2006-2010, 2009, 2010, 2011-2015, 2012, Časová línia, Neživé, Stavby, Stavebné prvky, TOP

Dvere

Hits: 1544

Dve­re sú pohyb­li­vé pane­ly ale­bo dosky, kto­ré slú­žia na uzat­vá­ra­nie vcho­du v ste­ne ale­bo inom pries­to­re. Ich hlav­nou fun­kci­ou je poskyt­núť kon­tro­lu nad prí­stu­pom do miest­nos­ti, budo­vy ale­bo iné­ho uzav­re­té­ho pries­to­ru. Dve­re môžu mať rôz­ne for­my, veľ­kos­ti a štý­ly, a môžu byť vyro­be­né z rôz­nych mate­riá­lov, vrá­ta­ne dre­va, kovu, skla ale­bo plas­tu. Pre úče­ly toh­to prís­pev­ku ako dve­re ozna­ču­jem dre­ve­né, skle­ne­né a plas­to­vé dve­re. Kovo­vé a kamen­né dve­re pova­žu­jem z brá­ny. Dve­re sú dôle­ži­tým prv­kom v archi­tek­to­nic­kom návrhu a dizaj­ne inte­ri­é­rov a exte­ri­é­rov. Okrem svo­jej prak­tic­kej fun­kcie pris­pie­va­jú aj k cel­ko­vej este­ti­ke a cha­rak­te­ru miest­nos­ti ale­bo budo­vy. Dve­re môžu byť navr­hnu­té tak, aby sa otvá­ra­li rôz­ny­mi spô­sob­mi, naprí­klad otá­ča­ním, posú­va­ním, sklá­pa­ním. Súčas­né dve­re čas­to obsa­hu­jú zám­ky ale­bo iné mecha­niz­my, kto­ré umož­ňu­jú ich uza­my­ka­nie ale­bo otvá­ra­nie iba s pou­ži­tím kľú­ča, kódu ale­bo iné­ho opráv­ne­nia. Mate­riá­ly pou­ži­té na výro­bu dve­rí môžu ovplyv­niť ich vzhľad, bez­peč­nosť a izo­lač­né vlast­nos­ti. Rôz­ne dru­hy dre­va, kovo­vé zlia­ti­ny, sklop­las­ty a iné mate­riá­ly sa pou­ží­va­jú na výro­bu dve­rí v závis­los­ti od ich úče­lu a umiest­ne­nia. Exis­tu­jú rôz­ne dru­hy dve­rí, kto­ré slú­žia rôz­nym úče­lom, ako sú vcho­do­vé dve­re, inte­ri­é­ro­vé dve­re, bez­peč­nost­né dve­re, posuv­né dvere.


Doors are movab­le panels or boards desig­ned to clo­se an entran­ce in a wall or anot­her spa­ce. The­ir pri­ma­ry func­ti­on is to pro­vi­de con­trol over access to a room, buil­ding, or other enc­lo­sed spa­ce. Doors can come in vari­ous forms, sizes, and sty­les, and can be made from dif­fe­rent mate­rials, inc­lu­ding wood, metal, glass, or plas­tic. For the pur­po­se of this post, I refer to wooden, glass, and plas­tic doors as doors. I con­si­der metal and sto­ne doors to be gates. Doors are a cru­cial ele­ment in archi­tec­tu­ral design and the inte­ri­or and exte­ri­or aest­he­tics of a spa­ce. In addi­ti­on to the­ir prac­ti­cal func­ti­on, they con­tri­bu­te to the ove­rall look and cha­rac­ter of a room or buil­ding. Doors can be desig­ned to open in vari­ous ways, such as swin­ging, sli­ding, or fol­ding. Modern doors often inc­lu­de locks or other mecha­nisms that allow them to be loc­ked or ope­ned only with a key, code, or other aut­ho­ri­za­ti­on. The mate­rials used to make doors can influ­en­ce the­ir appe­a­ran­ce, safe­ty, and insu­la­ti­on pro­per­ties. Dif­fe­rent types of wood, metal allo­ys, glass-​reinforced plas­tics, and other mate­rials are used to manu­fac­tu­re doors depen­ding on the­ir pur­po­se and loca­ti­on. The­re are vari­ous types of doors ser­ving dif­fe­rent pur­po­ses, inc­lu­ding entran­ce doors, inte­ri­or doors, secu­ri­ty doors, sli­ding doors, and more.


Use Facebook to Comment on this Post

2011-2015, 2015, Časová línia, Hont, Krajina, Neživé, Slovenská krajina, Stavby, Zrúcaniny

Bzovík – pevnosť neďaleko Krupiny

Hits: 1534

Pev­nosť Bzo­vík je pôvod­ne bene­dik­tín­sky, neskôr pre­mon­štránt­sky kláš­tor12. sto­ro­čia, kto­rý bol pre­sta­va­ný na pev­nosť (Wiki­pe­dia). Bola to mohut­ná pro­ti­tu­rec­ká pev­nosť, kto­rá vznik­la pre­stav­bou cis­ter­cián­ske­ho opát­stva zalo­že­né­ho oko­lo roku 1130 (slo​va​kia​.tra​vel). Nachá­dza sa v Bzo­vic­kej pahor­ka­ti­ne, na Kru­pin­skej pla­ni­ne (hra​dy​-zamky​.sk).

