2006-2010, 2007, 2009, Časová línia, Hudba, Ľudia, Umenie, Zábava

Muzikanti, hudobníci

Hits: 5947

Muzi­kan­ti a hudob­ní­ci zohrá­va­jú neza­stu­pi­teľ­nú úlo­hu v kul­tú­re a spo­loč­nos­ti. Ich vášeň a talent pre hud­bu pri­dá­va­jú zvuk a meló­diu do náš­ho kaž­do­den­né­ho živo­ta. Hud­ba je uni­ver­zál­nym jazy­kom, a hudob­ní­ci sú jej pre­kla­da­teľ­mi. Ich schop­nosť vyjad­ro­vať emó­cie a poci­ty pro­stred­níc­tvom hud­by umož­ňu­je ľuďom pre­ží­vať rôz­ne emo­ci­onál­ne sta­vy a pri­pá­jať sa k hlbo­kým citom. Muzi­kan­ti pris­pie­va­jú k boha­tej roz­ma­ni­tos­ti hudob­ných žán­rov a kul­túr­nych tra­dí­cií. Ich rôz­no­ro­dé štý­ly a vply­vy z rôz­nych čas­tí sve­ta pri­dá­va­jú hud­be šír­ku a fareb­nosť. Hudob­ní­ci hrá­va­jú kľú­čo­vú úlo­hu na kon­cert­ných pódiách a v klu­boch, posky­tu­júc spo­lo­čen­skú zába­vu a umož­ňu­júc komu­ni­tám spo­jiť sa cez hudob­né uda­los­ti a festivaly.

Sklad­ba a inter­pre­tá­cia hud­by sú for­ma­mi ume­lec­ké­ho vyjad­ro­va­nia. Muzi­kan­ti sú tvor­ca­mi, kto­rí vytvá­ra­jú die­la, kto­ré môžu trvať a ovplyv­niť gene­rá­cie. Muzi­kan­ti čas­to vyuču­jú a inšpi­ru­jú ďal­ších, pre­ná­ša­júc svo­je zna­los­ti a vášeň na ďal­šie gene­rá­cie. Hudob­né vzde­lá­va­nie posky­tu­je štu­den­tom prí­le­ži­tosť roz­ví­jať svoj hudob­ný talent a poro­zu­mieť kom­plex­nos­ti hud­by. Hud­ba má tera­pe­utic­ký poten­ciál, a pre­to muzi­kan­ti čas­to pra­cu­jú v oblas­ti hudob­nej tera­pie, pomá­ha­júc ľuďom zvlá­dať stres, bolesť a iné emo­ci­onál­ne výzvy. Pre mno­hých muzi­kan­tov je hud­ba aj spô­so­bom živo­ta a pro­fe­si­onál­nou kari­é­rou. Kon­cer­to­va­nie, nahrá­va­nie, kom­po­no­va­nie a iné aspek­ty hudob­né­ho prie­mys­lu tvo­ria ich den­ný život. Muzi­kan­ti teda nie sú len tvor­ca­mi zvu­ku, ale aj kata­ly­zá­tor­mi kul­túr­nych zmien a spo­jo­va­teľ­mi ľudí pro­stred­níc­tvom uni­ver­zál­nej jazy­ko­vej for­my – hudby.


Musi­cians and per­for­mers play an irrep­la­ce­ab­le role in cul­tu­re and socie­ty. The­ir pas­si­on and talent for music add sound and melo­dy to our eve­ry­day lives. Music is a uni­ver­sal lan­gu­age, and musi­cians are its trans­la­tors. The­ir abi­li­ty to express emo­ti­ons and fee­lings through music allo­ws peop­le to expe­rien­ce vari­ous emo­ti­onal sta­tes and con­nect with deep sen­ti­ments. Musi­cians con­tri­bu­te to the rich diver­si­ty of musi­cal gen­res and cul­tu­ral tra­di­ti­ons. The­ir diver­se sty­les and influ­en­ces from dif­fe­rent parts of the world add bre­adth and vib­ran­cy to music. Musi­cians play a key role on con­cert sta­ges and in clubs, pro­vi­ding social enter­tain­ment and allo­wing com­mu­ni­ties to come toget­her through musi­cal events and festivals.

