre­ja­vu­je cit voči rybám, urči­te sa pre­ja­ví aj voči iným zvie­ra­tám. Odpo­rú­čam napr. ZOO Leš­ná, Tro­pi­ká­rium Buda­pešť, ZOO Buda­pešť, Arbo­ré­tum Tesár­ske Mly­ňa­ny. V prí­pa­de, že záu­jem zotr­vá, prí­pad­ne sa pre­hĺbi a poten­ciál­ny akva­ris­ta bude násto­jiť na akvá­riu aj vo svo­jej domác­nos­ti, poob­ze­ral by som sa po infor­má­ciách. Sia­hol by som v prvom rade po kla­sic­kej akva­ris­tic­kej lite­ra­tú­re, v kaž­dom prí­pa­de aj po neja­kej star­šej. Nepo­kla­dám za vhod­né poslúch­nuť tren­dy moder­nej akva­ris­ti­ky, prí­pad­ne obchod­ný záu­jem pre­daj­cu akva­ris­tic­kej tech­ni­ky a nakú­piť výkon­né a zázrač­né“ tech­nic­ké a iné pomôc­ky. Pýta­te sa pre­čo? Tech­ni­ka je pokro­či­lá a výkon­ná, ale zvá­dza k tomu, aby sa člo­vek neza­obe­ral tým, ako fun­gu­je. Okrem toho, prí­pad­né prvot­né neús­pe­chy pri dra­hej tech­ni­ke vedia pôso­biť dep­ri­mu­jú­co. Mno­hé pomôc­ky sú skôr bež­ca­mi na dlhé tra­te” – napr. von­kaj­ší fil­ter je výbor­ná vec, ale poriad­ne fun­gu­je po pomer­ne dlhej dobe. Nie­kto­ré iné pomôc­ky majú mať naopak opač­ný úči­nok – majú za úlo­hu veľ­mi rých­lo dostať akvá­ri­um do dob­ré­ho sta­vu – nie som vôbec zás­tan­com tých­to super vodi­čiek a super urých­ľo­va­čov. Pri­rov­nal by som to napr. k postu­pu v prá­ci – veľa naj­mä mla­dých ľudí chce byť čo naj­rých­lej­šie mana­žér­mi, ale nič poriad­ne neve­dia uro­biť. Aj v akva­ris­ti­ke je lep­šie začí­nať od začiat­ku, všet­ko si trpez­li­vo pre­žiť, poro­zu­mieť a potom neskôr pokoj­ne prejsť ku drah­šej výkon­nej technike.

Rád by som pri­po­me­nul, že dob­rá kni­ha sa nemu­sí nut­ne nachá­dzať v kníh­ku­pec­tve, ani v akva­ris­tic­kom obcho­de. A nemu­sí sa hneď kupo­vať – kni­hy sa dajú poži­čať v kniž­ni­ciach – a trú­fam si pove­dať, že výber tam bude väč­ší a asi aj kva­lit­nej­ší. Osob­ne by som odpo­rú­čal nájsť neja­kú kni­hu od Sta­ni­sla­va Fran­ka, Rufol­fa Zuka­la, Zdeň­ka Dra­ho­tuš­ské­ho, či Jin­dři­cha Nová­ka. Dneš­né kni­hy plné krás­nych fotiek by som skôr odpo­ru­čil pre prvú fázu, kto­rú som vyš­šie spo­me­nul – pre fázu obdi­vo­va­nia. V kaž­dom prí­pa­de by som však s infor­má­cia­mi nakla­dal opatr­ne. Ak nemá­te skú­se­nos­ti, je ťaž­ké posú­diť, či je zdroj infor­má­cií vhod­ný. Čo sa týka Inter­ne­tu, tak je to médium veľ­mi širo­ké, ale zväč­ša veľ­mi nese­ri­óz­ne. Posky­tu­je nesku­toč­né množ­stvo infor­má­cií, aj množ­stvo kva­lit­ných, a inde sa nevys­ky­tu­jú­cich, ale tre­ba odde­liť zrno od pliev, nuž a s tým má istot­ne začia­toč­ník prob­lém. Tým­to chcem upo­zor­niť, že netre­ba veriť kaž­dé­mu zdro­ju, je vhod­né si vždy infor­má­cie pre­ve­riť. Dovo­lil by som si odpo­ru­čiť jeden zdroj, o kto­rom som pre­sved­če­ný, že je skve­lý, prav­da je orien­to­va­ný skôr pre pokro­či­lé­ho záu­jem­cu a je v anglič­ti­ne – www​.fish​ba​se​.com V prí­pa­de, že sa podoz­ve­dá­te, čo bude­te potre­bo­vať, tak môže­te pri­stú­piť ku rea­li­zá­cii svoj­ho plá­nu. Bude tre­ba nut­ne riešiť:

