Africké cichlidy, Akvaristika, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Jeho veličenstvo Princezná z Tanganiky – Neolamprologus brichardi

Hits: 11756

sú vyhľa­dá­va­né naj­mä pre oso­bi­tý . Vďa­ka tomu sa pod­ľa mňa tešia takej obľu­be. Ide o druh z jaze­ra , žrav­ca dosa­hu­jú­ce­ho 7 cm. Avšak nepo­hr­d­ne a má dosta­vať aj vege­ta­rián­skou” stra­vu. Ich by som hod­no­til ako stred­ne nároč­ný. sa určí len veľ­mi ťaž­ko, sú si veľ­mi podob­né, pohla­vie sa dá roz­lí­šiť viac-​menej len pod­ľa sprá­va­nia. sú pomer­ne teri­to­riál­ne. Sú zná­me tým, že svo­jou veľ­kou bojov­nos­ťou doká­žu ochrá­niť svo­je potom­stvo v spo­loč­nom akvá­riu. Ešte zau­jí­ma­vej­šie je, že nie­len ochra­ňu­jú svo­je potom­stvo, ale aj star­ší súro­den­ci. Bež­ne zastra­šu­jú ove­ľa väč­šie dru­hy, napr. aj Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. Na dru­hej stra­ne ide o druh, kto­rý sa v star­šom veku sta­via navzá­jom k sebe veľ­mi nezná­šan­li­vo. Postup­ne dochá­dza k postup­nej lik­vi­dá­cii. Jedin­ce, kto­ré žili aj roky spo­lu sú zra­zu nepria­teľ­mi. Regis­tru­jem tie­to for­my: , daf­fo­dil, kapam­pa, kase­ge­ra, kiku, fulwe .


Prin­cess cich­lids are sought after main­ly for the­ir dis­tinc­ti­ve body sha­pe. I belie­ve this is why they enjoy such popu­la­ri­ty. They are a spe­cies from Tan­ga­ny­i­ka, car­ni­vo­res rea­ching up to 7 cm in size. Howe­ver, they do not dis­dain and should also be given a vege­ta­rian” diet. I would rate the­ir care as mode­ra­te­ly deman­ding. Deter­mi­ning the­ir gen­der is quite dif­fi­cult, as they are very simi­lar; gen­der can be dis­tin­gu­is­hed or less only by beha­vi­or. Prin­cess cich­lids are rela­ti­ve­ly ter­ri­to­rial. They are kno­wn for the­ir gre­at agg­res­si­ve­ness in pro­tec­ting the­ir offs­pring in a com­mu­ni­ty aqu­arium. Wha­t’s even more inte­res­ting is that not only do the parents pro­tect the­ir offs­pring, but older sib­lings do as well. They com­mon­ly inti­mi­da­te much lar­ger spe­cies, such as . On the other hand, they are a spe­cies that beco­mes very into­le­rant towards each other in older age. Gra­du­al­ly, the­re is a gra­du­al eli­mi­na­ti­on. Indi­vi­du­als that have lived toget­her for years sud­den­ly beco­me ene­mies. I regis­ter the­se forms: albi­no, daf­fo­dil, kapam­pa, kase­ge­ra, kiku, fulwe rock.


Prin­zes­sin­nen­bunt­bars­che sind vor allem wegen ihrer cha­rak­te­ris­tis­chen Kör­per­form gesucht. Ich glau­be, das ist der Grund, warum sie so beliebt sind. Es han­delt sich um eine Art aus dem Tan­gan­ji­ka­see, Fle­ischf­res­ser, die bis zu 7 cm groß wer­den kön­nen. Sie versch­mä­hen jedoch nicht und soll­ten auch vege­ta­ris­che Kost bekom­men. Ich wür­de ihre Pfle­ge als mit­telsch­wer ans­pruchs­voll bewer­ten. Das Gesch­lecht zu bes­tim­men ist ziem­lich sch­wie­rig, da sie sich sehr ähn­lich sind; das Gesch­lecht lässt sich mehr oder weni­ger nur am Ver­hal­ten unters­che­i­den. Prin­zes­sin­nen­bunt­bars­che sind rela­tiv ter­ri­to­rial. Sie sind bekannt für ihre gro­ße Agg­res­si­vi­tät beim Schutz ihres Nach­wuch­ses in einem Geme­in­schaft­sa­qu­arium. Noch inte­res­san­ter ist, dass nicht nur die Eltern ihren Nach­wuchs schüt­zen, son­dern auch älte­re Gesch­wis­ter. Sie schüch­tern oft viel größe­re Arten ein, wie zum Beis­piel Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. Ande­rer­se­its sind sie eine Art, die im Alter sehr into­le­rant gege­nübe­re­i­nan­der wird. All­mäh­lich kommt es zu einer sch­ritt­we­i­sen Eli­mi­nie­rung. Indi­vi­du­en, die jah­re­lang zusam­men­ge­lebt haben, wer­den plötz­lich Fein­de. Ich mel­de die­se For­men: Albi­no, Nar­zis­se, Kapam­pa, Kase­ge­ra, Kiku, Fulwe Rock.


Prin­cess cich­lids wana­ta­fut­wa hasa kwa umbo lao la kipe­kee la mwi­li. Nina­a­mi­ni ndio saba­bu wana­pen­dwa sana. Ni spis­hi kuto­ka Ziwa Tan­ga­ny­i­ka, wany­ama wala nyama wana­ofi­kia hadi 7 cm. Wala­ki­ni, hawa­pin­gi na wana­pa­swa pia kupe­wa lis­he ya vege­ta­rian”. Nin­ge­pi­ma hudu­ma yao kuwa ya was­ta­ni kati­ka kudai. Kujua jin­sia yao ni ngu­mu sana, kwa­ni wana­fa­na­na sana; jin­sia ina­we­za kuto­fau­tis­hwa zai­di au chi­ni tu kulin­ga­na na tabia. Prin­cess cich­lids ni kia­si cha kuji­ten­ga. Wana­ju­li­ka­na kwa uka­li wao mkub­wa kati­ka kulin­da wato­to wao kati­ka aqu­arium ya jumu­iya. Kina­cho­vu­tia zai­di ni kwam­ba si waza­zi pekee wana­olin­da wato­to wao, bali ndu­gu wakub­wa pia. Mara nyin­gi wana­wa­tis­hia spis­hi kub­wa sana, kama vile Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. Kwa upan­de mwin­gi­ne, ni spis­hi amba­yo ina­ku­wa sana isi­yo na uvu­mi­li­vu kue­le­kea kila mmo­ja kati­ka umri mkub­wa. Hatua kwa hatua, kuna uan­ga­mi­za­ji wa pole­po­le. Watu binaf­si ambao wame­is­hi pamo­ja kwa mia­ka ghaf­la wana­ku­wa maa­dui. Nina­re­ko­di hizi aina: albi­no, daf­fo­dil, kapam­pa, kase­ge­ra, kiku, fulwe rock.


