Hits: 3324

25.10.2009 po 18-​ej večer sa kona­la výsta­va foto­gra­fií spo­je­ná s vyhlá­se­ním výsled­kov. Jed­not­li­ví súťa­žia­ci” v nej odo­vzdá­va­li svo­je foto­gra­fie v papie­ro­vej for­me, z kto­rých poro­ta vybra­la foto­gra­fie na výsta­vu. Poro­ta bola v zlo­že­ní: Jozef Kep­pert, Šte­fan Čam­bal a Peter Ertl. Do Foto­kur­sa­lo­nu” sa pri­hlá­si­lo 26 auto­rov s 130-​imi foto­gra­fia­mi. Víťa­zom sa stal Fran­ti­šek Halás, ďal­šie ceny si odnies­li Karol Belas, Roman Tiben­ský, čest­né uzna­nia si odnies­li Márius Sor­del, Richard Hes­ko a Roman Buč­ko. Cenu pri­má­to­ra zís­kal Peter Kac­lík. Výsta­va tých­to foto­gra­fií trva­la viac ako mesiac.

Mimo­cho­dom celá nede­ľa 25.10 sa nies­la v sil­nom foto­gra­fic­kom duchu, pre­to­že od desia­tej ráno sme foti­li v súvis­los­ti s inou akci­ou, kto­rú pri­pra­vil Pieš­ťan­ský foto­k­lub. Foti­li sme nedeľ­ný život v Pieš­ťa­noch, z čoho sa vybe­rú fot­ky na nie­kto­rú z nasle­du­jú­cich výstav – viď 6. Foto­ses­si­on.


On the eve­ning of Octo­ber 25, 2009, after 6 PM, a pho­to exhi­bi­ti­on was held along with the announ­ce­ment of the results. Par­ti­ci­pants sub­mit­ted the­ir pho­tog­raphs in paper form, from which the jury selec­ted ima­ges for the exhi­bi­ti­on. The jury con­sis­ted of Jozef Kep­pert, Šte­fan Čam­bal, and Peter Ertl. Twenty-​six aut­hors with 130 pho­tog­raphs ente­red the Foto­kur­sa­lon.” The win­ner was Fran­ti­šek Halás, with addi­ti­onal awards going to Karol Belas, Roman Tiben­ský. Hono­rab­le men­ti­ons were awar­ded to Márius Sor­del, Richard Hes­ko, and Roman Buč­ko. Peter Kac­lík rece­i­ved the May­o­r’s Pri­ze. The exhi­bi­ti­on of the­se pho­tog­raphs las­ted for more than a month.

By the way, the enti­re Sun­day, Octo­ber 25, was fil­led with a strong pho­tog­rap­hic spi­rit becau­se, star­ting at 10 AM, we were taking pho­tos in con­nec­ti­on with anot­her event orga­ni­zed by the Pieš­ťa­ny Pho­toc­lub. We cap­tu­red the Sun­day life in Pieš­ťa­ny, and selec­ted pho­tos will be used for one of the upco­ming exhi­bi­ti­ons – see 6th Fotosession.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post