Africké cichlidy, Akvaristika a chovateľstvo, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Jeho veličenstvo Princezná z Tanganiky” – Neolamprologus brichardi

Hits: 11636

Prin­cez­sky sú vyhľa­dá­va­né naj­mä pre oso­bi­tý tvar tela. Vďa­ka tomu sa pod­ľa mňa tešia takej obľu­be. Ide o druh z jaze­ra Tan­ga­ni­ka, mäsož­rav­ca dosa­hu­jú­ce­ho 7 cm. Avšak nepo­hr­d­ne a má dosta­vať aj vege­ta­rián­skou” stra­vu. Ich chov by som hod­no­til ako stred­ne nároč­ný. Pohla­vie sa určí len veľ­mi ťaž­ko, sú si veľ­mi podob­né, pohla­vie sa dá roz­lí­šiť viac-​menej len pod­ľa sprá­va­nia. Prin­cez­né sú pomer­ne teri­to­riál­ne. Sú zná­me tým, že svo­jou veľ­kou bojov­nos­ťou doká­žu ochrá­niť svo­je potom­stvo v spo­loč­nom akvá­riu. Ešte zau­jí­ma­vej­šie je, že nie­len rodi­čia ochra­ňu­jú svo­je potom­stvo, ale aj star­ší súro­den­ci. Bež­ne zastra­šu­jú ove­ľa väč­šie dru­hy, napr. aj Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. Na dru­hej stra­ne ide o druh, kto­rý sa v star­šom veku sta­via navzá­jom k sebe veľ­mi nezná­šan­li­vo. Postup­ne dochá­dza k postup­nej lik­vi­dá­cii. Jedin­ce, kto­ré žili aj roky spo­lu sú zra­zu nepria­teľ­mi. Regis­tru­jem tie­to for­my: albi­no, daf­fo­dil, kapam­pa, kase­ge­ra, kiku, fulwe rock.


Prin­cess cich­lids are sought after main­ly for the­ir dis­tinc­ti­ve body sha­pe. I belie­ve this is why they enjoy such popu­la­ri­ty. They are a spe­cies from Lake Tan­ga­ny­i­ka, car­ni­vo­res rea­ching up to 7 cm in size. Howe­ver, they do not dis­dain and should also be given a vege­ta­rian” diet. I would rate the­ir care as mode­ra­te­ly deman­ding. Deter­mi­ning the­ir gen­der is quite dif­fi­cult, as they are very simi­lar; gen­der can be dis­tin­gu­is­hed more or less only by beha­vi­or. Prin­cess cich­lids are rela­ti­ve­ly ter­ri­to­rial. They are kno­wn for the­ir gre­at agg­res­si­ve­ness in pro­tec­ting the­ir offs­pring in a com­mu­ni­ty aqu­arium. Wha­t’s even more inte­res­ting is that not only do the parents pro­tect the­ir offs­pring, but older sib­lings do as well. They com­mon­ly inti­mi­da­te much lar­ger spe­cies, such as Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. On the other hand, they are a spe­cies that beco­mes very into­le­rant towards each other in older age. Gra­du­al­ly, the­re is a gra­du­al eli­mi­na­ti­on. Indi­vi­du­als that have lived toget­her for years sud­den­ly beco­me ene­mies. I regis­ter the­se forms: albi­no, daf­fo­dil, kapam­pa, kase­ge­ra, kiku, fulwe rock.


Prin­zes­sin­nen­bunt­bars­che sind vor allem wegen ihrer cha­rak­te­ris­tis­chen Kör­per­form gesucht. Ich glau­be, das ist der Grund, warum sie so beliebt sind. Es han­delt sich um eine Art aus dem Tan­gan­ji­ka­see, Fle­ischf­res­ser, die bis zu 7 cm groß wer­den kön­nen. Sie versch­mä­hen jedoch nicht und soll­ten auch vege­ta­ris­che Kost bekom­men. Ich wür­de ihre Pfle­ge als mit­telsch­wer ans­pruchs­voll bewer­ten. Das Gesch­lecht zu bes­tim­men ist ziem­lich sch­wie­rig, da sie sich sehr ähn­lich sind; das Gesch­lecht lässt sich mehr oder weni­ger nur am Ver­hal­ten unters­che­i­den. Prin­zes­sin­nen­bunt­bars­che sind rela­tiv ter­ri­to­rial. Sie sind bekannt für ihre gro­ße Agg­res­si­vi­tät beim Schutz ihres Nach­wuch­ses in einem Geme­in­schaft­sa­qu­arium. Noch inte­res­san­ter ist, dass nicht nur die Eltern ihren Nach­wuchs schüt­zen, son­dern auch älte­re Gesch­wis­ter. Sie schüch­tern oft viel größe­re Arten ein, wie zum Beis­piel Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. Ande­rer­se­its sind sie eine Art, die im Alter sehr into­le­rant gege­nübe­re­i­nan­der wird. All­mäh­lich kommt es zu einer sch­ritt­we­i­sen Eli­mi­nie­rung. Indi­vi­du­en, die jah­re­lang zusam­men­ge­lebt haben, wer­den plötz­lich Fein­de. Ich mel­de die­se For­men: Albi­no, Nar­zis­se, Kapam­pa, Kase­ge­ra, Kiku, Fulwe Rock.