Neolamprologus brichardi

Use to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2007, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Maylandia estherae – marmelády z Afriky

Hits: 21748

est­he­rae, zná­my aj ako , je ende­mic­ký druh pochá­dza­jú­ci z jaze­ra . Pat­rí medzi agre­sív­nej­šie dru­hy. Je dôle­ži­té mať vhod­né s dostat­kom úkry­tov a úze­mí pre hie­rar­chiu medzi ryba­mi. Regis­tru­jem tie­to for­my : , ben­ga, bevous, bevou chi­te­ko bay, black dor­sal, blue, blue b, blue bar­red zeb­ra, blue ber­ry cat, blue, blue gold, blue ob, blue reef, blue reef nami­si , blu­e­fa­ce, cobalt, cove moun­tain bb, cove moun­tain o, cove moun­tain ob, dum­py, dwarf, gold lion, gold usi­sya, gold, goldb­re­ast, goldb­re­ast mbam­ba hig­ga reef, goldb­re­ast mbam­ba, goldb­re­ast oran­ge top, goldb­re­ast oran­ge top bb, goldb­re­ast oran­ge top hon­gi, goldb­re­ast oran­ge top lun­du, goldb­re­ast oran­ge top o, goldb­re­ast oran­ge top ob, goldb­re­ast oran­ge top pombo, goldb­re­ast oran­ge top puulu, hai reef b, hai reef, hai reef o, hai reef ob, cha­ro, chi­lum­ba, chi­lum­ba chi­ten­di, chi­su­mu­lu, kan­jin­do, kan­jin­do ob, kiron­do, liko­ma, lions cove, lon­do, long pel­vic, long pel­vic hara, luhu­chi rocks, lun­do , mag­pie, mai­so­ni reef, makan­ji­la, makan­ji­la bb, makan­ji­la ob, makan­ji­la o, man­da, man­da bb, mara, mara point, mar­ma­la­de cat pombo rocks, masin­je, mbam­ba bay kom­pakt bb, mbam­ba bay kom­pakt, mbam­ba bay kom­pakt ob, mben­ji, mben­ji b, mben­ji ob, mbo­we, mem­be deep, minos reef, mozam­bi­que, mpan­ga, , nkan­da, nkha­ta bay, o morph, ob pea­cocks, pat­ric­ki, pombo, pombo rocks, pon­ta mes­su­li, puulu, puulu bb, puulu ob, puulu o, red dor­sal, red dor­sal bb, red blue, red dor­sal o, ruar­we, sam­bia reef, slim, south, thum­bi west, undu point, west reef, yel­low bel­ly, yel­low tail, zim­bab­we island.

Samič­ky sú poma­ran­čo­vo oran­žo­vé s čier­ny­mi fľak­mi. Je zau­jí­ma­vé, že čím sú star­šie, tým je ich . Sam­ci sú viac do žlto­ru­žo­va, a naj­mä domi­nant­né jedin­ce majú mod­rý odlesk. Nie­kto­rí sú bela­sí – pri­po­mí­na­jú , ale­bo až tak­mer tma­vo­mod­rí. Iné sam­ce sú sfar­be­né do bor­do­voh­ne­ho. Takí­to nefľa­ka­tí sam­ci majú vidi­teľ­né zeb­ro­vi­té prieč­ne pru­ho­va­nie. Sam­ce doras­ta­jú do väč­šej dĺž­ky ako samice.

Raz som bol sved­kom zau­jí­ma­vej situ­ácie pri odcho­ve potom­stva – samič­ka drža­la mla­dé v pôrod­nič­ke. Pred­tým ako som ju tam pre­lo­vil, vši­mol som si na nej, že je neja­ko pri­veľ­mi letar­gic­ká, vyčer­pa­ná. Podo­tý­kam, že to bolo zhru­ba na pia­ty deň jej teho­ten­stva. Po troch týžd­ňoch samič­ka vypľu­la mla­dé, bolo ich iba osem. Nie­kto­ré už boli pek­ne vyvi­nu­té, ale iné mali ešte nestrá­ve­ný žĺt­ko­vý vak, čomu som sa čudo­val. Samič­ke som aj pred­tým týž­deň ponú­kal živé . Rupi­ce si cez deň nevší­ma­la, ale do zmiz­li. Samič­ka bola veľ­mi vyčer­pa­ná. Keď­že som chcel, aby sa o svo­je potom­stvo ešte sta­ra­la, skú­sil som pokus­ne ju patent­ka­mi nakŕ­miť. Našťas­tie to vyšlo ako som si pred­sta­vo­val. Samič­ka sa nakŕ­mi­la a večer ryb­ky všet­ky vyzbie­ra­la. Dve nechá­va­la napos­pas, neve­de­la sa poriad­ne dostať ku koko­su, pod kto­rým boli vtes­na­né, tak som jej tro­chu kokos posu­nul a vza­la aj tie. Situ­ácia sa opa­ko­va­la den­ne ešte asi šty­ri krát. samič­ka čaka­la” na potra­vu, nažra­la sa a potom, naj­mä na noc svo­je potom­stvo opäť pri­ja­la do . Po tom­to čase, keď už som videl, že má žĺt­ko­vý vak strá­ve­ný, som samič­ku odlo­vil. Budú to veľ­mi dob­ré ryb­ky, keď sa im dosta­lo takej­to aj medzi afric­ký­mi cich­li­da­mi oje­di­ne­lej opa­te­ry, plnej lás­ky. Ak budú schop­né v dospe­los­ti samič­ky robiť rov­na­ké , bude to veľ­ký úspech – majú na to predpoklad.

Syno­ny­mom ku pome­no­va­niu May­lan­dia je . Regis­tru­jem tie­to dru­hy May­lan­dia: auro­ra, bar­lo­wi, bene­tos, cal­lai­nos, crab­ro, cyne­us­mar­gi­na­tus, ele­gans, emmil­tos, est­he­rae, fain­zil­be­ri, gres­ha­kei, hajo­ma­y­lan­di, hete­ro­pic­ta, chry­so­mal­los, lanis­ti­co­la, living­sto­ni, lom­bar­doi, mben­ji, melab­ran­chi­on, pha­e­os, pur­sa, pyr­so­no­tus, thap­si­no­gen, xans­to­ma­chus, zebra.

Zná­my druh aj ako zeb­ra red red. Syno­ny­mom je aj rodo­vý názov Met­riac­li­ma. Akva­ris­tic­kým slan­gom to sú . Ako vid­no niž­šie, nie­ke­dy mela­ní­no­vé far­bi­vo vyra­zí a potom je zra­zu tá pek­ná oran­žo­vá ryba posia­ta čier­ny­mi bod­ka­mi až fľak­mi. Je to nor­mál­ny jav, kto­rý pre­bie­ha aj v čase – v istej fáze sú red­ky z malý­mi čier­ny­mi bod­ka­mi, ino­ke­dy z väč­ší­mi. Čas­to nema­jú žiad­ne na sebe. Samič­ka je oran­žo­vo žltá a sam­ček je ble­do­žl­tý, naj­mä v čase páre­nia s odles­kom do ble­do­mod­ra. sa dá rozo­znať jed­no­du­cho, podob­ne ako u ostat­ných po dosia­hnu­tí dospe­los­ti, resp. po pre­far­be­ní. Red­ky sú veľ­mi čas­té v obcho­doch s rybič­ka­mi. Samec je typic­ky drzý, samič­ky si vedia závi­dieť, keď majú mla­dé, doslo­va nie­ke­dy žiarlia.