Pev­nosť je prí­kla­dom stre­do­ve­kej archi­tek­tú­ry obran­nej stav­by. Je posta­ve­ná na kop­ci, čo jej posky­to­va­lo výho­du voči útoč­ní­kom. Hlav­nou súčas­ťou bola veža, kto­rá slú­ži­la nie­len na obra­nu, ale aj ako sym­bol moci. Dnes je táto his­to­ric­ká pamiat­ka cen­trom kul­túr­ne­ho dia­nia. Na nádvo­rí sa kona­jú rôz­ne podu­ja­tia, kon­cer­ty, ume­lec­ké výsta­vy. Slú­ži aj ako múze­um, kde náv­štev­ní­ci môžu obja­vo­vať his­tó­riu regi­ó­nu. Mies­to posky­tu­je výhľa­dy aj na rie­ku Hron.


The Bzo­vík For­tress was ori­gi­nal­ly a Bene­dic­ti­ne, later Pre­mon­stra­ten­sian monas­te­ry from the 12th cen­tu­ry, which was rebu­ilt into a for­tress (Wiki­pe­dia). It was a migh­ty anti-​Turkish for­tress, cre­a­ted by the recons­truc­ti­on of a Cis­ter­cian abbey foun­ded around 1130 (slo​va​kia​.tra​vel). It is loca­ted in the Bzo­vík Hills, in the Kru­pi­na Moun­tains (hra​dy​-zamky​.sk).

The for­tress is an exam­ple of medie­val defen­si­ve archi­tec­tu­re. It is built on a hill, which pro­vi­ded it with an advan­ta­ge against attac­kers. The main com­po­nent was the tower, which ser­ved not only for defen­se but also as a sym­bol of power. Today, this his­to­ri­cal monu­ment is the cen­ter of cul­tu­ral acti­vi­ties. Vari­ous events, con­certs, and art exhi­bi­ti­ons take pla­ce in the cour­ty­ard. It also ser­ves as a muse­um whe­re visi­tors can explo­re the regi­on’s his­to­ry. The loca­ti­on offers vie­ws of the Hron River as well.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2011-2015, 2014, 2015, Časová línia, Krajina, Liptov, Slovenská krajina

Liptovský Hrádok

Hits: 2142

Mes­to leží vo východ­nej čas­ti Lip­tov­skej kot­li­ny pri súto­ku Váhu s Belou v nad­mor­skej výš­ke 640 met­rov nad morom. Na plo­cha 18,32 km2 tu žije 7 441 oby­va­te­ľov. Mest­skou čas­ťou je Dova­lo­vo (Wiki­pe­dia). V mes­te Lip­tov­ská Hrá­dok sa nachá­dza hrad a kaš­tieľ, arbo­ré­tum (lhsi​ty​.sk). Pred­tým tu bolo kelt­ské hra­dis­ko (Wiki­pe­dia). Pre­stav­be a obno­ve hra­du sa veno­va­la Mag­da­lé­na Zai­ová, kto­rá k nemu začiat­kom 17. sto­ro­čia nechal pri­sta­vať rene­sanč­ný kaš­tieľ (Infor­mač­ná tabuľa).cs

Nachá­dza sa tu Náro­do­pis­né múze­um. Bola tu prvá les­níc­ka ško­la v Uhor­sku. Od roku 2014 na Skal­ke sa pri hra­de nachá­dza orien­tač­ná pano­ra­ma­tic­ká tabu­ľa (lhsi​ty​.sk). Popod želez­ni­cou sa nachá­dza maľo­va­ný pod­chod. Prvým zná­mym osíd­le­ním na úze­mí dneš­né­ho Lip­tov­ské­ho Hrád­ku bola osa­da Bel­sko medzi Váhom a Belou. V rokoch 13161340 bol posta­ve­ný kamen­ný hrad. Rene­sanč­ný kaš­tieľ k nemu pri­bu­dol začiat­kom 17. sto­ro­čia (lip​tov​skyh​ra​dok​.sk). Ved­ľa hra­du a kaš­tie­ľa sa nachá­dza jazier­ko. Na kamen­nom bra­le, kto­ré vyčnie­va z jazier­ka sa nachá­dza kapl­n­ka so sochou svä­té­ho Jána Nepo­muc­ké­ho. V minu­los­ti bola súčas­ťou hra­du a kaš­tie­ľa. Jazier­ko je ume­lo vytvo­re­né po roku 1949 pri výstav­be mos­ta cez rie­ku Belá (Infor­mač­ná tabuľa).

