2007, Africké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Melanochromis parallelus

Hits: 4192

Afric­ká cich­li­da jaze­ra Mala­wi. Podo­bá sa na Mela­noc­hro­mis aura­tus, ale para­le­lus­ky majú na tele ove­ľa menej žltej far­by.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2005, 2006, 2007, Africké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Melanochromis auratus

Hits: 10225

Pre mňa jeden z najk­raj­ších dru­hov, naj­mä samič­ka. Dosa­hu­je 10 – 15 cm, je pod­ľa mňa stred­ne nároč­ný, naj­mä mlaď je troš­ku chú­los­ti­vej­šia ako u iných Mala­wi dru­hov. Pohla­vie sa dá roz­lí­šiť veľ­mi ľah­ko u domi­nant­ných jedin­cov. Sú zná­me prí­pa­dy, kedy rece­sív­ny samec vyka­zo­val sfar­be­nie samič­ky. Mla­dé jedin­ce sa začí­na­jú pre­far­bo­vať po devia­tich mesia­coch. Pres­ne tak ako v lite­ra­tú­re aj ja som bol sved­kom toho, ako mla­dý agre­sív­ny samec mal navrch opro­ti “zabe­ha­né­mu” sam­co­vi, kto­rý vyze­ral byť v plnej sile. Rov­na­ký popis je v lite­ra­tú­re: v boji o domi­nan­ciu zväč­ša víťa­zí mla­dá krv. Pokiaľ sa mla­dé kŕmia živou potra­vou, ras­tú ako z vody. U toh­to dru­hu sa mi sta­la veľ­mi para­dox­ná vec. Dospe­lá sami­ca, asi dvoj – troj­roč­ná sa mi uto­pi­la. Zadrh­la sa kame­ňom, kto­rý jej uvia­zol v trá­via­com trak­te tak, že ho neve­de­la vypu­diť von. Porú­ča­la sa v plnom zdra­ví a v plnej kon­dí­cií, kedy sa chys­ta­la trieť. Sam­čia pohlav­ná akti­vi­ta býva znač­ná, samič­ku neraz samec aktív­ne pre­na­sle­du­je. Sam­ček si v nádr­ži svo­je mies­to, kto­ré si s rados­ťou upra­ví do podo­by jemu vlast­nej, neraz ho vidí­me vypľú­vať piesok.

Regis­tru­jem tie­to for­my Mela­noc­hro­mis aura­tus: dwarf, elon­ga­te, nakat­hen­ga. Dru­hy rodu Mela­noc­hro­mis: aura­tus, bali­odig­ma, bene­tos, bre­vis, chi­po­kae, cyane­or­hab­dos, dia­lep­tos, elas­to­de­ma, hete­roc­hro­mis, inter­rup­tus, joan­john­so­nae, johan­nii, lab­ro­sus, lepi­dia­dap­tes, loriae, main­ga­no, mela­nop­te­rus, mel­li­tus, paral­le­lus, peri­le­ucos, per­spi­cax, robus­tus, simu­lans, ver­mi­vo­rus, xanthodigma

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2007, 2008, Africké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Labeotropheus trewavasae

Hits: 8694

Oby­va­teľ jaze­ra Mala­wi, pat­ria­ca medzi cich­li­dy. Veľ­mi inten­zív­ne požie­ra ria­sy, aj zo skla. Má napo­kon k tomu jas­ne pris­pô­so­be­né ústa. Dokon­ca čas­to aj zo skla. Musím kon­šta­to­vať, že sa sprá­va ako tzv. pre­džie­rač – vďa­ka nemu aj iné dru­hy inten­zív­nej­šie obžie­ra­jú ria­sy. Z hľa­dis­ka kon­flik­tov k ostat­ným dru­hom sú róz­ky nor­mál­ne. Nepria­te­ľov si nevyt­vá­ra­jú. Vyža­du­je veľa rast­lin­nej potra­vy. V čase, keď som mal dve samič­ky bez sam­ca v jed­nom akvá­riu, po dosť dlhej dobe sa bili ako dva­ja sam­ci, také veľ­ké soky­ne boli. Para­dox­ne, keď som k nim dodal sam­ca, kto­rý po čase doras­tal, ich riva­li­ta utí­cha­la, až cel­kom skon­či­la. Riva­li­ta samíc bola dosť veľ­ká. Rodo­vé meno tre­wa­va­sae je odvo­de­né od zná­mej brit­skej ichy­to­lo­gič­ky Ethe­lyn Tre­wa­va­sae. Druh bol prvý krát intro­du­ko­va­ný v roku 1964 (Riehl, 1982). For­ma “oran­ge blotch” je u sam­cov veľ­mi zried­ka­vá (Elie­son).

Regis­tru­jem tie­to for­my Labe­ot­rop­he­us tre­wa­va­sae: b morph, gome rock, jum­bo, hig­ga reef, chi­lum­ba, man­da, man­go, mara rocks, mar­ma­la­de cat, mar­ma­la­de cat pombo rocks, mpan­ga, mum­bo island, nakat­hen­ga, o morph, ob morph, opal, pon­ta mes­su­li, red, rosa, thum­bi west, tun­du rocks, blue-​blotch, oran­ge blotch.

Lite­ra­tú­ra

Riehl, Dr. Rudi­ger and Hans A. Baen­sch, 1982: Baen­sch Aqu­arium Atlas. Mergus-​Verlag, Germany.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2005, Africké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Maylandia lombardoi – dvojfarebná krása

Hits: 9144

Pôvod­ný druh jaze­ra Mala­wi, zná­my aj ako Pse­udot­rop­he­us lom­bar­di. Veľ­mi ľah­ko sa dá u toh­to dru­hu roz­lí­šiť pohla­vie. Samič­ka je mod­rá, samec (dospe­lý) je okrovo-​žltý. Pre­far­be­nie nastá­va oko­lo 12 mesia­ca. Zau­jí­ma­vos­ťou a záro­veň nevý­ho­dou toh­to dru­hu je fakt, že mod­ré sfar­be­nie rýb je naj­vý­raz­nej­šie u mla­dých jedin­cov, neskôr sa mod­rá strá­ca. Dosa­hu­je veľ­kosť 10 – 15 cm. Sam­ci sú pomer­ne agre­sív­ny, sprá­va sa ako typic­ká zeb­ra. Neraz som bol sved­kom bitiek medzi dvo­ma sam­ca­mi navzá­jom, ale­bo medzi domi­nant­ným sam­com a sam­com May­lan­dia est­he­rae.

Odka­zy

Maylandia lombardoi

Use Facebook to Comment on this Post