2016, 2016-2020, Časová línia, Česko, Južná Morava, Krajina, Ľudská príroda, Mestá, Moravské, Parky, Príroda, Zahraničie

Lužánky – park v Brne

Hits: 241

Pôvod­ným názov pre je , v han­te­cu . Leží v nad­mor­skej výš­ke 214 met­rov nad morom (Wiki­pe­dia). Lužán­ky sú prvým verej­ný par­kom v Čes­ku (goto​br​no​.cz). S roz­lo­hou 22 hek­tá­rov je naj­väč­ším brnen­ským par­kom (brna​.cz). Zalo­že­ný bol v roku 1786 ako jeden z prvých verej­ných par­kov v stred­nej Euró­pe (goto​br​no​.cz). Avšak prvé zmien­ky o Lužán­kach sú z 13. sto­ro­čia, kedy veno­val luž­nú lúku s hos­po­dár­skym dvor­com neďa­le­ko hra­dieb her­bur­ské­mu kláš­to­ru. V 16. sto­ro­čí ten­to maje­tok pre­vza­li jezu­iti a v 18. sto­ro­čí tu posta­vi­li kapl­n­ku a okras­nú záh­ra­du (Wiki­pe­dia). Záh­ra­da vznik­la na úze­mí pôvod­nej luž­nej pri Ponáv­ke. Jej auto­rom bol cisár­sky záh­rad­ník , kto­rý ju osa­dil do fran­cúz­ske­ho štý­lu (brna​.cz). 

Upro­stred par­ku sa nachá­dza novo­re­ne­sanč­ný , kde sa aj dnes kona­jú , , . Dnes je zná­my aj pod náz­vom a plní aj fun­kciu det­ské­ho cen­tra voľ­né­ho času. Súčas­ná podo­ba par­ku pochá­dza z roku 1840 a jej auto­rom je Anto­nín Šebá­nek (goto​br​no​.cz). Šebá­nek zme­nil ráz na park anlic­ké­ho prí­rod­né­ho štý­lu. Park roz­ší­ril na 22.3 ha, stal sa mest­ským kor­zom, výlet­ným mies­tom a mies­tom kul­túr­nym a spo­lo­čen­ským (brna​.cz). Lužán­ky sú aj dnes špor­to­vým a spo­lo­čen­ským cen­trom (goto​br​no​.cz). Park je kul­túr­nou pamiat­kou (Wiki­pe­dia). Súčas­ná podo­ba par­ku je výsled­kom z rokov 19912012 pod­ľa Iva­na Otru­bu (Otru­ba). V rokoch 1978, 20152016 orni­to­ló­go­via zazna­me­na­li v par­ku 72 dru­hov vtá­kov, z toho 29 hniez­dnia­cich (Čer­ný, Šebe­la). V roku 2004 bolo v par­ku vybu­do­va­né ume­lé kory­to Ponáv­ky, kto­rá kedy­si cez park tiek­la. Dnes je jej tok zve­de­ný do potru­bia, kto­ré skrý­va val tiah­nu­ci sa ved­ľa Drob­né­ho (jeco​ol​.net).


The ori­gi­nal name for Lužán­ky is Augar­ten, in the local dia­lect kno­wn as Augec. It lies at an alti­tu­de of 214 meters abo­ve sea level. Lužán­ky is the pub­lic park in the Repub­lic. With an area of​22 hec­ta­res, it is the lar­gest park in . It was foun­ded in 1786 as one of the first pub­lic parks in Cen­tral . Howe­ver, the first men­ti­ons of Lužán­ky date back to the 13th cen­tu­ry when Niger dona­ted a mea­dow with an eco­no­mic manor near the walls of the Her­bur­ský monas­te­ry. In the 16th cen­tu­ry, this pro­per­ty was taken over by the Jesu­its, and in the 18th cen­tu­ry, they built a cha­pel and orna­men­tal gar­den here. The gar­den was cre­a­ted on the ter­ri­to­ry of the ori­gi­nal flo­odp­lain mea­dow near the River. Its aut­hor was the impe­rial gar­de­ner Franz Bis­sin­ger, who plan­ted it in the French style.

In the midd­le of the park stands the Neo-​Renaissance Pavi­li­on, whe­re balls, con­certs, celeb­ra­ti­ons, and exhi­bi­ti­ons are held to this day. It is also kno­wn as the Casi­no and ser­ves as a chil­dre­n’s lei­su­re cen­ter. The cur­rent form of the park dates back to 1840 and was desig­ned by Anto­nín Šebá­nek. Šebá­nek trans­for­med the cha­rac­ter of the gar­den into a park in the English natu­ral sty­le. The park was expan­ded to 22.3 hec­ta­res, beco­ming a  pro­me­na­de, a pla­ce for excur­si­ons, and a cul­tu­ral and social cen­ter. Lužán­ky is still a sports and social cen­ter today. The park is a cul­tu­ral monu­ment. The cur­rent form of the park is the result of recons­truc­ti­on from 1991 to 2012 accor­ding to .