Lipo­vú alej, kto­rá je typic­ká pre Lip­tov­ský Hrá­dok, vysa­di­li v roku 1777 (Wiki­pe­dia) les­maj­strom a pre­fek­tom likavsko-​hrádockého komor­ské­ho pan­stva Jánom Xave­rom Gir­sí­kom. Od roku 1975 je chrá­ne­ným prí­rod­ným výtvo­rom (Infor­mač­ná tabu­ľa). Skal­ka je vápen­co­vý útes v Hrad­skej hore, na kto­rej vyhliad­ka na mes­to, Západ­né a Vyso­ké Tat­ry. V minu­los­ti tu bola stráž­na veža, dnes je tu slo­ven­ské troj­vr­šie a dvoj­ra­men­ný kríž (Infor­mač­ná tabuľa).

V obci sa nachádza:

 • Evan­je­lic­ký kos­tol a budo­va mot­li­teb­ne, die­lo Emi­la Bel­lu­ša, kto­rá bolo dokon­če­ná v roku 1943.
 • Soľ­ný a meď­ný úrad bol neskôr síd­lom komor­ské­ho úra­du. Dnes v ňom síd­li Lip­tov­ské múze­um, náro­do­pis­né a ovčiar­ske múzeum.
 • Depu­tát­ne domy les­ní­kov a vyš­ších les­ných úrad­ní­kov z čias komor­ské­ho úra­du Likavsko-​hrádockého pan­stva, kto­ré boli posta­ve­né v dru­hej polo­vi­ci 18. storočia.
 • Kla­si­cis­tic­ký rímsko-​katolícky kos­tol Nav­ští­ve­nia Pan­ny Márie bol posta­ve­ný v roku 1790.
 • Prvá les­níc­ka ško­la v Uhor­sku posta­ve­ná v roku 1800.
 • Kamen­ná skulp­tú­ra Pie­ta ja národ­nou kul­túr­nou pamiat­kou, pri­pi­so­va­né kame­no­so­chá­ro­vi z rodi­ny Belo­po­toc­kých z orav­ské­ho Bie­le­ho poto­ka. V minu­los­ti bola súčas­ťou hra­du a kaštieľa.
 • Hrob­ka Kolo­ma­na Vitá­li­ša s man­žel­kou, dlho­roč­né­ho tabu­lár­ne­ho sud­ca Lip­tov­skej sto­li­ce a zanie­te­ným vče­lá­rom. S man­žel­kou žili 42 rokov v Lip­tov­skom Hrád­ku, v kaš­tie­li pri hrade.
 • Židov­ský cin­to­rín – lapi­dá­rium je zbier­ka náhrob­ných kame­ňov a krí­žov z býva­lé­ho židov­ské­ho cin­to­rí­na z 19. storočia.
 • Prvá slo­ven­ská poľ­no­hos­po­dár­ska ško­la bola pre­sta­va­ná z býva­lej komor­skej sýp­ky. Bola otvo­re­ná v roku 1871, bola jedi­nou niž­šou poľ­no­hos­po­dár­skou ško­lou v Uhorsku.
 • Dre­ve­né sochy z jase­ňo­vé­ho dre­va, die­la Dali­bo­ra Novot­né­ho z Lip­tov­ské­ho Hrád­ku, Šte­fa­na Sivá­ňa z Babí­na a Sta­na Ondrí­ka z Tvrdo­ší­na.
 • Pamät­ník Stret­nu­tie armád” bol dokon­če­ný v roku 1964, sym­bo­li­zu­je stret­nu­tie Par­ti­zán­ske­ho oddie­lu Vyso­ké Tat­ry, voj­sk 18. armá­dy 4. ukra­jin­ské­ho fron­tu a 1. čes­ko­slo­ven­ské­ho armád­ne­ho zbo­ru. Jeho auto­rom je Miroslv Ksan­dr z Lip­tov­ské­ho Mikuláša.
 • Hrá­doc­ké arbo­ré­tum je prvým les­níc­kym bota­nic­kým par­kom, zalo­žil ho ria­di­te­ľom Horár­skej ško­ly Rudolf Ben­kö v rokoch 18861888. Dnes je chrá­ne­nou štu­dij­nou plo­chou v sprá­ve Stred­nej odbor­nej ško­ly les­níc­kej v Lip­tov­skom Hrádku.
 • Vitá­li­šo­va vila bola posta­ve­ná v roku 1915 z kame­ňa a ruín hra­du Kolo­ma­nom Vitá­li­šom na mies­te pome­no­va­nom Sta­rý trh.