May­lan­dia est­he­rae, also kno­wn as Pse­udot­rop­he­us est­he­rae, is an ende­mic cich­lid spe­cies ori­gi­na­ting from Mala­wi. It falls into the cate­go­ry of agg­res­si­ve spe­cies. It is cru­cial to have a suitab­le aqu­arium with an ample num­ber of hiding pla­ces and ter­ri­to­ries to estab­lish a hie­rar­chy among the fish. I regis­ter the­se forms of May­lan­dia est­he­rae: albi­no, ben­ga, bevous, bevou chi­te­ko bay, black dor­sal, blue, blue b, blue bar­red zeb­ra, blue ber­ry mar­ma­la­de cat, blue, blue gold, blue ob, blue reef, blue reef nami­si rock, blu­e­fa­ce, cobalt, cove moun­tain bb, cove moun­tain o, cove moun­tain ob, dum­py, dwarf, gold lion, gold usi­sya, gold, goldb­re­ast, goldb­re­ast mbam­ba hig­ga reef, goldb­re­ast mbam­ba, goldb­re­ast oran­ge top, goldb­re­ast oran­ge top bb, goldb­re­ast oran­ge top hon­gi, goldb­re­ast oran­ge top lun­du, goldb­re­ast oran­ge top o, goldb­re­ast oran­ge top ob, goldb­re­ast oran­ge top pombo, goldb­re­ast oran­ge top puulu, hai reef b, hai reef, hai reef o, hai reef ob, cha­ro, chi­lum­ba, chi­lum­ba chi­ten­di, chi­su­mu­lu, kan­jin­do, kan­jin­do ob, kiron­do, liko­ma, lions cove, lon­do, long pel­vic, long pel­vic hara, luhu­chi rocks, lun­do island, mag­pie, mai­so­ni reef, makan­ji­la, makan­ji­la bb, makan­ji­la ob, makan­ji­la o, man­da, man­da bb, mara, mara point, mar­ma­la­de cat pombo rocks, masin­je, mbam­ba bay kom­pakt bb, mbam­ba bay kom­pakt, mbam­ba bay kom­pakt ob, mben­ji, mben­ji b, mben­ji ob, mbo­we, mem­be deep, minos reef, mozam­bi­que, mpan­ga, ndum­bi reef, nkan­da, nkha­ta bay, o morph, ob pea­cocks, pat­ric­ki, pombo, pombo rocks, pon­ta mes­su­li, puulu, puulu bb, puulu ob, puulu o, red dor­sal, red dor­sal bb, red blue, red dor­sal o, ruar­we, sam­bia reef, slim, south, thum­bi west, undu point, west reef, yel­low bel­ly, yel­low tail, zim­bab­we island.

May­lan­dia est­he­rae mar­ma­la­de cat – May­lan­dia est­he­rae OB morph

Fema­les are oran­ge with black spots. Inte­res­tin­gly, the­ir colo­ra­ti­on beco­mes more vib­rant as they age. Males tend to be more yellowish-​orange, with domi­nant indi­vi­du­als disp­la­y­ing a blue she­en. Some may be whi­tish, resem­bling May­lan­dia cal­lai­nos, or even almost dark blue. Other males are colo­red bur­gun­dy, and tho­se wit­hout spots exhi­bit visib­le zebra-​like stri­ping. Males grow lar­ger than females.

I once wit­nes­sed an inte­res­ting situ­ati­on during the offs­prin­g’s upb­rin­ging – a fema­le held the fry in a bre­e­ding box. Befo­re I moved her the­re, I noti­ced that she see­med unu­su­al­ly let­har­gic and exhaus­ted. Note that this was app­ro­xi­ma­te­ly on the fifth day of her preg­nan­cy. Three weeks later, the fema­le rele­a­sed the fry, and the­re were only eight of them. Some were well-​developed, whi­le others still had undi­ges­ted yolk sacs, which sur­pri­sed me. I had offe­red live bri­ne shrimp and mic­ro pel­lets to the fema­le a week befo­re. During the day, she igno­red the bri­ne shrimp, but they were gone by the mor­ning. The fema­le was very exhaus­ted. As I wan­ted her to con­ti­nue caring for her offs­pring, I attemp­ted to feed her with bri­ne shrimp through a bre­e­der box. For­tu­na­te­ly, it wor­ked as I had envi­si­oned. The fema­le ate and gat­he­red all the fish in the eve­ning. She repe­a­ted this beha­vi­or for about four days. In the mor­ning, the fema­le wai­ted” for food, ate, and then, espe­cial­ly at night, accep­ted her offs­pring into her buc­cal cavi­ty again. After this peri­od, when I saw that the fry had diges­ted yolk sacs, I caught the fema­le. They will be very good fish becau­se they rece­i­ved such excep­ti­onal care and love, a rari­ty among Afri­can cich­lids. If the fema­les are capab­le of per­for­ming simi­lar acts in adult­ho­od, it will be a gre­at success.

A syno­nym for the name May­lan­dia is Met­riac­li­ma. I regis­ter the­se May­lan­dia spe­cies: auro­ra, bar­lo­wi, bene­tos, cal­lai­nos, crab­ro, cyne­us­mar­gi­na­tus, ele­gans, emmil­tos, est­he­rae, fain­zil­be­ri, gres­ha­kei, hajo­ma­y­lan­di, hete­ro­pic­ta, chry­so­mal­los, lanis­ti­co­la, living­sto­ni, lom­bar­doi, mben­ji, melab­ran­chi­on, pha­e­os, pur­sa, pyr­so­no­tus, thap­si­no­gen, xans­to­ma­chus, zebra.

May­lan­dia est­he­rae O morph

Also kno­wn as , it is a red zeb­ra cich­lid. Syno­nyms inc­lu­de the gene­ric name Met­riac­li­ma. In aqu­arium slang, they are refer­red to as red zeb­ras.” As seen below, some­ti­mes mela­nin pig­ment erupts, and sud­den­ly, the beau­ti­ful oran­ge fish is cove­red in black dots or spots. It is a nor­mal phe­no­me­non that occurs over time – at a cer­tain sta­ge in life, red zeb­ras have small black dots, and at other times, lar­ger ones. Often, they have no black pig­ment on them. The fema­le is orange-​yellow, and the is pale yel­low, espe­cial­ly during mating sea­son, with a she­en of pale blue. Gen­der can be easi­ly dis­tin­gu­is­hed, simi­lar to other Afri­can cich­lids, once they reach matu­ri­ty or under­go colo­ra­ti­on chan­ges. Red zeb­ras are very com­mon Afri­can cich­lids in pet sto­res. The male is typi­cal­ly asser­ti­ve, and fema­les can show jea­lou­sy, espe­cial­ly when they have fry.


May­lan­dia est­he­rae, auch als Pse­udot­rop­he­us est­he­rae bekannt, ist eine ende­mis­che Bunt­bars­chart, die aus dem Mala­wi­see stammt. Sie gehört zu den agg­res­si­ve­ren Arten. Es ist wich­tig, ein gee­ig­ne­tes Aqu­arium mit aus­re­i­chend Vers­tec­ken und Ter­ri­to­rien für die Hie­rar­chie unter den Fis­chen zu haben. Ich regis­trie­re die­se For­men von May­lan­dia est­he­rae: Albi­no, Ben­ga, Bevous, Bevou Chi­te­ko Bay, Black Dor­sal, Blue, Blue B, Blue Bar­red Zeb­ra, Blue Ber­ry Mar­ma­la­de Cat, Blue, Blue Gold, Blue Ob, Blue Reef, Blue Reef Nami­si Rock, Blu­e­fa­ce, Cobalt, Cove Moun­tain BB, Cove Moun­tain O, Cove Moun­tain Ob, Dum­py, Dwarf, Gold Lion, Gold Usi­sya, Gold, Goldb­re­ast, Goldb­re­ast Mbam­ba Hig­ga Reef, Goldb­re­ast Mbam­ba, Goldb­re­ast Oran­ge Top, Goldb­re­ast Oran­ge Top BB, Goldb­re­ast Oran­ge Top Hon­gi, Goldb­re­ast Oran­ge Top Lun­du, Goldb­re­ast Oran­ge Top O, Goldb­re­ast Oran­ge Top Ob, Goldb­re­ast Oran­ge Top Pombo, Goldb­re­ast Oran­ge Top Puulu, Hai Reef B, Hai Reef, Hai Reef O, Hai Reef Ob, Cha­ro, Chi­lum­ba, Chi­lum­ba Chi­ten­di, Chi­su­mu­lu, Kan­jin­do, Kan­jin­do Ob, Kiron­do, Liko­ma, Lions Cove, Lon­do, Long Pel­vic, Long Pel­vic Hara, Luhu­chi Rocks, Lun­do Island, Mag­pie, Mai­so­ni Reef, Makan­ji­la, Makan­ji­la BB, Makan­ji­la Ob, Makan­ji­la O, Man­da, Man­da BB, Mara, Mara Point, Mar­ma­la­de Cat Pombo Rocks, Masin­je, Mbam­ba Bay Kom­pakt BB, Mbam­ba Bay Kom­pakt, Mbam­ba Bay Kom­pakt Ob, Mben­ji, Mben­ji B, Mben­ji Ob, Mbo­we, Mem­be Deep, Minos Reef, Mozam­bi­que, Mpan­ga, Ndum­bi Reef, Nkan­da, Nkha­ta Bay, O Morph, Ob Pea­cocks, Pat­ric­ki, Pombo, Pombo Rocks, Pon­ta Mes­su­li, Puulu, Puulu BB, Puulu Ob, Puulu O, Red Dor­sal, Red Dor­sal BB, Red Blue, Red Dor­sal O, Ruar­we, Sam­bia Reef, Slim, South, Thum­bi West, Undu Point, West Reef, Yel­low Bel­ly, Yel­low Tail, Zim­bab­we Island.

