Hits: 14265

Soko­lof­ky sú krás­ne bela­sé cich­li­dy dosa­hu­jú­ce 10 – 12 cm. Chrb­to­vú plut­va je na okra­ji čier­ne lemo­va­ná, podob­ne ako pri Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us. Druh pôvod­ne sa vysky­tu­jú­ci v jaze­re Mala­wi. Môže dosa­ho­vať aj 15 cm. Ich tem­pe­ra­ment nie je taký bojov­ný ako u iných mbu­na, je skôr podob­ný Mela­noc­hro­mis cyane­or­hab­dos. Ani sa toľ­ko neuka­zu­je v akvá­riu, v tom je ako P. elon­ga­tus mpan­ga. Roz­lí­šiť samič­ku a sam­ček je také prob­le­ma­tic­ké. Chov je nor­mál­ny, soko­lof­ky radi pri­jí­ma­jú cyk­lo­py, patent­ky, gra­nu­le, vloč­ky, rupi­ce, ces­to­vi­ny. Roz­mno­žo­va­nie chce tiež viac času. Albín má čer­ve­né oči. Cho­val som medzi albín­mi aj jedin­ce kto­ré mali mod­ré oči a jeden jedi­nec mal jed­no oko čer­ve­né a dru­hé mod­ré. Prav­de­po­dob­ne šlo o krí­žen­ca s pôvod­ným dru­hom. Albín­ky sú pomer­ne nebo­jác­ne, úžas­ne žra­vé, stá­le ochot­né čakať pri hla­di­ne pri naj­men­šom podoz­re­ní, že dosta­nú nie­čo pod zub. Ryby majú mod­ra­vý lesk. Ich tem­pe­ra­ment sa mi zdá až nekom­pro­mis­ne kru­tý, pri­po­mí­na mi prí­rod­né pra­vid­lo sil­nej­ší vyhrá­va. Raz som bol sved­kom toho, ako mala iná ryby natr­hnu­té oko a albín­ka k nej pri­plá­va­la, ku stre­so­va­nej rybe, a chlad­no­krv­ne ho z nej vyškl­b­la a zhl­t­la. Regis­tru­jem tie­to for­my P. soco­lo­fi: albin, Mara Point, Tum­bi Point.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post