Prin­cess cich­lids wana­ta­fut­wa hasa kwa umbo lao la kipe­kee la mwi­li. Nina­a­mi­ni ndio saba­bu wana­pen­dwa sana. Ni spis­hi kuto­ka Ziwa Tan­ga­ny­i­ka, wany­ama wala nyama wana­ofi­kia hadi 7 cm. Wala­ki­ni, hawa­pin­gi na wana­pa­swa pia kupe­wa lis­he ya vege­ta­rian”. Nin­ge­pi­ma hudu­ma yao kuwa ya was­ta­ni kati­ka kudai. Kujua jin­sia yao ni ngu­mu sana, kwa­ni wana­fa­na­na sana; jin­sia ina­we­za kuto­fau­tis­hwa zai­di au chi­ni tu kulin­ga­na na tabia. Prin­cess cich­lids ni kia­si cha kuji­ten­ga. Wana­ju­li­ka­na kwa uka­li wao mkub­wa kati­ka kulin­da wato­to wao kati­ka aqu­arium ya jumu­iya. Kina­cho­vu­tia zai­di ni kwam­ba si waza­zi pekee wana­olin­da wato­to wao, bali ndu­gu wakub­wa pia. Mara nyin­gi wana­wa­tis­hia spis­hi kub­wa sana, kama vile Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. Kwa upan­de mwin­gi­ne, ni spis­hi amba­yo ina­ku­wa sana isi­yo na uvu­mi­li­vu kue­le­kea kila mmo­ja kati­ka umri mkub­wa. Hatua kwa hatua, kuna uan­ga­mi­za­ji wa pole­po­le. Watu binaf­si ambao wame­is­hi pamo­ja kwa mia­ka ghaf­la wana­ku­wa maa­dui. Nina­re­ko­di hizi aina: albi­no, daf­fo­dil, kapam­pa, kase­ge­ra, kiku, fulwe rock.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2008, Africké cichlidy, Akvaristika a chovateľstvo, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Malé tmavomodré nezmary Pseudotropheus demasoni

Hits: 10496

Dema­son­ky sú krás­ne ryby doras­ta­jú­ce do 6 cm. Sú veľ­mi nezná­šan­li­vé voči sebe aj bojov­né voči iným dru­hom. Dovo­ľu­jú si aj voči desať krát väč­ším sokom. Čas­to nahá­ňa­jú mlaď s úmys­lom zastra­še­nia. Je to však nád­her­ná tma­vo­mod­rá ryba, kto­rá sa ťaž­šie roz­mno­žu­je. Je vhod­né cho­vať dema­son­ky vo väč­šom počte, tre­bárs 20 – 50 jedin­cov. Pohla­vie sa určí len veľ­mi ťaž­ko, viac-​menej len pod­ľa sprá­va­nia. Sam­ček oby­čaj­ne plá­va po celom akvá­riu a dospe­lá samič­ka je väč­ši­nu dňa na jed­nom mies­te, resp. zdr­žu­je sa len vo svo­jom úzko vyme­dze­nom rajó­ne. Dema­son­ky sú veľ­mi ele­gant­né rybič­ky, ak sú v kon­dí­cii tak sú nád­her­nou čas­ťou náš­ho akvá­ria. V jaze­re Mala­wi sa vysky­tu­je na dvoch loka­li­tách: Pombo RocksNdum­bi Reef (Akva​ris​ta​.cz). Regis­tru­jem tie­to for­my: Pombo Rocks, Ndum­bi Reef. Sam­ce majú výraz­né mod­ré a čier­ne pru­hy na svo­jom telách. V prí­rod­nom pro­stre­dí žijú v skal­na­tých oblastiach.


Dema­so­nis are beau­ti­ful fish that grow up to 6 cm. They are very into­le­rant towards each other and agg­res­si­ve towards other spe­cies. They dare to chal­len­ge fish ten times the­ir size and often cha­se fry with the inten­ti­on of inti­mi­da­ti­on. Howe­ver, they are stun­ning dark blue fish that repro­du­ce less easi­ly. It is advi­sab­le to keep Dema­so­nis in lar­ger groups, for exam­ple, 20 – 50 indi­vi­du­als. Deter­mi­ning the­ir gen­der is quite chal­len­ging, most­ly based on beha­vi­or. The male usu­al­ly swims throug­hout the enti­re aqu­arium, whi­le the matu­re fema­le spends most of the day in one pla­ce or sta­ys in her nar­ro­wly defi­ned ter­ri­to­ry. Dema­so­nis are very ele­gant fish, and when in good con­di­ti­on, they beco­me a beau­ti­ful part of our aqu­arium. In Lake Mala­wi, they are found in two loca­ti­ons: Pombo Rocks and Ndum­bi Reef (Akva​ris​ta​.cz). I regis­ter the­se forms: Pombo Rocks, Ndum­bi Reef. Males have dis­tinc­ti­ve blue and black stri­pes on the­ir bodies. In the­ir natu­ral envi­ron­ment, they live in roc­ky areas.


Dema­so­nis sind wun­ders­chöne Fis­che, die bis zu 6 cm groß wer­den. Sie sind sehr into­le­rant gege­nüber ihren Art­ge­nos­sen und agg­res­siv gege­nüber ande­ren Arten. Sie wagen es, sich Fis­chen anzu­neh­men, die zehn­mal so groß sind wie sie selbst, und jagen oft Nach­wuchs, um ihn ein­zus­chüch­tern. Den­noch han­delt es sich um atem­be­rau­bend dun­kelb­laue Fis­che, die sich etwas sch­we­rer ver­meh­ren. Es ist rat­sam, Dema­so­nis in größe­ren Grup­pen zu hal­ten, beis­piel­swe­i­se 20 – 50 Indi­vi­du­en. Das Gesch­lecht zu bes­tim­men ist ziem­lich heraus­for­dernd, haupt­säch­lich basie­rend auf dem Ver­hal­ten. Das Männ­chen sch­wimmt nor­ma­ler­we­i­se durch das gesam­te Aqu­arium, wäh­rend das aus­ge­wach­se­ne Weib­chen den größten Teil des Tages an einem Ort verb­ringt oder sich in ihrem eng defi­nier­ten Ter­ri­to­rium auf­hält. Dema­so­nis sind sehr ele­gan­te Fis­che, und wenn sie sich in gutem Zus­tand befin­den, wer­den sie zu einem wun­ders­chönen Teil unse­res Aqu­ariums. Im Mala­wi­see kom­men sie an zwei Stan­dor­ten vor: Pombo Rocks und Ndum­bi Reef (Akva​ris​ta​.cz). Ich regis­trie­re die­se For­men: Pombo Rocks, Ndum­bi Reef. Männ­chen haben auf­fäl­li­ge blaue und sch­war­ze Stre­i­fen auf ihren Kör­pern. In ihrer natür­li­chen Umge­bung leben sie in fel­si­gen Gebieten.