In the years 1978, 2015 – 2016, ornit­ho­lo­gists recor­ded 72 spe­cies of birds in the park, of which 29 are nesting. In 2004, an arti­fi­cial bed of the Ponáv­ka River, which once flo­wed through the park, was built. Today, its cour­se is diver­ted into a pipe­li­ne, which hides the embank­ment run­ning next to Drob­né Street.


Use to Comment on this Post

2006-2010, 2010, Časová línia, Európske, Krajina, Maďarské, Mestá, Mestá, Typ krajiny

Mosonmagyaróvár

Hits: 2468

V Moson­ma­gy­aró­vá­re som sa zasta­vil v roku 2010 na mode­lár­skej výsta­ve. Nachá­dza sa neďa­le­ko hra­níc so Slo­ven­skom. Latin­sky nemec­ky chor­vát­sky Sta­ri Grad (Wiki​pe​dia​.hu). z oko­lia hovo­ria mes­tu  (Buš). má ter­mál­nu vodu Hrad s opev­ne­ním pochá­dza z 13. sto­ro­čia. Par­tner­ský­mi mes­ta­mi sú rakús­ke Stoc­ke­rau a , slo­ven­ský Senec, Šamo­rín a  (Wiki​pe​dia​.hu). Pred rokom 1939 exis­to­val  a Moson. Moson zna­me­ná (Wiki­pe­dia). Moson­ma­gy­á­ro­vár a jeho regi­ón boli prav­de­po­dob­ne osíd­le­né už pia­tom tisíc­ro­čí pred n.l. V 1. sto­ro­čí n.l. bol oblasť Mošo­ňu začle­ne­ná do Rím­ske­ho impé­ria ako súť Panó­nie. Zalo­že­nie Ad Fle­xum bolo význam­ným nie­len z vojen­ské­ho hľa­dis­ka. Pre ochra­nu rím­skej , kto­rú tvo­ril Dunaj, kto­rý tečie neďa­le­ko Moson­ma­gy­aró­vá­ru. Ten­to fakt napo­mo­hol osíd­ľo­va­niu a zá obcho­du medzi výcho­dom a zápa­dom (moson​ma​gy​aro​var​.hu).


In 2010, I stop­ped in at a mode­ling exhi­bi­ti­on. It is loca­ted near the bor­ders with Slo­va­kia. In Latin, it is kno­wn as Ad Fle­xum,” in Ger­man as Wieselburg-​Altenburg,” and in Cro­atian as ” (.hu). The locals in the area call the Móvár” (Buš). The city has ther­mal water and spas. The cast­le with for­ti­fi­ca­ti­ons dates back to the 13th cen­tu­ry. Its twin cities are the Aus­trian Stoc­ke­rau and Neusiedl am See, Slo­vak , Šamo­rín, and Pezi­nok (Wiki​pe​dia​.hu). Befo­re 1939, the­re was Magy­aró­vár” ins­te­ad of Moson.” Moson” means a cast­le in the mars­hes (Wiki­pe­dia). Moson­ma­gy­á­ro­vár and its regi­on were pro­bab­ly sett­led alre­a­dy five mil­len­nia BC. In the 1st cen­tu­ry AD, the Moson regi­on beca­me part of the Roman Empi­re as part of Pan­no­nia. The estab­lish­ment of Ad Fle­xum” was sig­ni­fi­cant not only from a mili­ta­ry per­spec­ti­ve but also for pro­tec­ting the Roman bor­der for­med by the Danu­be, which flo­ws near Moson­ma­gy­aró­vár. This fact con­tri­bu­ted to sett­le­ment and tra­de bet­we­en the east and west (moson​ma​gy​aro​var​.hu).

2010-​ben megáll­tam Moson­ma­gy­aró­vá­ron egy model­le­zé­si kiál­lí­tá­son. Közel hely­ez­ke­dik el a szlo­vák határ­hoz. Lati­nul Ad Fle­xum, néme­tül Wieselburg-​Altenburg, hor­vá­tul Sta­ri Grad (Wiki​pe​dia​.hu). A kör­ny­ék­be­liek Móvár­nak” (Buš) neve­zik a várost. A város­nak ter­mál­vi­ze és für­dői van­nak. A 13. szá­zad­ból szár­ma­zó vár és erőd­rends­zer ren­del­ke­zik. Tes­tvér­te­le­pülé­sei az oszt­rák Stoc­ke­rau és Neusiedl am See, a szlo­vák Senec, Šamo­rín és Pezi­nok (Wiki​pe​dia​.hu). 1939 előtt Magy­aró­vár léte­zett a Moson hely­ett. Moson azt jelen­ti, várat a moc­sa­rak­ban (Wiki­pe­dia). Moson­ma­gy­á­ro­vár és kör­ny­é­ke valós­zí­nűleg már az i. e. ötödik évez­red­ben bené­pe­sült. Az i. szá­zad­ban a Moso­ni régió a Római Biro­da­lom rés­zé­vé vált Pan­nó­nia rés­ze­ként. Az Ad Fle­xum” mega­la­pí­tá­sa nemc­sak kato­nai szem­pont­ból volt jelen­tős, hanem a Római Biro­da­lom hatá­rá­nak védel­mé­hez is hoz­zá­já­rult, amit a Moson­ma­gy­aró­vár­tól nem mess­ze folyó alko­tott. Ez a tény előse­gí­tet­te a tele­pülést és az kelet és nyugat közöt­ti keres­ke­del­met is (moson​ma​gy​aro​var​.hu).


