76  /​100
Hits: 53712

Veľ­mi zná­my druh, čas­to ho pozna­jú aj , a čas­to sa aj deťom kupu­je. Čas­to poču­jem v akva­ris­tic­kom obcho­de odpo­rú­ča­nia pre­dá­va­jú­cich ako je to dob­ré mať prí­sav­ní­ka. Vraj im bude čis­tiť . Dá sa pove­dať, že je to nezmy­sel. V nor­mál­ne zaria­de­nom akvá­riu prí­sav­ník zablú­di aj na sklo, ale urči­te ho nebu­de čis­tiť tak, aby tomu, kto čis­tí dovo­lil nez­ba­vo­vať od rias a iných nečis­tôt. To by musel mať cho­va­teľ ďale­ko viac prí­sav­ní­kov, prí­pad­ne iné veľ­kos­ti prí­sav­ní­kov ako sú bež­ne dostup­né. Navy­še za pred­po­kla­du, že chu­dá­ci prí­sav­ní­ci by nema­li čo iné kon­zu­mo­vať. Svoj­ho času som mal v jed­nej nádr­ži, kto­rá nema­la ani 30 lit­rov asi desať prí­sav­ní­kov a sklá boli bez rias. Prí­sav­ník je nená­roč­ný druh na che­miz­mus, ale aj vôbec na . Doká­že pre­žiť mno­hé doslo­va kata­stro­fy v akvá­riu. Mys­lím, že je to tá najo­dol­nej­šia akvá­ri­ová ryb­ka s akou som mal počas svo­je akva­ris­tic­kej pra­xe od roku 1982 do čine­nia. Až by som pove­dal, že je schop­ná pre­žiť až nery­bie” pod­mien­ky. Napr. pri sťa­ho­va­ní sa čas­to sta­ne, že sme všet­ky vylo­vi­li, aspoň sme si to mys­le­li. Po pomer­ne dlho čase zra­zu náj­de­me prí­sav­ní­ka napr. vo ved­re na kore­ni, kde sa silou vôle držal. Poznám prí­pa­dy tak­mer vypus­te­né­ho akvá­ria, v kto­rom pre­žil prí­sav­ník týž­deň s mini­mom . Azda na jedi­nú vec je prí­sav­ník nároč­nej­ší – na vo vode. Dbaj­me na to naj­mä pri pre­no­se a vte­dy, keď budú mať vaše deti ten­den­ciu dať pri­ve­ľa prí­sav­ní­kov do neja­ké­ho malé­ho pohá­ra. Pohľad na zdoc­hnu­tých prí­sav­ní­kov je pre mno­hých vcel­ku odpu­dzu­jú­ci. Pri­jí­ma aj suchú stra­vu, odpo­rú­čam mu občas spes­triť jedál­ni­ček špe­ná­tom, šalá­tom. majú radi a čas­to sa prá­ve v nich vytie­ra­jú. Roz­mno­ží aj v spo­lo­čen­skej nádr­ži. Je však už prob­le­ma­tic­ké, či si potom­stvo doká­že aj uchrá­niť. Samec strá­žia­ci potom­stvo, je veľ­mi nebo­jác­ny, avšak pros­tried­ka­mi prá­ve na obra­nu nedis­po­nu­je. Po vylia­hnu­tí plô­di­ku sa ďalej už oň nesta­rá, čím sa šan­ce v spo­loč­nos­ti iných rýb čas­to blí­žia k nule. Ako tre­ciu plo­chu si prí­sav­ník vybe­rie neja­ký plo­chý pev­ný pred­met. Čas­to je to napr. boč­ná ste­na akvá­ria, ale­bo napr. duti­na v deko­rač­nom dre­ve, ale­bo aj v kve­ti­ná­či. Prí­sav­ní­ko­vi sa ako vhod­ný sub­strát napr. pri­dá­va­jú do nádr­že . Exis­tu­je aj jed­no nie veľ­mi este­tic­ké rie­še­nie, ale veľ­mi efek­tív­ne – posta­ve­ná skle­ne­ná fľa­ša. Ide­ál­na je roz­bi­tá sta­rá fľa­ša od Viney – táto je čle­ni­tá, roz­bi­tá musí byť pre pri­úz­ke hrd­lo. Samec jed­no­du­cho potre­bu­je samič­ku poriad­ne oprieť, a naj­lep­šie na takom mies­te, kde nemô­že tak ľah­ko uniknúť.

