2003, 2004, 2005, 2006, 2006-2010, 2007, 2009, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, 2014, Atlasy, Časová línia, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Rastliny, Vodné rastliny

Malý atlas vodných rastlín

Hits: 36751

61 dru­hov vod­ných rast­lín /​61 spe­cies of aqu­atic plants /​61 Arten von Wasserpflanzen

 • Hot­to­nia inflata
 • Hyd­ro­t­ri­che hottoniflora
 • Hyg­rop­hi­la corymbosa
 • Hyg­rop­hi­la pinnatifida
 • Lila­e­op­sis novae – zelandiae
 • Lim­nop­hi­la aquatica
 • Lim­nop­hi­la aromatica
 • Lim­nop­hi­la sessiliflora
 • Ludwi­gia arcu­ta x repens
 • Ludwi­gia glandulosa
 • Ludwi­gia perennis
 • Ludwi­gia repens
 • Ludwi­gia sp. cuba
 • Myri­op­hyl­lum aquaticum
 • Myri­op­hyl­lum cf. tuberculatum
 • Nesa­ea pedicellata
 • lotus Red”
 • Nymp­ha­ea lotus
 • Pogos­te­mon erectus
 • Pogos­te­mon stellata
 • Pro­ser­pi­na­ca palus­tris Cuba”
 • Rota­la rotundifolia
 • auriculata
 • dubayana

Use to Comment on this Post

2004, Akvaristika, Časová línia, Chovateľstvo, Do roku 2005, Inštitúcie, Výstavy rýb, Výstavy zvierat

Tropikárium Budapešť

Hits: 40670

Tro­pi­ká­rium sa nachá­dza juž­ne od zábav­né­ho cen­tra . Nachá­dza sa tu okrem iné­ho 1.4 mili­ó­na lit­rov veľ­ké žra­lo­čie 11 met­rov dlhým vyhliad­ko­vým tune­lom (sdet​mi​.com). Je naj­väč­ším mor­ským akvá­ri­om v stred­nej Euró­pe (zoznam​.sk). Inou atrak­ci­ou je , v kto­rom sa blýs­ka, hrmí, tu zaži­jú tro­pic­kú klí­mu. Okrem toho množ­stvo živo­čí a rast­lín z Afri­ky, Juž­nej Ame­ri­ky, Ázie, Karib­ské­ho a Čer­ve­né­ho mora, ale aj Indic­ké­ho oce­ánu (sdet​mi​.com). Nachá­dza sa tu aj domá­cej maďar­skej ich­ty­o­fau­ny (zoznam​.sk). Celý kom­plex je vybu­do­va­ný na roz­lo­he 3 000 m2. O  sa sta­rá tím 2530 bio­ló­gov, vete­ri­ná­rov, ošet­ro­va­te­ľov (visit​-hun​ga​ry​.com).


is loca­ted south of the Cam­po­na enter­tain­ment cen­ter. Among its att­rac­ti­ons is a 1.4 million-​liter shark tank with an 11-​meter-​long obser­va­ti­on tun­nel, making it the lar­gest mari­ne aqu­arium in Cen­tral (sdet​mi​.com, zoznam​.sk). Anot­her high­light is the jun­gle area, whe­re visi­tors can expe­rien­ce a tro­pi­cal cli­ma­te with spark­ling lights and sounds. The Tro­pi­ca­rium hou­ses a varie­ty of ani­mals and plants from Afri­ca, South Ame­ri­ca, Asia, the Carib­be­an, the Red Sea, and the Indian Oce­an (sdet​mi​.com). The­re are also exhi­bi­ti­ons fea­tu­ring the nati­ve Hun­ga­rian icht­hy­o­fau­na (zoznam​.sk). The enti­re com­plex covers an area of 3,000 m², and a  of 25 – 30 bio­lo­gists, vete­ri­na­rians, and care­gi­vers takes care of the orga­nisms (visit​-hun​ga​ry​.com).


A Tro­pi­ká­rium a Cam­po­na szó­ra­koz­ta­tó köz­pont déli rés­zén talál­ha­tó. Lát­vá­ny­os­sá­gai közé tar­to­zik egy 1,4 mil­lió lite­res cápa­ak­vá­ri­um 11 méter hoss­zú kilá­tó ala­gút­tal, ame­ly a Közép- leg­na­gy­obb ten­ge­ri akvá­ri­umá­vá tes­zi (sdet​mi​.com, zoznam​.sk). Egy másik kie­melt att­rak­ció a dzsun­gel terüle­te, ahol a láto­ga­tók tró­pu­si klí­mát tapasz­tal­hat­nak a csil­lo­gó fény­ek és han­gok között. A Tro­pi­ká­rium gaz­dag állat- és növé­ny­vi­lá­got kínál Afri­ká­ból, Dél-​Amerikából, Ázsiá­ból, a Karib-​térségből, a Vörös-​tengerből és az Indiai-​óceánból (sdet​mi​.com). Az expo­zí­ci­ók rés­ze a hazai magy­ar halál­lo­má­ny is (zoznam​.sk). Az egész kom­ple­xum 3000 m² terüle­ten feks­zik, és egy 25 – 30 fős bio­ló­gus, álla­tor­vos és gon­do­zó csa­pa­ta gon­dos­ko­dik a szer­ve­ze­tek­ről (visit​-hun​ga​ry​.com).


