2013, Časová línia, Dokumenty, Dokumenty o ľuďoch, Ľudia, Podunajské dokumenty, Slovenské dokumenty, Šport, Športové dokumenty

Tenis

Hits: 1850

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2011, 2013, Časová línia, Ľudia, Šport

Šport

Hits: 11606

Šport je úžas­ná vec. Naše sprá­va­nie pri špor­to­vých akti­vi­tách je podob­né ako kedy­si pre­ja­vo­val člo­vek pre­dá­tor v dobe, kedy člo­vek lovil. Vzru­še­nie pri špor­te je veľ­mi podob­né vzru­še­niu, kto­ré prav­de­po­dob­ne poci­ťo­va­li pred­chod­co­via Homo sapiens z obdo­bia pred naším leto­poč­tom. Je to pudo­vá zále­ži­tosť. Pri špor­te – mys­lím tým špor­ty, pri kto­rých sa člo­vek hýbe – poci­ťu­jem jed­no­du­cho radosť z pohy­bu, zís­ka­vam dob­rý pocit. Okrem toho, už mno­ho ľudí šport zme­nil k lep­šie­mu. Aj mňa naučil byť nároč­ný na dru­hých, a čo je dôle­ži­tej­šie aj na seba. Ja sám som aktív­nej­šie lyžo­val a hral bas­ket­bal. Ak by som sa mal dnes začí­nať, roz­ho­do­val by som zo zdra­vot­né­ho hľa­dis­ka skú­siť cyk­lis­ti­ku a plá­va­nie. Plá­va­nie je snáď najv­še­stran­nej­ší šport a cyk­lis­ti­ka je výbor­ná na vytrva­losť a tré­ning pod­po­ru­je srd­ce. Sám dnes už špor­tu­jem menej, ale sna­žím sa :-)).

Use Facebook to Comment on this Post

2011, 2012, 2013, Bratislavské reportáže, Časová línia, Ľudia, Reportáže, Šport, Športové reportáže

ČSOB Marathon v Bratislave

Hits: 2640

V roku 2013 sa konal ČSOB Marat­hon 30.3.2013


V roku 2012 sa konal ČSOB Marat­hon 1.4.2012


V roku 2011 sa ČSOB Marat­hon konal 25.- 27.3.2011. Súčas­ťou hlav­né­ho prog­ra­mu boli behy v rôz­nych veko­vých kate­gó­riách. Muži a ženy beža­li pol­ma­ra­tón a mara­tón. Aj v tom­to roku sa zúčast­ni­lo behu množ­stvo atlé­tov. Vrcho­lo­vých, rekre­ač­ných aj občas­ných. Asi sko­ro kaž­dý taký­to aktív­ny účast­ník mal radosť s pohy­bu. Pri pohľa­de na nie­kto­rých skôr naro­de­ných a hen­di­ke­po­va­ných bež­cov som si vždy sia­hol do sve­do­mia – pat­rí im môj obdiv.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2011, 2012, Bratislavské reportáže, Časová línia, Ľudia, Reportáže, Slovenské reportáže, Šport, Športové reportáže

ČSOB Marathon – inline korčuliari

Hits: 1839

V roku 2011 sa ČSOB Marat­hon konal 25.- 27.3.2011. Súčas­ťou prog­ra­mu bol aj beh kor­ču­lia­rov. Nie­sol názov Erdin­ger Inli­ne Race. Po prvý krát som videl podob­né pre­te­ky, bolo to cel­kom zau­jí­ma­vé pre mňa. Inlaj­nis­ti štar­to­va­li pred bež­ca­mi snáď pol­ho­di­nu. Naj­lep­ší bež­ci dobie­ha­li kor­ču­lia­rov na tra­ti, čo samoz­rej­me nevadí.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post