Com­po­si­ti­on and inter­pre­ta­ti­on of music are forms of artis­tic expres­si­on. Musi­cians are cre­a­tors who pro­du­ce works that can endu­re and influ­en­ce gene­ra­ti­ons. They often teach and ins­pi­re others, pas­sing on the­ir kno­wled­ge and pas­si­on to futu­re gene­ra­ti­ons. Music edu­ca­ti­on pro­vi­des stu­dents with the oppor­tu­ni­ty to deve­lop the­ir musi­cal talent and unders­tand the com­ple­xi­ty of music. Music has the­ra­pe­utic poten­tial, and musi­cians often work in the field of music the­ra­py, hel­ping peop­le cope with stress, pain, and other emo­ti­onal chal­len­ges. For many musi­cians, music is not just a pro­fes­si­on but a way of life. Per­for­ming, recor­ding, com­po­sing, and other aspects of the music indus­try sha­pe the­ir dai­ly lives. Musi­cians are not only cre­a­tors of sound but also cata­lysts for cul­tu­ral chan­ge and con­nec­tors of peop­le through the uni­ver­sal lan­gu­age of music.


Use Facebook to Comment on this Post

Hudba, Talenty

American Idol – Superstar v USA

Hits: 7604

Rea­li­ta (zdroj Wiki a ďalšie)

Rok 1.2.3.
2002Kel­ly ClarksonJus­tin GuariniNikki McKib­bin
2003Ruben Stud­dardClay AikenKim­ber­ley Locke
2004Fan­ta­sia BarrinoDia­na DeGarmoJas­mi­ne Trias
2005Car­rie UnderwoodBo BiceVon­zell Solomon
2006Tay­lor HicksKat­ha­ri­ne McPheeElli­ott Yamin
2007Jor­din SparksBla­ke LewisMelin­da Doolittle
2008David CookDavid Archu­le­taSyes­ha Mercado
2009Kris AllenAdam Lam­bertDan­ny Gokey
2010Lee DeWy­zeCrys­tal BowersoxCasey James
2011Scot­ty McCreeryLau­ren AlainaHaley Rein­hart
2012Phil­lip PhillipsJes­si­ca SanchezJos­hua Ledet
2013Can­di­ce GloverKree Har­ri­sonAngie Mil­ler
2014Caleb John­son

Jena Ire­ne

Alex Pre­ston
2015Nick Fra­dia­ni

Clark Beck­ham

Jax
2016Trent Har­mon

La‘Porsha Renae

Dal­ton Rapattoni
2018Mad­die Poppe

Caleb Lee Hutchinson

Gab­by Berrett
2019Lai­ne Hardy

Ale­jan­dro Aranda

Madi­son VanDenburg
2020Just Sam

Artt­hus Gunn

Dil­lon James, Fran­cis­co Mar­tin, Jon­ny West
2021Cha­y­ce Beckham

Wil­lie Spence

Gra­ce Kinstler
2022Noah Thom­pson

Hun­ter­Girl

Leah Mar­le­ne
2023Iam Ton­gi

Megan Daniel­le

COlin Stough

Rok 2004

Zau­ja­la Fan­ta­sia Bar­ri­no, Jen­ni­fer Hud­son, Dia­na Degar­mo, Geor­ge Huff

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Hudba, Talenty

Superstar na Slovensku a v Česku

Hits: 49995

Talen­to­vé šou sa sta­li neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou zábav­né­ho prie­mys­lu po celom sve­te, a stred­ná Euró­pa nie je výnim­kou. Supers­tar” je jed­nou z tých­to iko­nic­kých tele­víz­nych súťa­ží, kto­rá osla­vu­je hudob­ný talent a pro­du­ku­je nové hviez­dy. Prvá sezó­na Supers­tar na Slo­ven­sku odštar­to­va­la v roku 2004 a okam­ži­te si zís­ka­la obľu­bu divá­kov. Inšpi­ro­va­ná brit­skou séri­ou Pop Idol” a ame­ric­kým Ame­ri­can Idol”, súťaž hľa­da­la naj­lep­ší spe­vác­ky talent na slo­ven­skej hudob­nej scé­ne. Supers­tar pomoh­la obja­viť mno­ho talen­to­va­ných spe­vá­kov, kto­rí sa sta­li zná­my­mi mena­mi v oblas­ti. Fina­lis­ti súťa­že majú mož­nosť zís­kať nie­len zmlu­vu s hudob­ným vyda­va­teľ­stvom, ale aj šan­cu oslo­viť divá­kov svo­jím hudob­ným ume­ním. Supers­tar na Slo­ven­sku, aj v Čes­ku pri­nies­la čerstvý vie­tor do hudob­nej scé­ny. Sta­la tram­po­lí­nou pre mno­ho talen­to­va­ných umel­cov. For­mát súťa­že zostal podob­ný, s poro­tou zlo­že­nou z odbor­ní­kov na hud­bu, kto­rí hod­no­tia a posu­dzu­jú výko­ny súťa­žia­cich. Supers­tar sa sta­la zábav­ným rodin­ným prog­ra­mom, kto­rý kaž­dý rok pri­tiah­ne tisí­ce divá­kov pred obrazovky.

