Hits: 8415

Johan­ky sú veľ­mi roz­ší­re­né ryby cho­va­te­ľov afric­kých cich­líd. Sam­ček Mela­noc­hro­mis johan­nii (Ecc­les, 1973) je fakt parád­ny, hrá tma­vo­mod­rou a ble­do­mod­rou. Samič­ka je žlto­hne­dá. Dosa­hu­je 15 cm. Sam­ček je podob­ný dru­hu Mela­noc­hro­mis cyane­or­hab­dos. Obe pohla­via sú podob­ne sfar­be­né ako Pse­udot­rop­he­us sau­lo­siMela­noc­hro­mis inter­rup­tus. Pre­far­bu­je sa podob­ne ako iné Mala­wi dru­hy. Mlaď je žlto­oran­žo­vá až hne­do­oran­žo­vá. Johan­ky pat­ria medzi kľud­nej­šie dru­hy Mala­wi, nie sú to také bij­ce ako May­lan­die a Pse­udot­rop­he­usy. Johan­ky aj voči sebe sú ohľa­du­pl­nej­šie aj ako Mela­noc­hro­mis aura­tus. Johan­ky sa ochot­ne trú, samič­ky oby­čaj­ne na seba nežiar­lia. Regis­tru­jem tie­to for­my: black whi­te, black whi­te khu­yu, chi­lu­cha reef, chi­su­mu­lu, masin­je, metangula.cape ngom­bo. makan­ji­la point.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post