Dema­so­ni ni sama­ki wazu­ri wana­okua hadi sen­ti­mi­ta 6. Wana­ko­sa uvu­mi­li­vu kati yao na ni wagom­vi kwa spis­hi nyin­gi­ne. Wana­ji­tia kus­hin­da­na na sama­ki kumi mara ukub­wa wao na mara nyin­gi­ne huwa­fu­ku­za fry kwa nia ya kuwa­tis­ha. Hata hivyo, ni sama­ki wa ran­gi ya buluu yenye kuvu­tia ambao wana­za­lis­ha kwa ugu­mu zai­di. Inas­hau­ri­wa kuwa­we­ka Dema­so­ni kwa makun­di makub­wa, kwa mfa­no, watu 20 – 50. Kutam­bua jin­sia zao ni jam­bo lenye chan­ga­mo­to, kwa kia­si kikub­wa kulin­ga­na na tabia. Kiu­me kawai­da huoge­lea kote kwe­nye tan­gi, waka­ti wa kike mzi­ma hupi­tis­ha sehe­mu kub­wa ya siku maha­li pamo­ja au hukaa kati­ka eneo lake dogo la uha­ki­ka. Dema­so­ni ni sama­ki wa kupen­de­za sana, na wana­po­ku­wa kati­ka hali nzu­ri, wana­ku­wa sehe­mu nzu­ri ya bwa­wa letu la sama­ki. Ziwa Mala­wi, wana­pa­ti­ka­na kwe­nye mae­neo mawi­li: Pombo Rocks na Ndum­bi Reef (Akva​ris​ta​.cz). Nina­sa­ji­li haya: Pombo Rocks, Ndum­bi Reef. Wanau­me wana mis­ta­ri ya buluu na nyeusi kwe­nye mii­li yao. Kati­ka mazin­gi­ra yao asi­lia, wana­kaa mae­neo ya miamba.


Odka­zy

Pseudotropheus demasoni
Imrich Ful­jer – www​.cich​lid​.sk

Use Facebook to Comment on this Post

2007, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika a chovateľstvo, Časová línia, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Cyphotilapia gibberosa – divoký závan Afriky

Hits: 13985

Druh Cyp­ho­ti­la­pia gib­be­ro­sa sa pova­žo­val za for­mu Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. C. fron­to­sa má na tele o jeden prieč­ny pruh viac ako C. gib­be­ro­sa. Oba dru­hy sú pre mňa pred­sta­vi­te­lia naj­di­vo­kej­šej for­my prí­ro­dy a záro­veň sym­bol­mi Afri­ky. Dosa­hu­je 3050 cm. V prí­ro­de žije v hlb­ších čas­tiach jaze­ra Tan­ga­ni­ka – zhu­ba 40 met­rov pod hla­di­nou. Pri výlo­ve je nut­né postu­po­vať postup­ne, inak dôj­de ku poško­de­niu ply­no­vé­ho mechú­ru. Tan­ga­ny­i­ka uvá­dza, že odlo­ve­nie pre­to trvá 45 dní.

V akvá­riu je nie­ke­dy zau­jí­ma­vé, ako pri­jí­ma potra­vu z dna. Ako sacie čer­pad­lo – pri­blí­ži sa a nasa­je vodu do seba. Potra­va sa jej tla­kom dosta­ne do papu­le. Sub­strát potom vypľu­je. Veľ­mi zau­jí­ma­vé to je v prí­pa­de ak žerie blchy”. Ako potra­va je pre ne vhod­ná väč­šia stra­va, pri­jí­ma aj rybie filé, veľ­mi rady žerú patent­ky, ale aj špa­ge­ty. Ryby pri­bliž­ne do sied­mich cen­ti­met­rov sú pre ne potra­vou. Fron­tó­zy sú veľ­ké ryby, veď len na výš­ku môžu dosiah­nuť viac ako 10 cm. Hodí sa to väč­šie­ho akvá­ria, odpo­rú­čal by som 1 000 lit­rov a viac. V níz­kom akvá­riu trpia ich prs­né plut­vy. Z hľa­dis­ka nároč­nos­ti by som Cyp­ho­ti­la­pie zhod­no­til ako stred­ne nároč­nú. Je to inte­li­gent­ná ryba, kto­rá sa doká­že naučiť pri­jí­mať potra­vu aj z ruky, nechá sa aj pohla­diť. Je však ľaka­vá a vzhľa­dom na svo­ju silu, doká­že riad­ne ošplie­chať aj vás. Pri pri­jí­ma­ní potra­vy je fron­tó­za agre­sív­nej­šia. O jed­né­ho jedin­ca Copa­dic­hro­mis bor­le­yi kadan­gxo red fin som pri­šiel dosť kuri­óz­nym spô­so­bom. Pri pri­jí­ma­ní potra­vy sa ako vždy nekom­pro­mis­ne pcha­li bor­le­já­ky ku stra­ve. Len­že Cyp­ho­ti­la­pia gib­be­ro­sa bola ešte hlad­nej­šia a hlav­ne sil­nej­šia. Jej ústa sú naozaj gran­di­óz­ne a keď­že ned­ba­la na násled­ky, milej samič­ke Copa­dic­hro­mi­sa nača­la tvár. Na jed­nej stra­ne sa nasky­tol vidi­teľ­ný šrám, na dru­hej ešte väč­ší plus oko, kto­ré drža­lo len na zopár mili­met­roch. Bod­ku súbo­ja o potra­vu dokon­čil Pse­udot­rop­he­us soco­lo­fi albin, kto­rý musím pri­plá­val k pos­ti­hnu­tej, otvo­ril papu­ľu, namie­ril a sil­ným trhom oko s pôžit­kom spa­pal. Ako­by nič iné nebo­lo nápl­ňou jeho exis­ten­cie, len čakať na takú­to prí­le­ži­tosť. – po tom­to neha­neb­nom akte okam­ži­te ale pokoj­ne ufu­jaz­dil preč. Iné ryby nevší­ma­jú, majes­tát­ne plá­va­jú a nič ich za nor­mál­nych okol­nos­tí nevy­ru­ší. Ale pokiaľ sa nie­kto­ré ryba posta­ví pro­ti nej, doká­že sa účin­ne brá­niť. Nie­kto­ré jedin­ce sú tem­pe­ra­men­tnej­šie, avšak fron­tó­zy sú zväč­ša pokoj­né. Voči sebe, vlast­né­mu dru­hu, sú čas­to veľ­mi aktív­ne. Roz­mno­žo­va­nie je ťaž­šie, za hlav­ný pred­po­klad by som pova­žo­val pokoj.