Supers­tar na Slo­ven­sku a v Čes­ku nie­len pomoh­la obja­viť nové hudob­né talen­ty, ale tiež oži­vi­la a obo­ha­ti­la hudob­ný prie­my­sel v regi­ó­ne. Mno­hí fina­lis­ti si zís­ka­li pozor­nosť pub­li­ka a mali prí­le­ži­tosť pre­sa­diť sa v nároč­nom hudob­nom sve­te. Neme­nej dôle­ži­té je aj posu­nu­tie kul­tú­ry sle­do­va­nia hudob­ných súťa­ží, kto­ré vytvo­ri­lo nové gene­rá­cie hudob­ných fanú­ši­kov. Supers­tar sa sta­la nie­len súťa­žou o víťazs­tvo, ale aj plat­for­mou, kto­rá povzbu­dzu­je mla­dých umel­cov sle­do­vať svo­je sny a dosa­ho­vať hudob­né úspe­chy. Supers­tar na Slo­ven­sku a v Čes­ku nie­len hľa­dá nové hviez­dy, ale aj vytvá­ra kul­túr­ny feno­mén, kto­rý spá­ja ľudí cez lás­ku k hud­be a talentu.


Talent sho­ws have beco­me an integ­ral part of the enter­tain­ment indus­try worl­dwi­de, and Cen­tral Euro­pe is no excep­ti­on. Supers­tar” is one of the­se ico­nic tele­vi­si­on com­pe­ti­ti­ons that celeb­ra­tes musi­cal talent and pro­du­ces new stars. The first sea­son of Supers­tar in Slo­va­kia kic­ked off in 2004 and imme­dia­te­ly gai­ned popu­la­ri­ty among vie­wers. Ins­pi­red by the Bri­tish series Pop Idol” and the Ame­ri­can Ame­ri­can Idol,” the com­pe­ti­ti­on sought the best sin­ging talent on the Slo­vak music sce­ne. Supers­tar hel­ped dis­co­ver many talen­ted sin­gers who beca­me well-​known names in the indus­try. Fina­lists of the com­pe­ti­ti­on have the oppor­tu­ni­ty to secu­re not only a con­tract with a music label but also a chan­ce to cap­ti­va­te audien­ces with the­ir musi­cal artistry.

Supers­tar in Slo­va­kia and the Czech Repub­lic brought a bre­ath of fresh air to the music sce­ne. It beca­me a spring­bo­ard for many talen­ted artists. The for­mat of the com­pe­ti­ti­on remai­ned simi­lar, with a panel of music experts jud­ging and eva­lu­ating the con­tes­tants’ per­for­man­ces. Supers­tar has beco­me a enter­tai­ning fami­ly prog­ram that att­racts thou­sands of vie­wers in front of the­ir scre­ens eve­ry year.

Supers­tar in Slo­va­kia and the Czech Repub­lic not only hel­ped dis­co­ver new musi­cal talents but also revi­ta­li­zed and enri­ched the music indus­try in the regi­on. Many fina­lists gai­ned the audien­ce­’s atten­ti­on and had the oppor­tu­ni­ty to estab­lish them­sel­ves in the deman­ding music world. Equ­al­ly impor­tant is the shift in the cul­tu­re of wat­ching music com­pe­ti­ti­ons, cre­a­ting new gene­ra­ti­ons of music fans. Supers­tar has beco­me not just a com­pe­ti­ti­on for vic­to­ry but also a plat­form that encou­ra­ges young artists to pur­sue the­ir dre­ams and achie­ve musi­cal suc­cess. Supers­tar in Slo­va­kia and the Czech Repub­lic not only seeks new stars but also cre­a­tes a cul­tu­ral phe­no­me­non that con­nects peop­le through a sha­red love for music and talent.


Čes­ko Slo­ven­ská Superstar

ROK 2011

Zau­jal Lukáš Ada­mec, Michal Šeps a Gab­rie­la Gun­čí­ko­vá, čias­toč­ne Mar­tin Kurc a Celes­te Buc­kin­gham a Noah Elenwood


ROK 2009

Zau­jal Mar­tin Cho­dúr, Domi­ni­ka Sta­rá, Miro Šmaj­da, Jan Ben­dig, Denis Lacho, Moni­ka Bagárová


Rok 2007

Zau­jal Tomáš Krak, Vier­ka Ber­ky­o­vá, Iva­na Ková­čo­vá, Domi­ni­ka Mir­go­vá, Mar­cel Ber­ky, tro­chu Natá­lia Hatalová