The town is loca­ted in the eas­tern part of the Lip­tov Basin at the con­flu­en­ce of the Váh and Belá rivers at an alti­tu­de of 640 meters abo­ve sea level. With an area of​18.32 km², it is home to 7,441 inha­bi­tants. The town dis­trict inc­lu­des Dova­lo­vo (Wiki­pe­dia). Lip­tov­ská Hrá­dok boasts a cast­le and a man­si­on, as well as an arbo­re­tum (lhsi​ty​.sk). Pre­vi­ous­ly, the­re was a Cel­tic hill­fort here (Wiki­pe­dia). The recons­truc­ti­on and reno­va­ti­on of the cast­le were under­ta­ken by Mag­da­lé­na Zai­ová, who had a Renais­san­ce man­si­on built next to it at the begin­ning of the 17th cen­tu­ry (Infor­ma­ti­on Board).

The town is home to the Eth­nog­rap­hic Muse­um. It was the site of the first fores­try scho­ol in Hun­ga­ry. Sin­ce 2014, the­re has been an orien­te­e­ring pano­ra­mic board at Skal­ka near the cast­le (lhsi​ty​.sk). Under the rai­lway brid­ge, the­re is a pain­ted under­pass. The first kno­wn sett­le­ment in the area of Lip­tov­ský Hrá­dok was the vil­la­ge of Bel­sko bet­we­en the Váh and Belá rivers. A sto­ne cast­le was built here bet­we­en 1316 and 1340. The Renais­san­ce man­si­on was added to it at the begin­ning of the 17th cen­tu­ry (lip​tov​skyh​ra​dok​.sk). Next to the cast­le and the man­si­on, the­re is a small lake. On a sto­ne spur prot­ru­ding from the lake stands a cha­pel with a sta­tue of St. John of Nepo­muk. It used to be part of the cast­le and man­si­on. The lake was arti­fi­cial­ly cre­a­ted after 1949 during the cons­truc­ti­on of a brid­ge over the Belá River (Infor­ma­ti­on Board).

The Lime Tree Ave­nue, cha­rac­te­ris­tic of Lip­tov­ský Hrá­dok, was plan­ted in 1777 (Wiki­pe­dia) by the fores­ter and pre­fect of the Likava-​Hrádok Cham­ber Esta­te, Ján Xaver Gir­sík. Sin­ce 1975, it has been a pro­tec­ted natu­ral for­ma­ti­on (Infor­ma­ti­on Board). Skal­ka is a limes­to­ne cliff on Hrad­ska Hora, offe­ring a view of the town, the Wes­tern and High Tatras. In the past, the­re was a watch­to­wer here, but now it hosts the Slo­vak trip­le sum­mit and a two-​armed cross (Infor­ma­ti­on Board).

In the vil­la­ge, you can find:

 • Evan­ge­li­cal church and pra­y­er hou­se buil­ding, the work of Emil Bel­luš, com­ple­ted in 1943.
 • The Salt and Cop­per Offi­ce later ser­ved as the seat of the cham­ber offi­ce. Today, it hou­ses the Lip­tov Muse­um, the Eth­nog­rap­hic and Shep­her­d’s Museums.
 • Depu­ties’ hou­ses for fores­ters and seni­or fores­try offi­cials from the Likava-​Hrádok Cham­ber Esta­te, built in the second half of the 18th century.
 • The clas­si­cist Roman Cat­ho­lic Church of the Visi­ta­ti­on of the Vir­gin Mary was built in 1790.
 • The first fores­try scho­ol in Hun­ga­ry was built in 1800.
 • The Pie­tà sto­ne sculp­tu­re is a nati­onal cul­tu­ral monu­ment, att­ri­bu­ted to the Belo­po­toc­ký fami­ly of sto­ne­cut­ters from the Ora­va vil­la­ge of Bie­ly Potok. It used to be part of the cast­le and mansion.
 • The tomb of Kolo­man Vitá­liš and his wife, long­ti­me tabu­lar jud­ge of the Lip­tov Bench and ent­hu­sias­tic bee­ke­e­per. They lived for 42 years in Lip­tov­ský Hrá­dok, in the man­si­on near the castle.
 • The Jewish ceme­te­ry – lapi­da­rium is a col­lec­ti­on of tomb­sto­nes and cros­ses from the for­mer Jewish ceme­te­ry from the 19th century.
 • The first Slo­vak agri­cul­tu­ral scho­ol was rebu­ilt from the for­mer cham­ber gra­na­ry. It ope­ned in 1871 and was the only lower agri­cul­tu­ral scho­ol in Hungary.
 • Wooden sculp­tu­res made of ash wood, the works of Dali­bor Novot­ný from Lip­tov­ský Hrá­dok, Šte­fan Siváň from Babín, and Stan Ondrík from Tvrdošín.
 • The Mee­ting of Armies” monu­ment was com­ple­ted in 1964, sym­bo­li­zing the mee­ting of the Par­ti­san Unit High Tatras, the tro­ops of the 18th Army of the 4th Ukrai­nian Front, and the 1st Cze­cho­slo­vak Army Corps. It was desig­ned by Miro­slav Ksan­dr from Lip­tov­ský Mikuláš.
 • The Hrá­dok Arbo­re­tum is the first fores­try bota­ni­cal park, foun­ded by the direc­tor of the Horár Scho­ol, Rudolf Ben­kö, in 18861888. Today, it is a pro­tec­ted stu­dy area mana­ged by the Secon­da­ry Fores­try Scho­ol in Lip­tov­ský Hrádok.
 • The Vitá­liš Vil­la was built in 1915 from sto­ne and ruins of Kolo­man Vitá­li­š’s cast­le on the site cal­led Sta­rý trh.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2008, Akvaristika, Časová línia, Veľtrhy

