2000, 2005, 2006-2010, 2008, 2011-2015, 2015, Časová línia, Do roku 2005, Príroda

Slnko

Hits: 2463

je zdro­jom živo­ta pre Zem. Jeho vplyv na náš je nepo­pie­ra­teľ­ný a jeho význam v našom živo­te je nesmier­ny. Sln­ko nás fas­ci­nu­je svo­jou krá­sou, silou a dôle­ži­tos­ťou. Je to sym­bol živo­ta, a neko­neč­né­ho ves­mí­ru, kto­rý nás den­no­den­ne obklo­pu­je svo­jím svet­lom a tep­lom. Sln­ko je hro­ma­dou plaz­my, kto­rá je zlo­že­ná z vodí­ka a hélia. Jeho povr­cho­vá dosa­hu­je neuve­ri­teľ­ných pri­bliž­ne 5500 °C a jeho pred­sta­vu­je pri­bliž­ne 99,8 % celej hmot­nos­ti slneč­nej sústa­vy. Jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších javov spo­je­ných so Sln­kom je jeho , kto­ré zahŕňa vo for­me vidi­teľ­né­ho svet­la, ultra­fia­lo­vé­ho žia­re­nia a rön­tge­no­vé­ho žia­re­nia. Ten­to slneč­ný je základ­ným fak­to­rom, kto­rý umož­ňu­je na Zemi. Bez slneč­né­ho svet­la by nebo­la mož­ná , nebo­la by mož­ná . Okrem toho Sln­ko ovplyv­ňu­je aj na Zemi.

Pre mno­hé malo Sln­ko bož­ský sta­tus a bolo pred­me­tom uctie­va­nia a nábo­žen­ských obra­dov. Jeho cyk­lic­ké slú­ži­li ako základ pre rôz­ne . Štú­dium Sln­ka je dôle­ži­té pre naše ves­mí­ru a pre jeho vply­vu na život na Zemi. Moder­né astro­no­mic­ké nám umož­ňu­jú štu­do­vať jeho štruk­tú­ru, vlast­nos­ti a dyna­mi­ku s vyso­kou presnosťou.


The Sun is the sour­ce of life for . Its influ­en­ce on our world is unde­niab­le, and its sig­ni­fi­can­ce in our lives is immen­se. The Sun fas­ci­na­tes us with its beau­ty, power, and impor­tan­ce. It is a sym­bol of life, ener­gy, and the infi­ni­te uni­ver­se that sur­rounds us dai­ly with its light and warmth. The Sun is a mass of plas­ma com­po­sed main­ly of hyd­ro­gen and helium. Its sur­fa­ce tem­pe­ra­tu­re rea­ches an inc­re­dib­le app­ro­xi­ma­te­ly 5500°C, and its mass accounts for app­ro­xi­ma­te­ly 99.8% of the enti­re mass of the solar sys­tem. One of the most impor­tant phe­no­me­na asso­cia­ted with the Sun is its radia­ti­on, which inc­lu­des elect­ro­mag­ne­tic radia­ti­on in the form of visib­le light, ultra­vi­olet radia­ti­on, and X‑rays. This solar ener­gy flux is a fun­da­men­tal fac­tor that enab­les life on Earth. Wit­hout sun­light, pho­to­synt­he­sis would not be possib­le, and the for­ma­ti­on of orga­nic mat­ter would not occur. Addi­ti­onal­ly, the Sun influ­en­ces weat­her and cli­ma­tic con­di­ti­ons on Earth.

For many cul­tu­res and civi­li­za­ti­ons, the Sun held a divi­ne sta­tus and was the sub­ject of wors­hip and reli­gi­ous ritu­als. Its cyc­li­cal move­ments and sea­so­nal chan­ges ser­ved as the basis for vari­ous calen­dars and holi­da­ys. The stu­dy of the Sun is essen­tial for our unders­tan­ding of the uni­ver­se and its impact on life on Earth. Modern astro­no­mi­cal tech­no­lo­gies allow us to stu­dy its struc­tu­re, pro­per­ties, and dyna­mics with high precision.