Kaž­do­pád­ne vám pomô­žu infor­má­cie na tých­to strán­kach. Mož­no to celé znie zlo­ži­to, ale dá sa to cel­kom ľah­ko zvlád­nuť. Netre­ba si z toho robiť ťaž­kú hla­vu, skôr je vhod­né mať vôľu a chuť, vaše pek­né akvá­ri­um, a zdra­vé ryby sa vám potom za to urči­te poďa­ku­jú. Pres­ne tak, ako je vidieť na pou­ži­tých foto­gra­fiách. Želám veľa úspe­chov vo vašich akva­ris­tic­kých chodníčkoch.


What does aqu­arium kee­ping mean? I will try to wri­te brief­ly about it. More expe­rien­ced hob­by­ists sure­ly remem­ber how it was when they deci­ded to keep the­ir first fish at home long ago. The moti­va­ti­ons that led us to this were often emo­ti­onal, which was suitab­le in any case, but the­se were living beings, so some kno­wled­ge would have been use­ful. More expe­rien­ced hob­by­ists might be inte­res­ted in my per­spec­ti­ve, which aims to be objec­ti­ve, ins­pi­ring, and unders­tan­dab­le. The pho­tos used in this artic­le illu­stra­te the results of the efforts of many hob­by­ists and ser­ve as a demon­stra­ti­ve exam­ple of the vari­ous pur­po­ses of tanks – from func­ti­onal to aesthetic.

So, let’s get to it! :-)) Let’s ima­gi­ne the situ­ati­on: I want an aqu­arium, wha­t’s next? It does­n’t mat­ter what age you are; it’s alwa­ys good to be fami­liar with the issue. If the idea of having a pie­ce of natu­re at home cros­ses your mind, it’s essen­tial to take this thought seri­ous­ly. One needs to rea­li­ze that it’s not a toy or an item that can be used and dis­car­ded – fish, aqu­atic plants, shrimp, snails, and even mic­ro­or­ga­nisms in the aqu­arium are living beings that should be res­pec­ted and pro­tec­ted. Color­ful fish appe­al to almost eve­ry­o­ne, and I don’t see anyt­hing wrong with deve­lo­ping a rela­ti­ons­hip with them. A young hob­by­ist should cul­ti­va­te admi­ra­ti­on for fish, aqu­atic plants, and the aqu­arium as a who­le and its indi­vi­du­al com­po­nents. This means visi­ting vari­ous aqu­arium sto­res or, if luc­ky, bre­e­ders. I do not recom­mend rely­ing too much on the Inter­net. I encou­ra­ge cul­ti­va­ting admi­ra­ti­on not only for some red” or blue fish” but for the poten­tial ent­hu­siast to gain at least a bit of an over­view. Visi­ting a zoo or bota­ni­cal gar­den is suitab­le, even one wit­hout aqu­ariums. I belie­ve that if some­one sho­ws affec­ti­on for fish, it will mani­fest towards other ani­mals. I recom­mend pla­ces like ZOO Leš­ná, Tro­pi­ca­rium Buda­pest, ZOO Buda­pest, Arbo­re­tum Tesár­ske Mly­ňa­ny. If inte­rest per­sists, or dee­pens, and the poten­tial hob­by­ist insists on having an aqu­arium at home, I would look for infor­ma­ti­on. I would turn first to clas­si­cal aqu­arium lite­ra­tu­re, possib­ly somet­hing older. I don’t think it’s app­rop­ria­te to fol­low modern aqu­arium trends or the com­mer­cial inte­rest of an aqu­arium equ­ip­ment sel­ler, buy­ing power­ful and mira­cu­lous” tech­ni­cal tools. You may ask why? The tech­no­lo­gy is advan­ced and effi­cient, but it tempts peop­le not to del­ve into how it works. Besi­des, ini­tial fai­lu­res with expen­si­ve equ­ip­ment can be dis­cou­ra­ging. Many tools are more like marat­hon run­ners” – for exam­ple, an exter­nal fil­ter is an excel­lent thing, but it works well after a rela­ti­ve­ly long time. Some other tools are sup­po­sed to have the oppo­si­te effect – to get the aqu­arium into good con­di­ti­on very quick­ly – I am not a fan of the­se super con­duc­tors and acce­le­ra­tors. I would com­pa­re it, for exam­ple, to a care­er – many young peop­le want to beco­me mana­gers as quick­ly as possib­le, but they don’t know how to do anyt­hing pro­per­ly. Simi­lar­ly, in aqu­arium kee­ping, it’s bet­ter to start from the begin­ning, expe­rien­ce eve­ryt­hing patien­tly, unders­tand it, and later, if neces­sa­ry, move on to more expen­si­ve and effi­cient technology.