INTERZOO Nürnberg

Hits: 4974

INTERZOO Nürn­berg 2008

Dlhý čas som odo­lá­val láka­vé­mu pozna­niu, pozrieť sa na cho­va­teľ­ský veľ­trh do Norim­ber­gu – INTERZOO. Koná sa len kaž­dé dva roky. V roku 2008 som sa tam napo­kon dostal. Obá­val som sa časo­vé­ho stre­su, keď­že sme šli len na otoč­ku – na jedi­ný deň. Moje oba­vy sa však pomer­ne rých­lo rozp­ly­nu­li. Pri­znám sa, že nehol­du­jem prí­liš kade­ja­kým tech­nic­kým vymo­že­nos­tiam. Páčia sa mi pre­špe­ku­lo­va­né akva­ris­tic­ké výrob­ky, ale neže­niem sa za nimi. V Norim­ber­gu som videl veľ­mi veľa pek­ných oble­kov na telách mana­žé­rov, váž­ne výra­zy Číňa­nov, Indov, Pakis­tan­cov, Nemcov, Čechov, Japon­cov, Talia­nov, Rusov a kto­vie­ko­ho ešte. Smr­de­lo to tam biz­ni­som a to mne nebo­lo prá­ve cel­kom po chu­ti. Áno, veľ­trh je urče­ný pre firem­né­ho kli­en­ta, mne to však bez­tak pri­pa­da­lo pri­veľ­mi váž­ne. Prek­va­pi­lo ma, že výstav­ná plo­cha nebo­la ani zďa­le­ka tak veľ­ká, ako som čakal. Aj keď plo­cha veľ­ká bola. Oča­ká­val som však mini­mál­ne tri­krát väč­šiu plo­chu, na kto­rej by boli vysta­vo­va­te­lia. Keď si pred­sta­vím, že by som tam mal byť dva dni, tak by som sa tam nudil. A viem, že moji zná­mi tam cho­die­va­jú aj na tri dni :-).

Dnu som spo­lu s moji­mi kama­rát­mi voš­li hneď po otvo­re­ní. Po jed­nej hodi­ne popo­lud­ní som mal za sebou pro­vi­zór­ny obed aj pre­hliad­ku celej výstav­nej plo­chy. Potom som si dal ešte jed­no kolo. V Norim­ber­gu som videl veľ­mi veľa pek­ných mor­ských akvá­rií, veľ­mi veľa svie­tia­cich tru­bíc nad 10 000 K do zele­no žia­ria­cich slad­ko­vod­ných nádr­ží. Mrze­lo nás všet­kých, že zväč­ša sme sa stret­li s neocho­tou pre­dať tovar pria­mo na mies­te. Nebo­li sme posled­ný deň veľ­tr­hu. Chá­pem, že sme boli na veľ­tr­hu, ale napr. postr­kať do akvá­rií v košíč­koch rast­li­ny s cenov­ka­mi a potom nič nepre­dať je pre mňa neprí­jem­né pozna­nie. Páči­la sa mi veľ­mi časť, kto­rú zabez­pe­čil Hei­ko Ble­her, kto­rý tam aj bol. Posky­tol tam pek­né pohľa­dy na kvá­zi bio­to­po­vé akvá­ria, kde napo­dob­ňo­val rôz­ne čas­ti sve­ta, kto­ré iste sám pocho­dil. Pamä­tám si Čínu, Ama­zon. Tie­to akvá­ria vyni­ka­li pri­ro­dze­nou krá­sou a boli aj pouč­né. Ako cho­va­te­ľa gupiek ma pote­ši­lo, že som tam videl vo via­ce­rých prí­pa­doch cel­kom pek­né gup­ky. Nebo­li to výstav­né kusy, ale iste by som si z nich rád kúpil. Som pre­sved­če­ný o tom, že pred­sta­vu­jú dob­re pre­daj­ný tovar. Čakal som v Norim­ber­gu lep­ší výber krmív, viac mož­nos­ti nakú­piť a väč­šiu plo­chu. Ak sa mi nie­ke­dy v budúc­nos­ti poda­rí zájsť do Norim­ber­gu, tak urči­te pôj­dem v nede­ľu. Po čase som nado­bu­dol dojem, že Inter­zoo mi nesto­jí zato, aby som tam ces­to­val len kvô­li nemu. Mys­lím si, že v posled­ný deň veľ­tr­hu sa pre­da­jach­ti­vosť vysta­vo­va­te­ľov radi­kál­ne zvýši.