Prí­sav­ník je náchyl­ný na pou­ží­va­nie lie­čiv. Pre­to ho tre­ba lie­čiť opatr­ne, resp. ak lie­či­me iné ryby, prí­sav­ní­ky pred­tým odlov­me do iné­ho akvá­ria. Neod­po­rú­čam cho­vať prí­sav­ní­ka v akvá­riu s rast­li­na­mi. Veľ­ký prí­sav­ník doká­že sluš­ne kon­zu­mo­vať rast­lín, a že naj­čerstvej­šie mu chu­tia naj­viac. Tak­že, ak chce­me mať pek­né v dosta­toč­nom roz­vo­ji a máme v nádr­ži prí­sav­ní­ka, pri veľ­kos­ti šesť cm ich pre­miest­ni­me do iné­ho akvá­ria. Na dru­hej stra­ny, ak sa nám prá­ve neda­rí, prí­sav­ník vie pomôcť odstra­ňo­va­ním uhy­nu­tých zvyš­kov rast­lín, sli­má­kov, prí­pad­ne rýb. Prí­tom­nosť prí­sav­ní­ka v akvá­riu by som posu­dzo­val aj v súvis­los­ti s veľ­kos­ťou akvá­ria, množ­stvom a typom rast­lín. je vhod­ná ryba pre začí­na­jú­ce akvá­ria. Naj­mä pre jeho schop­nosť spot­re­bo­vá­vať zvyš­ky orga­nic­kej hmo­ty. Ancis­tru­sa neod­po­rú­čam do nádr­ží spo­lu s väč­ší­mi, teri­to­riál­ny­mi, sil­ný­mi druh­mi rýb. Inak hro­zí, že budú od času oku­so­va­né. Ich vzhľa­du ani živo­tu to nepros­pe­je. Pre prí­sav­ní­ka je vhod­nej­šie, ak môže plá­vať v pokoj­nej­ších vodách. Ancis­trus je veľ­mi mie­ru­mi­lov­ná ryba. Pre­to je vhod­ný aj k vylia­hnu­té­mu rozp­lá­va­né­mu plô­di­ku, neub­lí­ži mu. Medzi sebou sa bijú len mla­dé sam­ce, kto­ré sú vte­dy prav­de­po­dob­ne v prob­le­ma­tic­kom veku ;-). Ja im vra­vím puber­tál­ne – . Dnes sa už medzi akva­ris­ta­mi a na trhu vysky­tu­jú rôz­ne varie­ty prí­sav­ní­kov. Albí­ny, tzv. zla­té, , atď. Mne osob­ne sa naro­dil napr. z nor­mál­nej for­my ako jedi­nec vypad­nu­tý z oka svo­jim rodi­čom, tak aj for­ma, z čoho vyplý­va že prí­sav­ní­ky sú už v dneš­nej dobe dosť pre­krí­že­né. Sam­če­ka rozo­zná­me pod­ľa osti­tých výbež­kov, kto­ré mu vyras­ta­jú z . Samič­ka ich nemá, ale­bo sú len veľ­mi malé. Ancis­trus vie veľ­mi rých­lo plá­vať, nie je ľah­ké ho chy­tiť, naj­mä v nádr­ži plnej rast­lín. Mož­no aj vám sa už sta­lo, že pri chy­ta­ní sa vám zaplie­tol do . Čas­to sa v stre­se nech­cel sieť­ky ani pus­tiť. Nie­ke­dy vypros­ťo­va­nie môže trvať veľ­mi dlho. Nie­ke­dy musí­me siah­nuť ku odstri­hnu­tiu plu­tiev, ale­bo ku vystri­ha­niu sieť­ky. Mne sa raz sta­lo, že mi prí­sav­ník zablú­dil do fil­tra. Prav­de­po­dob­ne ho zachy­ti­la lopat­ka čer­pa­diel­ka a samoz­rej­me spô­so­bil jeho zasta­ve­nie. Prí­sav­ník javil aktív­ne znám­ky živo­ta, robil som všet­ko mož­né, ale pus­tiť sa nech­cel ale­bo neve­del. Dlhý čas som nechal fil­ter voľ­ne ležať vo vode v náde­ji, že sa Ancis­trus sa vyslo­bo­dí. Bohu­žiaľ, nič podob­né sa nesta­lo a ja som musel fil­ter spo­jaz­dniť. Musel som pou­žiť dras­tic­ké pros­tried­ky – kom­bi­nač­ky. Iste­že zve­da­vý prí­sav­ník na to dopla­til životom.


