Hits: 23980

Tie­to nádr­že zaria­di­li rôz­ni akva­ris­ti a mne sa veľ­mi za páči­li. Sú tu akvá­ria Iva­na Vyslú­ži­la, Micha­la Tou­fa­ra, Šte­fa­na Vet­rá­ka, Ada­ma Lewic­ké­ho, Dad­ma­na, Ele­ny Halic­kej a Pav­la Pap­so­na. Pokiaľ máte ambí­ciu byť tu zve­rej­ne­ný aj vy, skús­te mi poslať foto­gra­fie svoj­ho akvá­ria, mož­no sa aj tie vaše ocit­nú tu.


The­se tanks were set up by vari­ous aqu­arium ent­hu­siasts, and I real­ly liked them. The­re are aqu­ariums from Ivan Vyslú­žil, Michal Tou­far, Šte­fan Vet­rák, Adam Lewic­ký, Dad­man, Ele­na Halic­ká, and Pavel Pap­son. If you have the ambi­ti­on to be fea­tu­red here, try sen­ding me pho­tos of your aqu­arium; per­haps yours will also be sho­wca­sed here.


Die­se Bec­ken wur­den von vers­chie­de­nen Aqu­arien­lieb­ha­bern ein­ge­rich­tet, und sie haben mir sehr gut gefal­len. Es gibt Aqu­arien von Ivan Vyslú­žil, Michal Tou­far, Šte­fan Vet­rák, Adam Lewic­ký, Dad­man, Ele­na Halic­ká und Pavel Pap­son. Wenn Sie die Ambi­ti­on haben, hier eben­falls prä­sen­tiert zu wer­den, ver­su­chen Sie, mir Fotos Ihres Aqu­ariums zu schic­ken; viel­le­icht wird auch Ihres hier gezeigt.


Use Facebook to Comment on this Post