Rok 2006 – Slovensko

Zau­jal Peter Cmo­rík, Mária Bun­do­vá, Jakub Pet­ra­ník, Ivan Štrof­fek, Ale­xan­dra Okálová


Rok 2006 – Česko

Zau­ja­la Leona Čer­ná, Bar­bo­ra Zema­no­vá, Soňa Pavel­ko­vá, David Spilka


Rok 2005 Slovensko 

Zau­ja­la Kat­ka Koš­čo­vá, Mar­ti­na Šind­le­ro­vá, Zden­ka Pred­ná, čias­toč­ne Róbert Mikla


Rok 2005 Česko

Zau­jal Petr Ben­de, Vlas­ta Hor­váth, Kris­tý­na Peter­ko­vá, Gába Al Dhába


Czech-​Slovak Superstar

YEAR 2011

Caught the atten­ti­on: Lukáš Ada­mec, Michal Šeps, Gab­rie­la Gun­čí­ko­vá, par­tial­ly Mar­tin Kurc, Celes­te Buc­kin­gham, and Noah Elenwood

YEAR 2009

Caught the atten­ti­on: Mar­tin Cho­dúr, Domi­ni­ka Sta­rá, Miro Šmaj­da, Jan Ben­dig, Denis Lacho, Moni­ka Bagárová

Year 2007

Caught the atten­ti­on: Tomáš Krak, Vier­ka Ber­ky­o­vá, Iva­na Ková­čo­vá, Domi­ni­ka Mir­go­vá, Mar­cel Ber­ky, a bit of Natá­lia Hatalová

Year 2006 – Slovakia

Caught the atten­ti­on: Peter Cmo­rík, Mária Bun­do­vá, Jakub Pet­ra­ník, Ivan Štrof­fek, Ale­xan­dra Okálová

Year 2006 – Czech Republic

Caught the atten­ti­on: Leona Čer­ná, Bar­bo­ra Zema­no­vá, Soňa Pavel­ko­vá, David Spilka

Year 2005 Slovakia

Caught the atten­ti­on: Kat­ka Koš­čo­vá, Mar­ti­na Šind­le­ro­vá, Zden­ka Pred­ná, par­tial­ly Róbert Mikla

Year 2005 Czech Republic

Caught the atten­ti­on: Petr Ben­de, Vlas­ta Hor­váth, Kris­tý­na Peter­ko­vá, Gába Al Dhába

Use Facebook to Comment on this Post

Zábava

Zábava

Hits: 10228

Óda na tatar­skú omáč­ku – autor je gur­mán­sky a hudob­ný fajnšmeker

Ako­koľ­vek chrab­rý v mys­le­ní a zása­do­vý v posto­joch, na túto aktu­ál­nu otáz­ku ohľa­dom stra­vo­va­cích zvyk­los­tí som už dáv­no zme­nil názor, hoc nepriz­ná­va sa mi k tomu prá­ve bez roz­pa­kov. Dnes ako aj po minu­lé dni ostat­ných týž­dňov zásta­vám pre­sved­če­nie pres­ne opač­né k mojim onek­daj­ším vyhlá­se­niam tebou pre­zen­to­va­ných, kto­ré boli bez­tak spô­so­be­né iba krát­ko­do­bým poblúz­ne­ním vyvo­la­ným umný­mi mani­pu­lá­tor­mi, kto­rých rad­šej nebu­dem meno­vať. Keby si bola býva­la mala lep­šie pre­štu­do­va­né fórum, nemoh­lo by ti unik­núť množ­stvo mojich bla­ho­re­če­ní a chvá­lo­spe­vov, kto­rý­mi neus­tá­le vzdá­vam úctu bož­stvu tatár­skej omáč­ky. Spo­me­dzi všet­kých pokr­mov, kto­ré by si vede­la meno­vať, hoc by to boli vybe­ra­né jed­lá naj­roz­ma­ni­tej­ších kuchýň sve­ta, pri­pra­vo­va­né tými najz­ruč­nej­ší­mi kuchár­mi, neexis­tu­je jedi­ná špe­cia­li­ta zaslu­hu­jú­ca väč­šiu pie­tu, úctu a rešpekt ako prá­ve Tatár­ska omáč­ka. Jedi­né sústo vybi­ču­je všet­kých tvo­jich päť zmys­lov až do kraj­nos­ti. Okrem toho je kon­zu­má­cia tatár­skej omáč­ky spo­je­ná aj s nie­čím trans­cen­den­tál­nym porov­na­teľ­ným azda k extá­ze svä­tej Teré­zie. Ostat­né jed­lá sú v porov­na­ní s ňou ešte menej ako tie­ne v jas­ky­ni. Pre­to moje vyso­ké náro­ky na vzhľad, chuť a aró­mu ide­ál­nej gur­mán­skej lahôd­ky našli svo­ju reál­nu podo­bi­zeň v spo­mí­na­nom božstve.