A very well-​known spe­cies, often recog­ni­zed even by chil­dren, and often bought for them. I often hear recom­men­da­ti­ons from sel­lers in aqu­arium shops that it’s good to have a suc­ker fish. Sup­po­sed­ly, it will cle­an the glass. It can be said that it’s non­sen­se. In a nor­mal­ly equ­ip­ped aqu­arium, the suc­ker may end up on the glass, but it cer­tain­ly won’t cle­an it in a way that would allow the tank cle­a­ner to skip remo­ving and other dirt from the aqu­arium walls. The kee­per would need far suc­ker fish, or dif­fe­rent sizes of suc­ker fish than tho­se com­mon­ly avai­lab­le. More­over, assu­ming that poor suc­ker fish would­n’t have anyt­hing else to con­su­me. At one time, I had about ten suc­ker fish in a tank that did­n’t even have 30 liters, and the glas­ses were algae-​free. The suc­ker fish is an unde­man­ding spe­cies in terms of water che­mis­try, but also in gene­ral care. It can sur­vi­ve many lite­ral disas­ters in the aqu­arium. I think it’s the har­diest aqu­arium fish I’ve dealt with during my aqu­arium prac­ti­ce sin­ce 1982. I would even say it’s capab­le of sur­vi­ving unfis­hy” con­di­ti­ons. For exam­ple, during the tan­k’s relo­ca­ti­on, it often hap­pens that we caught all the fish, or at least we thought we did. After quite some time, sud­den­ly we find a suc­ker fish, for exam­ple, in a buc­ket on a root, whe­re it held on by she­er will­po­wer. I know cases of near­ly drai­ned aqu­ariums, in which a suc­ker fish sur­vi­ved for a week with mini­mal water. Per­haps the only the suc­ker fish is more deman­ding of is the oxy­gen con­tent in the water. Let’s pay atten­ti­on to this, espe­cial­ly during trans­fers and when your kids tend to put too many suc­ker fish into a small glass. The sight of dead suc­ker fish is quite repul­si­ve to many peop­le. It also accepts dry food; I recom­mend occa­si­onal­ly diver­si­fy­ing its diet with spi­nach, let­tu­ce. Suc­ker fish like hiding spots, and they often rub them­sel­ves in them. They can repro­du­ce in a com­mu­ni­ty tank. Howe­ver, it’s alre­a­dy prob­le­ma­tic whet­her the offs­pring can be pro­tec­ted. The guar­ding the offs­pring is very fear­less, but he lacks means for defen­se. After the fry hatch, he no lon­ger cares for them, which often means that the­ir chan­ces in the com­pa­ny of other fish app­ro­ach zero. As a rub­bing sur­fa­ce, the suc­ker fish cho­oses some flat, solid object. It’s often, for exam­ple, the side wall of the aqu­arium or a cavi­ty in deco­ra­ti­ve wood or even a flo­wer­pot. A suitab­le sub­stra­te for the suc­ker fish, for exam­ple, inc­lu­des PVC pipes added to the tank. The­re is also one not very aest­he­tic solu­ti­on but very effec­ti­ve – a built glass bott­le. The ide­al one is a bro­ken old bott­le from Viney – it’s gro­oved, and the bro­ken part must be for a nar­row neck. The male sim­ply needs a fema­le to lean on pro­per­ly, pre­fe­rab­ly in a pla­ce whe­re she can’t esca­pe easily.