The spe­cies Cyp­ho­ti­la­pia gib­be­ro­sa was con­si­de­red a form of Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. C. fron­to­sa has one more trans­ver­se stri­pe on its body than C. gib­be­ro­sa. Both spe­cies repre­sent the wil­dest form of natu­re for me and are sym­bols of Afri­ca. They can reach 3050 cm. In the wild, they inha­bit the dee­per parts of Lake Tan­ga­ny­i­ka – around 40 meters below the sur­fa­ce. When cap­tu­ring them, it is neces­sa­ry to pro­ce­ed gra­du­al­ly, other­wi­se, dama­ge to the swim blad­der may occur. Accor­ding to Tan­ga­ny­i­ka, the cap­tu­re pro­cess takes 45 days.

In the aqu­arium, it is some­ti­mes inte­res­ting to obser­ve how they take food from the bot­tom. Like a suc­ti­on pump – they app­ro­ach and suck water into them­sel­ves. Food gets into the­ir papu­le by the pre­ssu­re of water. They then expel the sub­stra­te. It is par­ti­cu­lar­ly fas­ci­na­ting when they con­su­me fle­as”. They pre­fer lar­ger food items, accep­ting fish fil­lets and enjo­y­ing pel­lets, as well as spag­het­ti. Fish up to seven cen­ti­me­ters are the­ir prey. Fron­to­sas are lar­ge fish, rea­ching over 10 cm in height. A lar­ger aqu­arium is suitab­le, I would recom­mend 1,000 liters or more. In a shal­low aqu­arium, the­ir pec­to­ral fins may suf­fer. In terms of dif­fi­cul­ty, I would assess Cyp­ho­ti­la­pia as mode­ra­te­ly deman­ding. They are intel­li­gent fish that can learn to take food from your hand and even enjoy being pet­ted. Howe­ver, they are curi­ous and, given the­ir strength, can splash you quite tho­rough­ly. They are more agg­res­si­ve when fee­ding. I lost one indi­vi­du­al of Copa­dic­hro­mis bor­le­yi kadan­gxo red fin in a curi­ous way. During fee­ding, the bor­le­yi alwa­ys pus­hed agg­res­si­ve­ly towards the food. Howe­ver, Cyp­ho­ti­la­pia gib­be­ro­sa was hun­grier and, most impor­tan­tly, stron­ger. Its mouth is tru­ly gran­di­ose, and sin­ce it igno­red the con­se­qu­en­ces, it bit into the face of the fema­le Copa­dic­hro­mis. The­re was a visib­le scar on one side, and on the other, an even lar­ger plus, an eye that hung on only a few mil­li­me­ters. The food batt­le was com­ple­ted by Pse­udot­rop­he­us soco­lo­fi albin, who swam to the affec­ted fish, ope­ned the papu­le, aimed, and with a strong jerk, gle­e­ful­ly devou­red the eye. As if not­hing else was the essen­ce of its exis­ten­ce, just wai­ting for such an oppor­tu­ni­ty. – after this sha­me­less act, it imme­dia­te­ly but calm­ly swam away. Other fish don’t pay atten­ti­on, they majes­ti­cal­ly swim, and not­hing dis­turbs them under nor­mal cir­cum­stan­ces. But if some fish stands against them, they can effec­ti­ve­ly defend them­sel­ves. Some indi­vi­du­als are more tem­pe­ra­men­tal, but fron­to­sas are gene­ral­ly calm. Towards each other, the­ir own kind, they are often very acti­ve. Repro­duc­ti­on is chal­len­ging, and I would con­si­der tra­nqu­ili­ty as a key prerequisite.


Die Art Cyp­ho­ti­la­pia gib­be­ro­sa galt als Form von Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. C. fron­to­sa hat einen Quers­tre­i­fen mehr auf dem Kör­per als C. gib­be­ro­sa. Bei­de Arten reprä­sen­tie­ren für mich die wil­des­te Form der Natur und sind gle­i­ch­ze­i­tig Sym­bo­le Afri­kas. Sie kön­nen 3050 cm erre­i­chen. In fre­ier Wild­bahn bewoh­nen sie die tie­fe­ren Tei­le des Tan­gan­ji­ka­se­es – etwa 40 Meter unter der Oberf­lä­che. Beim Fan­gen ist es not­wen­dig, sch­ritt­we­i­se vor­zu­ge­hen, da sonst Schä­den an der Sch­wimm­bla­se auft­re­ten kön­nen. Nach Anga­ben von Tan­ga­ny­i­ka dau­ert der Fangp­ro­zess 45 Tage.

