Hits: 10220

Cich­li­da jaze­ra Mala­wi, dosa­hu­je 15 cm. Druh bol pred­tým zná­my pod ozna­če­ním Pse­udot­rop­he­us crab­ro. Sam­ček sa od samič­ky fareb­ne odli­šu­je, napr. rit­nou plut­vou, na kto­rej sú u sam­ca výraz­nej­šie zna­ky a tvar je špi­ca­tej­ší. Aj cel­ko­vý tvar tela je u oboch pohla­ví roz­diel­ny, samič­ka je o nie­čo jem­nej­šia – žen­skej­šia. Mlaď je sfar­be­ná do doby pohlav­nej dospe­los­ti ako samič­ky. Chov je nená­roč­ný, krab­ro je žra­vý, bojov­ný typ, kto­rý si vie obhá­jiť svo­je mies­to. K samič­kám sa cho­vá divo­ko, ale sluš­ne. Regis­tru­jem tie­to for­my: Blue, Came­leo, Cobue, Mbam­ba, Naka­ten­ga Yellow.

Odka­zy

Maylandia crabro Nakatenga Yellow
Imrich Ful­jer – www​.cich​lid​.sk

Maylandia crabro

Use Facebook to Comment on this Post