I would like to remind you that a good book does­n’t neces­sa­ri­ly have to be found in a books­to­re or an aqu­arium sto­re. It does­n’t even have to be bought right away – books can be bor­ro­wed from lib­ra­ries – and I dare say the selec­ti­on the­re will be more exten­si­ve and pro­bab­ly of bet­ter quali­ty. Per­so­nal­ly, I would recom­mend fin­ding a book by Sta­ni­slav Frank, Rufolf Zukal, Zde­něk Dra­ho­tuš­ský, or Jin­dřich Novák. I would recom­mend toda­y­’s books full of beau­ti­ful pho­tos for the first pha­se, which I men­ti­oned ear­lier – for the admi­ra­ti­on pha­se. In any case, I would hand­le infor­ma­ti­on care­ful­ly. If you don’t have expe­rien­ce, it’s chal­len­ging to jud­ge if the infor­ma­ti­on sour­ce is suitab­le. As for the Inter­net, it is a very bro­ad medium, but gene­ral­ly very untrust­wort­hy. It pro­vi­des an inc­re­dib­le amount of infor­ma­ti­on, inc­lu­ding many high-​quality ones that are not avai­lab­le else­whe­re, but one must sepa­ra­te the whe­at from the chaff, and this is undoub­ted­ly a prob­lem for begin­ners. I would like to point out that you should­n’t belie­ve eve­ry sour­ce; it’s alwa­ys advi­sab­le to veri­fy the infor­ma­ti­on. I would dare to recom­mend one sour­ce that I am con­vin­ced is excel­lent, alt­hough it is more suitab­le for advan­ced ent­hu­siasts and is in English – www​.fish​ba​se​.com If you learn what you need, you can pro­ce­ed to rea­li­ze your plan. You will ine­vi­tab­ly need to address:

  • Tank, its selec­ti­on, placement
  • Set­ting up the aquarium
  • Ligh­ting
  • Fil­tra­ti­on
  • Aqu­arium maintenance
  • Obtai­ning fish, plants, equ­ip­ment, materials

In any case, the infor­ma­ti­on on the­se pages will help you. It may all sound com­pli­ca­ted, but it can be hand­led quite easi­ly. Don’t stress about it; it’s bet­ter to have the will and desi­re, and your beau­ti­ful aqu­arium and healt­hy fish will sure­ly thank you for it. Exact­ly as seen in the used pho­tos. I wish you a lot of suc­cess in your aqu­arium endeavors.


Was bede­utet Aqu­aris­tik eigen­tlich? Ich wer­de ver­su­chen, kurz darüber zu sch­re­i­ben. Erfah­re­ne­re Aqu­aria­ner erin­nern sich sicher­lich daran, wie es war, als sie sich vor lan­ger Zeit ents­chie­den haben, ihre ers­ten Fis­che zu Hau­se zu hal­ten. Die Bewegg­rün­de, die uns dazu führ­ten, waren oft emo­ti­onal, was in jedem Fall ange­mes­sen war, aber es han­del­te sich um leben­de Wesen, daher wäre etwas Wis­sen nütz­lich gewe­sen. Erfah­re­ne­re Aqu­aria­ner könn­ten an mei­ner Per­spek­ti­ve inte­res­siert sein, die objek­tiv, ins­pi­rie­rend und vers­tänd­lich sein soll. Die in die­sem Arti­kel ver­wen­de­ten Fotos zei­gen die Ergeb­nis­se der Bemühun­gen vie­ler Aqu­aria­ner und die­nen als anschau­li­ches Beis­piel für die vers­chie­de­nen Zwec­ke von Aqu­arien – von funk­ti­onal bis ästhetisch.

