Hits: 561

V Pieš­ťa­noch sa rea­li­zo­val pro­jekt, vďa­ka kto­ré­mu vznik­la “ces­ta do rie­ky Váh”. Nachá­dza sa medzi Lode­ni­cou a Výsad­bou. Je širo­ká snáď 6 met­rov a dlhá odha­dom 500 met­rov. Sme­ru­je šik­mo do rie­ky. Sú z nej zau­jí­ma­vé pohľa­dy. Vši­mol som si, že veľa ľudí na túto ces­tu necho­dí, zrej­me sa ľudia pred­sa len boja.

Use Facebook to Comment on this Post