Ode to Tatar Sau­ce – the aut­hor is a gour­met and a musi­cal epicure

Howe­ver bold in thin­king and prin­cip­led in atti­tu­des, on this cur­rent ques­ti­on of eating habits, I chan­ged my opi­ni­on long ago, though I do not rea­di­ly admit it wit­hout hesi­ta­ti­on. Today, as in the past days of recent weeks, I hold a belief exact­ly oppo­si­te to my for­mer dec­la­ra­ti­ons pre­sen­ted by you, which were cau­sed any­way only by a short-​lived deli­rium indu­ced by cle­ver mani­pu­la­tors, whom I’d rat­her not name. If you had had bet­ter stu­died the forum, you could not have mis­sed many of my prai­ses and hymns, with which I cons­tan­tly pay homa­ge to the dei­ty of Tatar sau­ce. Among all the dis­hes you could name, even if they were selec­ted from the most diver­se cuisi­nes of the world, pre­pa­red by the most skill­ful chefs, the­re is not a sin­gle spe­cial­ty deser­ving more pie­ty, res­pect, and reve­ren­ce than Tatar sau­ce. A sin­gle bite sti­mu­la­tes all your five sen­ses to the extre­me. More­over, the con­sump­ti­on of Tatar sau­ce is also asso­cia­ted with somet­hing trans­cen­den­tal com­pa­rab­le per­haps to the ecs­ta­sy of Saint Tere­sa. Other foods are, in com­pa­ri­son with it, less than sha­do­ws in a cave. The­re­fo­re, my high demands on the appe­a­ran­ce, tas­te, and aro­ma of the ide­al gour­met deli­ca­cy found the­ir real coun­ter­part in the men­ti­oned deity.


Pou­ží­va­né výra­zy a ich vysvetlenie

 • šlaf­rok – žen­ské šaty
 • šávol­ka – bavl­ne­ný dopl­nok cez hla­vu, ple­cia, nie­ke­dy až do pásu
 • šifo­nier – skri­ňa na šaty
 • švan­kéz – tlačenka
 • štok­lík – sto­lič­ka na sedenie
 • šma­lec – vyto­pe­ná sla­ni­na, masť
 • špierd­lik – roz­šľa­ha­né kys­lé mlieko
 • šou­tíz – člo­vek, kto­rý plá­nu­je odber syra, žin­či­ce, oštiepku zo sala­ša pre domác­nosť pod­ľa počtu oviec
 • šopa – miest­nosť pre usklad­ne­nie sena pod stre­chou hos­po­dár­skej budovy
 • špaj­za – komora
 • špi­tál – nemocnica
 • štre­ka – ces­ta pre vlaky
 • škrid­la – pokriev­ka na hrn­ce a podob­né predmety
 • špor­helt, špo­rák – piec­ka na dre­vo, varenie
 • šmyk­ňa – kováčs­ka dielňa
 • šmir­geľ – brús­ny papier
 • škar­nic­ľa – papie­ro­vý sáčok, v kto­rom je zvy­čaj­ne cukor, múka
 • špunt – zát­ka do fľaše
 • špak – oho­rok cigarety
 • pen­zel – štet­ka na natieranie
 • šper­hák – kľúč na otvá­ra­nie dverí
 • štri­cák – pek­ný mládenec
 • štrik­nad­le – uštri­ko­va­ný sveter
 • špajg­ľa – vec, kto­rou sa uzat­vá­ra jater­ni­ca na koncoch
 • šlip­ňa – pod­val pod koľajnice
 • šíf-​karta – ces­tov­ný lís­tok na loď
 • špe­ku­lant – pod­ni­ka­teľ, kto­rý okrá­da ľudí
 • šáfel – nádo­ba na vodu
 • šurc – ten­šia reťaz
 • šmrnc – nie­čo pek­né čo pristane
 • šnú­ra – motúz, špagát
 • lag­vi­ca – dre­ve­ná okrúh­la nádo­ba na pre­voz žin­či­ce zo salaša
 • fišp­rét – doska na vaľ­ka­nie cesta
 • kopš­tán – smre­ko­vé dre­vo 2.5 met­ra dlhé, 30 cm hru­bé, kto­ré sa pou­ží­va ako koly do plotu
 • hám­rik – malé kladivo
 • šoch­tár – nádo­ba na dojenie
 • hole­ník – pasák oviec, kto­rý spá­va pod holým nebom pop­ri košia­ri, ovce stráži
 • valach – pasák oviec, ovce dojí, pomá­ha bačo­vi napr. pri výro­be syra
 • bača – hlav­ný člen sala­ša, ovce nepa­sie, spá­va v koli­be, kde stá­le horí oheň
 • záči­nok – pries­tor na usklad­ne­nie sla­my na podstieľku
 • pavúz – dre­ve­ná žrď na zais­te­nie sena na reb­ri­ná­ku, kto­rá má zame­dziť stra­tám sena
 • prť – ces­tič­ka, po kto­rej cho­dia ovce