Also, legen wir los! :-)) Stel­len Sie sich die Situ­ati­on vor: Ich möch­te ein Aqu­arium, wie geht es wei­ter? Es spielt kei­ne Rol­le, wie alt Sie sind; es ist immer gut, mit der Mate­rie ver­traut zu sein. Wenn Ihnen der Gedan­ke kommt, ein Stück Natur zu Hau­se zu haben, ist es wich­tig, sich ernst­haft mit die­sem Gedan­ken ause­i­nan­der­zu­set­zen. Man soll­te sich bewusst machen, dass es kein Spiel­ze­ug oder ein Gegens­tand ist, der ver­wen­det und weg­ge­wor­fen wer­den kann – Fis­che, Was­serpf­lan­zen, Gar­ne­len, Schnec­ken und sogar Mik­ro­or­ga­nis­men im Aqu­arium sind Lebe­we­sen, die res­pek­tiert und ges­chützt wer­den soll­ten. Bun­te Fis­che spre­chen fast jeden an, und ich sehe nichts Fals­ches daran, eine Bez­ie­hung zu ihnen auf­zu­bau­en. Ein jun­ger Aqu­aria­ner soll­te Bewun­de­rung für Fis­che, Was­serpf­lan­zen und das Aqu­arium als Gan­zes sowie für des­sen ein­zel­ne Bes­tand­te­i­le ent­wic­keln. Das bede­utet, vers­chie­de­ne Aqu­aris­tik­ges­chäf­te oder, wenn Glück vor­han­den ist, Züch­ter zu besu­chen. Ich emp­feh­le, sich nicht zu sehr auf das Inter­net zu ver­las­sen. Ich ermu­ti­ge dazu, Bewun­de­rung nicht nur für irgen­de­i­nen roten” oder blau­en Fisch” zu ent­wic­keln, son­dern damit der poten­ziel­le Ent­hu­siast zumin­dest einen Überb­lick gewinnt. Der Besuch eines Zoos oder Bota­nis­chen Gar­tens ist gee­ig­net, auch ohne Aqu­arien. Ich glau­be, dass, wenn jemand Zune­i­gung zu Fis­chen zeigt, sich dies auch bei ande­ren Tie­ren zeigt. Ich emp­feh­le Orte wie den Zoo Leš­ná, das Tro­pi­ca­rium Buda­pest, den Zoo Buda­pest, das Arbo­re­tum Tesár­ske Mly­ňa­ny. Wenn das Inte­res­se anhält oder ver­tieft wird und der poten­ziel­le Aqu­aria­ner darauf bes­teht, ein Aqu­arium zu Hau­se zu haben, wür­de ich nach Infor­ma­ti­onen suchen. Ich wür­de mich zuerst an die klas­sis­che Aqu­arien­li­te­ra­tur wen­den, mög­li­cher­we­i­se etwas Älte­res. Ich hal­te es nicht für ange­mes­sen, den moder­nen Aquarien-​Trends oder dem kom­mer­ziel­len Inte­res­se eines Ver­kä­u­fers von Aqu­aris­tik­ge­rä­ten zu fol­gen und leis­tungss­tar­ke und wun­der­ba­re” tech­nis­che Werk­ze­uge zu kau­fen. Du fragst dich viel­le­icht warum? Die Tech­no­lo­gie ist fortsch­ritt­lich und effi­zient, aber sie ver­le­i­tet die Men­schen dazu, sich nicht damit zu befas­sen, wie sie funk­ti­oniert. Außer­dem kön­nen anfän­gli­che Mis­ser­fol­ge mit teurer Aus­rüs­tung ent­mu­ti­gend sein. Vie­le Werk­ze­uge sind eher Lang­strec­ken­lä­u­fer” – zum Beis­piel ist ein exter­ner Fil­ter eine aus­ge­ze­ich­ne­te Sache, aber er funk­ti­oniert erst nach einer rela­tiv lan­gen Zeit rich­tig. Eini­ge ande­re Werk­ze­uge sol­len den entge­gen­ge­setz­ten Effekt haben – das Aqu­arium sehr schnell in einen guten Zus­tand zu ver­set­zen – ich bin kein Fan die­ser Super­le­i­ter und Besch­le­uni­ger. Ich wür­de es zum Beis­piel mit einer Kar­rie­re verg­le­i­chen – vie­le jun­ge Leute wol­len so schnell wie mög­lich Mana­ger wer­den, aber sie wis­sen nicht, wie sie etwas rich­tig machen sol­len. Eben­so ist es in der Aqu­aris­tik bes­ser, von vor­ne anzu­fan­gen, alles gedul­dig zu erle­ben, zu vers­te­hen und spä­ter, wenn nötig, zu teurer und leis­tungs­fä­hi­ger Tech­nik überzugehen.