May­lan­dia est­he­rae Mar­ma­la­de Cat – May­lan­dia est­he­rae OB Morph

Die Weib­chen sind oran­ge mit sch­war­zen Flec­ken. Inte­res­san­ter­we­i­se wird ihre Fär­bung mit zuneh­men­dem Alter schöner. Die Männ­chen neigen dazu, mehr gelblich-​orange zu sein, wobei domi­nan­te Indi­vi­du­en einen blau­en Schim­mer aufwe­i­sen. Eini­ge kön­nen wei­ßlich sein und an May­lan­dia cal­lai­nos erin­nern oder sogar fast dun­kelb­lau ers­che­i­nen. Ande­re Männ­chen sind bur­gun­der­far­ben, und sol­che ohne Flec­ken zei­gen eine sicht­ba­re zeb­ra­för­mi­ge Stre­i­fung. Männ­chen wer­den größer als Weibchen.

Ein­mal habe ich eine inte­res­san­te Situ­ati­on bei der Auf­zucht von Nach­wuchs beobach­tet – ein Weib­chen hielt die Jung­fis­che in einem Auf­zucht­kas­ten. Bevor ich sie dort­hin umsie­del­te, bemer­kte ich, dass sie irgen­dwie let­har­gisch und ers­chöpft wir­kte. Beach­ten Sie, dass dies unge­fähr am fünf­ten Tag ihrer Trag­ze­it war. Drei Wochen spä­ter setz­te das Weib­chen die Jung­fis­che frei, und es waren nur acht von ihnen. Eini­ge waren gut ent­wic­kelt, wäh­rend ande­re noch unver­dau­te Dot­ter­be­utel hat­ten, was mich über­rasch­te. Ich hat­te dem Weib­chen eine Woche zuvor leben­de Arte­mia und Mik­ro­pel­lets ange­bo­ten. Tag­süber igno­rier­te sie die Arte­mia, aber bis zum Mor­gen waren sie versch­wun­den. Das Weib­chen war sehr ers­chöpft. Da ich woll­te, dass sie sich wei­ter um ihren Nach­wuchs küm­mert, ver­such­te ich, sie durch den Auf­zucht­kas­ten mit Arte­mia zu füt­tern. Glück­li­cher­we­i­se funk­ti­onier­te es so, wie ich es mir vor­ges­tellt hat­te. Das Weib­chen fraß und sam­mel­te abends alle Fis­che ein. Sie wie­der­hol­te die­ses Ver­hal­ten etwa vier Tage lang. Mor­gens war­te­te” das Weib­chen auf Fut­ter, fraß und nahm dann beson­ders nachts ihren Nach­wuchs wie­der in ihre Maul­höh­le auf. Nach die­ser Zeit, als ich sah, dass die Jung­fis­che den Dot­ter­be­utel ver­daut hat­ten, fing ich das Weib­chen ein. Es wer­den sehr gute Fis­che sein, weil sie solch außer­ge­wöhn­li­che Pfle­ge und Lie­be erfah­ren haben, eine Sel­ten­he­it unter afri­ka­nis­chen Bunt­bars­chen. Wenn die Weib­chen in der Erwach­se­nen­ze­it in der Lage sind, ähn­li­che Hand­lun­gen aus­zu­füh­ren, wird dies ein gro­ßer Erfolg sein.

Ein Syno­nym für den Namen May­lan­dia ist Met­riac­li­ma. Ich regis­trie­re die­se Maylandia-​Arten: Auro­ra, Bar­lo­wi, Bene­tos, Cal­lai­nos, Crab­ro, Cyne­us­mar­gi­na­tus, Ele­gans, Emmil­tos, Est­he­rae, Fain­zil­be­ri, Gres­ha­kei, Hajo­ma­y­lan­di, Hete­ro­pic­ta, Chry­so­mal­los, Lanis­ti­co­la, Living­sto­ni, Lom­bar­doi, Mben­ji, Melab­ran­chi­on, Pha­e­os, Pur­sa, Pyr­so­no­tus, Thap­si­no­gen, Xans­to­ma­chus, Zebra.

May­lan­dia est­he­rae O Morph

Auch als red red bekannt, han­delt es sich um einen roten Zebra-​Buntbarsch. Syno­ny­me sind der Gat­tungs­na­me Met­riac­li­ma. Im Aqu­ariumss­lang wer­den sie als Rote Zeb­ras” bez­e­ich­net. Wie unten zu sehen ist, tritt manch­mal Mela­nin­pig­ment aus, und plötz­lich ist der schöne oran­ge­far­be­ne Fisch mit sch­war­zen Punk­ten oder Flec­ken bedec­kt. Es han­delt sich um ein nor­ma­les Phä­no­men, das im Lau­fe der Zeit auft­ritt – in einer bes­timm­ten Lebensp­ha­se haben rote Zeb­ras kle­i­ne sch­war­ze Punk­te, und zu ande­ren Zei­ten größe­re. Oft haben sie kein sch­war­zes Pig­ment auf sich. Das Weib­chen ist orange-​gelb, und das Männ­chen ist blass­gelb, beson­ders wäh­rend der Paa­rungs­ze­it mit einem Schim­mer von blassb­lau. Das Gesch­lecht kann leicht unters­chie­den wer­den, ähn­lich wie bei ande­ren afri­ka­nis­chen Bunt­bars­chen, sobald sie die Gesch­lechts­re­i­fe erre­i­chen oder eine Ver­fär­bung durch­lau­fen. Rote Zeb­ras sind sehr verb­re­i­te­te afri­ka­nis­che Bunt­bars­che in Zooges­chäf­ten. Das Männ­chen ist typis­cher­we­i­se durch­set­zungs­fä­hig, und die Weib­chen kön­nen Eifer­sucht zei­gen, beson­ders wenn sie Nach­wuchs haben.