INTERZOO Nurem­berg 2008

For a long time, I resis­ted the temp­ting adven­tu­re of visi­ting the bre­e­de­r’s fair in Nurem­berg – INTERZOO. It only hap­pens eve­ry two years. Final­ly, in 2008, I made it the­re. I was wor­ried about time pre­ssu­re sin­ce we were only going for a quick visit – just for one day. Howe­ver, my con­cerns quick­ly faded away. I must con­fess, I’m not par­ti­cu­lar­ly fond of vari­ous tech­ni­cal inno­va­ti­ons. I app­re­cia­te well-​designed aqu­arium pro­ducts, but I don’t cha­se after them. In Nurem­berg, I saw many beau­ti­ful­ly dres­sed mana­gers, serious-​looking faces of Chi­ne­se, Indians, Pakis­ta­nis, Ger­mans, Czechs, Japa­ne­se, Ita­lians, Rus­sians, and who kno­ws who else. It smel­led of busi­ness the­re, and that did­n’t quite suit me. Yes, the fair is aimed at cor­po­ra­te clients, but it all felt too seri­ous for me. I was sur­pri­sed that the exhi­bi­ti­on area was­n’t near­ly as lar­ge as I expec­ted. Even though it was still quite big. Howe­ver, I was expec­ting at least three times the size of the exhi­bi­tor area. If I ima­gi­ne being the­re for two days, I would have been bored. And I know my friends usu­al­ly go for three days :-).

We ente­red right after the ope­ning with my friends. After one after­no­on hour, I had a quick lunch and tou­red the enti­re exhi­bi­ti­on area. Then I did anot­her round. In Nurem­berg, I saw many beau­ti­ful mari­ne aqu­ariums, many flu­ores­cent tubes abo­ve 10,000 K shi­ning over green-​glowing fres­hwa­ter tanks. We were all disap­po­in­ted that we most­ly encoun­te­red reluc­tan­ce to sell goods direct­ly on the spot. It was­n’t the last day of the fair. I unders­tand it was a tra­de fair, but, for exam­ple, to push plant bas­kets with pri­ce tags into aqu­ariums and then not sell anyt­hing is unp­le­a­sant for me. I real­ly liked the part pro­vi­ded by Hei­ko Ble­her, who was also the­re. He pro­vi­ded beau­ti­ful vie­ws of quasi-​biotope aqu­ariums, mimic­king vari­ous parts of the world, which he sure­ly explo­red him­self. I remem­ber Chi­na, the Ama­zon. The­se aqu­ariums sto­od out with natu­ral beau­ty and were also infor­ma­ti­ve. As a gup­py bre­e­der, I was ple­a­sed to see quite nice gup­pies the­re seve­ral times. They were­n’t sho­wpie­ces, but I would cer­tain­ly like to buy some of them. I am con­vin­ced that they repre­sent good sel­ling items. I expec­ted a bet­ter selec­ti­on of food, more shop­ping oppor­tu­ni­ties, and a lar­ger area in Nurem­berg. If I ever mana­ge to visit Nurem­berg in the futu­re, I will defi­ni­te­ly go on Sun­day. After a whi­le, I got the impres­si­on that INTERZOO was­n’t worth tra­ve­ling just for it. I think that on the last day of the fair, the exhi­bi­tors’ wil­ling­ness to sell inc­re­a­ses radically.


INTERZOO Nürn­berg 2008

Ich habe lan­ge Zeit dem ver­loc­ken­den Aben­te­uer widers­tan­den, die Züch­ter­mes­se in Nürn­berg – INTERZOO – zu besu­chen. Sie fin­det nur alle zwei Jah­re statt. End­lich, im Jahr 2008, habe ich es dort­hin ges­chafft. Ich mach­te mir Sor­gen wegen des Zeitd­rucks, da wir nur für einen kur­zen Besuch – nur für einen Tag – dort waren. Aber mei­ne Beden­ken verf­lo­gen schnell. Ich muss ges­te­hen, ich bin nicht beson­ders bege­is­tert von vers­chie­de­nen tech­nis­chen Inno­va­ti­onen. Ich schät­ze gut ges­tal­te­te Aqu­arium­pro­duk­te, aber ich jage ihnen nicht hin­ter­her. In Nürn­berg sah ich vie­le schön gek­le­i­de­te Mana­ger, erns­te Gesich­ter von Chi­ne­sen, Indern, Pakis­ta­nern, Deuts­chen, Tsche­chen, Japa­nern, Ita­lie­nern, Rus­sen und wer weiß noch wem. Es roch dort nach Ges­chäft, und das pass­te mir nicht ganz. Ja, die Mes­se rich­tet sich an Fir­men­kun­den, aber das alles war mir zu ernst. Ich war über­rascht, dass die Auss­tel­lungsf­lä­che nicht annä­hernd so groß war, wie ich erwar­tet hat­te. Obwohl es immer noch ziem­lich groß war. Ich hat­te jedoch min­des­tens eine dre­i­mal so gro­ße Auss­tel­lerf­lä­che erwar­tet. Wenn ich mir vors­tel­le, dass ich dort zwei Tage lang gewe­sen wäre, hät­te ich mich gelan­gwe­ilt. Und ich weiß, dass mei­ne Fre­un­de nor­ma­ler­we­i­se für drei Tage gehen :-).