Use to Comment on this Post

2006, 2006-2010, Časová línia, Ľudia

Čestná stráž

Hits: 10276

Domi­nant­nou úlo­hou útva­ru čest­nej je repre­zen­tá­cia pre­zi­den­ta Slo­ven­skej repub­li­ky, ozb­ro­je­ných síl Slo­ven­skej repub­li­ky a Slo­ven­skej repub­li­ky. Vyko­ná­va čest­né síd­la pre­zi­den­ta a hos­tí pre­zi­den­ta v jeho síd­le. Vyko­ná­va , naj­mä pri ofi­ciál­nych náv­šte­vách pred­sta­vi­te­ľov iných štá­tov. V čase , voj­no­vé­ho sta­vu, výni­moč­né­ho sta­vu a núdzo­vé­ho sta­vu plní pre­zi­den­ta (mil​.sk). Čest­né strá­že­nie sa vyko­ná­va po celú dobu prí­tom­nos­ti pre­zi­den­ta v Pre­zi­dent­skom palá­ci, spra­vid­la v pra­cov­ných dňoch od 8.00 hod. do 18.00 hod. Strie­da­nie stráž­nych sa koná kaž­dých 60 minút, kaž­dú celú hodi­nu. Strie­da­nie strá­ží sa koná cez pra­cov­né dni o 12.00 hod (pre​zi​dent​.sk). Dôs­toj­ní­ci Čest­nej strá­že sú vyzb­ro­je­ní šab­ľou dlhou 985 mm. Čepeľ je z ušľach­ti­lej oce­le, poš­va zo smre­ko­vé­ho dre­va potia­hnu­té­ho kožou. Muž­stvo je pri zvlášt­nych prí­le­ži­tos­tiach vyzb­ro­je­né kre­sad­lo­vou puš­kou s hlav­ňou dlhou 1080 mm. Ú tiež pou­ží­va samo­na­bí­ja­ciu puš­ku vzo­ru 52 a puš­ku vzo­ru 5257, obe čes­ko­slo­ven­skej výro­by (mil​.sk).

Jed­not­ka čest­nej strá­že bola zria­de­ná prvý krát kon­com roka 1968. Po vzni­ku Slo­ven­skej repub­li­ky sa reor­ga­ni­zo­val na . Mal dva prá­po­ry, jeden plní úlo­hy pre pre­zi­den­ta Slo­ven­skej repub­li­ky a dru­hy pre ostat­ných ústav­ných čini­te­ľov a naj­vyš­ších vojen­ských pred­sta­vi­te­ľov. Mies­ta výko­nu čest­né­ho strá­že­nia boli Bra­ti­slav­ský hrad, a od 30.9.1996 (Pre­zi­dent­ský). Od 1.8.2001 vzni­kol samos­tat­ný Slo­ven­skej repub­li­ky (mil​.sk).

Ja som v rokoch 19992000 absol­vo­val základ­nú vojen­skú služ­bu ako člen čest­nej strá­že pre­zi­den­ta SR. Okrem čest­né­ho strá­že­nia sme cho­di­li vítať” rôz­nych štát­ni­kov, dip­lo­ma­tov, sta­va­li sa . Mož­no, tí kto­rí vedia akú úlo­hu zvy­kol mať pisár na voj­ne”, tak si vedia pred­sta­viť, čo to asi pre mňa zna­me­na­lo. Okrem iné­ho sme bež­ne pou­ží­va­li typu: ide­me posta­viť plné poc­ty, štát­nu akciu, potre­bu­jem 30 voja­kov poži­čať z dru­hej roty, od vlád­nych čest­ňá­kov :-). Počas svoj­ho roč­né­ho poby­tu som dva­krát mohol prí­sť v uni­for­me Čest­nej strá­že . Par­krát som v takej­to sláv­nost­nej uni­for­me bol v his­to­ric­kej budo­ve Slo­ven­ské­ho národ­né­ho divad­la v pre­zi­dent­skej lóži. Musím pove­dať, že to malo . Raz som mal na sebe aj his­to­ric­kú uni­for­mu, aká je tu – mil​.sk. Bola mimo­riad­ne pohodl­ná. Pokiaľ viem, časom sa zača­la pou­ží­vať ove­ľa viac ().