Used Expres­si­ons and The­ir Explanation

 • Šlaf­rok: Wome­n’s dress.
 • Šávol­ka: Cot­ton acces­so­ry over the head, shoul­ders, some­ti­mes to the waist.
 • Šifo­nier: Ward­ro­be for dresses.
 • Švan­kéz: Headcheese.
 • Štok­lík: Chair for sitting.
 • Šma­lec: Mel­ted bacon, lard.
 • Špierd­lik: Curd­led sour milk.
 • Šou­tíz: Per­son who plans to take che­e­se, whey, or bacon from a shep­her­d’s cot­ta­ge accor­ding to the num­ber of sheep.
 • Šopa: Room for sto­ring hay under the roof of a farm building.
 • Špaj­za: Pantry.
 • Špi­tál: Hospital.
 • Štre­ka: Railroad.
 • Škrid­la: Lid for pots and simi­lar items.
 • Špor­helt, špo­rák: Wood-​burning sto­ve, used for cooking.
 • Šmyk­ňa: Blacks­mit­h’s workshop.
 • Šmir­geľ: Sandpaper.
 • Škar­nic­ľa: Paper bag, usu­al­ly con­tai­ning sugar or flour.
 • Špunt: Cork for a bottle.
 • Špak: Ciga­ret­te butt.
 • Pen­zel: Paintbrush.
 • Šper­hák: Key for ope­ning doors.
 • Štri­cák: Hand­so­me young man.
 • Štrik­nad­le: Knit­ted sweater.
 • Špajg­ľa: Item used to clo­se the ends of sausage.
 • Šlip­ňa: Sup­port under rai­lway tracks.
 • Šíf-​karta: Boat ticket.
 • Špe­ku­lant: Entrep­re­ne­ur who che­ats people.
 • Šáfel: Water container.
 • Šurc: Thin­ner chain.
 • Šmrnc: Somet­hing nice that fits well.
 • Šnú­ra: Cord, string.
 • Lag­vi­ca: Wooden round con­tai­ner for tran­s­por­ting whey from a shep­her­d’s cottage.
 • Fišp­rét: Board for rol­ling out dough.
 • Kopš­tán: Spru­ce wood 2.5 meters long, 30 cm thick, used as sta­kes for fencing.
 • Hám­rik: Small hammer.
 • Šoch­tár: Con­tai­ner for milking.
 • Hole­ník: Shep­herd who sle­eps out­do­ors near a thic­ket, guar­ding the sheep.
 • Valach: Shep­herd who milks the she­ep, helps the shep­herd, for exam­ple, in che­e­se production.
 • Bača: Main mem­ber of a shep­her­d’s cot­ta­ge, not invol­ved in her­ding she­ep, sle­eps in a cabin whe­re a fire alwa­ys burns.
 • Záči­nok: Spa­ce for sto­ring straw for bedding.
 • Pavúz: Wooden pole for secu­ring hay on a dry­ing rack, pre­ven­ting hay loss.
 • Prť: Path along which she­ep walk.

MUDr. Fran­ti­šek Kac­lík a ľud” – Prí­ho­dy z ambulancie

Posu­dzo­va­nie vzdelania:
Aké máte vzdelanie?“
Vše­obec­né, teda no nyšt…“
U bab­ky na návšteve:
Čo ste taká chudá?“
Mas­so mi vanne…“
Stra­ta pre­hľa­du pri uží­va­ní množ­stva liekov:
Mám z tých lie­kov úpl­ný Babylon, 
musím sa naučiť receptovať…“
Ded­ko s demenciou:
Ako sa voláte?“
Já nevím.“
Koľ­ko máte rokov?“
Já se temu nevenujem…“
Boles­ti kolena:
Mna ci Vám tak bolí koleno…“
Prob­lé­my s močením:
Pán doktor, ja stá­le štím, aj v noci, aj cez deň, jak taká sta­rá myš…“
Žia­dosť na pred­pis lie­ku pre mat­ku na žen­ské problémy:
Daj­te mi pre babu Kolor gel na škatulu…“
Zlé trá­ve­nie:
Pán doktor, keď si grg­nem, tak ide ako zo žumpy…“
Pred­pis na liek Accupro:
Pred­píš­te mi ten, čo sa volá Kuprikol…“
Pred­pis Nitrazepanu:
Toh­to mi daj­te 2‑krát, lebo to je na spa­nie a spá­vať cho­dím kaž­dú noc, pravdaže…“
Pred­pis na Cinnarizine:
Pred­píš­te mi Cicirizín…
Pred­pis na Quamatel:
Pred­píš­te mi Guatemal…“
Pred­pis Rohypnolu:
Pán doktor, pred­píš­te mi ten Rehopnol…“
Pred­pis na Monopril:
Pred­píš­te mi Montriol…“