The suc­ker fish is pro­ne to the use of medi­ci­nes. The­re­fo­re, it should be tre­a­ted care­ful­ly, or if we tre­at other fish, we should catch the suc­ker fish befo­re and move it to anot­her tank. I do not recom­mend kee­ping the suc­ker fish in a plan­ted aqu­arium. A lar­ge suc­ker fish can con­su­me plant lea­ves quite well, and of cour­se, he pre­fers the fres­hest sho­ots. So, if we want to have beau­ti­ful plants in suf­fi­cient deve­lop­ment and we have a suc­ker fish in the tank, we should move them to anot­her tank when they reach six cm. On the other hand, if our aqu­arium is not doing well, the suc­ker fish can help by remo­ving deca­y­ed plant remains, snails, or even dead fish. I would assess the pre­sen­ce of the suc­ker fish in the aqu­arium also in rela­ti­on to the size of the aqu­arium, the amount, and type of plants. Ancis­trus is a suitab­le fish for begin­ning aqu­ariums, espe­cial­ly for its abi­li­ty to con­su­me orga­nic mat­ter resi­du­es. I do not recom­mend put­ting Ancis­trus in tanks with lar­ger, ter­ri­to­rial, strong fish spe­cies. Other­wi­se, the­re is a risk that they will occa­si­onal­ly be gna­wed at. It won’t bene­fit the­ir appe­a­ran­ce or life. For the suc­ker fish, it’s pre­fe­rab­le if it can swim in cal­mer waters. Ancis­trus is a very pea­ce­ful fish. The­re­fo­re, it is suitab­le even for hat­ched fry; it won’t harm them. They only fight among them­sel­ves young males, who are pro­bab­ly in a prob­le­ma­tic age then ;-). I call them puber­tal – imma­tu­re males. Nowa­da­ys, vari­ous varie­ties of suc­ker fish are alre­a­dy pre­sent among aqu­arists and on the mar­ket. Albi­no, so-​called gold, veil-​tail forms, etc. Per­so­nal­ly, I had a spe­ci­men born from a nor­mal form, as well as an albi­no form, from which it fol­lo­ws that suc­ker fish are alre­a­dy quite interb­red the­se days. We can recog­ni­ze a male by the bony prot­ru­si­ons that grow from his head. The fema­le does not have them, or they are very small. Ancis­trus can swim very quick­ly; it’s not easy to catch him, espe­cial­ly in a tank full of plants. Per­haps it has alre­a­dy hap­pe­ned to you that he got tan­gled in the net during cat­ching. Often in stress, he did­n’t want to let go of the net. Some­ti­mes the untan­gling can take a very long time. Some­ti­mes we have to resort to cut­ting off the fins, or cut­ting the net. Once, a suc­ker fish wan­de­red into the fil­ter for me. The impel­ler bla­de pro­bab­ly caught him, and of cour­se, it stop­ped. The suc­ker fish sho­wed acti­ve signs of life; I did eve­ryt­hing possib­le, but he did­n’t want or could­n’t let go. I left the fil­ter fre­e­ly in the water for a long time in the hope that the Ancis­trus would free itself. Unfor­tu­na­te­ly, not­hing like that hap­pe­ned, and I had to start up the fil­ter again. I had to use dras­tic mea­su­res – com­bi­na­ti­on pliers. Of cour­se, the curi­ous suc­ker fish paid for it with his life.