Im Aqu­arium ist es manch­mal inte­res­sant zu beobach­ten, wie sie Nahrung vom Boden auf­neh­men. Wie eine Saug­pum­pe – sie nähern sich und sau­gen Was­ser in sich hine­in. Die Nahrung gelangt durch den Was­serd­ruck in ihre Papu­le. Dann sto­ßen sie das Sub­strat aus. Es ist beson­ders fas­zi­nie­rend, wenn sie Flöhe” ver­zeh­ren. Sie bevor­zu­gen größe­re Nahrungs­mit­tel, akzep­tie­ren Fisch­fi­lets und genie­ßen Pel­lets sowie Spag­het­ti. Fis­che bis zu sie­ben Zen­ti­me­tern sind ihre Beute. Fron­to­sas sind gro­ße Fis­che, die über 10 cm Höhe erre­i­chen. Ein größe­res Aqu­arium ist gee­ig­net, ich wür­de 1.000 Liter oder mehr emp­feh­len. In einem fla­chen Aqu­arium kön­nen ihre Brustf­los­sen lei­den. In Bez­ug auf die Sch­wie­rig­ke­it wür­de ich Cyp­ho­ti­la­pia als mäßig ans­pruchs­voll ein­schät­zen. Es sind intel­li­gen­te Fis­che, die ler­nen kön­nen, Nahrung aus Ihrer Hand zu neh­men und es sogar genie­ßen, ges­tre­i­chelt zu wer­den. Sie sind jedoch neugie­rig und kön­nen Sie aufg­rund ihrer Stär­ke ziem­lich gründ­lich bes­prit­zen. Sie sind agg­res­si­ver beim Fres­sen. Ich habe auf kuri­ose Wei­se ein Indi­vi­du­um von Copa­dic­hro­mis bor­le­yi kadan­gxo red fin ver­lo­ren. Wäh­rend des Fres­sens dräng­te der bor­le­yi immer agg­res­siv auf das Essen zu. Cyp­ho­ti­la­pia gib­be­ro­sa war jedoch hun­gri­ger und vor allem stär­ker. Ihr Mund ist wirk­lich gran­di­os, und da sie die Kon­se­qu­en­zen igno­rier­te, biss sie in das Gesicht des weib­li­chen Copa­dic­hro­mis. Auf einer Sei­te gab es eine sicht­ba­re Nar­be, auf der ande­ren Sei­te ein noch größe­res Plus, ein Auge, das nur noch weni­ge Mil­li­me­ter hing. Der Kampf um Essen wur­de von Pse­udot­rop­he­us soco­lo­fi albin abgesch­los­sen, der zu dem bet­rof­fe­nen Fisch sch­wamm, die Papu­le öff­ne­te, ziel­te und mit einem kräf­ti­gen Ruck das Auge genuss­voll versch­lang. Als ob nichts ande­res die Essenz sei­ner Exis­tenz wäre, als auf eine sol­che Gele­gen­he­it zu war­ten. – nach die­ser scham­lo­sen Tat sch­wamm es sofort, aber ruhig davon. Ande­re Fis­che beach­ten das nicht, sie sch­wim­men majes­tä­tisch, und unter nor­ma­len Umstän­den stört sie nichts. Aber wenn sich ein Fisch gegen sie stellt, kön­nen sie sich effek­tiv ver­te­i­di­gen. Eini­ge Indi­vi­du­en sind tem­pe­ra­ment­vol­ler, aber Fron­to­sas sind im All­ge­me­i­nen ruhig. Gege­nüber ihren Art­ge­nos­sen sind sie oft sehr aktiv. Die Fortpf­lan­zung ist sch­wie­rig, und ich wür­de Ruhe als eine wesen­tli­che Voraus­set­zung betrachten.


Aina ya Cyp­ho­ti­la­pia gib­be­ro­sa ili­ona kama aina ya Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa. C. fron­to­sa ina msta­ri mmo­ja zai­di wima kwe­nye mwi­li kuli­ko C. gib­be­ro­sa. Aina zote zina­nis repre­sent form ya asi­li zai­di na pia ni ala­ma za Afri­ka. Wana­we­za kufi­kia 3050 cm. Kati­ka mazin­gi­ra ya asi­li, wana­pa­ti­ka­na kati­ka sehe­mu kub­wa ya Ziwa Tan­ga­ny­i­ka – tak­ri­ban mita 40 chi­ni ya uso. Waka­ti wa kuwa­vua, ni muhi­mu kufu­ata hatua kwa hatua, vin­gi­ne­vyo ina­we­za kusa­ba­bis­ha uha­ri­bi­fu wa kibo­fu cha kuoge­lea. Kulin­ga­na na Tan­ga­ny­i­ka, mcha­ka­to wa kuwa­vua una­chu­kua siku 4 – 5.