Wir sind gle­ich nach der Eröff­nung mit mei­nen Fre­un­den hine­in­ge­gan­gen. Nach einer Nach­mit­tagss­tun­de hat­te ich ein schnel­les Mit­ta­ges­sen und habe die gesam­te Auss­tel­lungsf­lä­che besich­tigt. Dann habe ich noch eine Run­de ged­reht. In Nürn­berg sah ich vie­le schöne Meer­was­se­ra­qu­arien, vie­le flu­ores­zie­ren­de Röh­ren über 10.000 K über grün leuch­ten­den Süßwas­ser­tanks. Wir waren alle ent­tä­uscht, dass wir haupt­säch­lich auf Unwil­lig­ke­it stie­ßen, Waren direkt vor Ort zu ver­kau­fen. Es war nicht der letz­te Tag der Mes­se. Ich vers­te­he, dass es eine Fach­mes­se war, aber zum Beis­piel Pflan­zen­kör­be mit Pre­iss­chil­dern in Aqu­arien zu schie­ben und dann nichts zu ver­kau­fen, ist für mich unan­ge­nehm. Mir hat der von Hei­ko Ble­her bere­it­ges­tell­te Teil sehr gut gefal­len, der auch dort war. Er bot schöne Ausb­lic­ke auf quasi-​Biotop-​Aquarien, die vers­chie­de­ne Tei­le der Welt nachahm­ten, die er sicher selbst erkun­det hat­te. Ich erin­ne­re mich an Chi­na, den Ama­zo­nas. Die­se Aqu­arien zeich­ne­ten sich durch natür­li­che Schön­he­it aus und waren auch infor­ma­tiv. Als Guppy-​Züchter habe ich mich sehr gef­re­ut, dass ich dort mehr­mals recht schöne Gup­pys gese­hen habe. Es waren kei­ne Sch­mucks­tüc­ke, aber ich wür­de sicher­lich ger­ne eini­ge von ihnen kau­fen. Ich bin über­ze­ugt, dass sie gute Ver­kauf­sar­ti­kel reprä­sen­tie­ren. Ich habe in Nürn­berg eine bes­se­re Auswahl an Fut­ter, mehr Ein­kaufs­mög­lich­ke­i­ten und eine größe­re Flä­che erwar­tet. Wenn ich es irgen­dwann schaf­fe, Nürn­berg in Zukunft zu besu­chen, wer­de ich auf jeden Fall am Sonn­tag gehen. Nach einer Wei­le hat­te ich den Ein­druck, dass INTERZOO nicht wert war, nur dafür zu rei­sen. Ich den­ke, dass sich am letz­ten Tag der Mes­se die Ver­kaufs­be­re­its­chaft der Auss­tel­ler radi­kal erhöht.


Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Delfínky Cyrtocara moorii

Hits: 9591

Vra­ví sa im aj del­fín­ky. Dosa­hu­jú úcty­hod­ných veľ­kos­tí, aj cez 20 cm v akvá­riu. V prí­ro­de sa vysky­tu­je vo výcho­do­af­ric­kom jaze­re Mala­wi. Pat­rí medzi ende­mic­ké dru­hy. V prí­ro­de sa vysky­tu­je v skal­na­tých oblas­tiach, naj­čas­tej­šie vo väč­ších sku­pi­nách, kde upred­nost­ňu­jú hlbo­ké vody so sil­ným prú­dom. Je dôle­ži­té cho­vať ich vo väč­ších sku­pi­nách, aby si udr­ža­li svo­ju pri­ro­dze­nú sociál­nu dyna­mi­ku. Odpo­rú­ča sa aspoň 6 až 8 jedin­cov v akvá­riu o veľ­kos­ti mini­mál­ne 200 lit­rov. Majú širo­ké telo a výraz­nú mod­rú far­bu, kto­rá sa vysky­tu­je hlav­ne na hor­ných čas­tiach tela a na hla­ve. Ten­to druh cich­li­dy sa ľah­ko odlí­ši od ostat­ných svo­jou špe­ci­fic­kou ana­tó­mi­ou úst a cha­rak­te­ris­tic­kým výras­tkom na čele, kto­rý pri­po­mí­na hrb. Je to poly­gam­ný, háre­mo­vý druh. Pat­rí medzi všež­ra­vé, pokoj­né a mie­ru­mi­lov­né dru­hy, ale môže byť aj pomer­ne aktív­ny. V akvá­riu si môžu vytvá­rať hie­rar­chiu, ale zvy­čaj­ne sú koexis­tu­jú v har­mó­nii s iný­mi ryba­mi v akvá­riu. V nádr­ží zobe” pie­sok na dne, neus­tá­le hľa­dá nie­čo pod zub. V prí­ro­de sa roz­mno­žu­jú v úte­soch. Sam­ce môžu byť agre­sív­ne voči sami­ci počas obdo­bia páre­nia, po nakla­de­ní vajec sa sami­ca sta­rá o lar­vy, kým sa nevy­liah­nu a nezač­nú plá­vať samostatne.