Eine sehr bekann­te Art, die oft sogar von Kin­dern erkannt wird und oft auch für sie gekauft wird. Ich höre oft Emp­feh­lun­gen von Ver­kä­u­fern in Zoohand­lun­gen, dass es gut ist, einen Sau­gwels zu haben. Angeb­lich rei­nigt er das Glas. Es kann gesagt wer­den, dass dies Unsinn ist. In einem nor­mal aus­ges­tat­te­ten Aqu­arium kann der Sau­gwels zwar auf das Glas gelan­gen, aber er wird es sicher­lich nicht so rei­ni­gen, dass der Tan­kre­i­ni­ger das Ent­fer­nen von Algen und ande­rem Sch­mutz von den Aqu­ariu­mwän­den über­s­prin­gen kann. Der Hal­ter brä­uch­te weit mehr Sau­gwel­se oder unters­chied­li­che Größen von Sau­gwel­sen als die übli­cher­we­i­se erhält­li­chen. Außer­dem müss­ten die armen Sau­gwel­se voraus­set­zen, dass sie nichts ande­res zu kon­su­mie­ren hät­ten. Ich hat­te ein­mal etwa zehn Sau­gwel­se in einem Tank, der nicht ein­mal 30 Liter fass­te, und die Sche­i­ben waren algen­frei. Der Sau­gwels ist eine ans­pruchs­lo­se Art in Bez­ug auf die Was­ser­che­mie, aber auch in der all­ge­me­i­nen Pfle­ge. Er kann vie­le buchs­täb­li­che Kata­strop­hen im Aqu­arium über­le­ben. Ich den­ke, er ist der robus­tes­te Aqu­arien­fisch, mit dem ich wäh­rend mei­ner Aqu­arienp­ra­xis seit 1982 zu tun hat­te. Ich wür­de sogar sagen, dass er in der Lage ist, unfis­chi­ge” Bedin­gun­gen zu über­le­ben. Zum Beis­piel pas­siert es oft, dass wir bei der Ver­le­gung des Tanks alle Fis­che gefan­gen haben oder zumin­dest glaub­ten wir das. Nach eini­ger Zeit fin­den wir plötz­lich einen Sau­gwels, zum Beis­piel in einem Eimer an einer Wur­zel, wo er sich nur mit rei­ner Wil­len­skraft fest­ge­hal­ten hat. Ich ken­ne Fäl­le von fast lee­ren Aqu­arien, in denen ein Sau­gwels eine Woche lang mit mini­ma­lem Was­ser über­lebt hat. Viel­le­icht ist das ein­zi­ge, worauf der Sau­gwels ans­pruchs­vol­ler ist, der Sau­ers­toff­ge­halt im Was­ser. Ach­ten wir beson­ders darauf, dies bei Trans­fers und wenn Ihre Kin­der dazu neigen, zu vie­le Sau­gwel­se in ein kle­i­nes Glas zu geben. Der Anb­lick von toten Sau­gwel­sen ist für vie­le Men­schen ziem­lich absto­ßend. Er akzep­tiert auch Troc­ken­fut­ter; ich emp­feh­le, sei­nen Spe­i­sep­lan gele­gen­tlich mit Spi­nat und Salat zu bere­i­chern. Sau­gwel­se mögen Vers­tec­ke und rei­ben sich oft daran. Sie kön­nen sich in einem Geme­in­schaft­sa­qu­arium ver­meh­ren. Es ist jedoch bere­its frag­lich, ob der Nach­wuchs danach ges­chützt wer­den kann. Das Männ­chen, das den Nach­wuchs bewacht, ist sehr furcht­los, aber ihm feh­len Mit­tel zur Ver­te­i­di­gung. Nach dem Sch­lüp­fen der Jun­gen küm­mert er sich nicht mehr um sie, was oft bede­utet, dass ihre Chan­cen in der Gesells­chaft ande­rer Fis­che gegen null gehen. Als Rei­bef­lä­che wählt der Sau­gwels irgen­de­in fla­ches, fes­tes Objekt. Oft ist es zum Beis­piel die Sei­ten­wand des Aqu­ariums oder eine Höh­le im Deko­ra­ti­ons­holz oder sogar ein Blu­men­topf. Ein gee­ig­ne­ter Unter­grund für den Sau­gwels sind zum Beis­piel PVC-​Rohre, die dem Aqu­arium hin­zu­ge­fügt wer­den. Es gibt auch eine nicht sehr äst­he­tis­che, aber sehr effek­ti­ve Lösung – eine gebau­te Glasf­las­che. Ide­al ist eine zerb­ro­che­ne alte Flas­che von Viney – sie ist gerillt, und der zerb­ro­che­ne Teil muss für einen sch­ma­len Hals sein. Das Männ­chen braucht ein­fach ein Weib­chen, an das es sich orden­tlich anleh­nen kann, am bes­ten an einem Ort, wo es nicht so leicht ent­kom­men kann.

