Hits: 4181

Dňa 8.3.2009 sa kona­la o 17:00 ver­ni­sáž výsta­vy mojich foto­gra­fiíKur­sa­lo­ne (Beet­ho­ve­no­va 5) v Pieš­ťa­noch. Výsta­va trva­la do 4.4.2009. Na foto­gra­fiách je zachy­te­ný tra­dič­ný aj netra­dič­ný pohľad na Pieš­ťa­ny a oko­lie. Verím, že foto­gra­fie spra­ve­né mojou opti­kou vypo­ve­da­jú nie­len o Pieš­ťa­noch, ale aj o mne :-). Príď­te sa pre­sved­čiť, že foto­gra­fie sú ako živé ;-). Výsta­va sa koná vďa­ka Pieš­ťan­ské­mu Foto­k­lu­bu.


On March 8, 2009, at 5:00 PM, the ver­nis­sa­ge of my pho­tog­rap­hy exhi­bi­ti­on took pla­ce at Kur­sa­lon (Beet­ho­ve­no­va 5) in Pieš­ťa­ny. The exhi­bi­ti­on las­ted until April 4, 2009. The pho­tog­raphs cap­tu­re both tra­di­ti­onal and uncon­ven­ti­onal vie­ws of Pieš­ťa­ny and its sur­roun­dings. I belie­ve that the ima­ges taken through my lens spe­ak not only about Pieš­ťa­ny but also about myself. Come and see for your­sel­ves that pho­tog­raphs are ali­ve. The exhi­bi­ti­on is orga­ni­zed thanks to the Pieš­ťan­ský Fotoklub.


Am 8.3.2009 fand die Ver­nis­sa­ge mei­ner Foto­auss­tel­lung um 17:00 Uhr im Kur­sa­lon (Beet­ho­vens­tra­ße 5) in Pieš­ťa­ny statt. Die Auss­tel­lung dau­er­te bis zum 4.4.2009. Auf den Fotos ist sowohl ein tra­di­ti­onel­ler als auch ein unkon­ven­ti­onel­ler Blick auf Pieš­ťa­ny und die Umge­bung ein­ge­fan­gen. Ich glau­be, dass die mit mei­ner Lin­se auf­ge­nom­me­nen Fotos nicht nur von Pieš­ťa­ny erzäh­len, son­dern auch von mir :-). Kom­men Sie vor­bei und über­ze­ugen Sie sich, dass Fotos leben­dig sind ;-). Die Auss­tel­lung fin­det dank des Foto­c­lubs Pieš­ťa­ny statt.


Zopár foto­gra­fií z ver­ni­sá­že a výsta­vy /​Here are some pho­tos from the ver­nis­sa­ge and exhi­bi­ti­on /​“Eini­ge Fotos von der Ver­nis­sa­ge und der Ausstellung”

Use Facebook to Comment on this Post