Kati­ka tan­gi la maji, mara nyin­gi­ne ni ya kuvu­tia jin­si wana­vy­o­po­kea cha­ku­la kuto­ka chi­ni. Kama pam­pu ya kuny­o­nya – wana­ka­ri­bia na kuny­o­nya maji nda­ni yao. Cha­ku­la hupi­tia kwe­nye papu­le yao kwa shi­ni­ki­zo la maji. Kis­ha wana­toa nje sub­stra­te. Ni hasa kuvu­tia wana­po­ku­la viro­bo­to”. Wana­pen­de­lea cha­ku­la kikub­wa, wana­ku­ba­li vipan­de vya sama­ki na kufu­ra­hia vibu­ru­dis­ho, pamo­ja na spag­het­ti. Sama­ki hadi sen­ti­mi­ta saba ni mawin­do yao. Fron­to­sas ni sama­ki wakub­wa, wana­we­za kufi­kia zai­di ya sen­ti­mi­ta 10 kwa ure­fu. Tan­gi kub­wa zai­di ni sahi­hi, nin­ge­pen­de­ke­za lita 1,000 au zai­di. Kati­ka tan­gi la maji ya kina, vina­we­za kuat­hi­ri­wa na pin­de zao za mbe­le. Kulin­ga­na na ugu­mu, nin­ge­pi­ma Cyp­ho­ti­la­pia kama mahi­ta­ji ya was­ta­ni. Ni sama­ki wenye aki­li ambao wana­we­za kuji­fun­za kuchu­kua cha­ku­la kuto­ka kwa mko­no wako na hata kufu­ra­hi­ya kupak­wa. Wala­ki­ni, wana­vy­o­ji­ta­za­ma na ngu­vu zao, wana­we­za kuku­pi­ga maji vizu­ri. Wana­ku­wa wagu­mu zai­di wana­po­ku­la. Nili­po­te­za mmo­ja wa watu wa Copa­dic­hro­mis bor­le­yi kadan­gxo red fin kwa njia ya kus­han­ga­za. Waka­ti wa kula, bor­le­yi dai­ma ali­ku­wa aki­su­ku­ma kue­le­kea cha­ku­la. Hata hivyo, Cyp­ho­ti­la­pia gib­be­ro­sa ali­ku­wa na njaa na, muhi­mu zai­di, mwe­nye ngu­vu. Kiny­wa cha­ke ni kikub­wa kwe­li, na kwa kuwa hai­ku­ja­li mato­keo, ilin­g’a­ta uso wa kike wa Copa­dic­hro­mis. Kuli­ku­wa na kovu dha­hi­ri upan­de mmo­ja, na upan­de mwin­gi­ne, hata kub­wa zai­di, jicho lili­los­hi­ki­lia kwa umba­li wa cha­che tu za mili­mi­ta. Vita vya cha­ku­la vili­ka­mi­lis­hwa na Pse­udot­rop­he­us soco­lo­fi albin, amba­ye ali­so­gea kwa sama­ki ali­y­eat­hi­ri­ka, kufun­gua papu­le, kulen­ga, na kwa mvu­to mwe­nye ngu­vu, ali­me­za jicho kwa fura­ha. Kana kwam­ba haku­na kitu kin­gi­ne kili­cho­ku­wa kii­ni cha uwe­po wake, isi­po­ku­wa kusu­bi­ri fur­sa kama hiyo. – baa­da ya kiten­do hiki cha kud­ha­li­lis­ha, ili­so­gea mara moja laki­ni kwa utu­li­vu. Sama­ki wen­gi­ne hawa­zin­ga­tii, wana­wa­oge­lea kwa faha­ri, na haku­na kitu kina­wa­sum­bua chi­ni ya hali za kawai­da. Laki­ni iki­wa sama­ki fula­ni ata­wa­si­ma­mia, wana­we­za kuji­lin­da kwa ufa­ni­si. Baad­hi ya watu ni wenye msi­sim­ko zai­di, laki­ni kwa ujum­la fron­to­sas ni watu­li­vu. Kue­le­kea kwa wen­zao, wen­zao, mara nyin­gi ni wenye shug­hu­li sana. Uza­zi ni mgu­mu, na nin­ge­we­za kutath­mi­ni utu­li­vu kama hali muhimu.


Odka­zyUse Facebook to Comment on this Post

Africké cichlidy, Akvaristika a chovateľstvo, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Cyphotilapia frontosa

Hits: 7337

Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa žije v prí­ro­de v jaze­re Tan­ga­ni­ka. Má na tele o jeden prieč­ny pruh viac ako C. gib­be­ro­sa. Jeho slo­ven­ský názov je papu­ľo­vec čel­na­tý. V prí­ro­de žije v hlb­ších čas­tiach jaze­ra Tan­ga­ni­ka – zhu­ba 40 met­rov pod hla­di­nou. Pri výlo­ve je nut­né postu­po­vať poma­ly, inak dôj­de ku poško­de­niu ply­no­vé­ho mechú­ru. Fron­tó­zy sú veľ­ké ryby, veď len na výš­ku môžu dosiah­nuť viac ako 10 cm. Hodí sa to väč­šie­ho akvá­ria, odpo­rú­čal by som 1 000 lit­rov a viac. V níz­kom akvá­riu trpia ich prs­né plut­vy. Z hľa­dis­ka nároč­nos­ti by som Cyp­ho­ti­la­pie zhod­no­til ako stred­ne nároč­né. Je to inte­li­gent­ná ryba, kto­rá sa doká­že naučiť pri­jí­mať potra­vu aj z ruky, nechá sa aj pohla­diť. Je však ľaka­vá a vzhľa­dom na svo­ju silu, doká­že riad­ne ošplie­chať aj vás. Pri pri­jí­ma­ní potra­vy sú fron­tó­zy agre­sív­nej­šie. Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa (Bou­len­ger, 1906) dosa­hu­je 33 cm (Fish Base), pH je vhod­né 78.9, dH 1230°N, tep­lo­ta 2329°C, doží­va­jú sa aj viac ako 25 rokov (aqua​-fish​.net). Vedec­ký názov Cyp­ho­ti­la­pia” odzr­kad­ľu­je cha­rak­te­ris­tic­ký tvar hla­vy, zatiaľ čo fron­to­sa” ozna­ču­je pred­nú časť tela. Majú cha­rak­te­ris­tic­ké vyso­ké hrbo­ly na čele, kto­ré dodá­va­jú ich mimo­riad­ny vzhľad. Majú veľ­ké, okrúh­le oči, celé ich telo pôso­bí majes­tát­ne a robust­ne. V prí­ro­de obý­va­jú hlbo­ké vody, kde sa živia malý­mi ryba­mi a bezstavovcami.