Slo­va­kia

The pri­ma­ry role of the Honor Guard is to repre­sent the Pre­si­dent of the Slo­vak Repub­lic, the Armed For­ces of the Slo­vak Repub­lic, and the itself. They per­form the hono­rab­le guar­ding of the Pre­si­den­t’s resi­den­ce and guests at the Pre­si­den­t’s resi­den­ce. Mili­ta­ry honors, espe­cial­ly during offi­cial visits by repre­sen­ta­ti­ves of other sta­tes, are also part of the­ir duties. In times of war, a sta­te of war, a sta­te of emer­gen­cy, or a sta­te of emer­gen­cy, they ful­fill the tasks of pro­tec­ting the Pre­si­dent (mil​.sk). Honor guar­ding takes pla­ce throug­hout the Pre­si­den­t’s pre­sen­ce in the Pre­si­den­tial Pala­ce, usu­al­ly on week­da­ys from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. Guard chan­ges occur eve­ry 60 minu­tes, eve­ry full hour. The guard-​changing cere­mo­ny takes pla­ce on week­da­ys at 12:00 p.m. (pre​si​dent​.sk). Honor Guard offi­cers are armed with a 985 mm long saber. The bla­de is made of stain­less ste­el, and the scab­bard is made of spru­ce wood cove­red with leat­her. On spe­cial occa­si­ons, the unit is equ­ip­ped with a flin­tlock rif­le with a bar­rel length of 1080 mm. The unit also uses a semi-​automatic rif­le model 52 and a rif­le model 5257, both of Cze­cho­slo­vak pro­duc­ti­on (mil​.sk).

The Honor Guard unit was estab­lis­hed at the end of 1968. After the estab­lish­ment of the Slo­vak Repub­lic, the Guard Bat­ta­li­on was reor­ga­ni­zed into the Cast­le and Honor Guard Regi­ment. It had two bat­ta­li­ons, one ful­fil­ling tasks for the Pre­si­dent of the Slo­vak Repub­lic and the other for other cons­ti­tu­ti­onal offi­cials and the hig­hest mili­ta­ry repre­sen­ta­ti­ves. The loca­ti­ons for honor guar­ding were Cast­le, the Pri­ma­te­’s Pala­ce, and sin­ce Sep­tem­ber 30, 1996, the Gras­sal­ko­vich Pala­ce (Pre­si­den­tial). On August 1, 2001, the inde­pen­dent unit of the Honor Guard of the Pre­si­dent of the Slo­vak Repub­lic was estab­lis­hed (mil​.sk).

I ser­ved in the Honor Guard of the Pre­si­dent of the Slo­vak Repub­lic during my basic mili­ta­ry ser­vi­ce from 1999 to 2000. In addi­ti­on to honor guar­ding, we would wel­co­me” vari­ous sta­tes­men and dip­lo­mats, for­ming cere­mo­nial lines. For tho­se fami­liar with the role a clerk typi­cal­ly has in the mili­ta­ry, they can pro­bab­ly what this meant for me. Among other things, we com­mon­ly used phra­ses like let’s per­form full honors,” sta­te event,” or I need to bor­row 30 sol­diers from the second com­pa­ny, from the govern­ment honor guards :-).” During my one-​year stay, I had the oppor­tu­ni­ty to come home twi­ce in the Honor Guard uni­form. On a few occa­si­ons, I wore this cere­mo­nial uni­form in the his­to­ri­cal buil­ding of the Slo­vak Nati­onal The­at­re in the pre­si­den­tial box. I must say it had a cer­tain charm. Once, I even wore a his­to­ri­cal uni­form like the one depic­ted here. It was excep­ti­onal­ly com­for­tab­le. As far as I know, over time, it beca­me much wide­ly used (Peter ).

Use to Comment on this Post