Dr. Fran­ti­šek Kac­lík and The Peop­le” – Adven­tu­res from the Clinic

 • Edu­ca­ti­on assess­ment: What is your edu­ca­ti­on?” Gene­ral, so basi­cal­ly none…”
 • At grand­ma­’s visit: Why are you so thin?” I just don’t have the appetite…”
 • Loss of over­view when taking mul­tip­le medi­ca­ti­ons: I have a com­ple­te Baby­lon from all tho­se medi­ca­ti­ons, I need to learn how to pre­sc­ri­be them…”
 • Grand­pa with demen­tia: Wha­t’s your name?” I don’t know.” How old are you?” I don’t pay atten­ti­on to that…”
 • Knee pain: Whet­her it hurts my knee or yours…”
 • Uri­na­ti­on prob­lems: Doc­tor, I’m alwa­ys dribb­ling, day and night, like an old mouse…”
 • Requ­est for a pre­sc­rip­ti­on for a medi­ca­ti­on for wome­n’s issu­es: Give me a pre­sc­rip­ti­on for Color glue for the old lady…”
 • Diges­ti­ve issu­es: Doc­tor, when I burp, it comes up like from a well…”
 • Pre­sc­rip­ti­on for the medi­ca­ti­on Accup­ro: Pre­sc­ri­be me the one cal­led Kuprikol…”
 • Pre­sc­rip­ti­on for Nit­ra­ze­pam: Give me this twi­ce, becau­se it’s for sle­e­ping, and I go to sle­ep eve­ry night, of course…”
 • Pre­sc­rip­ti­on for Cin­na­ri­zi­ne: Pre­sc­ri­be me Cicirizine…”
 • Pre­sc­rip­ti­on for Quama­tel: Pre­sc­ri­be me Guatemala…”
 • Pre­sc­rip­ti­on for Rohyp­nol: Doc­tor, pre­sc­ri­be me that Rehopnol…”
 • Pre­sc­rip­ti­on for Monop­ril: Pre­sc­ri­be me Montriol…” 

Use Facebook to Comment on this Post

Hudba, Interpreti

Katka Koščová – prvá slovenská Superstar

Hits: 5913

Kat­ka Koš­čo­vá je novým feno­mé­nom v slo­ven­skej hud­be. Som o tom pre­sved­če­ný. Má svo­je rezer­vy, ale má pod­ľa mňa pred­po­kla­dy stať sa dob­rou nosi­teľ­kou ume­nia. Schvál­ne som nepou­žil slo­vo spe­váč­kou, čím nech­cem naz­na­čiť pochyb­nos­ti o jej vokál­nych pred­po­kla­doch. Skôr a čo ma teší ove­ľa viac ako Kat­kin spev je jej orien­tá­cia na hud­bu ako takú. Je pre mňa výbor­né, že Kat­ka ink­li­nu­je k žán­rom muzi­kál­nej­ším. Pev­ne dúfam, že Kat­ka pop spie­vať nebu­de. Skve­lé je, že Kat­ka doká­že impro­vi­zo­vať, aj tak­po­ve­diac v pria­mom pre­no­se – neklam­ný znak talen­tu a schop­nos­ti. Kat­ka má jed­nu obrov­skú výho­du, má dar komu­ni­ko­vať s ľuď­mi. Má skve­lé pred­po­kla­dy počú­vať”. Výbor­ne sa počas Supers­tar pohy­bo­va­la po pódiu, cíti­la sa na ňom dob­re. Vybe­ra­la si aj sklad­by, kto­ré nebo­li veľ­mi melo­dic­ké – bola to ťaž­ká ces­ta, a vďa­ka­bo­hu úspeš­ná. Počas vystú­pe­ní z nej cítiť radosť, v hla­se je až nesku­toč­ná dáv­ka citu. Kat­ka Koš­čo­vá zís­ka­la popu­la­ri­tu ako víťaz­ka prvej sezó­ny súťa­že Slo­ven­sko hľa­dá Supers­tar”. Naro­di­la sa 22. sep­tem­bra 1982Mar­ti­ne, na Slo­ven­sku. V roku 2004 sa zúčast­ni­la prvých pred­kôl súťa­že Slo­ven­sko hľa­dá Supers­tar”, kde ju poro­ta a divá­ci posu­nu­li do hlav­nej súťa­že. Počas súťa­že si zís­ka­la obľu­bu svo­jím výni­moč­ným hla­som a hudob­ným talen­tom. Dňa 25. decem­bra 2004 sa sta­la víťaz­kou prvej sezó­ny, čím sa sta­la prvou slo­ven­skou Superstar.