May­lan­dia est­he­rae, ina­y­o­ju­li­ka­na pia kama Pse­udot­rop­he­us est­he­rae, ni aina ya kam­ba­le ina­y­eto­ka­na na Ziwa Mala­wi. Ina­se­me­ka­na kuwa moja­wa­po ya aina zenye msu­ku­mo mkub­wa. Ni muhi­mu kuwa na bwa­wa la maji lenye mafi­cho ya kutos­ha na mae­neo ya kuji­ten­ga kwa aji­li ya hie­rar­chies kati ya sama­ki. Nina­an­di­kis­ha aina hizi za May­lan­dia est­he­rae: Albi­no, Ben­ga, Bevous, Bevou Chi­te­ko Bay, Black Dor­sal, Blue, Blue B, Blue Bar­red Zeb­ra, Blue Ber­ry Mar­ma­la­de Cat, Blue, Blue Gold, Blue Ob, Blue Reef, Blue Reef Nami­si Rock, Blu­e­fa­ce, Cobalt, Cove Moun­tain BB, Cove Moun­tain O, Cove Moun­tain Ob, Dum­py, Dwarf, Gold Lion, Gold Usi­sya, Gold, Goldb­re­ast, Goldb­re­ast Mbam­ba Hig­ga Reef, Goldb­re­ast Mbam­ba, Goldb­re­ast Oran­ge Top, Goldb­re­ast Oran­ge Top BB, Goldb­re­ast Oran­ge Top Hon­gi, Goldb­re­ast Oran­ge Top Lun­du, Goldb­re­ast Oran­ge Top O, Goldb­re­ast Oran­ge Top Ob, Goldb­re­ast Oran­ge Top Pombo, Goldb­re­ast Oran­ge Top Puulu, Hai Reef B, Hai Reef, Hai Reef O, Hai Reef Ob, Cha­ro, Chi­lum­ba, Chi­lum­ba Chi­ten­di, Chi­su­mu­lu, Kan­jin­do, Kan­jin­do Ob, Kiron­do, Liko­ma, Lions Cove, Lon­do, Long Pel­vic, Long Pel­vic Hara, Luhu­chi Rocks, Lun­do Island, Mag­pie, Mai­so­ni Reef, Makan­ji­la, Makan­ji­la BB, Makan­ji­la Ob, Makan­ji­la O, Man­da, Man­da BB, Mara, Mara Point, Mar­ma­la­de Cat Pombo Rocks, Masin­je, Mbam­ba Bay Kom­pakt BB, Mbam­ba Bay Kom­pakt, Mbam­ba Bay Kom­pakt Ob, Mben­ji, Mben­ji B, Mben­ji Ob, Mbo­we, Mem­be Deep, Minos Reef, Mozam­bi­que, Mpan­ga, Ndum­bi Reef, Nkan­da, Nkha­ta Bay, O Morph, Ob Pea­cocks, Pat­ric­ki, Pombo, Pombo Rocks, Pon­ta Mes­su­li, Puulu, Puulu BB, Puulu Ob, Puulu O, Red Dor­sal, Red Dor­sal BB, Red Blue, Red Dor­sal O, Ruar­we, Sam­bia Reef, Slim, South, Thum­bi West, Undu Point, West Reef, Yel­low Bel­ly, Yel­low Tail, Zim­bab­we Island.

May­lan­dia est­he­rae Mar­ma­la­de Cat – May­lan­dia est­he­rae OB Morph

Waki­ke ni wa ran­gi ya machun­gwa yenye mado­adoa meusi. Ni ya kuvu­tia kwam­ba ran­gi yao ina­ku­wa nzu­ri zai­di wana­vy­o­ze­e­ka. Wanau­me huwa na ran­gi zai­di ya manjano-​nyeusi, na hasa wale wenye usha­wis­hi mkub­wa huwa na ran­gi ya buluu. Baad­hi yao wana­we­za kuwa weupe – waki­kum­bus­ha May­lan­dia cal­lai­nos, au hata kuba­di­li­ka kuwa buluu kali. Wanau­me wen­gi­ne huwa wa ran­gi ya hud­hu­run­gi. Wale wasio na doa wana­we­za kuwa na milia ina­y­o­one­ka­na kama michi­ri­zi ya faru. Wanau­me wana­kua kwa ure­fu zai­di kuli­ko wanawake.

Mara moja nilis­hu­hu­dia hali ya kuvu­tia waka­ti wa kulea vifa­ran­ga – mwa­nam­ke ali­ku­wa akis­hi­ki­lia vifa­ran­ga kati­ka kisa­ha­ni cha kulea. Kab­la ya kuwa­ha­mis­ha hapo, nili­ona kuwa ali­ku­wa kwa njia fula­ni mle­ge­vu, ame­cho­ka. Ni muhi­mu kufa­ha­mu kuwa hii ili­ku­wa tak­ri­ban siku ya tano ya ujau­zi­to wake. Baa­da ya wiki , mwa­nam­ke ali­wa­a­chia vifa­ran­ga, na wali­ku­wa wan­ne tu. Baad­hi wali­ku­wa tay­ari wame­en­de­lea vizu­ri, laki­ni wen­gi­ne bado wali­ku­wa na mfu­ko wa cha­ku­la wa kuny­o­nya usi­oha­ri­bi­wa, jam­bo lili­lo­nis­han­ga­za. Tan­gu wiki moja ili­y­o­pi­ta, mwa­nam­ke ali­ku­wa aki­wa­pa vifa­ran­ga arte­mia hai na mawim­bi mado­go. Waka­ti wa mcha­na, haku­wa­ja­li arte­mia, laki­ni kufi­kia asu­bu­hi zili­ku­wa zimes­ha­on­do­ka. Mwa­nam­ke ali­ku­wa ame­cho­ka sana. Kwa kuwa nili­ta­ka aen­de­lee kuwa­ja­li wato­to wake, nili­ja­ri­bu kum­lis­ha kwa kutu­mia cha­ku­la kikub­wa. Baha­ti nzu­ri, ili­fa­nya kazi kama nili­vy­o­ta­ra­jia. Mwa­nam­ke ali­ku­la na jioni ali­wa­ku­sa­nya sama­ki wote. Alien­de­lea kufa­nya hivyo kila siku kwa kari­bu siku nne. Asu­bu­hi, mwa­nam­ke ali­ku­wa anan­go­jea” cha­ku­la, ali­ku­la, na kis­ha, hasa usi­ku, ali­wa­chu­kua wato­to wake tena kwe­nye mdo­mo wake. Baa­da ya kipin­di hiki, nili­po­ona kwam­ba vifa­ran­ga wali­ku­wa wame­vun­ja mfu­ko wa cha­ku­la, nilim­ka­ma­ta mwa­nam­ke. Wata­ku­wa sama­ki wazu­ri sana, kwa saba­bu wame­pa­ta hudu­ma hii adi­mu na upen­do, amba­yo ni nad­ra kati ya kam­ba­le wa Kiaf­ri­ka. Iki­wa wana­wa­ke wata­we­za kufa­nya viten­do kama hivyo wana­po­ku­wa wazi­ma, ita­ku­wa mafa­ni­kio makubwa.

Neno mba­da­la la May­lan­dia ni Met­riac­li­ma. Nina­an­di­kis­ha aina hizi za May­lan­dia: Auro­ra, Bar­lo­wi, Bene­tos, Cal­lai­nos, Crab­ro, Cyne­us­mar­gi­na­tus, Ele­gans, Emmil­tos, Est­he­rae, Fain­zil­be­ri, Gres­ha­kei, Hajo­ma­y­lan­di, Hete­ro­pic­ta, Chry­so­mal­los, Lanis­ti­co­la, Living­sto­ni, Lom­bar­doi, Mben­ji, Melab­ran­chi­on, Pha­e­os, Pur­sa, Pyr­so­no­tus, Thap­si­no­gen, Xans­to­ma­chus, Zebra.

May­lan­dia est­he­rae O Morph

Ina­y­o­ju­li­ka­na pia kama Pse­udot­rop­he­us zeb­ra red red. Syno­nyms pia ni jina la jena­si Met­riac­li­ma. Kwa lug­ha ya aqu­arist, hizi ni red­ky. Kama ina­vy­o­one­ka­na hapa chi­ni, mara nyin­gi­ne ran­gi ya mela­ni­ni huon­do­ka, na kis­ha ghaf­la sama­ki huyu mwe­nye ran­gi nzu­ri ya machun­gwa hupamb­wa na macha­fu­ko nyeusi au hata madoa. Ni hali ya kawai­da amba­yo huto­kea pia kwa waka­ti – waka­ti fula­ni wa mais­ha yao, red­ky huwa na macha­fu mado­go nyeusi, waka­ti mwin­gi­ne na macha­fu makub­wa zai­di. Mara nyin­gi hawa­na ran­gi nyeusi kabi­sa. Mwa­nau­me ni wa kawai­da kwa kujia­mi­ni, na wana­wa­ke wana­we­za kuwa na wivu, haswa wana­po­ku­wa na watoto.