Roz­mno­žo­va­nie je ťaž­šie, za hlav­ný pred­po­klad by som pova­žo­val pokoj. V prí­ro­de sa popi­su­jú jed­not­li­vé for­my pod­ľa oblas­tí v kto­rých žijú – napr. for­ma Zambia, Burun­di. Tie­to for­my sa od seba pomer­ne líšia. Regis­tru­jem tie­to for­my Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa: Ban­gwe, Ban­gwe Yel­low, Bis­mark, Blue Kapam­pa, Blue Mpimb­we, Blue Zai­re, Bulu Point, Burun­di, Chai­ti­ka, Fulwe Rocks, Iko­la, Isan­ga, Kamb­wim­ba, Kapam­pa, Kari­la­ni, Kasan­ga, Kava­la, Kigo­ma, Kipan­ga, Kitum­ba, Mabi­li­bi­li, Moba, Molwe, Mpimb­we, Neon Black, Sama­zi, Sil­ver Blue, True Blue, Zai­re, Zai­re Blue, Zambia.


Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa inha­bits the natu­ral waters of Lake Tan­ga­ny­i­ka. It has one addi­ti­onal trans­ver­se stri­pe on its body com­pa­red to C. gib­be­ro­sa. Its Slo­vak name is papu­ľo­vec čel­na­tý.” In the wild, it resi­des in the dee­per parts of Lake Tan­ga­ny­i­ka, app­ro­xi­ma­te­ly 40 meters below the sur­fa­ce. Care­ful hand­ling is requ­ired during cap­tu­re to pre­vent dama­ge to the­ir gas blad­der. Fron­to­sas are lar­ge fish, with a height poten­tial of over 10 cm. A lar­ger aqu­arium, recom­men­ded at 1,000 liters or more, is suitab­le. In smal­ler tanks, the­ir pec­to­ral fins may suf­fer. In terms of care requ­ire­ments, Cyp­ho­ti­la­pia is con­si­de­red mode­ra­te­ly deman­ding. It is an intel­li­gent fish that can learn to accept food from your hand and may even enjoy being pet­ted. Howe­ver, it can be skit­tish and, given its strength, has the poten­tial to splash water during fee­ding. Fron­to­sas tend to be more agg­res­si­ve during fee­ding. Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa (Bou­len­ger, 1906) can reach 33 cm (Fish Base), suitab­le pH is 78.9, dH 1230°N, tem­pe­ra­tu­re 2329°C, and they can live for more than 25 years (aqua​-fish​.net). The scien­ti­fic name Cyp­ho­ti­la­pia” ref­lects the cha­rac­te­ris­tic sha­pe of the head, whi­le fron­to­sa” refers to the fron­tal part of the body. They have dis­tinc­ti­ve high humps on the­ir heads, giving them an extra­or­di­na­ry appe­a­ran­ce. With lar­ge, round eyes, the­ir enti­re body exu­des a majes­tic and robust pre­sen­ce. In the­ir natu­ral habi­tat, they inha­bit deep waters, whe­re they feed on small fish and invertebrates.

Bre­e­ding can be chal­len­ging, with a calm envi­ron­ment con­si­de­red a cru­cial fac­tor. Dif­fe­rent forms are desc­ri­bed in natu­re based on the regi­ons they inha­bit – e.g., the Zambia form, Burun­di form. The­se forms can vary con­si­de­rab­ly. Regis­te­red forms of Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa inc­lu­de Ban­gwe, Ban­gwe Yel­low, Bis­mark, Blue Kapam­pa, Blue Mpimb­we, Blue Zai­re, Bulu Point, Burun­di, Chai­ti­ka, Fulwe Rocks, Iko­la, Isan­ga, Kamb­wim­ba, Kapam­pa, Kari­la­ni, Kasan­ga, Kava­la, Kigo­ma, Kipan­ga, Kitum­ba, Mabi­li­bi­li, Moba, Molwe, Mpimb­we, Neon Black, Sama­zi, Sil­ver Blue, True Blue, Zai­re, Zai­re Blue, Zambia.


Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa lebt in der Natur im Tan­gan­ji­ka­see. Es hat einen zusätz­li­chen Quers­tre­i­fen auf dem Kör­per im Verg­le­ich zu C. gib­be­ro­sa. Sein slo­wa­kis­cher Name lau­tet papu­ľo­vec čel­na­tý”. In fre­ier Wild­bahn lebt es in den tie­fe­ren Tei­len des Tan­gan­ji­ka­se­es, etwa 40 Meter unter der Oberf­lä­che. Beim Fang ist vor­sich­ti­ges Vor­ge­hen erfor­der­lich, um Schä­den an der Sch­wimm­bla­se zu ver­me­i­den. Fron­to­sas sind gro­ße Fis­che mit einem Höhen­po­ten­zial von über 10 cm. Ein größe­res Aqu­arium, das mit 1.000 Litern oder mehr emp­foh­len wird, ist gee­ig­net. In kle­i­ne­ren Tanks kön­nen ihre Brustf­los­sen lei­den. In Bez­ug auf die Pfle­ge­an­for­de­run­gen wird Cyp­ho­ti­la­pia als mode­rat ans­pruchs­voll bet­rach­tet. Es ist ein intel­li­gen­ter Fisch, der ler­nen kann, Fut­ter aus der Hand zu neh­men, und es viel­le­icht sogar genie­ßt, ges­tre­i­chelt zu wer­den. Es kann jedoch sch­reck­haft sein und hat aufg­rund sei­ner Stär­ke das Poten­zial, Was­ser wäh­rend des Füt­terns zu sprit­zen. Fron­to­sas neigen dazu, wäh­rend des Füt­terns agg­res­si­ver zu sein. Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa (Bou­len­ger, 1906) kann 33 cm erre­i­chen (Fish Base), der gee­ig­ne­te pH-​Wert liegt bei 78,9, dH 1230°N, die Tem­pe­ra­tur bet­rägt 2329°C und sie kön­nen mehr als 25 Jah­re alt wer­den (aqua​-fish​.net). Der wis­sen­schaft­li­che Name Cyp­ho­ti­la­pia” spie­gelt die cha­rak­te­ris­tis­che Form des Kop­fes wider, wäh­rend fron­to­sa” sich auf den vor­de­ren Teil des Kör­pers bez­ieht. Sie haben cha­rak­te­ris­tis­che hohe Höc­ker auf dem Kopf, die ihnen ein außer­ge­wöhn­li­ches Aus­se­hen ver­le­i­hen. Mit gro­ßen, run­den Augen stra­hlt ihr gesam­ter Kör­per eine majes­tä­tis­che und robus­te Prä­senz aus. In ihrer natür­li­chen Umge­bung bewoh­nen sie tie­fe Gewäs­ser, wo sie sich von kle­i­nen Fis­chen und Wir­bel­lo­sen ernähren.