Kat­ka Koš­čo­vá is a new phe­no­me­non in Slo­vak music. I am con­vin­ced of that. She has her reser­ves, but, in my opi­ni­on, she has the poten­tial to beco­me a good car­rier of art. I deli­be­ra­te­ly did not use the word sin­ger,” as I don’t want to imply any doubts about her vocal abi­li­ties. What exci­tes me much more than Kat­ka­’s sin­ging is her orien­ta­ti­on towards music as a who­le. It’s excel­lent for me that Kat­ka leans towards more musi­cal gen­res. I firm­ly hope that Kat­ka will not sing pop. Wha­t’s gre­at is that Kat­ka can impro­vi­se, even in a live per­for­man­ce – an unmis­ta­kab­le sign of talent and skill. Kat­ka has one enor­mous advan­ta­ge; she has the gift of com­mu­ni­ca­ting with peop­le. She has excel­lent pre­re­qu­isi­tes for lis­te­ning.” She moved excep­ti­onal­ly well on sta­ge during Supers­tar, fee­ling com­for­tab­le on it. She cho­se songs that were not very melo­dic – it was a tough jour­ney, but thank­ful­ly, a suc­cess­ful one. During her per­for­man­ces, you can feel joy ema­na­ting from her, and the­re is an inc­re­dib­le amount of emo­ti­on in her voice. Kat­ka Koš­čo­vá gai­ned popu­la­ri­ty as the win­ner of the first sea­son of the com­pe­ti­ti­on Slo­ven­sko hľa­dá SuperS­tar” (Slo­va­kia­’s Got Talent). She was born on Sep­tem­ber 22, 1982, in Mar­tin, Slo­va­kia. In 2004, she par­ti­ci­pa­ted in the ini­tial rounds of the Slo­ven­sko hľa­dá SuperS­tar” com­pe­ti­ti­on, whe­re she was selec­ted by the jud­ges and vie­wers to advan­ce to the main com­pe­ti­ti­on. Throug­hout the com­pe­ti­ti­on, she won hearts with her excep­ti­onal voice and musi­cal talent. On Decem­ber 25, 2004, she emer­ged as the win­ner of the first sea­son, beco­ming the first Slo­vak Superstar.


Album: Ešte sa nepoznáme

Cel­ko­vo album pre mňa vyznel ako úspeš­ný. Kat­ka vypro­du­ko­va­la diel­ko pre nároč­nej­šie­ho poslu­chá­ča. Viem, kto­ré sklad­by boli nasa­de­né do rádií, a s výbe­rom som po vypo­ču­tí albu­mu nespo­koj­ný. Osob­ne by som vybral sklad­by 6, 8, 9, 5. Jedi­ná sklad­ba, kto­rá sa mi nepá­či je 10. Od debu­tu som toľ­ko neča­kal. Čas­to v oko­lí počú­vam, že album je nemast­ný, nesla­ný. Chá­pem ten­to pohľad, ale nez­die­ľam ho. Vtip je v náhľa­de na hud­bu, dokon­ca by som pove­dal, že aj tro­chu na ume­nie vôbec. Album Kat­ky nie je urče­ný pre masy.


Album: Ešte sa nepoznáme”

Ove­rall, the album sounds suc­cess­ful to me. Kat­ka has pro­du­ced a pie­ce for a more deman­ding lis­te­ner. I know which songs were pla­y­ed on the radio, and I am dis­sa­tis­fied with the selec­ti­on after lis­te­ning to the album. Per­so­nal­ly, I would cho­ose songs 6, 8, 9, 5. The only song I don’t like is 10. I did­n’t expect that from a debut. I often hear around me that the album is unins­pi­ring, unim­pres­si­ve. I unders­tand this view, but I don’t sha­re it. The essen­ce is in the per­spec­ti­ve on music, even in art in gene­ral. Kat­ka­’s album is not inten­ded for the masses.

Use Facebook to Comment on this Post