Hits: 7215

Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa žije v prí­ro­de v jaze­re Tan­ga­ni­ka. Má na tele o jeden prieč­ny pruh viac ako C. gib­be­ro­sa. Jeho slo­ven­ský názov je papu­ľo­vec čel­na­tý. V prí­ro­de žije v hlb­ších čas­tiach jaze­ra Tan­ga­ni­ka – zhu­ba 40 met­rov pod hla­di­nou. Pri výlo­ve je nut­né postu­po­vať postup­ne, inak dôj­de ku poško­de­niu ply­no­vé­ho mechú­ru. Fron­tó­zy sú veľ­ké ryby, veď len na výš­ku môžu dosiah­nuť viac ako 10 cm. Hodí sa to väč­šie­ho akvá­ria, odpo­rú­čal by som 1 000 lit­rov a viac. V níz­kom akvá­riu trpia ich prs­né plut­vy. Z hľa­dis­ka nároč­nos­ti by som Cyp­ho­ti­la­pie zhod­no­til ako stred­ne nároč­né. Je to inte­li­gent­ná ryba, kto­rá sa doká­že naučiť pri­jí­mať potra­vu aj z ruky, nechá sa aj pohla­diť. Je však ľaka­vá a vzhľa­dom na svo­ju silu, doká­že riad­ne ošplie­chať aj vás. Pri pri­jí­ma­ní potra­vy sú fron­tó­zy agre­sív­nej­šie. Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa (Bou­len­ger, 1906) dosa­hu­je 33 cm (Fish Base), pH je vhod­né 7 – 8.9, dH 12 – 30°N, tep­lo­ta 23 – 29°C, doží­va­jú sa aj viac ako 25 rokov (aqua​-fish​.net).

Roz­mno­žo­va­nie je ťaž­šie, za hlav­ný pred­po­klad by som pova­žo­val pokoj. V prí­ro­de sa popi­su­jú jed­not­li­vé for­my pod­ľa oblas­tí v kto­rých žijú – napr. for­ma Zambia, Burun­di. Tie­to for­my sa od seba pomer­ne líšia. Regis­tru­jem tie­to for­my Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa: Ban­gwe, Ban­gwe Yel­low, Bis­mark, Blue Kapam­pa, Blue Mpimb­we, Blue Zai­re, Bulu Point, Burun­di, Chai­ti­ka, Fulwe Rocks, Iko­la, Isan­ga, Kamb­wim­ba, Kapam­pa, Kari­la­ni, Kasan­ga, Kava­la, Kigo­ma, Kipan­ga, Kitum­ba, Mabi­li­bi­li, Moba, Molwe, Mpimb­we, Neon Black, Sama­zi, Sil­ver Blue, True Blue, Zai­re, Zai­re Blue, Zambia.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post