They are also cal­led dolp­hin cich­lids. They reach impres­si­ve sizes, even over 20 cm in aqu­ariums. They occur natu­ral­ly in Lake Mala­wi in East Afri­ca. They are among the ende­mic spe­cies. In the wild, they inha­bit roc­ky are­as, most com­mon­ly in lar­ger groups, pre­fer­ring deep waters with strong cur­rents. It is impor­tant to keep them in lar­ger groups to main­tain the­ir natu­ral social dyna­mics. It is recom­men­ded to have at least 6 to 8 indi­vi­du­als in an aqu­arium of at least 200 liters. They have a wide body and a stri­king blue color, main­ly on the upper parts of the body and head. This spe­cies of cich­lid is easi­ly dis­tin­gu­is­hed from others by its spe­ci­fic mouth ana­to­my and cha­rac­te­ris­tic prot­ru­si­on on the fore­he­ad, remi­nis­cent of a hump. They are poly­ga­mous, harem spe­cies. They are omni­vo­rous, pea­ce­ful, and gen­tle spe­cies, but can also be quite acti­ve. In the aqu­arium, they can estab­lish a hie­rar­chy, but usu­al­ly coexist har­mo­ni­ous­ly with other fish in the tank. In the tank, they sift” the sand at the bot­tom, cons­tan­tly sear­ching for somet­hing to nibb­le on. In the wild, they repro­du­ce in the reefs. Males can be agg­res­si­ve towards fema­les during mating sea­son; after lay­ing eggs, the fema­le cares for the lar­vae until they hatch and begin to swim independently.


Sie wer­den auch Del­fin­bunt­bars­che genannt. Sie erre­i­chen bee­in­druc­ken­de Größen, sogar über 20 cm im Aqu­arium. Sie kom­men natür­lich im Mala­wi­see in Ostaf­ri­ka vor. Sie gehören zu den ende­mis­chen Arten. In fre­ier Wild­bahn bewoh­nen sie fel­si­ge Gebie­te, meist in größe­ren Grup­pen, die tie­fe Gewäs­ser mit star­ken Strömun­gen bevor­zu­gen. Es ist wich­tig, sie in größe­ren Grup­pen zu hal­ten, um ihre natür­li­che sozia­le Dyna­mik auf­recht­zu­er­hal­ten. Es wird emp­foh­len, min­des­tens 6 bis 8 Indi­vi­du­en in einem Aqu­arium von min­des­tens 200 Litern zu haben. Sie haben einen bre­i­ten Kör­per und eine auf­fäl­li­ge blaue Far­be, haupt­säch­lich auf der Ober­se­i­te des Kör­pers und des Kop­fes. Die­se Art von Bunt­barsch ist durch ihre spe­zi­fis­che Mun­da­na­to­mie und den cha­rak­te­ris­tis­chen Vor­s­prung auf der Stirn, der an einen Buc­kel erin­nert, leicht von ande­ren zu unters­che­i­den. Sie sind poly­ga­me, Harem­sar­ten. Sie sind allesf­res­send, fried­li­che und sanf­te Arten, kön­nen aber auch ziem­lich aktiv sein. Im Aqu­arium kön­nen sie eine Hie­rar­chie etab­lie­ren, leben aber nor­ma­ler­we­i­se har­mo­nisch mit ande­ren Fis­chen im Tank zusam­men. Im Tank sie­ben” sie den Sand am Boden und suchen stän­dig nach etwas zum Knab­bern. In fre­ier Wild­bahn ver­meh­ren sie sich in den Rif­fen. Männ­chen kön­nen wäh­rend der Paa­rungs­ze­it agg­res­siv gege­nüber Weib­chen sein; nach dem Ablai­chen küm­mert sich das Weib­chen um die Lar­ven, bis sie sch­lüp­fen und eigens­tän­dig zu sch­wim­men beginnen.


Odka­zy

Cyrtocara moorii
INTERZOO Nürn­berg 2008

Cyrtocara moorii

Cyrtocara moorii
Výsta­va rýb v Hrad­ci Krá­lo­vom 2008

Use Facebook to Comment on this Post