Ich möch­te daran erin­nern, dass ein gutes Buch nicht unbe­dingt im Buc­hla­den oder im Aqu­aris­tik­ges­chäft zu fin­den sein muss. Es muss nicht ein­mal sofort gekauft wer­den – Bücher kön­nen in Bib­li­ot­he­ken aus­ge­lie­hen wer­den – und ich traue mich zu sagen, dass die Auswahl dort größer und wahrs­che­in­lich von bes­se­rer Quali­tät sein wird. Per­sön­lich wür­de ich emp­feh­len, ein Buch von Sta­ni­slav Frank, Rufolf Zukal, Zde­něk Dra­ho­tuš­ský oder Jin­dřich Novák zu fin­den. Heuti­ge Bücher vol­ler schöner Fotos wür­de ich eher für die ers­te Pha­se emp­feh­len, die ich oben erwähnt habe – für die Bewun­de­rungsp­ha­se. In jedem Fall wür­de ich mit Infor­ma­ti­onen vor­sich­tig umge­hen. Wenn Sie kei­ne Erfah­rung haben, ist es sch­wie­rig zu beur­te­i­len, ob die Infor­ma­ti­on­squ­el­le gee­ig­net ist. Was das Inter­net bet­rifft, ist es ein sehr bre­i­tes Medium, aber im All­ge­me­i­nen sehr unse­ri­ös. Es lie­fert eine unglaub­li­che Men­ge an Infor­ma­ti­onen, auch vie­le quali­ta­tiv hoch­wer­ti­ge, die ander­swo nicht zu fin­den sind, aber man muss die Spreu vom Wei­zen tren­nen, und das ist für Anfän­ger sicher­lich ein Prob­lem. Ich möch­te darauf hin­we­i­sen, dass man nicht jedem Quel­le glau­ben soll­te; es ist immer rat­sam, die Infor­ma­ti­onen zu über­prüfen. Ich wür­de es wagen, eine Quel­le zu emp­feh­len, von der ich über­ze­ugt bin, dass sie aus­ge­ze­ich­net ist, auch wenn sie eher für fort­gesch­rit­te­ne Ent­hu­sias­ten gee­ig­net ist und auf Englisch ist – www​.fish​ba​se​.com Wenn Sie heraus­fin­den, was Sie brau­chen, kön­nen Sie zur Umset­zung Ihres Plans über­ge­hen. Sie müs­sen zwangs­lä­u­fig fol­gen­de Punk­te klären:

- Tank, Auswahl, Platzierung
– Ein­rich­ten des Aquariums
– Beleuchtung
– Filtration
– Aquariumwartung
– Bes­chaf­fung von Fis­chen, Pflan­zen, Aus­rüs­tung, Material

In jedem Fall wird Ihnen die Infor­ma­ti­on auf die­sen Sei­ten hel­fen. Es mag alles kom­pli­ziert klin­gen, aber es kann ziem­lich ein­fach bewäl­tigt wer­den. Machen Sie sich kei­ne Sor­gen, es ist bes­ser, den Wil­len und den Wun­sch zu haben, und Ihr schönes Aqu­arium und gesun­de Fis­che wer­den Ihnen dafür sicher­lich dan­ken. Genau wie auf den ver­wen­de­ten Fotos. Ich wünsche

Ihnen viel Erfolg in Ihren aqu­aris­tis­chen Unternehmungen.

Use Facebook to Comment on this Post