Use to Comment on this Post

2006-2010, 2010, Časová línia, Neživé, Produkty, Umenie

International Model Show v Mosonmagyaróvári

Hits: 2492

V Moson­ma­gy­aró­vá­ri sa koná kaž­do­roč­ne kona­jú mode­lár­ske . Schá­dza sa tam mode­lár­sky výkvet z celej Euró­py, občas prí­de nie­kto aj zo zá. Mode­lá­ri pred­vá­dza­jú svo­je pre­cíz­ne vytvo­re­né v rôz­nych kate­gó­riách, vrá­ta­ne vojen­ských vozi­diel, lie­ta­diel, lodí a postáv. Táto uda­losť posky­tu­je plat­for­mu pre mode­lá­rov, aby pred­vied­li svo­je schop­nos­ti, vyme­ni­li si nápa­dy a oce­ni­li kaž­dé­ho mode­lu. Výsta­va pre­zen­tu­je výni­moč­né reme­sel­né zruč­nos­ti. sa môžu zúčast­niť na works­ho­poch, komu­ni­ko­vať s ďal­ší­mi nad­šen­ca­mi mode­lo­va­nia. Medzi­ná­rod­ná výsta­va mode­lov v Moson­ma­gy­aró­vá­ri je osla­vou ume­lec­ké­ho nada­nia a  v mode­lár­skej komunite.


The Inter­na­ti­onal Model Show Moson­ma­gy­aró­vár takes pla­ce annu­al­ly in Moson­ma­gy­aró­vár. It gat­hers mode­ling ent­hu­siasts from all over , and occa­si­onal­ly, par­ti­ci­pants come from over­se­as as well. Mode­lers sho­wca­se the­ir meti­cu­lous­ly craf­ted models in vari­ous cate­go­ries, inc­lu­ding mili­ta­ry vehic­les, airc­raft, ships, and figu­res. This event pro­vi­des a plat­form for mode­lers to sho­wca­se the­ir skills, exchan­ge ide­as, and app­re­cia­te the details of each model. The exhi­bi­ti­on high­lights excep­ti­onal crafts­mans­hip, and visi­tors can par­ti­ci­pa­te in works­hops and enga­ge with fel­low mode­ling ent­hu­siasts. The Inter­na­ti­onal Model Show in Moson­ma­gy­aró­vár is a celeb­ra­ti­on of artis­tic and pas­si­on wit­hin the mode­ling community.


Moson­ma­gy­aró­vá­ron éven­te meg­ren­de­zik a Nemzet­közi Modell Show‑t. Modell­ke­dők érkez­nek ide min­den rés­zé­ről, időről időre pedig kül­föl­dről is érkez­nek részt­ve­vők. A model­le­zők külön­böző kate­gó­riák­ban, bele­ér­tve a kato­nai jár­műve­ket, repülőgé­pe­ket, hajó­kat és figu­rá­kat is, bemu­tat­ják pre­cí­zen elkés­zí­tett model­le­i­ket. Ez az ese­mé­ny lehe­tősé­get biz­to­sít a model­le­zők­nek, hogy bemu­tas­sák képes­sé­ge­i­ket, megoss­zák ötle­te­i­ket és mél­tá­ny­ol­ják min­den modell rész­le­tét. A kiál­lí­tás kie­me­li a kivé­te­les kézügy­es­sé­get, a láto­ga­tók részt vehet­nek works­ho­po­kon és kapc­so­lat­ba lép­het­nek más model­le­zés iránt lel­ke­se­dők­kel. A Nemzet­közi Modell Show Moson­ma­gy­aró­vá­ron az egy­es model­le­zé­si közös­ség művés­ze­ti tehet­sé­gé­nek és szen­ve­dé­ly­é­nek ünneplése.Rok 2010

V roku 2010 sa kona­la výsta­va 10.-11 aprí­la vo veľ­mi pek­nom zámoč­ku”.


In 2010, an exhi­bi­ti­on took pla­ce on April 10 – 11 in a very beau­ti­ful castle.


2010-​ben ápri­lis 10 – 11-​én egy kiál­lí­tás zaj­lott egy nagy­on szép kastélyban.


Use to Comment on this Post