:Use to Comment on this Post

Akvaristika, Druhy rýb, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Chitala ornata

Hits: 2455

(Gray, 1831) dosa­hu­je 100 cm, žije v tep­lo­te 2428°C, roz­ší­re­ná je v povo­dí Mekon­gu a  (Fish Base). pH je vhod­né 67, dH 110 °N, doží­va sa 815 rokov (disz​hal​.info). Je zná­my aj ako ,” pat­rí do čeľa­de . Vyzna­ču­je sa plo­chým telom a dlhým, mohut­ným chvos­tom. Jej výraz­ným rysom je hre­be­ňo­vi­tá plut­va, kto­rá sa natiah­ne pozdĺž celej hor­nej čas­ti tela. Je zná­ma pre svo­je atrak­tív­ne fareb­né , kto­ré zahŕňa­jú zla­tis­té a strie­bor­né s tma­vý­mi pruh­mi a škvr­na­mi. Je výbor­ný pla­vec a potre­bu­je vo svo­jom pro­stre­dí dosta­tok mies­ta. Pre­fe­ru­je živú potra­vu, ako sú ale­bo . Je obvyk­le pokoj­ná voči ostat­ným, ale môže byť agre­sív­ne voči vlast­ným dru­hom, naj­mä žije sties­ne­ne ale­bo ak nie sú dosta­toč­né potravy.


Chi­ta­la orna­ta (Gray, 1831) rea­ches a length of 100 cm, inha­bi­ting tem­pe­ra­tu­res of 2428°C, and it is wides­pre­ad in the and Chao Phra­ya river basins (Fish Base). The pH is suitab­le at 67, dH 110 °N, and it can live for 815 years (disz​hal​.info). Also kno­wn as the orna­te bichir,” it belo­ngs to the Notop­te­ri­dae fami­ly. It is cha­rac­te­ri­zed by a flat body and a long, robust tail. Its dis­tinc­ti­ve fea­tu­re is a long, fin-​like dor­sal fin that extends along the enti­re upper part of the body. Kno­wn for its att­rac­ti­ve color pat­terns, inc­lu­ding gol­den and sil­ve­ry hues with dark stri­pes and spots, it is an excel­lent swim­mer requ­iring ample spa­ce in its envi­ron­ment. Pre­fer­ring live food such as small fish or worms, it is gene­ral­ly pea­ce­ful towards other spe­cies but can be agg­res­si­ve towards its own kind, espe­cial­ly if con­fi­ned or when ade­qu­ate food resour­ces are lacking.


Chi­ta­la orna­ta (Gray, 1831) erre­icht eine Län­ge von 100 cm, lebt bei Tem­pe­ra­tu­ren von 2428°C und ist im Mekong- und Chao-​Phraya-​Flussbecken verb­re­i­tet (Fish Base). Der pH-​Wert liegt bei 67, dH 110 °N, und es kann 815 Jah­re alt wer­den (disz​hal​.info). Auch als zier­li­cher Bichir” bekannt, gehört er zur Fami­lie der Notop­te­ri­dae. Er zeich­net sich durch einen fla­chen Kör­per und einen lan­gen, kräf­ti­gen Sch­wanz aus. Sein cha­rak­te­ris­tis­ches Merk­mal ist eine lan­ge, flos­se­nar­ti­ge Rüc­ken­flos­se, die entlang des gesam­ten obe­ren Teils des Kör­pers ver­lä­uft. Bekannt für sei­ne att­rak­ti­ven Farb­mus­ter, darun­ter gol­de­ne und sil­ber­ne Nuan­cen mit dunk­len Stre­i­fen und Flec­ken, ist er ein aus­ge­ze­ich­ne­ter Sch­wim­mer, der viel Platz in sei­ner Umge­bung benötigt. Er bevor­zugt leben­de Nahrung wie kle­i­ne Fis­che oder Wür­mer, ist im All­ge­me­i­nen fried­lich gege­nüber ande­ren Arten, kann aber gege­nüber sei­ner eige­nen Art agg­res­siv sein, beson­ders wenn er ein­ge­engt ist oder wenn aus­re­i­chen­de Nahrungs­res­sour­cen fehlen.


Chi­ta­la ornata(Gray, 1831)可长达100厘米,在2428°C的温度下生存,并且广泛分布在湄公河和湄南沙河流域(Fish Base)。其pH值适宜在67,dH 110 °N,寿命为815年(diszhal.info)。也被称为“装饰性恩凯”,属于刀鱼科。它以扁平的体形和长而强壮的尾巴为特征。其独特之处在于沿着整个上半身延伸的长而鳍状的背鳍。以其吸引人的颜色图案而闻名,包括金色和银色调与深色条纹和斑点,是一种需要宽敞环境的出色游泳者。它偏爱小鱼或蠕虫等活体食物,通常对其他物种温和,但在狭窄环境或食物资源不足的情况下可能对自己的同类产生攻击性。


Use to Comment on this Post

Africké cichlidy, Akvaristika, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Cyphotilapia frontosa

Hits: 7610

žije v prí­ro­de v jaze­re . Má na o jeden prieč­ny pruh viac ako C. gib­be­ro­sa. Jeho slo­ven­ský názov je . V prí­ro­de žije v hlb­ších čas­tiach jaze­ra Tan­ga­ni­ka – zhu­ba 40 met­rov pod hla­di­nou. Pri výlo­ve je nut­né postu­po­vať poma­ly, inak dôj­de ku poško­de­niu ply­no­vé­ho mechú­ru. sú veľ­ké , veď len na výš­ku môžu dosiah­nuť viac ako 10 cm. Hodí sa to väč­šie­ho , odpo­rú­čal by som 1 000 lit­rov a viac. V níz­kom akvá­riu trpia ich . Z hľa­dis­ka nároč­nos­ti by som Cyp­ho­ti­la­pie zhod­no­til ako stred­ne nároč­né. Je to inte­li­gent­ná ryba, kto­rá sa doká­že naučiť pri­jí­mať potra­vu aj z , nechá sa aj pohla­diť. Je však ľaka­vá a vzhľa­dom na svo­ju silu, doká­že riad­ne ošplie­chať aj vás. Pri pri­jí­ma­ní potra­vy sú fron­tó­zy agre­sív­nej­šie. Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa (Bou­len­ger, 1906) dosa­hu­je 33 cm (Fish Base), pH je vhod­né 78.9, dH 1230°N, 2329°C, doží­va­jú sa aj viac ako 25 rokov (aqua​-fish​.net). Vedec­ký názov Cyp­ho­ti­la­pia” odzr­kad­ľu­je cha­rak­te­ris­tic­ký , zatiaľ čo fron­to­sa” ozna­ču­je pred­nú ť tela. Majú cha­rak­te­ris­tic­ké vyso­ké na čele, kto­ré dodá­va­jú ich mimo­riad­ny vzhľad. Majú veľ­ké, okrúh­le , celé ich telo pôso­bí majes­tát­ne a robust­ne. V prí­ro­de obý­va­jú hlbo­ké , kde sa živia malý­mi ryba­mi a bezstavovcami.

je ťaž­šie, za hlav­ný pred­po­klad by som pova­žo­val . V prí­ro­de sa popi­su­jú jed­not­li­vé for­my pod­ľa oblas­tí v kto­rých žijú – napr. for­ma Zambia, Burun­di. Tie­to for­my sa od seba pomer­ne líšia. Regis­tru­jem tie­to for­my Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa: Ban­gwe, Ban­gwe Yel­low, Bis­mark, Blue Kapam­pa, Blue Mpimb­we, Blue Zai­re, Bulu Point, Burun­di, , Fulwe Rocks, , Isan­ga, Kamb­wim­ba, Kapam­pa, Kari­la­ni, Kasan­ga, Kava­la, Kigo­ma, Kipan­ga, Kitum­ba, Mabi­li­bi­li, , Molwe, Mpimb­we, Neon Black, Sama­zi, Sil­ver Blue, True Blue, Zai­re, Zai­re Blue, Zambia.


Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa inha­bits the natu­ral waters of Tan­ga­ny­i­ka. It has one addi­ti­onal trans­ver­se stri­pe on its body com­pa­red to C. gib­be­ro­sa. Its Slo­vak name is papu­ľo­vec čel­na­tý.” In the wild, it resi­des in the dee­per parts of Lake Tan­ga­ny­i­ka, app­ro­xi­ma­te­ly 40 meters below the sur­fa­ce. Care­ful hand­ling is requ­ired during cap­tu­re to pre­vent dama­ge to the­ir gas blad­der. Fron­to­sas are lar­ge fish, with a height poten­tial of over 10 cm. A lar­ger aqu­arium, recom­men­ded at 1,000 liters or , is suitab­le. In smal­ler tanks, the­ir pec­to­ral fins may suf­fer. In terms of care requ­ire­ments, Cyp­ho­ti­la­pia is con­si­de­red mode­ra­te­ly deman­ding. It is an intel­li­gent fish that can learn to accept food from your hand and may even enjoy being pet­ted. Howe­ver, it can be skit­tish and, given its strength, has the poten­tial to splash water during fee­ding. Fron­to­sas tend to be more agg­res­si­ve during fee­ding. Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa (Bou­len­ger, 1906) can reach 33 cm (Fish Base), suitab­le pH is 78.9, dH 1230°N, tem­pe­ra­tu­re 2329°C, and they can live for more than 25 years (-fish​.net). The scien­ti­fic name Cyp­ho­ti­la­pia” ref­lects the cha­rac­te­ris­tic sha­pe of the head, whi­le fron­to­sa” refers to the fron­tal part of the body. They have dis­tinc­ti­ve high humps on the­ir heads, giving them an extra­or­di­na­ry appe­a­ran­ce. With lar­ge, round eyes, the­ir enti­re body exu­des a majes­tic and robust pre­sen­ce. In the­ir natu­ral habi­tat, they inha­bit deep waters, whe­re they feed on small fish and invertebrates.

Bre­e­ding can be chal­len­ging, with a calm envi­ron­ment con­si­de­red a cru­cial fac­tor. Dif­fe­rent forms are desc­ri­bed in natu­re based on the regi­ons they inha­bit – e.g., the Zambia form, Burun­di form. The­se forms can vary con­si­de­rab­ly. Regis­te­red forms of Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa inc­lu­de Ban­gwe, Ban­gwe Yel­low, Bis­mark, Blue Kapam­pa, Blue Mpimb­we, Blue Zai­re, Bulu Point, Burun­di, Chai­ti­ka, Fulwe Rocks, Iko­la, Isan­ga, Kamb­wim­ba, Kapam­pa, Kari­la­ni, Kasan­ga, Kava­la, Kigo­ma, Kipan­ga, Kitum­ba, Mabi­li­bi­li, Moba, Molwe, Mpimb­we, Neon Black, Sama­zi, Sil­ver Blue, True Blue, Zai­re, Zai­re Blue, Zambia.


Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa lebt in der Natur im Tan­gan­ji­ka­see. Es hat einen zusätz­li­chen Quers­tre­i­fen auf dem Kör­per im Verg­le­ich zu C. gib­be­ro­sa. Sein slo­wa­kis­cher Name lau­tet papu­ľo­vec čel­na­tý”. In fre­ier Wild­bahn lebt es in den tie­fe­ren Tei­len des Tan­gan­ji­ka­se­es, etwa 40 Meter unter der Oberf­lä­che. Beim Fang ist vor­sich­ti­ges Vor­ge­hen erfor­der­lich, um Schä­den an der Sch­wimm­bla­se zu ver­me­i­den. Fron­to­sas sind gro­ße Fis­che mit einem Höhen­po­ten­zial von über 10 cm. Ein größe­res Aqu­arium, das mit 1.000 Litern oder mehr emp­foh­len wird, ist gee­ig­net. In kle­i­ne­ren Tanks kön­nen ihre Brustf­los­sen lei­den. In Bez­ug auf die Pfle­ge­an­for­de­run­gen wird Cyp­ho­ti­la­pia als mode­rat ans­pruchs­voll bet­rach­tet. Es ist ein intel­li­gen­ter Fisch, der ler­nen kann, Fut­ter aus der Hand zu neh­men, und es viel­le­icht sogar genie­ßt, ges­tre­i­chelt zu wer­den. Es kann jedoch sch­reck­haft sein und hat aufg­rund sei­ner Stär­ke das Poten­zial, Was­ser wäh­rend des Füt­terns zu sprit­zen. Fron­to­sas neigen dazu, wäh­rend des Füt­terns agg­res­si­ver zu sein. Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa (Bou­len­ger, 1906) kann 33 cm erre­i­chen (Fish Base), der gee­ig­ne­te pH-​Wert liegt bei 78,9, dH 1230°N, die Tem­pe­ra­tur bet­rägt 2329°C und sie kön­nen mehr als 25 Jah­re alt wer­den (aqua​-fish​.net). Der wis­sen­schaft­li­che Name Cyp­ho­ti­la­pia” spie­gelt die cha­rak­te­ris­tis­che Form des Kop­fes wider, wäh­rend fron­to­sa” sich auf den vor­de­ren Teil des Kör­pers bez­ieht. Sie haben cha­rak­te­ris­tis­che hohe Höc­ker auf dem Kopf, die ihnen ein außer­ge­wöhn­li­ches Aus­se­hen ver­le­i­hen. Mit gro­ßen, run­den Augen stra­hlt ihr gesam­ter Kör­per eine majes­tä­tis­che und robus­te Prä­senz aus. In ihrer natür­li­chen Umge­bung bewoh­nen sie tie­fe Gewäs­ser, wo sie sich von kle­i­nen Fis­chen und Wir­bel­lo­sen ernähren.

Die Zucht kann heraus­for­dernd sein, wobei eine ruhi­ge Umge­bung als ents­che­i­den­der Fak­tor gilt. In der Natur wer­den vers­chie­de­ne For­men basie­rend auf den Regi­onen besch­rie­ben, in denen sie leben – z. B. die Form Zambia, die Form Burun­di. Die­se For­men kön­nen erheb­lich vari­ie­ren. Regis­trier­te For­men von Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa umfas­sen Ban­gwe, Ban­gwe Yel­low, Bis­mark, Blue Kapam­pa, Blue Mpimb­we, Blue Zai­re, Bulu Point, Burun­di, Chai­ti­ka, Fulwe Rocks, Iko­la, Isan­ga, Kamb­wim­ba, Kapam­pa, Kari­la­ni, Kasan­ga, Kava­la, Kigo­ma, Kipan­ga, Kitum­ba, Mabi­li­bi­li, Moba, Molwe, Mpimb­we, Neon Black, Sama­zi, Sil­ver Blue, True Blue, Zai­re, Zai­re Blue, Zambia.


Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa anais­hi asi­lia kati­ka Ziwa Tan­ga­ny­i­ka. Ina msta­ri mmo­ja wa pem­be­ni zai­di mwi­li­ni iki­lin­ga­nis­hwa na C. gib­be­ro­sa. Jina lake la Kisla­va­ki ni papu­ľo­vec čel­na­tý.” Kati­ka mazin­gi­ra ya asi­li, ina­kaa sehe­mu za kina za Ziwa Tan­ga­ny­i­ka, tak­ri­ba­ni mita 40 chi­ni ya uso. Kuchu­kua tahad­ha­ri ni muhi­mu waka­ti wa kuwa­vua ili kue­pu­ka uha­ri­bi­fu wa kibo­fu cha gesi chao. Fron­to­sas ni sama­ki wakub­wa, na uwe­zo wa ure­fu wa zai­di ya sen­ti­mi­ta 10. Aqu­arium kub­wa, ina­y­o­pen­de­ke­zwa anga­lau lita 1,000, ni sahi­hi. Kati­ka mab­wa­wa mado­go, vina­we­za kuumia hasa­ra kwe­nye pin­de zao za mbe­le. Kwa upan­de wa mahi­ta­ji ya utun­za­ji, Cyp­ho­ti­la­pia ina­chu­ku­li­wa kuwa na mahi­ta­ji ya was­ta­ni. Ni sama­ki mwe­nye aki­li ana­y­ewe­za kuji­fun­za kupo­kea cha­ku­la kuto­ka kwa mko­no wako na hata kufu­ra­hia kugu­swa. Hata hivyo, ina­we­za kuwa na wasi­wa­si na, iki­zin­ga­tia ngu­vu yake, ina­we­za kumwa­ga maji waka­ti wa kulis­ha. Fron­to­sas wana­we­za kuwa wa kus­ham­bu­lia zai­di waka­ti wa kulis­ha. Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa (Bou­len­ger, 1906) ina­we­za kufi­kia sen­ti­mi­ta 33 (Fish Base), pH ina­y­o­faa ni 78.9, dH 1230°N, joto ni 2329°C, na wana­we­za kuis­hi zai­di ya mia­ka 25 (aqua​-fish​.net). Jina la kisa­y­an­si Cyp­ho­ti­la­pia” lina­ony­es­ha umbo la kich­wa, waka­ti fron­to­sa” ina­hu­su sehe­mu ya mbe­le ya mwi­li. Wana mili­ma ya juu sana kich­wa­ni mwao, iki­on­ge­za muone­ka­no wao wa kipe­kee. Na macho makub­wa, mwi­li wao wote una­toa uwe­po wa kifal­me na ima­ra. Kati­ka mazin­gi­ra yao asi­lia, wana­kaa maji yenye kina, amba­po wana­ku­la sama­ki wado­go na wany­ama wasio na uti wa mgongo.

Uza­zi una­we­za kuwa mgu­mu, na mazin­gi­ra tuli­vu yana­chu­ku­li­wa kuwa muhi­mu. Aina tofau­ti zina­e­le­ze­wa asi­lia kulin­ga­na na mae­neo wana­y­o­is­hi – kwa mfa­no, aina ya Zambia, aina ya Burun­di. Aina hizi zina­we­za kuto­fau­tia­na sana. Aina zili­zo­sa­ji­li­wa za Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa ni pamo­ja na Ban­gwe, Ban­gwe Yel­low, Bis­mark, Blue Kapam­pa, Blue Mpimb­we, Blue Zai­re, Bulu Point, Burun­di, Chai­ti­ka, Fulwe Rocks, Iko­la, Isan­ga, Kamb­wim­ba, Kapam­pa, Kari­la­ni, Kasan­ga, Kava­la, Kigo­ma, Kipan­ga, Kitum­ba, Mabi­li­bi­li, Moba, Molwe, Mpimb­we, Neon Black, Sama­zi, Sil­ver Blue, True Blue, Zai­re, Zai­re Blue, Zambia.


Use to Comment on this Post

2006-2010, 2008, Akvaristika, Časová línia, Centrarchidae, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Enneacanthus chaetodon

Hits: 2536

(Baird, 1855) dosa­hu­je 10 cm, je roz­ší­re­ný v Sever­nej Ame­ri­ke, od až po cen­trál­nu Flo­ri­du, sme­rom na západ ku rie­ke Flint v štá­te Geor­gia (Fish Base). Je veľ­mi pokoj­ná a mie­ru­mi­lov­ná (rybic​ky​.net). Je to veľ­mi pro­duk­tív­na ryba. Pri dob­rom kŕme­ní v jar­ných mesia­coch je schop­ná sa trieť aj kaž­dý týž­deň. Z jed­né­ho tre­nia býva 3001500 ikier (Fořt). Sú zná­me aj ako ” ale­bo ”, pat­rí do čeľa­de . Vyzna­ču­je sa pomer­ne výraz­ným sfar­be­ním v kom­bi­ná­cii s čier­ny­mi pruh­mi. V akvá­riu potre­bu­jú , medzi mier­ne nároč­né , kto­ré si vyža­du­jú sta­bil­né . Sú aktív­ni , pre­to im tre­ba poskyt­núť dosta­tok priestoru.


Enne­a­cant­hus cha­e­to­don (Baird, 1855) rea­ches 10 cm and is wides­pre­ad in , from New Jer­sey to cen­tral , west­ward to the Flint River in the sta­te of Geor­gia (Fish Base). It is very pea­ce­ful and doci­le (rybic​ky​.net). It is a high­ly pro­duc­ti­ve fish. With pro­per fee­ding in the spring months, it is capab­le of spa­wning eve­ry week. A sin­gle spa­wning can pro­du­ce 300 to 1500 eggs (Fořt). Also kno­wn as black­ban­ded sun­fish” or ban­ded sun­fish,” it belo­ngs to the Cen­trar­chi­dae fami­ly. It is cha­rac­te­ri­zed by a rela­ti­ve­ly vivid colo­ra­ti­on in com­bi­na­ti­on with black stri­pes. In the aqu­arium, they need hiding pla­ces and are con­si­de­red mode­ra­te­ly deman­ding fish that requ­ire stab­le water para­me­ters. They are acti­ve swim­mers, so pro­vi­ding enough spa­ce is essential.


Enne­a­cant­hus cha­e­to­don (Baird, 1855) erre­icht eine Län­ge von 10 cm und ist in Nor­da­me­ri­ka weit verb­re­i­tet, von New Jer­sey bis Zen­tralf­lo­ri­da, west­lich bis zum Flint River im Bun­dess­ta­at Geor­gia (Fish Base). Die­se Art ist sehr fried­lich und ver­träg­lich (rybic​ky​.net). Es han­delt sich um einen sehr pro­duk­ti­ven Fisch. Bei guter Füt­te­rung ist er in der Lage, im Früh­ling jede Woche zu lai­chen. Ein ein­zi­ger Laich kann 300 bis 1500 Eier pro­du­zie­ren (Fořt). Auch bekannt als black­ban­ded sun­fish” oder ban­ded sun­fish” gehört er zur Fami­lie der Son­nen­bars­che (Cen­trar­chi­dae). Die Fis­che zeich­nen sich durch eine rela­tiv leb­haf­te Fär­bung in Kom­bi­na­ti­on mit sch­war­zen Stre­i­fen aus. Im Aqu­arium benöti­gen sie Vers­teck­mög­lich­ke­i­ten und gel­ten als mäßig ans­pruchs­vol­le Fis­che, die sta­bi­le Was­ser­pa­ra­me­ter benöti­gen. Da sie akti­ve Sch­wim­mer sind, ist aus­re­i­chend Platz entscheidend.


Enneacanthus chaetodon

Akva­ris­ta 2008

Use to Comment on this Post