Der Sau­gwels ist anfäl­lig für die Ver­wen­dung von Medi­ka­men­ten. Daher soll­te er vor­sich­tig behan­delt wer­den, oder wenn wir ande­re Fis­che behan­deln, soll­ten wir den Sau­gwels zuerst fan­gen und in ein ande­res Aqu­arium brin­gen. Ich emp­feh­le nicht, den Sau­gwels in einem bepf­lanz­ten Aqu­arium zu hal­ten. Ein gro­ßer Sau­gwels kann Pflan­zenb­lät­ter recht gut kon­su­mie­ren, und natür­lich bevor­zugt er die fris­ches­ten Trie­be. Wenn wir also schöne Pflan­zen in aus­re­i­chen­der Ent­wick­lung haben möch­ten und wir einen Sau­gwels im Tank haben, soll­ten wir sie ver­le­gen, wenn sie sechs cm erre­i­chen. Ande­rer­se­its, wenn unser Aqu­arium nicht gut läuft, kann der Sau­gwels hel­fen, indem er ver­faul­te Pflan­zen­res­te, Schnec­ken oder sogar tote Fis­che ent­fernt. Ich wür­de die Anwe­sen­he­it des Sau­gwels im Aqu­arium auch in Bez­ug auf die Größe des Aqu­ariums, die Men­ge und Art der Pflan­zen bewer­ten. Ancis­trus ist ein gee­ig­ne­ter Fisch für Anfän­ge­ra­qu­arien, ins­be­son­de­re aufg­rund sei­ner Fähig­ke­it, orga­nis­che Res­te zu kon­su­mie­ren. Ich emp­feh­le nicht, Ancis­trus in Tanks mit größe­ren, ter­ri­to­ria­len, star­ken Fis­char­ten zu set­zen. Andern­falls bes­teht die Gefahr, dass sie gele­gen­tlich angek­nab­bert wer­den. Es wird ihrem Aus­se­hen oder ihrem Leben nicht zugu­te kom­men. Für den Sau­gwels ist es bes­ser, wenn er in ruhi­ge­ren Gewäs­sern sch­wim­men kann. Ancis­trus ist ein sehr fried­li­cher Fisch. Daher eig­net er sich auch für gesch­lüpf­te Jung­fis­che; er wird ihnen nicht scha­den. Sie kämp­fen nur unte­re­i­nan­der jun­ge Männ­chen, die dann wahrs­che­in­lich in einem prob­le­ma­tis­chen Alter sind ;-). Ich nen­ne sie puber­tär – unre­i­fe Männ­chen. Heut­zu­ta­ge gibt es bere­its vers­chie­de­ne Varian­ten von Sau­gwel­sen unter Aqu­aria­nern und auf dem Mar­kt. Albi­no, soge­nann­te Gold‑, Sch­le­iersch­wanz­for­men usw. Per­sön­lich hat­te ich ein Exem­plar aus einer nor­ma­len Form gebo­ren, sowie eine Albi­no­form, woraus folgt, dass Sau­gwel­se heut­zu­ta­ge schon ziem­lich gek­re­uzt sind. Wir kön­nen ein Männ­chen an den knöcher­nen Vor­s­prün­gen erken­nen, die aus sei­nem Kopf wach­sen. Das Weib­chen hat sie nicht oder sie sind sehr kle­in. Ancis­trus kann sehr schnell sch­wim­men; es ist nicht ein­fach, ihn zu fan­gen, beson­ders in einem Tank vol­ler Pflan­zen. Viel­le­icht ist es Ihnen auch schon pas­siert, dass er sich beim Fan­gen im Netz ver­hed­dert hat. Oft will er sich in Stress­si­tu­ati­onen nicht vom Netz tren­nen. Manch­mal kann das Ent­wir­ren sehr lan­ge dau­ern. Manch­mal müs­sen wir zu dras­tis­chen Maßnah­men gre­i­fen – Kom­bi­zan­gen. Natür­lich zahl­te der neugie­ri­ge Sau­gwels dafür mit sei­nem Leben.


Ancistrus cf. cirrhosus Albino

Ancistrus cf. cirrhosus
Ancis­trus a jeho

Use to Comment on this Post