Use to Comment on this Post

2004, 2006-2010, 2009, 2011-2015, 2013, Časová línia, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Rastliny, Vodné rastliny

Kryptokoryny

Hits: 9616

do čeľa­de . Sú nená­roč­né na pes­to­va­nie. Sú schop­né pris­pô­so­biť sa rôz­nym pod­mien­kam v akvá­riu.  wend­tii je jed­na z naj­po­pu­lár­nej­ších kryp­to­ko­rýn medzi akva­ris­ta­mi, exis­tu­je nie­koľ­ko fareb­ných varian­tov. Roz­ší­re­ná je na Srí Lan­ke. je obľú­be­ná pre svo­ju voči rôz­nym pod­mien­kam a rôz­nym far­bám lis­tov. Roz­ší­re­ná je v Malaj­zii, Indo­né­zii, Thaj­sku, Srí Lan­ke.  má dlhé a úzke . Roz­ší­re­ná je v Thaj­sku, Kam­bo­dži a Viet­na­me. je cha­rak­te­ris­tic­ká svo­ji­mi špi­rá­lo­vi­to sto­če­ný­mi lis­ta­mi. Roz­ší­re­ná je na Srí Lan­ke. Cryp­to­co­ry­ne parva pat­rí k men­ším dru­hom, je pre­to vhod­ná do men­ších akvá­rií. Tvo­rí hus­té s malý­mi zele­ný­mi lis­ta­mi. Roz­ší­re­ná je na Srí Lan­ke. má krát­ke a širo­ké lis­ty, kto­ré môžu byť ale­bo . Roz­ší­re­ná je na Srí Lan­ke, v Indii, v Malaj­zii a Indo­né­zii. má jem­né, zele­ný­mi lis­ta­mi a ras­tie do tva­ru roze­ty. Roz­ší­re­ná je na Srí Lan­ke.  bola kedy­si bež­ne roz­ší­re­ná medzi akva­ris­ta­mi, dnes sa pes­tu­je pome­nej. Už zopár krát som affi­nis­ky nie­sol zná­mym aj menej zná­mym ako neja­kú rari­tu. Je to typic­ká kryp­to­ko­ry­na, tvo­rí dlhé , nevy­ža­du­je nut­ne veľa svet­la. Jej lis­ty sú pomer­ne zvrás­ne­né. Dob­re ras­tie v boha­tom dne. Je to veľ­mi vďač­ná rast­li­na, kto­rá neras­tie pri­rých­lo. Doká­že narásť síce do znač­ných roz­me­rov, ale v niž­šom akvá­riu sa vie pris­pô­so­biť. Časom za dosta­toč­né­ho svet­la doká­že vytvo­riť aj súvis­lý kobe­rec. Ja som mal afi­nis­ky dokon­ca upev­ne­né na , na kto­rom prosperovali.

Use to Comment on this Post

2003, 2004, 2006-2010, 2007, Akvaristika, Časová línia, Do roku 2005, Prax

Reprezentatívne akvária

Hits: 23980

Tie­to zaria­di­li rôz­ni a mne sa veľ­mi za páči­li. Sú tu Iva­na Vyslú­ži­la, Micha­la Tou­fa­ra, Šte­fa­na Vet­rá­ka, Ada­ma Lewic­ké­ho, Dad­ma­na, Ele­ny Halic­kej a Pav­la Pap­so­na. Pokiaľ máte ambí­ciu byť tu zve­rej­ne­ný aj vy, skús­te mi poslať svoj­ho akvá­ria, mož­no sa aj tie vaše ocit­nú tu.


The­se tanks were set up by vari­ous aqu­arium ent­hu­siasts, and I real­ly liked them. The­re are aqu­ariums from , , Vet­rák, Adam Lewic­ký, Dad­man, Ele­na Halic­ká, and Pap­son. If you have the ambi­ti­on to be fea­tu­red here, try sen­ding me pho­tos of your aqu­arium; per­haps yours will also be sho­wca­sed here.


Die­se Bec­ken wur­den von vers­chie­de­nen Aqu­arien­lieb­ha­bern ein­ge­rich­tet, und sie haben mir sehr gut gefal­len. Es gibt Aqu­arien von Ivan Vyslú­žil, , Šte­fan Vet­rák, Adam Lewic­ký, Dad­man, Ele­na Halic­ká und Pavel Pap­son. Wenn Sie die Ambi­ti­on haben, hier eben­falls prä­sen­tiert zu wer­den, ver­su­chen Sie, mir Fotos Ihres Aqu­ariums zu schic­ken; viel­le­icht wird auch Ihres hier gezeigt.


Use to Comment on this Post