Die Zucht kann heraus­for­dernd sein, wobei eine ruhi­ge Umge­bung als ents­che­i­den­der Fak­tor gilt. In der Natur wer­den vers­chie­de­ne For­men basie­rend auf den Regi­onen besch­rie­ben, in denen sie leben – z. B. die Form Zambia, die Form Burun­di. Die­se For­men kön­nen erheb­lich vari­ie­ren. Regis­trier­te For­men von Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa umfas­sen Ban­gwe, Ban­gwe Yel­low, Bis­mark, Blue Kapam­pa, Blue Mpimb­we, Blue Zai­re, Bulu Point, Burun­di, Chai­ti­ka, Fulwe Rocks, Iko­la, Isan­ga, Kamb­wim­ba, Kapam­pa, Kari­la­ni, Kasan­ga, Kava­la, Kigo­ma, Kipan­ga, Kitum­ba, Mabi­li­bi­li, Moba, Molwe, Mpimb­we, Neon Black, Sama­zi, Sil­ver Blue, True Blue, Zai­re, Zai­re Blue, Zambia.


Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa anais­hi asi­lia kati­ka Ziwa Tan­ga­ny­i­ka. Ina msta­ri mmo­ja wa pem­be­ni zai­di mwi­li­ni iki­lin­ga­nis­hwa na C. gib­be­ro­sa. Jina lake la Kisla­va­ki ni papu­ľo­vec čel­na­tý.” Kati­ka mazin­gi­ra ya asi­li, ina­kaa sehe­mu za kina za Ziwa Tan­ga­ny­i­ka, tak­ri­ba­ni mita 40 chi­ni ya uso. Kuchu­kua tahad­ha­ri ni muhi­mu waka­ti wa kuwa­vua ili kue­pu­ka uha­ri­bi­fu wa kibo­fu cha gesi chao. Fron­to­sas ni sama­ki wakub­wa, na uwe­zo wa ure­fu wa zai­di ya sen­ti­mi­ta 10. Aqu­arium kub­wa, ina­y­o­pen­de­ke­zwa anga­lau lita 1,000, ni sahi­hi. Kati­ka mab­wa­wa mado­go, vina­we­za kuumia hasa­ra kwe­nye pin­de zao za mbe­le. Kwa upan­de wa mahi­ta­ji ya utun­za­ji, Cyp­ho­ti­la­pia ina­chu­ku­li­wa kuwa na mahi­ta­ji ya was­ta­ni. Ni sama­ki mwe­nye aki­li ana­y­ewe­za kuji­fun­za kupo­kea cha­ku­la kuto­ka kwa mko­no wako na hata kufu­ra­hia kugu­swa. Hata hivyo, ina­we­za kuwa na wasi­wa­si na, iki­zin­ga­tia ngu­vu yake, ina­we­za kumwa­ga maji waka­ti wa kulis­ha. Fron­to­sas wana­we­za kuwa wa kus­ham­bu­lia zai­di waka­ti wa kulis­ha. Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa (Bou­len­ger, 1906) ina­we­za kufi­kia sen­ti­mi­ta 33 (Fish Base), pH ina­y­o­faa ni 78.9, dH 1230°N, joto ni 2329°C, na wana­we­za kuis­hi zai­di ya mia­ka 25 (aqua​-fish​.net). Jina la kisa­y­an­si Cyp­ho­ti­la­pia” lina­ony­es­ha umbo la kich­wa, waka­ti fron­to­sa” ina­hu­su sehe­mu ya mbe­le ya mwi­li. Wana mili­ma ya juu sana kich­wa­ni mwao, iki­on­ge­za muone­ka­no wao wa kipe­kee. Na macho makub­wa, mwi­li wao wote una­toa uwe­po wa kifal­me na ima­ra. Kati­ka mazin­gi­ra yao asi­lia, wana­kaa maji yenye kina, amba­po wana­ku­la sama­ki wado­go na wany­ama wasio na uti wa mgongo.

Uza­zi una­we­za kuwa mgu­mu, na mazin­gi­ra tuli­vu yana­chu­ku­li­wa kuwa muhi­mu. Aina tofau­ti zina­e­le­ze­wa asi­lia kulin­ga­na na mae­neo wana­y­o­is­hi – kwa mfa­no, aina ya Zambia, aina ya Burun­di. Aina hizi zina­we­za kuto­fau­tia­na sana. Aina zili­zo­sa­ji­li­wa za Cyp­ho­ti­la­pia fron­to­sa ni pamo­ja na Ban­gwe, Ban­gwe Yel­low, Bis­mark, Blue Kapam­pa, Blue Mpimb­we, Blue Zai­re, Bulu Point, Burun­di, Chai­ti­ka, Fulwe Rocks, Iko­la, Isan­ga, Kamb­wim­ba, Kapam­pa, Kari­la­ni, Kasan­ga, Kava­la, Kigo­ma, Kipan­ga, Kitum­ba, Mabi­li­bi­li, Moba, Molwe, Mpimb­we, Neon Black, Sama­zi, Sil­ver Blue, True Blue, Zai­re, Zai­re Blue, Zambia.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post