2009, Časová línia, Dokumenty, Fotografické dokumenty, Piešťanské dokumenty, Slovenské dokumenty

Výstava mojich fotografií v Kursalone

Hits: 4031

Dňa 8.3.2009 sa kona­la o 17:00 ver­ni­sáž výsta­vy mojich foto­gra­fiíKur­sa­lo­ne (Beet­ho­ve­no­va 5) v Pieš­ťa­noch. Výsta­va trva­la do 4.4.2009. Na foto­gra­fiách je zachy­te­ný tra­dič­ný aj netra­dič­ný pohľad na Pieš­ťa­ny a oko­lie. Verím, že foto­gra­fie spra­ve­né mojou opti­kou vypo­ve­da­jú nie­len o Pieš­ťa­noch, ale aj o mne :-). Príď­te sa pre­sved­čiť, že foto­gra­fie sú ako živé ;-). Výsta­va sa koná vďa­ka Pieš­ťan­ské­mu Foto­k­lu­bu.

Zopár foto­gra­fií z ver­ni­sá­že a výstavy

Use Facebook to Comment on this Post