2006, 2009, 2012, 2014, Časová línia, Príroda, Živočíchy

Psy

Hits: 15756

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016, Časová línia, Neživé, Technika

Nevojenská technika

Hits: 9129

Use Facebook to Comment on this Post

2013, Akvaristické výstavy, Časová línia, Chovateľské reportáže, Reportáže

ME Guppy vo Viedni

Hits: 2897

22.6.2013 som bol účast­ní­kom ME Gup­py vo Vied­ni.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2008, 2009, Africké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Neolamprologus leleupi – papuľnaté lelupky

Hits: 9016

Druh jaze­ra Tan­ga­ni­ka. Jedin­ce toh­to dru­hu doká­žu až neuve­ri­teľ­ne roz­tiah­nuť ústa – hádam na 160°. Vyze­ra­jú vte­dy naozaj hro­zi­vo, a doká­žu tak zastra­šiť aj ďale­ko väč­šie­ho soka. Čas­to dochá­dza k bit­kám v rám­ci dru­hu, kto­ré neraz kon­čia zabi­tím slab­šie­ho jedin­ca. Voči sebe sú v dospe­los­ti nepria­teľ­ské. Na tre­nie poža­du­jú pokoj a pev­nú pod­lož­ku. Exis­tu­jú rôz­ne for­my napr. cit­ró­no­vo žlté až tma­vo­hne­dé: bulu, kapam­pa, kari­la­ni, kake­se, kiku, lum­bye, maswa, mili­ma, mto­to, oran­ge, temb­we, uvira.

Odka­zy

Neolamprologus leleupi

Neolamprologus leleupi

Use Facebook to Comment on this Post