2011, 2012, 2013, Bratislavské reportáže, Časová línia, Ľudia, Reportáže, Šport, Športové reportáže

ČSOB Marathon v Bratislave

Hits: 2591

V roku 2013 sa konal ČSOB Marat­hon 30.3.2013


V roku 2012 sa konal ČSOB Marat­hon 1.4.2012


V roku 2011 sa ČSOB Marat­hon konal 25.- 27.3.2011. Súčas­ťou hlav­né­ho prog­ra­mu boli behy v rôz­nych veko­vých kate­gó­riách. Muži a ženy beža­li pol­ma­ra­tón a mara­tón. Aj v tom­to roku sa zúčast­ni­lo behu množ­stvo atlé­tov. Vrcho­lo­vých, rekre­ač­ných aj občas­ných. Asi sko­ro kaž­dý taký­to aktív­ny účast­ník mal radosť s pohy­bu. Pri pohľa­de na nie­kto­rých skôr naro­de­ných a hen­di­ke­po­va­ných bež­cov som si vždy sia­hol do sve­do­mia – pat­rí im môj obdiv.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2011, 2012, Bratislavské reportáže, Časová línia, Ľudia, Reportáže, Slovenské reportáže, Šport, Športové reportáže

ČSOB Marathon – inline korčuliari

Hits: 1800

V roku 2011 sa ČSOB Marat­hon konal 25.- 27.3.2011. Súčas­ťou prog­ra­mu bol aj beh kor­ču­lia­rov. Nie­sol názov Erdin­ger Inli­ne Race. Po prvý krát som videl podob­né pre­te­ky, bolo to cel­kom zau­jí­ma­vé pre mňa. Inlaj­nis­ti štar­to­va­li pred bež­ca­mi snáď pol­ho­di­nu. Naj­lep­ší bež­ci dobie­ha­li kor­ču­lia­rov na tra­ti, čo samoz­rej­me nevadí.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2009, Časová línia, Európske mestá, Krajina, Mestá, Mestá, Oslavné reportáže, Reportáže, Športové reportáže, Talianske mestá, Talianske reportáže, Taliansko, Zahraničie, Zahraničné reportáže

Historická regata v Benátkach

Hits: 2605

His­to­ric­ká rega­ta sa koná pra­vi­del­ne v Benát­kach prvú sep­tem­bro­vú nede­ľu. Podu­ja­tie má nesku­toč­nú tra­dí­ciu, kto­rá je vní­ma­teľ­ná až pre­ky­pu­jú­ca. Koná sa od roku 1315. Pre­bie­ha naj­mä pozdĺž Canal Gran­de. His­to­ric­ká rega­ta mala svo­ju sláv­nost­nú his­to­ric­kú a špor­to­vej­šiu časť. Cel­ko­vý cha­rak­ter akcie by som vyhod­no­til ako kultúrno-​spoločenský s pomer­ne sil­ným pat­ri­otiz­mom pre domá­cich. Bolo evi­dent­né, že naj­mä pre zrel­ších oby­va­te­ľov mes­ta bola táto akcia pohla­de­ním duše. Pla­vid­lá boli rôz­ne pek­ne vyzdo­be­né v cere­mo­niál­nej čas­ti a pek­ne oble­če­ná bola aj posád­ka v nich. V špor­to­vej čas­ti sa súťa­ži­lo v rôz­nych kate­gó­riách, ja som sle­do­val len začia­tok. Súťa­ži­li ženy, muži, deti, samoz­rej­me tiež pek­ne zladení.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2011, Časová línia, Piešťanské reportáže, Reportáže, Slovenské reportáže, Športové reportáže

Kanoistické preteky na Piešťanskej Sĺňave

Hits: 1659

Na Pieš­ťan­skej Sĺňa­ve sa čas­to poria­da­jú rôz­ne kano­is­tic­ké preteky.

Use Facebook to Comment on this Post